Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Šachovnice úvodní stránky

Městský úřad Třeboň v souvislosti s protiepidemickými opatřeními omezuje svůj provozAktuality

Pozvánka na 17. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 25.01.2021

Přiložený soubor: pozvanka.pdf

Prodloužení nájmu pro Dům přírody Třeboňska

Radní města Třeboně schválili na svém prvním lednovém jednání prodloužení nájmu pro Dům přírody Třeboňska, který sídlí v zámeckém areálu spadajícím do majetku Národního památkového ústavu. Expozice Domu přírody Třeboňska tak bude v prostorách Třeboňského zámku sídlit další tři roky. Pro ty, co neznají Dům přírody, můžeme sdělit, že se jedná o zajímavou možnost zastavení v Třeboni. Naleznete zde stálou expozici Krajina a lidé. Umožní vám nahlédnout hlouběji do historie a přírody zdejšího kraje a vyzkoušet zábavně-naučné aktivity pro malé i velké. Naleznete zde informace z oblasti rybářství, lázeňství, přírodopisu a dějepisu, které jsou tematicky spojené s Třeboní v zajímavé formě prezentace pro všechny věkové kategorie.

Třeboň se stará i o lidi bez domova

Většina měst řeší otázku bezdomovců a město Třeboň není výjimkou. Dlouhodobě řešíme dvě osoby bez domova tím, že každému pronajímáme bezúplatně přístřešek. První osoba má takto bydlení zajištěno v maringotce, která je v majetku města a druhá osoba bez domova může využívat obytnou buňku rovněž z městského majetku. „Eliminujeme tímto ohrožení zdraví bezdomovců a pomáháme jim řešit těžkou životní situaci. Radní města svým rozhodnutím umožní použít zmíněná přístřeší po dobu jednoho roku.“ doplnila informaci místostarostka města Jana Grammetbauerová.

Třeboň žádá kraj o dotace na obnovu památek

Radní města Třeboně na svém prvním lednovém jednání schválili podání žádostí o dotace Jihočeského kraje zaměřené na obnovu kulturního dědictví. Předmětem žádostí bude restaurování opony v divadle J. K. Tyla a kovový kříž na hřbitově v Třeboni.

 Historická opona divadla J. K. Tyla je vlivem špatného stavu plátna spouštěna pouze minimálně. Stav malované opony byl posouzen odborníky z Národního památkového ústavu a odbornou restaurátorkou. Obě expertní posouzení se shodují na nutnosti provedení udržovacího restaurátorského zásahu pro zachování opony a obnovení její funkčnosti. Opona byla vytvořena v roce 1871 malířem Františkem Skálou z Písku.

„Restaurování bylo rozděleno do dvou etap. Loni jsme úspěšně žádali o první etapu oprav, kdy se provedla oprava konstrukčního poškození na rubové straně opony a navíjecí válec. Letos bychom rádi obnovili malovanou lícovou stranu.“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová. Pokračování oprav opony je dle odborného odhadu odhadnuto na částku 345 tis. Kč z toho se město bude na částce podílet cca 138 tis. Kč a zbytek by pokryla dotace, pokud ji od kraje město získá.

Dalším předmětem, který se město pokusí v tomto roce zrekonstruovat, je kovový kříž na hřbitově v Třeboni. Jde o umělecké dílo nacházející se v centrální části areálu hřbitova sv. Alžběty proti vstupu do kaple. Celková výška kříže s kovovou plastikou Ježíše Krista včetně podstavce a soklu činí 5 metrů. Obnova bude spočívat v práškovém otryskání celé památky, provedení ochranného zinkového nástřiku kovových částí a konzervačních nátěrech a zlacení. Oprava se bude týkat i kamenného soklu. Předpokládané celkové výdaje na restaurování kříže jsou ve výši 260 tis. Kč, z toho by dotace pokryla 100 tis. Kč a město by dofinancovalo 160 tis. Kč.

Časopis POVZBUZENÍ

Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech

Přiložený soubor: Povzbuzeni-2021-02.pdf

Výběrové řízení - referent(ka) stavebního řádu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky stavebního řádu. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace zde.

Časopis POVZBUZENÍ

Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech. 

Přiložený soubor: Povzbuzeni-2021-1.pdf

Město Třeboň podalo žádost o dotaci na úpravy ulice Sídliště

Rada města Třeboně projednala a schválila podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obcí s 3 000 až 10 000 obyvateli určených na obnovu místních komunikací. Žádat budeme o dotaci na projekt „Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště Třeboň“.

Celkové výdaje dle kontrolního rozpočtu projektanta činí 11,6 mil. Kč bez DPH, tj. 14 mil. Kč vč. DPH.

Na projekt je zpracovaná projektová dokumentace a na akci jsou vydána všechna potřebná územní rozhodnutí a stavební povolení. Z hlediska dotace je uznatelným nákladem pouze obnova stávající místní komunikace tedy zpevněné plochy v ulici Sídliště a část zpevněné plochy garáží a to v rozsahu obnovy stávající místní komunikace.

Celkové výdaje dle kontrolního rozpočtu projektanta jsou stanoveny na 14 mil. Kč vč. DPH.

Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce – tedy přibližně 4,2 mil. Kč vč. DPH. 

Vlastní podíl města (podíl na uznatelných nákladech + neuznatelné náklady): 9,8 mil. Kč vč. DPH.

Je třeba podotknout, že skutečné náklady budou známé po realizaci zadávacího řízení a výběru dodavatele. Výsledky přidělení dotací budou známy v dubnu 2021.

UNESCO a Krajinná památková zóna

Informace naleznete na webu města na stránce: www.mesto-trebon.cz/kpz

Zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je vrcholný akt světového významu, kterým tato organizace prohlašuje kulturní, přírodní nebo smíšený statek za nejcennější a nenahraditelné dědictví. Seznam čítá 1031 položek, Česko má na tomto seznamu celkem 16 položek. Mezi památkami navrženými na zápis do seznamu je také Třeboňské rybníkářské dědictví.

 

Shrnutí

Krajinná památková zóna ani případný zápis na seznam UNESCO neznamená zakonzervování současného stavu. Netvoří skanzen a neznamená konec rozvoje území. Znamená péči o krajinu, o vodní díla v krajině, o díla vytvořená člověkem mající výjimečnou kulturní hodnotu. Znamená zachování toho nejcennějšího v Třeboňské rybniční krajině i pro další generace. Znamená zachování rybníků, tak, aby plnily i úlohu ekonomickou a ochrannou v rámci případných povodní.  

[Více]

Jak je to s administrativou v KPZ?

Při řízení před stavebním orgánem by bylo potřeba mít i vyjádření památkového úřadu. Což by spadalo do kompetence orgánu obce s rozšířenou působností, tedy příslušného odboru při MěÚ Třeboň. Nevznikl by žádný další úřad, ani žádné další pracovní místo v rámci stávajícího úřadu. Agenda v podstatě již existuje od roku 2003.

Souvisí UNESCO s přílivem větší sumy peněz?

Přímo z rozpočtu UNESCO nejsou financovány žádné projekty. Zjednodušeně řečeno UNESCO poskytuje značku. Je bez diskuse, že je to značka, která přitahuje, láká a prodává jak služby v dané oblasti, tak zdejší produkty.  Aktuálně je ovšem značná suma připravena v 1. výzvě Integrovaného operačního programu (IROP) na programovací období 2014-2020. Bude zaměřena na lokality UNESCO v ČR, na národní kulturní památky a také na památky zapsané na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO. Jen v této 1. výzvě je připravena částka 3,529 miliardy korun. Bude záležet na schopnostech jednotlivých subjektů, zda dokáží finance z tohoto balíku získat.

Jak krajinná památková zóna souvisí s UNESCO?

Celé území krajinné památkové zóny by mohlo být právě celkem, který by se mohl ucházet o zápis na světově prestižní Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Třeboňské rybníkářské dědictví bylo na národní indikativní seznam (seznam čekatelů) na zápis do seznamu UNESCO zařazeno v roce 2003. [Více]

Jaká omezení vyhlášení krajinné památkové zóny přinese?

„Omezení“ není správný výraz. Vyhlášení KPZ přinese ochranu. To je to správné slovo. Cílem je zachovat území ve stávajícím stavu tam, kde jsou prokazatelné hodnoty, ale současně neomezovat běžný život lidí ani jejich aktivity. Jako konkrétní příklad lze opět použít Třeboň. Památky zde nejsou pouhou kulisou, jsou místem každodenního života. V památkách se bydlí, podniká, úřaduje, obchoduje, relaxuje, studuje a vzdělává. Památkář není žádný byrokrat, ale kvalifikovaný odborník, který dobře ví, že památka musí žít svým každodenním životem a že tomu musí pomáhat, nikoliv někoho omezovat. Bez lidí a jejich aktivit je památka „mrtvým“ artefaktem.

Proč KPZ vůbec potřebujeme, k čemu je dobrá?

Kulturní dědictví je součástí naší národní identity. Funguje to podvědomě, např. při pohledu na pražskou Malou Stranu z vltavského nábřeží si nikdo z nás vůbec nepřipustí, že by nespatřil siluetu Pražského hradu i s chrámem sv. Víta. A obdobně tak fungují v každé vesnici a v každém městě ty jejich „malé Hradčany“. [Více]

Jak rozsáhlé území návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina zahrnuje?

Jde o kompaktní území mezi Chlumem u Třeboně a Veselím nad Lužnicí, od Lišova až po Stráž nad Nežárkou. Zahrnuje území 33 obcí a 50 katastrálních území s cca 18% podílem vodních ploch v převažující podobě rybníků (695 nádrží) na ploše téměř 292 km2. [Více]

Kdo rozhoduje o vyhlášení ?

Tuto kompetenci má dle zákona Ministerstvo kultury. Proces má formu tzv. opatření obecné povahy podle správního řádu. Je to ve své podstatě správní rozhodnutí (např. jako stavební povolení), zakládá, mění nebo ruší zákonná práva, ale na rozdíl od uvedeného stavebního povolení se dotýká nedefinovatelného počtu a okruhu účastníků řízení, kteří mohou podávat námitky, připomínky… Proces je standardně používaný např. v územním plánování, je přezkoumatelný a soudně napadnutelný. Vychází z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

 

 

druhá verze - článek

Třeboňské rybníkářské dědictví

Třeboňské rybníkářské dědictví se v období let 2001 až 2005 ucházelo o zápis na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V tomto procesu Třeboňsko postoupilo v procesu posuzování a prohlašování do nejvrcholnější fáze. Výbor UNESCO se usnesl, že nominovaný statek je nutno pro jeho nesporné hodnoty světového měřítka rozšířit co do počtu položek i co do rozsahu chráněného území. Původní nominace zahrnuje rybníky Svět a Rožmberk, Zlatou stoku, Novou řeku,část Staré řeky a městskou památkovou rezervaci Třeboň. Po tomto verdiktu se v závěru roku 2005 uskutečnilo na dlouhou dobu poslední jednání, kdy se zástupci Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, města Třeboň a Rybářství Třeboň Hld., a.s. jako významného vlastníka nominovaných statků, pokoušeli nalézt klíč k rozšíření předmětu nominace. K dohodě ani k nalezení řešení nedošlo. V roce 2014 byla iniciativa i díky podpoře města Třeboně obnovena. Konsenzus nyní bude hledat meziresortní pracovní skupina, která vzniká z popudu Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zemědělství ČR a která bude zahrnovat zástupce samospráv, majitelů pozemků, podnikatelské sféry i zájmových skupin.
Třeboňsko je stále na indikativním seznamu historických lokalit České republiky pro nominaci na Seznam světového dědictví. Tradice českého rybníkářství a velkolepost třeboňské rybniční soustavy představují objektivně uznávanou hodnotu. Region Třeboňska působí jako přirozená jezerní krajina, ale je výsledkem technického génia rybníkářských mistrů. Hodnotou zůstává i fakt, že krajina a hospodaření v ní je funkční již 500 let. Součástí snah o zápis na seznam UNESCO je jak zachování, tak další rozvoj krajiny.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Jánská
tel.: 384 342 120
petra.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství