Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 25. 09. 2020

Modernizace sportovního areálu v Třeboni

Rozhodnutím rady města Třeboně se pronajme pozemek o výměře necelých 4,5 tis. m2 pro účely realizace projektu tělovýchovné jednoty Jiskra. Jedná se o modernizaci sportovního areálu, v rámci které se vybuduje sportovní plocha pro plážové sporty, konkrétně beach volejbal a beach házenou. Dále vzniknou tři nové tenisové kurty, které se napojí na stávající zázemí tenisového klubu. Tímto napojením se navýší počet kurtů na 8 a bude možné pořádat zde tenisové turnaje většího rozsahu. Pro zajištění financování tohoto projektu podá TJ Jiskra žádost o dotační podporu z programu Národní sportovní agentury. Pronájem se sjednává na dobu určitou patnácti let s podmínkou, že nezíská-li Jiskra dotaci, zanikne platnost pronájmu.

Vyvěšeno: 25. 09. 2020

Opětovné zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Radní města Třeboně schválili opětovné zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v ulici Chelčického v Třeboni. Budova má číslo popisné 1/II a pronajímaný prostor se nachází v prvním nadzemním patře. Jedná se o prostory v budově Domu s pečovatelskou službou tzv. DPS I. Výměra podlahové plochy je 39,06 m2. Prostor byl opakovaně zveřejněn k pronájmu, ale přihlásili se dva zájemci, kteří nabídli nezávisle na sobě shodnou cenu. Proto radní rozhodli o opětovném zveřejnění záměru pronájmu, aby se zachovala rovnost při rozhodování. Minimální nájemné je stanoveno na 1 000 Kč/m2/rok. Nabídky budou předloženy formou obálkové metody s výše uvedenou minimální sumou.

Vyvěšeno: 25. 09. 2020

Konec poplatku za komunální odpad v Třeboni

Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č.3/2020, kterou se zrušuje předchozí vyhláška č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tímto krokem bude zrušen místní poplatek za komunální odpad pro všechny povinné poplatníky. Účinnost vyhlášky nastane patnáctým dnem od vyhlášení zrušující vyhlášky, která byla vyvěšena 23.09.2020.

Vyvěšeno: 25. 09. 2020

Stavba stezky na Holičkách

Zastupitelstvo města Třeboně schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku v katastru města Třeboně v lokalitě Holičky. Smlouva se uzavře mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které je vlastníkem pozemku. Na této vypůjčené části město zrealizuje úsek stavby, který je součástí většího celku „Stezky a účelové komunikace Holičky“ v úseku od č.p.27 k zastávce U Myslivny. Výpůjčka se sjedná bezúplatně na dobu určitou po dobu výstavby. Po dokončení stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání dle geometrického plánu pro oddělení pozemku trvale dotčeného stavbou včetně přilehlého zeleného pásu. Část stezky (cca 60 m) bude umístěna v místě současného příkopu silnice I/24, který bude zatrubněn. Právě tento úsek se nachází v majetku ŘSD, proto je nutné uzavřít smlouvu o výpůjčce. Na základě této smlouvy bude město oprávněno zřídit stavbu dle projektové dokumentace.

Vyvěšeno: 24. 09. 2020

Přijetí dotace na kanalizaci a čistírnu odpadních vod pro Brannou

Zastupitelé města Třeboně schválili na svém posledním jednání přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci velkého projektu, v rámci kterého se v letech 2021 a 2022 zrealizuje výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Branná. V první etapě se vybuduje čistírna včetně vodovodní přípojky a příjezdové komunikace, splašková kanalizace a hlavní dešťová kanalizace spolu se záchytnými příkopy dešťových vod. Tato etapa vytvoří základní prvek pro odkanalizovní zbývajících částí dotčené oblasti. Druhá etapa zahrnuje novou stavbu splaškové kanalizace, zbudování nové kanalizační stoky, jedné čerpací stanice a dalších nutných součástí. Z dotace město Třeboň získá celkem na obě etapy 50,1 mil. Kč a do realizace vloží z vlastního rozpočtu 43,7 mil. Kč. Na podzim tohoto roku se uskuteční zadávací řízení na výběr dodavatele. Na jaře příštího roku se zahájí stavební práce.

«Související odkazy

Partnerství