Projekt „NA SPOLEČNÉ NOTĚ“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evidenční číslo projektu: KPF-01-309

Celkové způsobilé výdaje: 9.990 €
Vlastní peněžní prostředky: 1.498,50 € (15 %)
Prostředky z ERDF: 8.491,50 € (85 %)

Popis projektu:
V rámci přeshraničního projektu dojde k setkání hudebníků partnerských měst Třeboň a Schrems, a to na hudební slavnosti s názvem „Na společné notě“, která se uskuteční 11. červan 2022 na Masarykově náměstí v Třeboni. V rámci hudebního setkání se návštěvníkům představí tradiční třeboňské kapely a minimálně jedna tradiční kapela z partnerského města Schrems. Akce „Na společné notě“ se zúčastní také talenti ze základní umělecké školy z obou zemí.
V rámci projektu se pak jedna z třeboňských kapel zúčastní městských slavností v partnerském městě Schrems, a to 28. srpna 2022.


Cíl projektu:
Cílem projektu je prohloubení partnerství mezi partnerskými městy, rozšíření nabídky kulturních akcí o spolupráci s Dolním Rakouskem, zajištění přeshraničního setkání umělců a zájemců o tradiční hudbu daných regionů a posílení vztahu obyvatel příhraničních oblastí ke kultuře a tradiční hudbě.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací