Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur; z rozpočtu Evropské unie, prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celkové výdaje (CV): 1 950 145,00 Kč
Způsobilé výdaje (CZV): 1 934 911,00 Kč
Způsobilé veřejné výdaje (CZVV): 1 934 911,00 Kč
Podpora: 1 741 419,90 Kč (89,30 % CV; 90,00 % CZV; 90,00 % CZVV)
Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 644 674,35 Kč (84,34 % CV; 85,00 % CZV; 85,00 % CZVV)
Dotace Státní fond životní prostředí: 96 745,55 Kč (4,96 % CV; 5,00% CZV; 5,00 % CZVV)


Monitorovací ukazatele:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Celkový počet zakládaných a regenerovaných krajinných prvků/prvků ÚSES počet 10,000


Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění dlouhodobé perspektivy hrázových porostů, převážně dubových, na deseti rybnících v majetku Města Třeboně. Porosty byly posuzovány a jsou revitalizovány jako celek. Jsou prořeďována hustá místa a odstraňovány škodlivé nežádoucí dřeviny. Všechny zásahy mají za cíl stabilizaci dřevinných porostů, zlepšení jejich zdravotního stavu a maximální prodloužení jejich životnosti. Těžiště je v provedení individuálních výchovných a zdravotních zásahů, jež řeší aktuální problémy jednotlivých ošetřovaných stromů. Následují preventivní opatření, zabraňující mechanickému poškozování stromů. Současně je brán zřetel na lidskou návštěvnost hrází, takže je zajišťována jejich pasivní bezpečnost. Oslabené a nemocné stromy jsou redukovány nebo posilovány regeneračním řezem a odumírající upravovány tak, aby mohly dále bezpečně plnit biologické i estetické funkce. Nakonec je prováděno doplnění nových stromů na uvolněná stanoviště. U rybníku Nový u Břilic, kde z větší části hrázový porost chybí, bude založen nový, kvalitní hrázový porost. Obnova a údržba hrázových porostů je realizována na rybnících Starý u Břilic, Nový u Dvorců, Tisý u Břilic, Bičan, Červenka, Stružky, Travný (nazývaný též Lída), Činátl, Bicencka a Nový u Břilic. 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací