Hlavní zákony:
z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
z. č. 500/2004 Sb., Správní řád
z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
z. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění
z. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění
z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
z. č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění


Hlavní vyhlášky:
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívánístaveb
vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na školská zařízení
vyhl. č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
vyhl. č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací