Vyvěšeno: 04. 05. 2023

Nákup pozemku městem Třeboň

Rada města schválila nákup pozemku p. č. 3110 v k. ú. Třeboň od jeho podílových vlastníků, kterými jsou fyzické osoby. Jedná se o pozemek o výměře 308 m2, který se nachází pod komunikací v ulici Sídliště. Město Třeboň již v minulosti nakupovalo v této lokalitě okolní pozemky v hodnotě 500 Kč/m2, aby je scelilo do majetku města s ohledem na fakt, že jsou pod komunikací, kterou bude třeba v budoucnu opravovat a zřejmě i zkapacitnit s ohledem na budoucí rozvoj lokality.

Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Pozemek kolem Schwarzenberské hrobky

Město Třeboň obdrželo nabídku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jejímž předmětem byl pozemek, který je součástí nemovité kulturní památky Schwarzenberské pohřební kaple s parkem a objektem č.p. 57, tedy stavby bývalé fary a park kolem hrobky.

Hrobka a okolní pozemky byly majetkem rodu Schwarzenbergů. V roce 1947 byla hrobka a pozemky zestátněny na základě zvláštního zákona zvaného Lex Schwarzenberg. Proti zestátnění hrobky podala soudní žalobu dědička rodu Alžběta Pezoldová (dcera Jindřicha Schwarzenberga, pravnučka stavebníka hrobky). Následoval vleklý soudní spor. Ten vyvrcholil mimosoudně dohodou mezi dědici Karlem Schwarzenbergem a jeho nevlastní sestrou Alžbětou Pezoldovou, v rámci které byla hrobka vložena do majetku nadačního fondu, který dědicové společně založili.  Hrobka byla do té doby spolu s pozemky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ). Do fondu přešla ale pouze hrobka a předmětné pozemky převzal od NPÚ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento úřad pozemky nepotřebuje k plnění svých úkolů, a proto je nabídl městu Třeboni a obci Domanín, v jejímž katastru se pozemky nachází. Třeboňské zastupitelstvo nabídku projednalo a odmítlo. Stejně tak byla nabídka projednána a odmítnuta na zastupitelstvu obce Domanín. „Bylo by vhodné, aby byl nabízený pozemek scelen spolu s hrobkou jednomu majiteli.“ doplnil k projednávanému bodu starosta města Třeboně PaedDr. Jan Váňa.

Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Vypořádání technického zhodnocení Slatinných lázní Třeboň

Zastupitelé města Třeboně schválili uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o vypořádání technického zhodnocení mezi městem Třeboň a společností Slatinné lázně Třeboň s.r.o. (dále jen SLT), jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran, že ve stanovené lhůtě uzavřou smlouvu o vypořádání technického zhodnocení. Ke zhodnocení majetku města došlo díky realizací stavebního díla "Zvýšení ubytovací kapacity - Lázeňský dům Aurora" formou modernizace objektu lázeňského domu konkrétně v podobě nové přístavby.

V průběhu roku 2022 prováděla a v průběhu roku 2023 stále provádí společnost SLT výše uvedené stavební dílo, a to investicí z vlastních finančních prostředků. Smluvní strany se smlouvou o budoucí smlouvě o vypořádání zavazují k tomu, že po dokončení díla (předpoklad v červnu tohoto roku) bude uzavřena smlouva o vypořádání technického zhodnocení, na základě které dojde k vypořádání technického zhodnocení provedeného společností SLT.

Předpokládaná hodnota technického zhodnocení včetně projektové dokumentace, studie, činnosti autorského dozoru, technického dozoru investora, BOZP apod. činí 147.940.000 Kč bez DPH, tedy 179.007.400 Kč včetně DPH.

Předmětem Smlouvy o budoucí smlouvě o vypořádání technického zhodnocení je dále poskytnutí zálohy na vypořádání technického zhodnocení ve výši 34.500.000,00 Kč. Tato záloha bude uhrazena z Lázeňského investičního fondu.

Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Dotace města Třeboně

Zastupitelstvo města Třeboně schválilo v rámci dubnového jednání rozdělení dotací mezi žadatele z různých oblastí. Podporovanými oblastmi byly jako každý rok sport a tělovýchova, sociální služby a v neposlední řadě zdravotnictví. Každou žádost posoudili po formální stránce úředníci, jednotlivé tematické komise rady města pak rozdělily dotace mezi žadatele a navrhly radním ke schválení. Rada města dle svých kompetencí v průběhu měsíce dubna schválila řadu dotací do částky 50 tis. Kč, vyšší sumy muselo projednat a  schválit zastupitelstvo města.

Dotace na podporu tělovýchovy a sportu v Třeboni

Podpora sportu a tělovýchovy je nedílnou součástí pravidelných dotačních titulů, které vypisuje město Třeboň. Celková přidělovaná částka na podporu sportu a tělovýchovy je dle rozpočtu města pro tento rok ve výši 2,5 mil. Kč. Zájem o příspěvek projevily sportovní organizace, které mohou získat podporu na svou činnost, účast na jednorázových akcích, nebo na reprezentaci města.

Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň získala 1,633 mil. Kč na činnost, její oddíl veslování 90 tis. Kč na akci Výstavba a složení veslařské dráhy Lago Albano.  Asociace Tom – Zálesáci získá 55 tis. Kč, Běh kolem Světa 15 tis. Kč a Třeboňský půl/maraton Compressport dostane 20 tis. Kč a Sportovní klub SK Boxing Třeboň obdrží na činnost v průběhu roku 52,9 tis. Kč.

Dotace pro oblast zájmových činností v Třeboni

V této kategorii byla na zastupitelstvu schválena dotace pro zájmové sdružení Třeboňští senioři. Ti získají na svou celoroční činnost 40 tis. Kč. S ohledem na fakt, že jejich členská základna je velice početná a rozsah akcí široký, je jisté, že peníze budou smysluplně využity.

Schválené dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec získá od města Třeboně 280 tis. Kč, což je dotace, která je určená na provoz Domova seniorů Třeboň. Z celkové kapacity 72 lůžek je většina využívaná občany města.

Hospic sv. Kleofáše získal na provoz mobilní specializované paliativní péče individuální dotaci v hodnotě 335 tis. Kč. Jedná se o finance na zajištění terénní zdravotnické služby, která pečuje o lidi v závěru jejich života.

Oblastní charitě Třeboň byla schválena částka 350 tis. Kč na činnost pečovatelské služby Astra a to dle vykázaného objemu poskytovaných služeb. Finanční prostředky budou proplaceny vždy na základě čtvrtletního vyúčtování a to ve výši 0,50 Kč na 1 Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad od klientů. Pro Ledax o.p.s. byla schválena dotace ve výši 300 tis. Kč rovněž na pečovatelskou službu a to dle stejných pravidel jako jsou pro Astru.

Lékařská služba první pomoci obdrží individuální dotaci 104 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců a dalších 225 tis. Kč na částečné pokrytí výdajů za nájem a služby v nebytových prostorách, kde se ordinace první pomoci provozuje.

Vyvěšeno: 28. 04. 2023

Město podpoří třeboňskou kancelář Jihočeské hospodářské komory

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města získá Jihočeská hospodářská komora finanční částku 75 tis Kč pro svou oblastní kancelář v Třeboni. Zastupitelé byli seznámeni s plánem činnosti kanceláře, v kterém se kancelář zavázala k aktivitám spojeným s posílením členské základny a rozšiřováním nabízených služeb podnikatelům. Ti budou mít možnost navštívit odborné semináře a získávat aktuální informace z podnikatelské sféry. Aktivity oblastní kanceláře JHK jsou vítané. Zaměřují se na vzdělávací akce, pořádají diskuze a tzv. kulaté stoly, odkud přichází řada podnětů a zajímavých myšlenek.

Oblastní kancelář má na základě smlouvy ve své náplni i spolupráci na projektech města, členství v komisi Zdravé město, spolupráci s úřadem práce a třeboňskými školami.

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací