Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rok 2018

28. 02. 2018

Tisková zpráva po 92.jednání rady města

Z jednání rady města dne 7. února 2018:

Pozemek pro ekologickou zahradu

Rada města schválila uzavření smlouvy s Českým nadačním fondem pro vydru o výpůjčce pozemku města v celkové výměře 1201 m2 do roku 2023.  Český nadační fond pro vydru připravuje osvětový projekt ukázkové přírodní zahrady, jehož cílem je vybudovat pro potřeby venkovních programů ekologické výchovy malé ukázkové biotopy, vzorové příklady prvků přírodní zahrady a výběhy (pastviny) pro zvířata. Jedná se o nekomerční projekt, zahrada bude volně přístupná veřejnosti, nadační fond ji bude využívat pro ekovýchovné programy.

Smlouva o dodávce vody

Radní projednali uzavření Smluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. Smlouva souvisí s novou kanalizací a čerpací stanicí odpadních vod ve Staré Hlíně a s přistoupením k platbám vodného a stočného na odběrná místa.


Žádosti o dotace - Výzva č.1

Rada města schválila Výzvu č. 1/2018 pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2018. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena v termínu od 1. března do 21. března 2018. 

Připravované stavby

Město Třeboň připravuje stavbu parkoviště v Táboritské ulici před panelovými domy č. p. 1100 a 1101. V této souvislosti žádá o uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Jihočeským krajem, jelikož část stavby chodníku u přechodu pro chodce u kotelny je ve vlastnictví kraje. Věc ještě projedná zastupitelstvo města.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pak město uzavře s Ředitelstvím silnic a dálnic. V tomto případě jde o připravovanou stavbu přechodu pro chodce u kaple sv. Petra a Pavla. Stavební úpravy se dotknou pozemků ve vlastnictví ŘSD. Součástí stavby bude také veřejné osvětlení.  

Dar na údržbu stezky

Finanční dar ve výši 20 000 Kč dostane Český svaz ochránců přírody, základní organizace Třeboň. Peníze budou určeny konkrétně na údržbu naučné stezky „Cesta kolem Světa“. Stezka, kterou vybudoval ČSOP, slouží široké veřejnosti již více než dvacet let. Svaz zajišťuje na jedné z nejnavštěvovanějších tras na Třeboňsku kompletní údržbu.

Prezidentské volby

Radní schválili přijetí finančních prostředků od Ministerstva financí ČR, které slouží k pokrytí výdajů spojených s konáním voleb prezidenta. Jde celkem o 319 000 Kč.  Prostředky pokrývají zejména distribuci hlasovacích lístků, výplaty a stravné členů okrskových volebních komisí, pronájmy volebních místností, nákup kancelářských potřeb, provoz vozidel atd.
V souvislosti s odměnami členů volebních komisí, které byly kritizovány jako příliš nízké, se město Třeboň angažuje následně ještě ze svého rozpočtu.

Poskytování informací

Výroční zprávu o poskytování informací za kalendářní rok 2017 projednala rada města. Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bylo v roce 2017 podáno celkem 19 žádostí. Žádosti se týkaly například informací k investičním plánům města, vlastnictví nebo pronájmu bytů zvláštního určení městem Třeboň,  rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, informací k tzv. šikanózním žádostem o informace, přímého prodeje produktů a služeb na území obce, podnětů a oznámení o rušení nočního klidu a dalších.

Konkurz na místo ředitele/ky MŠ

Konkurzní řízení bylo vyhlášeno na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace 3. mateřské školy Třeboň. Současná ředitelka, pí Helena Kvíderová, ve funkci končí 31.července 2018. Přihlášky lze posílat na adresu Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň s označením KONKURZ - ředitel/ka MŠ Třeboň do 3. dubna letošního roku. Předpokládaný nástup je 1. srpna.

Složení povodňové komise          

Při každoročním prověřování kontaktů na členy povodňové komise bylo zjištěno, že je nutné aktualizovat složení komise. Komisi doplnil Ing. Miroslav Kajan ze společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o., která provozuje na území města vodovody a kanalizace včetně ČOV. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Aktuální složení je následující: Mgr. Terezie Jenisová, předseda, starostka / Zdeněk Mráz, místopředseda, místostarosta/ Ing. Rostislav Procházka, tajemník, referent odboru ŽP, vodoprávní úřad/ Ing. Josef Pindroch, člen, místostarosta/ Ing. Pavel Hajna, člen, vedoucí odboru rozvoje a investic/ Mgr. Tomáš Jarolín, člen, krizové řízení/ Vladimír Školka, člen, vrchní strážník/ Václav Čáp, člen, sbor dobrovolných hasičů Branná/ npor. Mgr. Jiří Řimnáč, člen, velitel Požární stanice Třeboň/ Ing. Josef Malecha, člen, Rybářství Třeboň, a. s./ Petr Tětek, člen, Technické služby Třeboň s. r. o./ Ing. Miroslav Kajan, člen, Městská Vodohospodářská s. r. o./ Ing. Jaroslav Fliegel, člen, vedoucí odboru ŽP.

«Související odkazy

Partnerství