Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 04. 07. 2019

Informace o pronájmu pozemků

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v požadavku poskytnutí kopií nájemních či obdobných smluv a všech případných příloh a dodatků k pronájmu pozemku p.č. KN 396/3 a p.č. KN 334/9 vše v kat. území Třeboň.

Přiložený soubor: 07-1-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 14. 05. 2019

Informace ve věci kolaudace stavby

Věc: Žádost o informace týkající se zaslání kopie kolaudačního souhlasu ve věci stavby „Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiánů v Třeboni – 3. etapa“.

Přiložený soubor: 05-2-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 06. 05. 2019

Informace ve věci výstavby - lokalita ul. J. Havlise

Věc: Žádost o informace týkající se připravované či probíhající výstavby, územních či stavebních řízení, zpracování územních studií v lokalitě západně navazující na ulici J. Havlise (pozemky parc.č. KN 1915/760 a 1919/2 v kat. území Třeboň.

Přiložený soubor: 05-1-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 23. 04. 2019

Informace o opatřeních týkajících se vynětí ze ZPF

Věc: Žádost o informace - kdy a pod jakým číslem jednacím, bylo vydáno rozhodnutí o trvalém odnětí půdy ze ZPF na pozemek p.č. 732/28 v kat. území Chlum u Třeboně a kdy a pod jakým číslem jednacím, bylo vydáno souhrnné stanovisko potřebné pro vydání opatření příslušného stavebního úřadu k povolení stavby na pozemku p.č. 732/28 v kat. území Chlum u Třeboně.

Přiložený soubor: 04-4-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 10. 04. 2019

Informace o počtu povolených domovních ČOV

Věc: Žádost o informace o počtu povolených domovních čistíren odpadních vod v roce 2018.

Přiložený soubor: 04-2-2019.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství