Dotaz na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci pořizování a hlavně zveřejňování videozáznamů strážníků ze strany občanů.

Vzhledem ke skutečnosti, že hodně strážníků se na nás obrací s dotazem, resp. stížnostmi, že jsou natáčeni nebo foceni ze strany spoluobčanů při výkonu své činnosti (což by ještě samo o sobě nebylo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ale pokud se tyto záběry, kde lze subjekt údajů (strážníka) ztotožnit, následně objevují na různých internetových stránkách, lze již uvažovat o kolizi s právem), obrátili jsme se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o stanovisko ve výše uvedené záležitosti (najdete ho jako druhou písemnost k tomuto odkazu).
Z tohoto stanoviska vyplývá, při výše uvedeném jednání jde již o zpracovávání osobních údajů (i fotografie resp. video jest za výše uvedených podmínek osobním údajem – pokud nebude např. tvář rozmazána), kde je potřeba souhlasu subjektu údajů (strážníka).
Otázkou ale je, jak se v daném případě bránit. Pokud nedojde k nápravě na výzvu subjektu údajů (strážníka), lze se bránit buď žalobou podle občanského zákoníku, resp. oznámením Úřadu pro ochranu osobních údajů, který může, pod hrozbou uložení pořádkové pokuty, vymoci nápravu protiprávního stavu, případně věc projednat ve správním řízení v případě podezření ze spáchání správního deliktu. Obojí ovšem bude, ze známých důvodů, dost problematické.


Odpověď:

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 555, fax: 234 665 444
email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz *UOOUX002CUON*

Praha 16. února 2010

 
Vážený pane,

k Vašemu dotazu obdrženému dne 2. února 2010 Vám sdělujeme:

Pokud by z pořizovaných záběrů strážníků byly občanem vytvářeny datové soubory a ty by byly dále zpracovány (např. zveřejněním na internetu), na občana by v takovém případě bylo nutné pohlížet jako na správce ve smyslu ustanovení § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zpracování by bylo možné na základě souhlasu subjektů údajů (strážníků), vztahovala by se na něj oznamovací povinnost podle § 16 a další povinnosti podle zákona.

Jestliže by takové záběry, byť i následně např. setříděné do souborů, občan pořizoval výlučně pro osobní potřebu, zákon by nebyl podle § 3 odst. 3 aplikovatelný. Jejich pořízení a použití by podléhalo režimu § 12 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem
Mgr. Ladislav Hejlík  v. r.
vedoucí oddělení stížností a konzultací

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací