Město Třeboň v roce 2004 uvedlo do provozu městský kamerový a monitorovací systém. Tímto zásadním rozhodnutím se Třeboň připojila k městům, která kamerový systém již provozovali. Jen v roce 2003 zřídilo kamerové systémy dalších cca 40 měst z celé republiky a vedení městské policie zastávalo názor, že Třeboň musí jít s ohledem na bezpečnost občanů a jejich majetku stejnou cestou.

Na financování projektu se podařilo získat státní dotaci z fondů Ministerstva vnitra. Ke zpracování žádosti o přidělení dotace, její odůvodnění, doložení faktických argumentů a dodání řady nutných údajů bylo zapotřebí součinnosti více organizací a konečné získání dotace svědčí o dobré týmové práci všech zainteresovaných.
Dotace státu činila 1 300 000,- Kč, k tomu přispělo Město Třeboň částkou 215 000,-Kč. Pro realizaci projektu bylo vypsáno výběrové řízení, kterého se zúčastnilo 10 odborných firem z celé republiky. Ze všech nabídek se výběrové komisi jevila jako pro Třeboň nejvhodnější nabídka firmy DCS systems z Prahy, která byla také pro realizaci kamerového systému vybrána.

Po vyhodnocení všech bezpečnostních kritérií ze strany Městské i republikové policie, respektování podmínek Ministerstva vnitra a při nutném dodržení přísných zákonných podmínek pro umístění kamer byla v první fázi realizace kamerového systému vybrána následující místa:


Dále se uvažovalo o zřízení mobilního kamerového bodu dle aktuálních potřeb.

Kamerový systém v Třeboni zahájí provoz v průběhu měsíce listopadu roku 2004. Monitorovací středisko, vlastní mozek kamerového systému, je umístěno na služebně Městské policie a obsluhují jej vybraní specialisté. Díky technickému opatření mohou pořizovaný záznam sledovat i příslušníci PČR na místním obvodním oddělení.

Vedení městské policie občany ujistilo, že v žádném případě nebudou porušována jejich práva. Snímána budou prostranství, která snímaná smějí být. Obsluha je poučena o podmínkách provozu kamerového systému a dopředu bylo jasně oznámeno, že ani drobné porušení zákonných podmínek ze strany obsluhy nebude tolerováno. Pracovat se zaznamenanými údaji mohou pouze vybraní specialisté.

„Věřím, že pořízení kamerového systému přispěje ke zlepšení bezpečnostní situace v Třeboni. Zahájení provozu chápu jako první krok k realizaci funkčního kamerového systému s tím, že v dalších letech bude počet kamer postupně zvyšován. Při získávání poznatků a zkušeností jsem navštívil kolegy z Městských policií po celé republice v městech, kde kamerový systém již provozují. Jednoznačně jsem se přesvědčil, že kamerový systém je prospěšný a lze jej provozovat tak, aby slušní občané nebyli nijak obtěžováni. Jsem názoru, že pokud se jedná o investici směřující k posílení bezpečnosti a pořádku v ulicích našeho města, jde jednoznačně o investici prospěšnou,“ uvedl před spuštěním kamerového systému Vladimír Školka, vrchní strážník.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací

Okres Freyung-Grafenau slaví 50 let

Dne 24. 9. 2022 se zástupce města Třeboně zúčastnili oficiálních oslav k 50. výročí založení partnerského okresu Freyung-Grafenau. Rok 2022 je pro okres Freyung-Grafenau výjimečný: 1. července 1972 se v rámci územní reformy ve Svobodném státě Bavorsko staly dva bývalé okresy Wolfstein a Grafenau společným okresem. Dne 27. října 1972 se okresní zastupitelstvo nového okresu na svém třetím veřejném zasedání v Grafenau rozhodlo pro nový název okresu Freyung-Grafena. Změna názvu vstoupila v platnost 1. května 1973. Sídlem okresní správy bylo určeno město Freyung, které bylo dříve sídlem okresní správy ve Wolfsteinu.

Po otevření železné opony směrem k České republice v roce 1989 se okres dostal z pohraniční polohy do centrální. Krátce poté byl založen sousední Národní park Šumava, který spolu s Národním parkem Bavorský les tvoří jednu z největších lesních oblastí v Evropě. Výrazně se také zvýšilo tranzitní spojení mezi Německem a Českou republikou přes tento okres. Zejména po vstupu České republiky do EU v roce 2004 a po zrušení hraničních kontrol v roce 2007 se hospodářské vazby výrazně posílily.

Město Třeboň uzavřelo s tímto okresem partnerskou smlouvu v roce 2017, neoficiální spolupráce započala již v roce 2015.

Více informací