Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Obnova v historickém centru Třeboně

Město Třeboň získalo státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v celkové výši 545 tis. Kč. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s přijatými žádostmi o podporu z této dotace. Návrh rozdělení byl předložen radě města a následně i na toto jednání zastupitelstva ke schválení.

Město Třeboň obdrželo 4 žádosti. Pracovní skupina navrhuje rozdělení dotace mezi všechny žadatele. Dotaci tak získají dvě právnické osoby, jedna fyzická osoba a čtvrtým příjemcem bude město samotné. Dotace spolu s vlastními náklady majitele objektu bude využita u prvního žadatele na Dům čp. 33/I v ulici Rožmberská, kde se uskuteční oprava části fasády západní strany a výměna poškozených hřebenáčů. Druhý žadatel uskuteční opravy na Domě čp. 45/I na Žižkovo náměstí, kde se zajistí demolice a obnova nosných konstrukcí, oprava poruch chráněných konstrukcí kleneb a klenebních pásů a následně příprava pro obnovu vnitřních omítek. Třetí žádost se týká domu čp. 53/I rovněž na Žižkovo náměstí, kde bude zajištěna oprava a rekonstrukce dvou střešních světlíků. Čtvrtou žádostí je žádost města Třeboň, které přihlásilo svůj objekt, dům čp. 86/I na Masarykově náměstí. Zde bude zajištěna výměna pálené střešní krytiny, klempířských prvků, poškozených prvků krovu, oprava fasády, komínu a nátěr oken ve dvorku objektu.

Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Město Třeboň zdědilo byt

Město Třeboň získalo nebývalou a zároveň dojemnou pozůstalost. Na základě informace od notářské kanceláře, která vyřizuje pozůstalost, bylo město Třeboň informováno, že na základě závěti získává finanční prostředky a byt od zesnulé třeboňské občanky Ing. Evy Ryndové. V rámci dědického řízení bylo potřeba absolvovat nezbytné kroky, jejichž součástí bylo i nutné schválení od zastupitelstva města. Zastupitelé jednohlasně dědictví přijali. Jakmile bude dědické řízení ukončeno, byt a finance se převedou na město.

Ačkoliv paní Ryndová nebyla rozenou občankou Třeboně, tak se sem přestěhovala a v závěti uvedla, že zde strávila mnoho spokojených let svého života. To bylo i důvodem, proč městu byt a finance odkázala a zároveň i důvod, proč zde chce být rozptýlena na místním hřbitově.

Město by chtělo vyslovit dík a zajistit památku na tento počin v podobě pamětní desky či obdobné formy vyslovení úcty a díků. Zatím není rozhodnuto o konkrétní podobě.

Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Odkanalizování lokality sídliště Gigant

Město Třeboň má v plánu investic na tento rok realizaci projektu odkanalizování lokality tzv. Sídliště Gigant, které je součástí místní části Břilice v Třeboni. Na realizaci tohoto projektu byla podána i žádost o dotaci a v rozpočtu města jsou připraveny nezbytné finanční prostředky. Nyní již můžeme avizovat, že nám v brzké době bude dotace přidělena a její odsouhlasení bylo na programu jednání zastupitelstva města.

V řešené lokalitě Sídliště Gigant žije přes 50 stálých obyvatel. V lokalitě je situován jeden bytový dům se 6 byty, 8 dvojdomků a 2 samostatné domy.

V lokalitě byla asi v 70. letech vybudována spolu s velkovýkrmnou prasat jednotná kanalizace z betonových trub, která však není v majetku města. Kanalizace je svedena do septiku situovaného v sousedním lesním pozemku. Tato kanalizační infrastruktura, která nemá majitele - nikdo se k ní nehlásí, a nikdo ji neprovozuje, vykazuje značné poruchy. Septik umístěný v lese se poslední dobou potýká s prosakováním splašků. Zároveň je nutné konstatovat, že obyvatelé lokality neplatí stočné. Budovy sídliště jsou připojeny na vodovod.

Obsahem projektu, na který město získalo dotaci, je vybudování splaškové kanalizační sítě v lokalitě. Splaškové vody budou dopravovány do stávající centrální čistírny odpadních vod města. Stavba zahrnuje výstavbu splaškových kanalizačních stok, veřejné části přípojek, čerpací stanice včetně vodovodu k této stanici pro provozní účely a kanalizačního výtlaku. Po realizaci projektu a napojení nemovitostí na novou kanalizaci bude připojeným účtováno stočné. Získaná dotace činí 6,15 mil. Kč a podíl města je ve výši 2,6 mil. Kč.

Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Třeboň získá dotaci na Aktivity park

Určitě jste se již dozvěděli o novém třeboňském Aktivity parku, který slouží jako místo pro aktivní vyžití všech věkových kategorií návštěvníků. Nejvíce si zde přijdou na své milovníci kolečkových sportů, jízdy na BMX kolech, ale zkrátka nepřijdou ani rodiče a prarodiče, kteří zde mohou v klidu dohlížet na své malé ratolesti, zaskákat si s nimi na trampolínách či dohlížet na to, jak zdolávají lanové herní prvky. Milovníci posilování a cvičení vyhledávají workoutové hřiště. Aktivity park byl otevřen v loňském roce a těší se velké návštěvnosti.

Město Třeboň podalo zároveň v průběhu loňského roku žádost o poskytnutí podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. Tato žádost byla schválena a město tak získá do rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj 8,253 mil. Kč. Rada města a nyní i zastupitelstvo města schválilo rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň přijetí transferu výše uvedené částky do rozpočtu města.

Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Převod pozemku na město Třeboň

Zastupitelé města Třeboně jednohlasně schválili bezúplatný převod pozemku o výměře 122 m2. Tento pozemek tvoří pás zeleně kolem Zlaté stoky u stezky k Bertinným lázním. Pozemek je veřejnou zelení a důvodem pro jeho převod na město je zachování veřejného zájmu. Jedná se o plochu v ochranném pásu památkové rezervace a CHKO. Pozemek se dostal dědictvím do vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad jej městu bezúplatně nabídl s tím, že podmínkou převodu je zachování zeleně na tomto pozemku minimálně po dobu 10 let. S podmínkou a veřejným zájmem nemá město sebemenších problémů. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí bude hradit nabyvatel, tedy město Třeboň.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací