2017

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí (dále jen „kontrolní orgán“) provedl v rámci své působnosti a dle plánu kontrolní činnosti v průběhu roku 2017 celkem 52 kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontroly byly zaměřeny na plnění povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovány byly především právnické osoby o fyzické osoby podnikající. Závěrem většiny kontrolních zjištění je, že nebyl porušen zákon.

Nejčastějším pochybením zjištěným v průběhu kontrol (celkem ve 2 případech) bylo porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj. povinnost původce odpadů vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací