Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace může žadatel v souladu s § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u odboru, který rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který je nadřízeným orgánem ve smyslu zákona. Odvolání se podává písemně. Náležitosti odvolání stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Město Třeboň jako povinný subjekt, který rozhodoval v I. stupni, může napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání (§ 87 správního řádu). Jinak předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel, který nesouhlasí se způsobem vyřízením žádosti, kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výši sdělené úhrady nebo s výší odměny, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně u odboru, který vyřizoval žádost o informace, k níž stížnost směřuje. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní příslušný odbor písemný záznam. Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje. Město Třeboň předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Formulář

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je k dispozici na:
http://www.mesto-trebon.cz/uploads/UP/Odvolani_proti_rozhodnuti.doc


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací