Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Třeboňské náměstí bude mít nové květináče

Některé stávající velkokapacitní květináče na Masarykově náměstí v Třeboni jsou již v dezolátním stavu. Proto rozhodlo vedení města o jejich výměně. Odbor rozvoje a investic městského úřadu našel nejvhodnější alternativu a předložil radě města ke schválení rozpočtové opatření, kterým se zajistí potřebné finance na nákup. Do rozpočtu tak putuje 150 tis. Kč a občané města i turisté se již brzy budou kochat novými designovými květináči.

Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Dotace města Třeboně

Rada města Třeboně schválila na tomto jednání rozdělení dotací mezi žadatele z různých oblastí. Podporovanými oblastmi byly jako každý rok sport a tělovýchova a ostatní zájmová činnost. Každou žádost posoudili z formální stránky úředníci, jednotlivé tematické komise pak rozdělili dotace mezi žadatele a navrhli radním ke schválení. Rada města má kompetence schválit částky do 50 tis. Kč, vyšší sumy schvaluje následně zastupitelstvo města.

Dotace na podporu tělovýchovy a sportu v Třeboni pro rok 2023

Podpora sportu a tělovýchovy je nedílnou součástí pravidelných dotačních titulů, které vypisuje město Třeboň. Celková přidělovaná částka na podporu sportu a tělovýchovy v rámci této výzvy je ve výši 2,4 mil. Kč. Žádosti o příspěvek na činnost podaly 4 sportovní organizace, o příspěvek na jednorázové akce projevilo zájem 7 žadatelů.

Například zájmový spolek Judo Třeboň dle rozhodnutí rady získal na činnost 36,8 tis. Kč. Na jednorázové akce byly přiděleny částky od 5 do 50 tis. Kč a to například pořadatel cyklistického závodu Okolo jižních Čech získá 50 tis. Kč, či TJ Jiskra Třeboň pro oddíl jachtingu obdrží 25 tis. Kč na účast na mistrovství Evropy ve Španělsku nebo pro oddíl házené 20 tis. Kč na pořádání Turnaje o třeboňského kapříka.

O žádostech na jednorázové akce či činnost přesahující 50 tis. Kč bude rozhodováno na dubnovém zastupitelstvu.

Dotace na podporu zájmových činností v Třeboni pro rok 2023

Na podporu zájmových činností vyčlenilo město pro tuto výzvu 180 tis. Kč. Přihlásilo se 9 žadatelů a dle rozhodnutí tak poputuje příspěvek na činnost například pro Sbor dobrovolných hasičů Branná ve výši 5 tis. Kč na dětský karneval, dobrovolní hasiči z Břilic získají 10 tis. Kč na celoroční činnost, Baráčníci – Vitoraz Třeboň 25 tis. Kč nebo třeba pořadatel Dopravní výuky a výcviku dětí z MŠ a 1. až 3. tříd ZŠ získá 19 tis. Kč. Žádost zájmového sdružení Třeboňští senioři poputuje do dubnového zastupitelstva, jelikož přesahovala kompetence rady města.

Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Odkup WC buňky

Radní schválili nákup WC buňky 2,98 x 2,4 x 2,8 m od společnosti Lipno Centrum. WC buňka je umístěna na pozemku města Třeboně, a to v bývalém areálu technických služeb v ulici Novohradská. Buňka sloužila od roku 2016 jako veřejné WC u parkoviště v ul. Novohradská a byla provozovaná společností Lipno Centrum s.r.o. Město si provedlo průzkum trhu a bylo zjištěno, že nabízená cena ve výši 79,9 tis. Kč je cenou přijatelnou a město buňku znovu zprovozní, aby našla své uplatnění.

Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Snížení nájmu pro TJ Jiskra

Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň podala městu žádost o snížení nájmu sportovní haly, která je v majetku města. Nájem je řešen nájemní smlouvou uzavřenou v roce 2011 a je ve výši cca 400 tis. Kč ročně. Jiskra město žádá o snížení nájmu o 50 %. Důvodem žádosti o snížení nájmu je nárůst cen energií.

Na základě předchozího schválení radou města byl zveřejněn záměr uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě, který řeší snížení nájemného. V době zveřejnění záměru nebyly vzneseny žádné připomínky, náměty ani návrhy. Proto v rámci tohoto jednání rada města schválila uzavření dodatku smlouvy a snížení nájemného na výši 200 tis. Kč po dobu 1 roku. 

Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Třeboň získá dotaci na Aktivity park

Určitě jste se již dozvěděli o novém třeboňském Aktivity parku, který slouží jako místo pro aktivní vyžití všech věkových kategorií návštěvníků. Nejvíce si zde přijdou na své milovníci kolečkových sportů, jízdy na BMX kolech, ale zkrátka nepřijdou ani rodiče a prarodiče, kteří zde mohou v klidu dohlížet na své malé ratolesti, zaskákat si s nimi na trampolínách či dohlížet na to, jak zdolávají lanové herní prvky. Milovníci posilování a cvičení vyhledávají workoutové hřiště. Aktivity park byl otevřen v loňském roce a těší se velké návštěvnosti.

Město Třeboň podalo zároveň v průběhu loňského roku žádost o poskytnutí podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. Tato žádost byla schválena a město tak získá do rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj 8,253 mil. Kč. Rada města schválila rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň přijetí transferu výše uvedené částky do svého rozpočtu. Částka přesahuje kompetence rady města, a proto bude materiál předložen i na dubnové jednání zastupitelstva města.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací