Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Kuklová Sylvie, Ing. tel: 384 342 182, email: sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104Dušková Eva, Dis. tel: 384 342 180, email: eva.duskova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104

Veřejné sbírky - agenda vykonávaná Městským úřadem Třeboň v rámci veřejné sbírky konané pokladničkami nebo sběracími listinami

Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů přo předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo na ochranu kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Veřejnou sbírku je možné konat několika způsoby:

 1. sběracími listinami,
 2. pokladničkami,
 3. shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu,
 4. prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně,
 5. prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek,
 6. dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařzení,
 7. složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.

Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách pouze právnická osoba. Ta je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu příslušnému podle sídla právnické osoby. Jsou-li splněny podmínky dle zákona o veřejných sbírkách, vydá krajský úřad právnické osobě osvědčení o tom, že veřejnou sbírku lze konat.

Pokud není veřejná sbírka oznámena a příslušný úřad neosvědčí přijetí tohoto oznámení, nesmí se veřejná sbírka provádět, uvádět v obecnou známost ani propagovat.

Koná-li se veřejná sbírka pokladničkami nebo sběracími listinami na území města Třeboně, musí právnická osoba konající sbírku kontaktovat také Městský úřad Třeboň. Pracovník městského úřadu v případě sběracích listin ověří jejich počet a náležitosti a v případě pokladniček tyto zapečetí a následně vykonává dozor při rozpečetění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba, která koná sbírku a má krajským úřadem vydané osvědčení o tom, že sbírku lze konat a za jakých podmínek. Právnická osoba, nejde-li o obec nebo kraj nebo v hlavním městě Praze městskou část, může konat sbírku v případě, ža má na území České republiky sídlo, nebo, jde-li o právnickou osobu, jejíž sídlo je na území jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, má-li na území České republiky umístěnou organizační složku.

Jaké jsou podmínky a postu pro řešení situace:

Sbírka, která se koná pokladničkami

Nejprve musí právnická osoba Městskému úřadu Třeboň oznámit počet a umístění pokladniček, budou-li tyto rozmístěny v územním obvodu města, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit pokladničky prosti odcizení. Má-li být stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadů, právnická osoba ji viditelně opatří nápisem "putovní pokladnička". Pečetí ji pak obecní úřad, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo. Má-li být použito více putovních pokladniček ke konání jedné sbírky, označují se jednou číselnou řadou pro všechny správní obvody, v nichž mají být použity.

Sbírka, která se koná sběracími archy

Právnická osoba musí předložit Městskému úřadu Třeboň sběrací listiny se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí.

Sběrací listiny musí být postupně očíslovány, vydány jen v jednom originálním vyhotovení a opatřeny otiskem razítka a podpisy statutárních orgánů právnické osoby. Dále musí obsahovat:

 1. název právnické osoby,
 2. účel sbírky,
 3. datum a označení krajského úřadu, kterému byla sbírka oznámena, a datum přijetí oznámení,
 4. území, na němž se sbírka bude konat, a dobu, po kterou se sbírka bude konat,
 5. jméno, příjmení, popřípadě též titul a vědeckou hodnost a dále datum narození, adresu místa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu fyzické osoby pověřené prováděním sbírky a pořadové číslo jí vydané plné moci,
 6. sloupec pro vyznačení výšky poskytnutých příspěvků a sloupec pro podpisy přispěvatelů.

Pořadatel sbírky zároveň předloží Městskému úřadu Třeboň osvědčení vydané krajským úřadem o tom, že sbírku lze konat. O ověřeném počtu sběracích listin vydá úřad potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.

Jak postupovat?

Sbírka, která se koná pokladničkami

 1. fáze - oznámení počtu a umístění pokladniček se provede na formuláři před zahájením sbírky. Formulář je nutné doručit na Městský úřad Třeboň, a to buď osobně na odbor finanční a majetkový nebo na podatelnu úřadu, prostřednictvím pošty nebo elektronicky. Elektronické podání lze učinit prostřednictvím datové schránky nebo na adresu e-podatelny: e.podatelna@mesto-trebon.cz. Doručovaná e-mailová zpráva by měla vždy být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem odesílatele. Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci.
 2. fáze - k zapečetění pokladniček dojde po dohodě (e-mailem, telefonicky)  s pracovnicí pokladny, kde a kdy budou pokladničky zapečetěny. Lze spojit s fází 1. Pro účely zapečetění musí pořadatel sbírky podkladničky zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být obsah pokladniček vyjmut. Takto zabezpečené pokladničky pracovnice úřadu zapečetí. Pokladničky nebudou zapečetěny bez písemného oznámení počtu a umístění pokladniček a doložení osvědčení krajského úřadu o tom, že sbírku lze konat.
 3. fáze - otevření pokladniček s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny otevření musí právnická osoba oznámit nejméně 3 praocvní dny předem úřadu, v jehož správním obvodu pokladničku umístila. Otevření putovní pokladničky se oznamuje obečnímu úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo. Otevření pokladničky musí být přítomni oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec obce zařazený do obečního úřadu. Koná-li sbírku obec, musí být přítomni 3 zástupci obce, z nichž 1 je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu;jde-li o sbírku kraje, 3 zástupci kraje, z nichž 1 je zaměstnancem kraje zařazeným do krajského úřadu; zástupci si navzájem prokážou svou totožnost. V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí zúčastnění svými podpisy výší finanční částky vyjmuté z pokladničky. Vyhotovený zápis je součástí dokladů předkládaných krajskému úřadu k provedení kontroly vyúčtování sbírky.

Sbírka, která se koná sběracími archy

Pořadatel sbírky doručí žádost o ověření počtu a náležitostí sběracích listin. Žádost je nutné doručit na Městský úřad Třeboň, a to buď osobně na odbor finanční a majetkový nebo na podatelnu úřadu, prostřednictvím pošty nebo elektronicky. Elektronické podání lze učinit prostřednictvím datové schránky nebo na adresu e-podatelny: e.podatelna@mesto-trebon.cz. Doručovaná e-mailová zpráva by měla vždy být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem odesílatele. Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci. Současně se žádostí je nutné předložit osvědčení vydané krajským úřadem o tom, že sbírku lze konat. O ověřeném počtu sběracích listin vydá úřad právnické osobě potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.

Potřebné formuláře

Související právní předpisy

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

Jaro ťuká na dveře a s ním i Ukliďme Česko - UKLIĎME TŘEBOŇ.
V sobotu 1. dubna se koná již devátý ročník této tradiční úklidové akce. Akce je vhodná pro malé i velké, mladší i starší, party i jednotlivce... Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Pojďte společně přivítat jaro procházkou a dobrým skutkem:). Těšíme se na vás!
Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'Trebon SEHNIOE Uklidme Česko Trebon Uklid'me Trebon 1. dubna 2023 Na úklid zvou Mimi&Liza Sejdeme se V 9:00 hod. na nádvorí pred radnici Palackého nám. 46, Trebon Pripraveny jsou dvẽ úklidové trasy. Akce je vhodná pro rodiny S detmi. S sebou vhodné oblečeni a dobrou obuv. Partneft kce KB Nadace Jistota Kontakt J. Pumprova jana.pumprova@mesto-trebon.cz www.UklidmeCesko.cz CoclEdla GARNIER FRNNY -HOOA EKOOKOM KOM'
 
 
 
 
To se mi líbí
 
 
Okomentovat
 
Sdílet
 
 
 
 
 
Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný od května 2023. Podrobné informace zde. Více informací

Informace k místnímu poplatku ze psů

V souvislosti s blížící se splatností místního poplatku ze psů informuje Městský úřad Třeboň držitele psů, že v roce 2023 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu v Třeboni v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města č. 19-0603148389/0800 vedený u České spořitelny a.s. V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny Městského úřadu v Třeboni osobně či na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285. Variabilní symbol lze na vyžádání zaslat také e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31.03.2023.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Více informací