Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace může žadatel v souladu s § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u odboru, který rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který je nadřízeným orgánem ve smyslu zákona. Odvolání se podává písemně. Náležitosti odvolání stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Město Třeboň jako povinný subjekt, který rozhodoval v I. stupni, může napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání (§ 87 správního řádu). Jinak předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel, který nesouhlasí se způsobem vyřízením žádosti, kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výši sdělené úhrady nebo s výší odměny, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně u odboru, který vyřizoval žádost o informace, k níž stížnost směřuje. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní příslušný odbor písemný záznam. Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje. Město Třeboň předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Formulář

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je k dispozici na:
http://www.mesto-trebon.cz/uploads/UP/Odvolani_proti_rozhodnuti.doc


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací