Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Domanín

PROJEDNÁVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMANÍN

Probíhají práce na novém Územním plánu Domanín. Zastupitelstvo svým usnesením č. 4/15/2015 ze dne 29.09.2015 schválilo Zadání ÚP Domanín.

Dne 12.06.2018 se uskutečnilo společné jednání o návrhu Územního plánu Domanín a projednání Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Do 12.07.2018 mohli k návrhu Územního plánu Domanín a jeho Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území uplatňovat dotčené orgány svá stanoviska, sousední obce a každý své písemné připomínky. Z důvodu došlých nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů svolal pořizovatel smírné jednání, které se uskutečnilo 03.10.2018. Na smírném jednání nedošlo k dohodě a proto byl požádán nadřízený orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj) o vyřešení rozporu. Dne 07.03.2019 se konalo dohodovací řízení ve věci rozporu. Na základě tohoto jednání byl pořizovatel nadřízeným orgánem požádán o doplnění podkladů. Koncem července 2019 byla doručena dohoda o řešení rozporu. V první polovině roku 2020 proběhla jednání s obcí Domanín i zpracovatelem a v současné době se připravuje návrh ÚP Domanín pro veřejné projednání.

Dne 25.05.2021 byla na kamenných a elektronických úředních deskách Městského úřadu Třeboň a Obce Domanín zveřejněna veřejná vyhláška o termínu konání veřejného projednání o návrhu ÚP Domanín a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Současně bylo veřejné projednání oznámeno i dotčeným orgánům, sousedním obcí a oprávněným investorům. Veřejené projednání se konalo 01.07.2021 od 16:00 hodin, na obecním úřadě Domanín (Domanín č. p. 33). 

ÚP Domanín a Vyhodocení vlivu na udržitelný rozvoj území (návrh pro veřejné projednání)

V současné době probíhá vyhodnocování všech došlých námitek a připomínek veřejnosti. 

________________________________________________________________________________

Územní studie Domanín - Vrchy

Zastupitelstvo obce Domanín svým usnesením č. 7c/38/2021 rozhodlo a pořízení Územní studie Domanín - Vrchy.

Pořizovatelem byl určen Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP. Zpracovatelem je Ing. arch. Milan Hrádek.

Dne 09.03.2022 bylo zpracovateli zasláno zadání Územní studie s pokynem pro přípravu návrhu pro konzultování s dotčenými orgány a veřejností.

———————————————————————————————————————————————————

Územní plán obce Domanín

V současné době je platný Územní plán obce Domanín (obecně závazná vyhláška obce ze dne 27.12.2006).

Údaje o vydaném územním plánu obce Domanín:

Územní plán obce Domanín byl schválen Zastupitelstvem obce dne 27.12.2006 a nabyl účinnosti dne 11.01.2007

Územní plán obce Domanín je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřad Městského úřadu Třeboň
  • Obec Domanín
  • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investi


Zastupitelstvo obce Domanín 01.06.2004 vydalo v lokalitě Vrchy stavební uzávěru, která je stále v platnosti.

«Související odkazy

Partnerství