Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Obnova v historickém centru Třeboně

Město Třeboň získalo státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v celkové výši 545 tis. Kč. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s přijatými žádostmi o podporu z této dotace. Návrh rozdělení byl předložen radě města a následně i na toto jednání zastupitelstva ke schválení.

Město Třeboň obdrželo 4 žádosti. Pracovní skupina navrhuje rozdělení dotace mezi všechny žadatele. Dotaci tak získají dvě právnické osoby, jedna fyzická osoba a čtvrtým příjemcem bude město samotné. Dotace spolu s vlastními náklady majitele objektu bude využita u prvního žadatele na Dům čp. 33/I v ulici Rožmberská, kde se uskuteční oprava části fasády západní strany a výměna poškozených hřebenáčů. Druhý žadatel uskuteční opravy na Domě čp. 45/I na Žižkovo náměstí, kde se zajistí demolice a obnova nosných konstrukcí, oprava poruch chráněných konstrukcí kleneb a klenebních pásů a následně příprava pro obnovu vnitřních omítek. Třetí žádost se týká domu čp. 53/I rovněž na Žižkovo náměstí, kde bude zajištěna oprava a rekonstrukce dvou střešních světlíků. Čtvrtou žádostí je žádost města Třeboň, které přihlásilo svůj objekt, dům čp. 86/I na Masarykově náměstí. Zde bude zajištěna výměna pálené střešní krytiny, klempířských prvků, poškozených prvků krovu, oprava fasády, komínu a nátěr oken ve dvorku objektu.

Vyvěšeno: 25. 04. 2023

PRODEJ DŘEVNÍ HMOTY

Na pozemcích města Třeboně se uskutečnilo kácení stromů. Vyprodukovaná dřevní hmota je uložena v bývalém areálu Technických služeb Třeboň, s. r. o., v Novohradské ulici (parc. č. 91/1) a je určená k prodeji. Jedná se o listnaté dřevo se zastoupením převážně břízy a lípy s tím, že převažuje přesílená kulatina. Celková výměra nabízeného dřeva je 40 prm. Minimální cena je stanovena na částku 200 Kč za jeden prm bez DPH (sazba 15 %) a minimální odběr je 5 prm. Prodej je navržen formou obálkové soutěže. Prohlídka dřevní hmoty je možná ve středu 3. 5. 2023 od 15.00.
Termín pro podání nabídky je do 15. 5. 2023 do 10.00. Písemné žádosti doručte osobně nebo poštou v zalepených obálkách s nápisem „NEOTEVÍRAT - Prodej dřevní hmoty" na podatelnu Městského úřadu Třeboň.
Dřevní hmota bude z místa dočasného uložení vítězným uchazečem odvezena do 9. 6. 2023.

Vyvěšeno: 24. 04. 2023

JARNÍ DERATIZACE

Jarní deratizace města probíhají od 24. dubna 2023 po dobu 14 dnů.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s r. o., ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizace se provádí 2x ročně, vždy na jaře a na podzim – v tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy.

Vyvěšeno: 30. 03. 2023

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

Jaro ťuká na dveře a s ním i Ukliďme Česko - UKLIĎME TŘEBOŇ.
Již tuto sobotu 1. dubna se koná 9. ročník této tradiční úklidové akce. Akce je vhodná pro malé i velké, mladší i starší, party i jednotlivce... Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Navíc všichni účastníci mohou po ukončení akce zdarma navštívit expozici Domu přírody Třeboňska.
Pojďte společně přivítat jaro procházkou a dobrým skutkem:). Těšíme se na vás!
 

Vyvěšeno: 21. 02. 2023

Informace k místnímu poplatku ze psů

V souvislosti s blížící se splatností místního poplatku ze psů informuje Městský úřad Třeboň držitele psů, že v roce 2023 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu v Třeboni v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města č. 19-0603148389/0800 vedený u České spořitelny a.s. V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny Městského úřadu v Třeboni osobně či na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285. Variabilní symbol lze na vyžádání zaslat také e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31.03.2023.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací