21. 04. 2020

Informace o způsobu ochrany vybraných pozemků

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací o pozemcích parc.č. 1915/1, parc.č. 1915/346, parc.č. 1915/586, parc.č. 1695/144, parc.č. 1915/588, parc.č. 1915/616, parc.č. 1915/589 a parc.č. 1915/520 vše v kat. území Třeboň (díle jen „Pozemky“), u kterých je na příslušných listech nemovitostí v evidenci katastru nemovitostí v části B sloupec „Způsob ochrany“ uvedeno, že jsou součástí „rozsáhlého chráněného území“ a jsou součástí „zemědělského půdního fondu“.

Žádost doručena dne 08.04.2020. Žadateli byla odeslána odpověď dne 21.04.2020 elektronicky prostřednictví datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.                                          

Přiložený soubor: 21-04-20.pdf

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací