Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Aktuality

Výzva č. 2/2021 pro podávání žádostí o dotace

Byl zveřejněn termín pro podávání žádostí o dotace v rámci Výzvy č. 2/2021. Žádosti je možné podávat v termínu od 02.09. do 23.09.2021. Bližší informace k podávání žádostí naleznou žadatelé v Programu poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2021 a zde.

Přiložený soubor: PROGRAM-poskytnuti-dotaci-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-roce-2021.pdf

Poděkování za komplikace způsobené odstávkou sítě elektrické energie

Dobrý den,

 

nedávno jsme ve Vašem městě dokončili investiční akci na distribučním zařízení elektrické energie.

 

Co jsme u Vás dělali?

Kde:                      Třeboň, Daskabát

Co:                         výstavba trafostanice a obnova NN

Podrobnosti:     Provedli obnovu vedení nízkého napětí v místní části obce s obnovou i domovních přípojek a vybudováním nové kioskové trafostanice.

 

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí mohlo být spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, děkujeme Vám tímto za pochopení a trpělivost. I díky Vám jsme tak mohli zajistit stále rostoucí požadavky na kvalitu a spolehlivost dodávky a výrazně prodloužit životnost energetického zařízení.

 

 

S přátelským pozdravem

EG.D, a. s.

Současná česká rodina

Společnost SC&C v úzké spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně realizuje sběr dat mezinárodního výzkumu GGP, jehož podtitulem je Současná česká rodina.

Výzkum je zaměřen na věkovou skupinu 18 - 69 let. Konkrétní respondenti ve vybraných domácnostech se určují podle předem daného klíče. Vybraná osoba pak má možnost dotazník vyplnit přímo s tazatelem, nebo on-line.

 

Vyplněním dotazníku vzniká respondentovi nárok na odměnu ve výši 500 Kč. Tuto odměnu vyplací hlavní garant projektu, Masarykova univerzita v Brně (MUNI). Pro její získání je nutné podepsat s MUNI smlouvu a souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

Podrovné informace k výzkumu naleznete na:

www.scac.cz/ggp/ nebo na webových stránkách Masarykovy univerzity v Brně Generations and Gender Programme – Česká republika (muni.cz)

Odstranění vodojemu v areálu lázní Aurora

Radní města Třeboně udělili Slatinným lázním Třeboň souhlas s odstraněním stavby vodojemu u lázeňského domu Aurora. Stávající těleso vodojemu není ze strany lázní využíváno a po zvážení všech možných variant je pro provoz společnosti nevyužitelné. Do budoucna lze navíc předpokládat nutné sanační práce, neboť již nyní jsou zřetelné poruchy stavebních konstrukcí. Za účelem zjištění rozsahu poruch stavebních konstrukcí a jejich celkového stavu byl zadán statický posudek objektu vodojemu. Statik doporučil demolici vodojemu.

„Společnost Slatinné lázně Třeboň se trvale a dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích ploch pro klienty lázeňského domu Aurora. Cílem záměru je využití volného prostoru pro parkoviště a tím rozšíření stávajících kapacit. Další možností využití takto uvolněné plochy je vybudování úschovny kol pro klienty lázní.” doplnil informaci starosta města PaedDr. Jan Váňa.

ZŠ Sokolská v Třeboni získá dar na příměstský tábor

Radní města Třeboně schválili přijetí finančního daru pro Základní školu Sokolská. Dárcem je společnost HYDRO&KOV s.r.o., která škole poskytne částku 20 tis. Kč. Rozpočtová pravidla územních rozpočtů ukládají nutnost souhlasu zřizovatele školy přijmout finanční dar a teprve na základě uděleného souhlasu může dojít k uzavření darovací smlouvy. Dar bude sloužit na financování nákladů příměstského tábora Letní hrátky na tento rok.

Stejně tak rada města rozhodla o uvolnění částky ve výši 5 tis. Kč, které poputují na stejný účel. „Příměstské tábory pořádané Základní školou Sokolská jsou oblíbené a mají vždy zajímavou tematickou náplň. Letos se ve třech turnusech děti zúčastní táborů na téma Expedice do zvířecí říše, Vzhůru do světa povolání a Řecké báje.“ doplnila informaci místostarostka města Ing. Jana Grammetbauerová.

V Branné se bude moct uskutečnit pouť

Milovníci pouťových radovánek se mohou těšit na možnost navštívit pouť, která se tradičně pořádá v Branné. Radní města Třeboně schválili žádost provozovatele atrakcí a doprovodných služeb pro hostování na pouti v letech 2022 a 2023. Tento žadatel je již tradičním realizátorem a lze tedy očekávat adekvátní kvalitu zábavy a zajištění potřebné bezpečnosti. K žádosti se kladně vyjádřil i osadní výbor této místní části.

Občanská poradna bude mít nové sídlo

Rada města Třeboně dříve schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu Domu s pečovatelskou službou (DPS) sídlícího v ulici Svatopluka Čecha 20/II v Třeboni. Městskému úřadu byla doručena na základě tohoto zveřejnění jedna nabídka, která byla od Oblastní charity Třeboň. Charita hledá sídlo pro jednu ze svých aktivit, kterou je Občanská poradna. Tato poradna je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Nabízí podporu při zvládání a řešení obtížných životních situací člověka a pomoc při lepší orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech.

Služba je poskytována osobám, které potřebují pro zvládnutí své obtížné životní situace informace o tom, jaké mají práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách. Služba je určena zejména osobám, které jsou limitovány v uplatnění ve společnosti pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav, sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života.

Další dva byty pro třeboňské seniory již mají své nájemce

V předchozí době byly zveřejněny záměry pronájmů dalších dvou bytů v Domě s pečovatelskou službou v Třeboni (DPS). Oba dva byty byly určeny pro jednu osobu.

Podmínkou pro zájemce bylo, že žadatel musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebuje komplexní ústavní péči a má trvalé bydliště v Třeboni či místních částech. Výběr z doručených nabídek byl uskutečněn podle platných pravidel města pro přidělování bytů v DPS. Bytová komise vyhodnotila všechny nabídky a předložila radním návrh na uzavření nájemních smluv, který byl na posledním jednání rady schválen. Další senioři našli díky této možnosti bydlení v Třeboni.

 

 

Ročenka 2019

COVID-19: aktuální informace

REZERVAČNÍ SYSTÉM

LÁZNĚ TŘEBOŇ

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Upozorňujeme, že preventivní antigenní testování, které je testováno zde na LSPP Třeboň, není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19), nebo pro osoby v karanténě (tj. osoby, které byly v kontaktu s covid-19 pozitivním). Nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře (nebo hygienickou stanici), který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test, který má být proveden 5. – 7. den od kontaktu s pozitivním na covid-19.

Antigenní test není totožné vyšetření jako PCR test

Aktuální opatření a detailní informace související s covidem v běžném životě naleznete na

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Jánská
tel.: 384 342 120
petra.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství