Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Právo na přenositelnost údajů

Ten, jehož osobní údaje jsou zpracovávány má právo na to, aby jeho osobní údaje byly poskytnuty jinému správci údajů, dle vlastního výběru. Jednou z podmínek pro tento přesun osobních údajů je jejich automatizované zpracování. Jelikož Město Třeboň automatizovaně žádné osobní údaje nezpracovává, je takováto žádost bezpředmětná.

Žádost o přenositelnost údajů

Postup pro vyřízení žádosti

Výtažek z Nařízení Evrospkého parlamentu a Rady č. 2016/679

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

  • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evrospkého parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen "Nařízení"); a
  • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle případů uvedených výše má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva uvedeného v případech výše tohoto článku není dotčen článek 17 Nařízení. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právem uvedeným v případech výše nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

«Související odkazy

Partnerství