Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur; z rozpočtu Evropské unie, prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celkové výdaje (CV): 1 950 145,00 Kč
Způsobilé výdaje (CZV): 1 934 911,00 Kč
Způsobilé veřejné výdaje (CZVV): 1 934 911,00 Kč
Podpora: 1 741 419,90 Kč (89,30 % CV; 90,00 % CZV; 90,00 % CZVV)
Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 644 674,35 Kč (84,34 % CV; 85,00 % CZV; 85,00 % CZVV)
Dotace Státní fond životní prostředí: 96 745,55 Kč (4,96 % CV; 5,00% CZV; 5,00 % CZVV)


Monitorovací ukazatele:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Celkový počet zakládaných a regenerovaných krajinných prvků/prvků ÚSES počet 10,000


Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění dlouhodobé perspektivy hrázových porostů, převážně dubových, na deseti rybnících v majetku Města Třeboně. Porosty byly posuzovány a jsou revitalizovány jako celek. Jsou prořeďována hustá místa a odstraňovány škodlivé nežádoucí dřeviny. Všechny zásahy mají za cíl stabilizaci dřevinných porostů, zlepšení jejich zdravotního stavu a maximální prodloužení jejich životnosti. Těžiště je v provedení individuálních výchovných a zdravotních zásahů, jež řeší aktuální problémy jednotlivých ošetřovaných stromů. Následují preventivní opatření, zabraňující mechanickému poškozování stromů. Současně je brán zřetel na lidskou návštěvnost hrází, takže je zajišťována jejich pasivní bezpečnost. Oslabené a nemocné stromy jsou redukovány nebo posilovány regeneračním řezem a odumírající upravovány tak, aby mohly dále bezpečně plnit biologické i estetické funkce. Nakonec je prováděno doplnění nových stromů na uvolněná stanoviště. U rybníku Nový u Břilic, kde z větší části hrázový porost chybí, bude založen nový, kvalitní hrázový porost. Obnova a údržba hrázových porostů je realizována na rybnících Starý u Břilic, Nový u Dvorců, Tisý u Břilic, Bičan, Červenka, Stružky, Travný (nazývaný též Lída), Činátl, Bicencka a Nový u Břilic. 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací