NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN RAPŠACH

Zastupitelstvo obce Rapšach svým usnesením č. 78/17 ze dne 27.03.2017 rozhodlo o pořízení Územního plánu Rapšach.
Pořizovatelem byl schválen Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Zpracovatelem byl schválen Projektový ateliér AD s. r. o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, 370 01 České Budějovice.
Vzhledem ke komplikacím týkajících se komplexních pozemkových úprav na území obce Rapšach (v období 2015-2022) došlo k posunu zahájení procesních postupů na pořízení nového územního plánu.
PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚP
Dne 13.12.2022 bylo na úředních deskách (el. i kamenných) pořizovatele (MěÚ Třeboň) i obce Rapšach oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Rapšach.
Návrh zadání ÚP Rapšach je dostupný zde a dále:

Návrh zadání ÚP Rapšach je dostupný zde.
Do 15-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 13.01.2023) může každý uplatnit k návrhu zadání ÚP Rapšach u pořizovatele (Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) písemné připomínky.
K přípomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení podaných připomínek je součástí spisu a slouží jako podklad pro úpravu návrhu zadání územního plánu.
Přípomínku lze podat přes formulář, který je dostupný na webových stránkách městského úřadu Třeboň nebo volnou formu, avšak musí být splněny základní náležitosti podání uvedené níže.
Připomínka musí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahuje:
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající připomínku;
  • p. č. pozemku a katastrální území, kterého se připomínka týká;
  • věc, které se připomínka týká;
  • odůvodnění připomínky (proč byla připomínka podána);
  • datum podání a podpis osoby podávající připomínku.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán může uplatnit písemně na adresu pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.
Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K vyjádřením, podnětům a připomínkám uplatněných po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH

Změna č. 4 ÚPO Rapšach byla schválena Zastupitelstvem obce usnesením č. 45/19 ze dne 03.06.2019. Vydána byla  opatřením obecné povahy 30.09.2019 a nabyla účinnosti dne 15.10.2019.
Změna č. 4 Územního plánu obce Rapšach je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 4 Územního plánu obce Rapšach
                                              Úplné znění Územního plánu obce Rapšach po změnách č. 3 a č. 4
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH

Změna č. 3 ÚPO Rapšach byla schválena Zastupitelstvem obce usnesením č. 65/19 ze dne 19.08.2019. Vydána byla  opatřením obecné povahy 30.09.2019 a nabyla účinnosti dne 15.10.2019.
Změna č. 3 Územního plánu obce Rapšach je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 3 Územního plánu obce Rapšach
                                              Úplné znění Územního plánu obce Rapšach po změnách č. 3 a č. 4
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH

Změna č.2 ÚPO Rapšach byla vydána Zastupitelstvem obce dne 03.07.2014 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 18.07.2014.
Změna č. 2 Územního plánu obce Rapšach je uložena u:

 Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 2 Územního plánu obce Rapšach
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH

Změna č.1 ÚPO Rapšach byla vydána Zastupitelstvem obce dne 13.12.2010 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 31.12.2010.
Změna č. 1 Územního plánu obce Rapšach je uložena u:

 Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 Územního plánu obce Rapšach
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RAPŠACH

Územní plán obce Rapšach byl schválen Zastupitelstvem obce dne 4.4.2005 a nabyl účinnosti dne 21.4.2005.
Územní plán obce Rapšach je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán obce Rapšach

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací