Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Kuklová Sylvie, Ing. tel: 384 342 182, email: sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104Dušková Eva, Dis. tel: 384 342 180, email: eva.duskova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104

Kde vyřídit ohlášení tomboly nebo turnaje malého rozsahu: pokladna městského úřadu 105

INFORMACE PRO PROVOZOVATELE TOMBOLY A TURNAJE MALÉHO ROZSAHU (hazardní hry) od 01.01.2017

Dnem 01.01.2017 vstoupil v platnost zákon č. 186/2016 Sb., O hazardních hrách (dále jen Zákon), který nahrazuje zákon č. 202/1990 Sb., O loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Zákon mimo jiné upravuje hazardní hry, které podléhají ohlášení obecnímu úřadu. K těmto hrám patří tomboly a tzv. turnaje malého rozsahu.

Tombolu upravují ustanovení § 61 – 63 Zákona. Nově Zákon zavádí, že na tomboly s herní jistinou do 100.000 Kč se ustanovení zákona o hazardních hrách nevztahují. To znamená, že pokud herní jistina tomboly nepřesáhne stanovený limit, pak není potřeba tuto hru ohlašovat obecnímu úřadu. Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.

Pokud herní jistina tomboly převýší 100.000 Kč, pak je nutné hru nejméně 30 dní před jejím plánovaným uskutečněním ohlásit obecnímu úřadu obce, na jejímž území bude tombola provozována, a vztahují se na ní příslušná ustanovení Zákona. S nabytím účinnosti Zákona byla zrušena vyhláška Ministerstva financí č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií – tudíž provozování tomboly formou oznámení akce o ceny finančnímu úřadu dle výše uvedené vyhlášky již není od 01.01.2017 možné.

Zákon o hazardních hrách pak pro tomboly podléhající ohlášení stanovuje úhrnnou cenu výher ve vztahu k herní jistině a rovněž stanovuje, že slosování takové tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.

Turnaj malého rozsahu je Zákonem definován jako turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při kterém je počet účastníků hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin. Zákon dále stanovuje počet účastníků turnaje malého rozsahu v počtu nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků hry a další podrobnosti uvedené v § 64 Zákona. Tato hra rovněž podléhá ohlášení obecnímu úřadu.

 Obecní úřad nevydává rozhodnutí o povolení ohlašované hazardní hry. Vydává pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry, v případě že hru zakáže.

Tiskopis k ohlášení tomboly nebo hry malého rozsahu lze stáhnout zde.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací