NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN RAPŠACH

Zastupitelstvo obce Rapšach svým usnesením č. 78/17 ze dne 27.03.2017 rozhodlo o pořízení Územního plánu Rapšach.
Pořizovatelem byl schválen Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Zpracovatelem byl schválen Projektový ateliér AD s. r. o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, 370 01 České Budějovice.
Vzhledem ke komplikacím týkajících se komplexních pozemkových úprav na území obce Rapšach (v období 2015-2022) došlo k posunu zahájení procesních postupů na pořízení nového územního plánu.
PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚP
Dne 13.12.2022 bylo na úředních deskách (el. i kamenných) pořizovatele (MěÚ Třeboň) i obce Rapšach oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Rapšach.
Návrh zadání ÚP Rapšach je dostupný zde a dále:

Návrh zadání ÚP Rapšach je dostupný zde.
Do 15-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 13.01.2023) může každý uplatnit k návrhu zadání ÚP Rapšach u pořizovatele (Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) písemné připomínky.
K přípomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení podaných připomínek je součástí spisu a slouží jako podklad pro úpravu návrhu zadání územního plánu.
Přípomínku lze podat přes formulář, který je dostupný na webových stránkách městského úřadu Třeboň nebo volnou formu, avšak musí být splněny základní náležitosti podání uvedené níže.
Připomínka musí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahuje:
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající připomínku;
  • p. č. pozemku a katastrální území, kterého se připomínka týká;
  • věc, které se připomínka týká;
  • odůvodnění připomínky (proč byla připomínka podána);
  • datum podání a podpis osoby podávající připomínku.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán může uplatnit písemně na adresu pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.
Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K vyjádřením, podnětům a připomínkám uplatněných po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH

Změna č. 4 ÚPO Rapšach byla schválena Zastupitelstvem obce usnesením č. 45/19 ze dne 03.06.2019. Vydána byla  opatřením obecné povahy 30.09.2019 a nabyla účinnosti dne 15.10.2019.
Změna č. 4 Územního plánu obce Rapšach je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 4 Územního plánu obce Rapšach
                                              Úplné znění Územního plánu obce Rapšach po změnách č. 3 a č. 4
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH

Změna č. 3 ÚPO Rapšach byla schválena Zastupitelstvem obce usnesením č. 65/19 ze dne 19.08.2019. Vydána byla  opatřením obecné povahy 30.09.2019 a nabyla účinnosti dne 15.10.2019.
Změna č. 3 Územního plánu obce Rapšach je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 3 Územního plánu obce Rapšach
                                              Úplné znění Územního plánu obce Rapšach po změnách č. 3 a č. 4
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH

Změna č.2 ÚPO Rapšach byla vydána Zastupitelstvem obce dne 03.07.2014 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 18.07.2014.
Změna č. 2 Územního plánu obce Rapšach je uložena u:

 Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 2 Územního plánu obce Rapšach
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RAPŠACH

Změna č.1 ÚPO Rapšach byla vydána Zastupitelstvem obce dne 13.12.2010 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 31.12.2010.
Změna č. 1 Územního plánu obce Rapšach je uložena u:

 Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 Územního plánu obce Rapšach
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RAPŠACH

Územní plán obce Rapšach byl schválen Zastupitelstvem obce dne 4.4.2005 a nabyl účinnosti dne 21.4.2005.
Územní plán obce Rapšach je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán obce Rapšach

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací