Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Hledání
Fulltext: detailní hledání
 • Blízek Augustin, MVDr., KDU-ČSL, bez PP (0/16)
 • Černý Rostislav, Mgr. CSc., ČSSD (0/37)
 • Chaloupka Zdeněk, Bc. Ing., KDU-ČSL (0/2)
 • Doležal Antonín, MUDr., KDU-ČSL (5/40)
 • Ďoubal Jan, Ing., ODS (7/47)
 • Elexhauser Karel, ODS (8/77)
 • Florianová Marie, Mgr., Občané.cz, bez PP (0/18)
 • Grammetbauerová Jana, Ing., ODS (30/142)
 • Hadravová Ladislava, KDU-ČSL (0/2)
 • Hladílek Jiří, MUDr., PRO zdraví a sport (7/7)
 • Hlásek Milan, Ing., ODS (0/66)
 • Holzer Filip, SZ (8/8)
 • Horváthová Magdalena, Bc. DiS., KDU-ČSL (0/30)
 • Houdek Jiří, Ing., KDU-ČSL (0/313)
 • Janát Eduard, ODS (0/2)
 • Janíček Vladimír, Občané.cz, bez PP (0/43)
 • Jenisová Terezie, Mgr., KDU-ČSL (16/364)
 • Jirák Bohuslav, Ing., ANO 2011, bez PP (0/45)
 • Kahounová Anna, ODS (12/318)
 • Kohout Petr, Občané.cz, bez PP (0/11)
 • Kohoutová Anna, Mgr., ODS (0/31)
 • Korda František, Ing., KSČM (0/13)
 • Košinová Marie, Ing., KDU-ČSL (0/36)
 • Kubal Jaroslav, Ing., ODS (6/187)
 • Kukačka Zdeněk, Ing., ODS (2/2)
 • Kuta Jiří, Ing. et Ing., TOP09 (3/9)
 • Louvar Stanislav, KDU-ČSL (0/1)
 • Ludvík Viktor, ODS (1/1)
 • Lukavský Jan, Piráti (2/2)
 • Makovička Jan, OMMO (0/10)
 • Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc., ODS (9/273)
 • Matuška Bohumil, KDU-ČSL (0/5)
 • Michal Petr, Mgr. Bc., OMMO, bez PP (41/112)
 • Mráz Zdeněk, ČSSD (25/332)
 • Neužil Josef, ČSSD (0/22)
 • Padrta Petr, ODS (2/2)
 • Pfeifer František, MUDr., ANO 2011, bez PP (7/16)
 • Pindroch Josef, Ing., ANO 2011, bez PP (16/142)
 • Polčáková Jana, Mgr., ANO 2011, bez PP (2/7)
 • Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D., SZ (22/95)
 • Psík Jaroslav, PhDr., ČSSD (0/2)
 • Řimnáč Pavel, ANO 2011, bez PP (1/9)
 • Štěrbová Jaroslava, KDU-ČSL (0/11)
 • Váňa Jan, PaedDr., ODS (66/442)
 • Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc., ČSSD (0/38)
 • Vopátek Jiří, Ing. Ph.D., SZ (43/208)
 • Werner Petr, Mgr., PRO zdraví a sport (13/13)

Poznámka: Červené číslo symbolizuje počet všech vystoupení, zelené číslo počet vystoupení v akt. volebním období. Vyhledávání (stejně jako počet příspěvků v diskuzích u jednotlivých zastupitelů) se vztahuje pouze k těm záznamům v archivu, které jsou naindexované (označené zelenou fajfkou). Budeme se snažit postupně tuto indexaci doplnit i u starších záznamů.

Výsledek hledání (nalezeno: 438)
 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  ZÁPIS
  Z 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
  KONANÉHO DNE 18.12.2017
  Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM.
  Starostka Mgr. Terezie Jenisová zahájila jednání ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  ZÁPIS
  Z 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
  KONANÉHO DNE 18.12.2017
  Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM.
  Starostka Mgr. Terezie Jenisová zahájila jednání v 17:04 hodin, přivítala členy zastupitelstva, pracovníky
  městského úřadu, organizací města a občany města. 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ
  bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích. Starostka města požádala zastupitele o vypnutí mobilních
  telefonů, aby bylo umožněno zvukové nahrávání jednání zastupitelstva.
  Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů 23. Během jednání ZM se
  počet přítomných členů zastupitelstva zvýšil na 25. Zastupitelstvo města Třeboně bylo schopné se
  právoplatně usnášet. Zpracovatelem zápisu byla určena Mgr. Martina Vrchotová a skrutátorem Ing. arch.
  Aleš Valder. Zápis z minulého jednání byl ověřen Ing. Bohuslavem Jirákem a Ing. Jaroslavem Kubalem.
  Průběh a záznam diskuse je zaznamenán na CD s audio nahrávkou. Je k dispozici na webových stránkách
  města na http://www.mesto-trebon.cz/cz/lm/online-prenosy-zastupitelstva.html a je zároveň založen na CD
  v kanceláři starosty.
  Dřívější odchod nahlásili prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. a prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Program:
  1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
  2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města.
  3. Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  4. Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně – změna č. 1.
  Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně – změna č. 1 a č. 2.
  5. Rozpočet města Třeboně na rok 2018.
  6. Střednědobý výhled rozpočtu města Třeboně na období 2019-2020.
  7. Rozpočtové opatření č. 140 – Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita.
  8. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 110 m2
  v k. ú. Branná.
  9. Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň.
  10. Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2197/14 v k. ú. Třeboň.
  11. Prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň.
  12. 1) Prodej pozemku p. č. KN 334/17 v k. ú. Třeboň.
  2) Záměr prodeje části pozemku 334/9 v k. ú. Třeboň.
  13. Prodej pozemku p. č. KN 521/95 o výměře 139 m2
  v k. ú. Břilice.
  14. Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň.
  15. Darování komunikace, chodníku, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodního řadu,
  veřejné osvětlení, zeleně vše vybudované na části pozemků p. č. KN 3218, p. č. KN 3214, p. č. KN
  3216 v k. ú. Třeboň.
  16. Zvětšení bytové jednotky č. 6 v bytovém domě č. p. 377/II, Třeboň – Smlouva o výstavbě.
  17. Cyklostezka ul. Pražská - sídl. Gigant - podání žádosti SPÚ - pozemek p. č. KN 1926/2 k. ú. Třeboň.
  18. Polní cesty v k. ú. Třeboň a k. ú. Branná.
  19. Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  20. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.
  21. Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2016.
  22. Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2016.
  23. Fórum Zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2018.
  24. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 01.01.2018.
  25. Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 1. pololetí 2018.
  26. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  27. Závěr.
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Zápis z 26. jednání ZM dne 18.12.2017
  2
  Návrh na složení návrhové komise:
  - Pavel Řimnáč, Ing. Jana Grammetbauerová, PhDr. Jaroslav Psík
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO
  17:05 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na ověřovatele zápisu:
  - Bohumil Matuška, Ing. František Korda
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 116/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) program jednání.
  b) návrhovou komisi ve složení: Pavel Řimnáč, Ing. Jana Grammetbauerová, PhDr. Jaroslav Psík.
  c) ověřovatele zápisu: Bohumil Matuška, Ing. František Korda

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Rozpočet města Třeboně na rok 2019 - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozopočtu. - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 1 – zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 1 – zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Bohuslav Jirák, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 17:42 Blízek – odchod – počet 22
  17:43 Kahounová – odchod – počet 21
  17:45 Kahounová – příchod – počet 22
  17:47 Blízek – příchod – počet 23
  17:48 Grammetbauerová – odchod – počet 22
  17:51 Grammetbauerová – příchod – počet 23
  17:52 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 3/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v navýšení/ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takto:
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  4
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům 3. etapa - projekt. dokumentace, § 2212, ORJ 0750, ORG
  6161000000, UZ 0 o částku 290.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Křižovatka Táboritská, Jablonského a Třebízského, § 2212, ORJ 0750,
  ORG 6086000000, UZ 0 o částku 225.500,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 MK ulice Sídliště, § 2212, ORJ 0750, ORG 6146000000, UZ 0 o částku
  205.700,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rozšíření parkoviště ve Sportovní ulici, § 2219, ORJ 0750, ORG
  6158000000, UZ 0 o částku 731.700,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5137 ZUŠ v čp. 19 a 20 - vybavení interiéru, § 3322, ORJ 0750, ORG
  9750006127, UZ 0 o částku 1.198.500,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Plynová kotelna školní jídelny a KKC Roháč, § 3639, ORJ 0750, ORG
  6086000000, UZ 0 o částku 750.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy na městských rybnících, § 2341, ORJ 0750, ORG 9750002025,
  UZ 0 o částku 44.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště, § 3412, ORJ 0750, ORG
  0305000000, UZ 0 o částku 239.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Veřejné koupaliště u rybníku Svět, § 3412, ORJ 0750, ORG 6149000000,
  UZ 0 o částku 1.306.800,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6121 Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky, § 2333, ORJ 0750, ORG
  6012000000, UZ 0 v částce 2.500.000,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (vodohospodářská infrastruktura), §6409,
  ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 v částce 2.120.710,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, §
  6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 29004 o částku 2.750,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, §
  6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 13011 o částku 96.551,58 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR, § 4339, ORJ
  0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 107.535,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (dofinancování výdajů v období 2019-2020),
  §6409, ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 v částce 23.900.000,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů §6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ 0
  v částce 7.700.000,00 Kč.
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  NZUZ 0 o částku 41.418.746,58 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragra
  f
  Položk
  a
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku roku
  po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6161000000 750 2212 6121 300 000,00 300 000,00 290 000,00 590 000,00
  0 6086000000 750 2212 6121 0,00 0,00 225 500,00 225 500,00
  0 6146000000 750 2212 6121 0,00 0,00 205 700,00 205 700,00
  0 6158000000 750 2219 6121 0,00 0,00 731 700,00 731 700,00
  0 9750006127 750 3322 5137 0,00 0,00 1 198 500,00 1 198 500,00
  0 6086000000 750 3639 6121 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00
  0 9750002025 750 2341 5171 350 000,00 350 000,00 44 000,00 394 000,00
  0 305000000 750 3412 6121 2 000 000,00 2 000 000,00 239 000,00 2 239 000,00
  0 6149000000 750 3412 6121 5 000 000,00 5 000 000,00 1 306 800,00 6 306 800,00
  0 6012000000 750 2333 6121 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00
  0
  XXXX00000
  0 800 6409 6901 0,00 0,00 2 120 710,00 2 120 710,00
  29004 9800000000 800 6402 5366 0,00 0,00 2 750,00 2 750,00
  13011 9800000000 800 6402 5366 100 000,00 100 000,00 96 551,58 196 551,58
  13010 9100000000 100 4339 5499 500 000,00 500 000,00 107 535,00 607 535,00
  0
  XXXX00000
  0 800 6409 6901 0,00 0,00 23 900 000,00 23 900 000
  0 6093000000 800 6409 6901 0,00 0,00 7 700 000,00 7 700 000,00
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 800 0 8115 66 163 181,08 66 163 181,08 41 418 746,58 107 581 927,66
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  5
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017 - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 5
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 17:46 Blízek – odchod – počet 24
  Návrh ...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 5
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 17:46 Blízek – odchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 100/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
  Žadatel Účel Dotace 2017 (Kč)
  Hospicová péče sv. Kleofáše,
  o.p.s.
  Celoroční činnost 2017 100.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Hospicová péče sv. Kleofáše,
  o.p.s., IČ 22707328, Svatopluka Čecha 20, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na
  celoroční činnost v roce 2017.
  III. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 125, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
  rozpočtu
  - z položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 4341, ORJ 0800, ORG 9800003148,
  UZ 0 v částce 100.000,00 Kč,
  - do položky 5221 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 3525, ORJ 0800, ORG
  9800003148, UZ 0 v částce 100.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  125
  .
  0 9800003148 0800 4341 5223 664 000 490 000 -100 000 390 000
  0 9800003148 0800 3525 5221 0 40 000 + 100 000 140 000
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 16
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem
  a městem Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a př...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 16
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem
  a městem Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 18:39 Kahounová – příchod – počet 24
  18:39 Michal – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 14/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým
  úřadem (se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, „převádějící“) a městem
  Třeboň („nabyvatel“), kdy předmětem převodu jsou pozemky p. č. KN 2790/9 (ostatní plocha) o výměře
  77 m
  2
  a p. č. KN 2790/11 (ostatní plocha) o výměře 836 m2
  vše v k. ú. Branná, pozemky p. č. KN 534/4
  (ostatní plocha) o výměře 358 m2
  a p. č. KN 1931/4 (ostatní plocha) o výměře 126 m2
  vše v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  10
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 20.03.2019 - 30.04.2019 (vč. opatření schvalovaných ZM) - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 886/11 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku p. č. 2469/1, k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 4394 o výměře 9 576 m² vč. porostu za část pozemku p. č. KN 4465 9576m² - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Realizace vyhrazeného závazku (opční práce) stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“ - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.01.2018 - 07.03.2018. - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zast...

  Celý text (zobrazeno 61 %)

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.11. - 29.11.2017

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.8.2018 - 20.11.2018 - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 13.12.2017 do 17.3.2018 - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

  k bodu 4
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 13.12.2017 - 17.01.2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  ...

  Celý text (zobrazeno 59 %)

  k bodu 4
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 13.12.2017 - 17.01.2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 13.12.2017 - 17.01.2018.

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Volba volební a návrhové komise - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Nákup podílu o velikosti 1/2 na p. č. KN 1239 v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

  k bodu 19
  Nákup podílu o velikosti 1/2 na p. č. KN 1239 v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 19:05 Pfeifer – odchod – počet 21
  N...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 19
  Nákup podílu o velikosti 1/2 na p. č. KN 1239 v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 19:05 Pfeifer – odchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 53/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  nákup podílu o velikosti 1/2 na p. č. KN 1239 v k. ú. Stará Hlína od xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
  xxxxxxxxx.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Návrh na pořízení změny č. 2 Regulačního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Uzavření Darovací smlouvy na část pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň včetně stavby parkoviště. - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Schválení pořízení změny č. 5 Územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Prezentace studie třístupňového bydlení pro seniory v Třeboni - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

  Starostka Terezie Jenisová přivítala tým paní proděkanky doc. Mgr. et Mgr. Jitky Vackové, Ph.D. ze
  Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve složení ...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  Starostka Terezie Jenisová přivítala tým paní proděkanky doc. Mgr. et Mgr. Jitky Vackové, Ph.D. ze
  Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve složení doc. Mgr. et Mgr. Jitka
  Vacková, Ph.D., Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., PhDr. Marek Zeman, Ph.D., Ing. Jan Bednář, Ph.D.
  Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D. následně představila projekt třístupňového bydlení pro seniory.
  PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz
  17:14 Blízek – příchod – počet 25
  17:30 Kahounová – odchod – počet 24
  17:31 Kahounová – příchod – počet 25
  Mgr. Bc. Petr Michal, Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  . Uzavření Darovací smlouvy na komunikaci, chodník, splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, veřejné osvětlení, zeleného pruhu včetně částí pozemků p. č. KN 3218/3, p. č. KN 3214, p. č. KN 3216 v k. ú. Třeboň dotčených stavbou komunikace, chodníku, vodohospodářské infrastruktury včetně zeleného pruhu - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Schválení členů a volba předsedů osadních výborů - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Diskuze - Pozice bezp. ředitele

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 1915/39 k. ú. Třeboň - Reklamace ulic, požadavek na větší vstřícnost úřadu

  Datum: 25. 2. 2019

  k bodu 8
  Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 1915/39 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 103/2017-25
  Zastupitelstvo měs...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 8
  Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 1915/39 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 103/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p.
  č. KN 1915/810) o výměře 6 m2
  , (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. 1915/811) o výměře
  3 m
  2
  , (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/812) o výměře 7m2
  v k. ú. Třeboň za
  cenu 500,00 Kč/m2
  .
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p.
  č. KN 1915/809) o výměře 6 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  Zápis z 25. jednání ZM dne 06.11.2017
  5
  III. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p.
  č. KN 1915/805) o výměře 4 m2
  , (dle geometrického plánu č. 3522-134/2014 p. p. č. KN 1915/777) o výměře
  4 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  IV. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p.
  č. KN 1915/804) o výměře 3 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  V. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p.
  č. KN 1915/802) o výměře 8 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  VI. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p.
  č. KN 1915/801) o výměře 9 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  VII. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p.
  č. KN 1915/800) o výměře 9 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  VIII. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p.
  č. KN 1915/799) o výměře 9 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  IX. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Revokace usnesení zastupitelstva města č. 68/2018-30 - Kvalita chodníků po pokládce kabelů

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny - Dotace z EFRR k Lipovce a staré radnici

  Datum: 25. 2. 2019

  k bodu 10
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647
  o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 10
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647
  o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 105/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření směnné smlouvy (s doplatkem) spojené se smlouvou o zřízení služebnosti mezi
  městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem směny bude část pozemku p. č.
  KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny (v geom. plánu č. 503-39/2017 označeno jako p. č. KN
  1/76), ve vlastnictví města Třeboně, za část pozemku p. č. KN 3647 o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň (v geom.
  plánu č. 3730-38/2017 označeno jako p. č. KN 3647/2), když výše doplatku bude činit 100,00 Kč/m2
  .
  Smlouva bude dále řešit zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, která
  bude spočívat v právu přístupu, údržby a oprav nutných k zajištění otevřené stoky správcem stoky ve
  prospěch vlastníka stoky, tj. města Třeboně. Rozsah služebnosti je zpřesněn geom. plánem č. 508-39/2017.
  Služebnost bude zřízena bezúplatně. Doplatek ze strany xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bude zaplacen na účet města
  Zápis z 25. jednání ZM dne 06.11.2017
  6
  Třeboně do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené se směnou budou hrazeny
  městem Třeboň. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Dotace pro hospicovou péči sv. Kleofáše - Jednací řád zastupitelstva

  Datum: 25. 2. 2019

  k bodu 6
  Dotace pro Hospicovou péči sv. Kleofáše – na provoz mobilního hospice.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 40/2018-29
  Zastup...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 6
  Dotace pro Hospicovou péči sv. Kleofáše – na provoz mobilního hospice.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 40/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace pro Hospicovou péči sv. Kleofáše, o.p.s., Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň, ve výši
  250.000,00 Kč, a to na zajištění provozních činností mobilního hospice.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Hospicovou péčí sv. Kleofáše, o.p.s, se sídlem Svatopluka Čecha
  60, 379 01 Třeboň, IČ: 227 07 328 o poskytnutí dotace na rok 2018.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí, odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Střednědobý výhled rozpočtu města

  Datum: 25. 2. 2019

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. st. 416 k. ú. Břilice - Dotace Smart City

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Volba starosty - Dozorčí rady společností města

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Dotace na akci hodnou zřetele - Anifilm, Mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2019 - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/1 a p. č. KN 334/8 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

  k bodu 8
  Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Zdeně...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 8
  Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 19:45 Elexhauser – příchod – počet 20
  19:46 Kahounová – příchod – počet 21
  19:46 Černý – příchod – počet 22
  19:48 Korda – příchod – počet 23
  19:51 Polčáková – odchod – počet 22
  19:51 Doležal – odchod – počet 21
  19:52 Kubal – příchod – počet 22
  19:52 Doležal – příchod – počet 23
  19:53 Polčáková – příchod – počet 24
  20:04 Kuta – odchod – počet 23
  20:05 Prášil – odchod – počet 22
  20:06 Kuta – příchod – počet 23
  20:08 Prášil – příchod – počet 24
  Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 124.455,00 Kč, která řeší
  úhradu mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel města Třeboně k 1. 1.
  2018 a částkou 15,00 Kč/obyvatele.
  b) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 130.436,00 Kč, která řeší
  částečné pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na
  Palackého nám. čp. 106/II, Třeboň.
  II. schvaluje
  a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službou první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého
  nám. čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 124.455,00 Kč, která řeší úhradu
  mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel k 1. 1. 2018 a částkou 15,00
  Kč/obyvatele.
  b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého nám.
  čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 130.436,00 Kč, která řeší částečné
  pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na Palackého nám.
  čp. 106/II, Třeboň.
  III. ukládá
  a) odboru finančnímu a majetkovému předložit radě města rozpočtové opatření spočívající v navýšení
  výdajové položky v rozpočtu města „LSSP příspěvek na nájem + příspěvek na obyvatele“ o 24.891,00 Kč.
  b) odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 13 Zdrželi se: 7
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 23/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 99.564,00 Kč, která řeší
  úhradu mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel města Třeboně k 1. 1.
  2018 a částkou 12,00 Kč/obyvatele.
  b) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 130.436,00 Kč, která řeší
  částečné pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na
  Palackého nám. čp. 106/II, Třeboň.
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  6
  II. schvaluje
  a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službou první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého
  nám. čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 99.564,00 Kč, která řeší úhradu
  mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel k 1. 1. 2018 a částkou 12,00
  Kč/obyvatele.
  b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého nám.
  čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 130.436,00 Kč, která řeší částečné
  pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na Palackého nám.
  čp. 106/II, Třeboň.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Dotace pro Centrum sociálních služeb – Domov seniorů Třeboň - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Stanovení odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně s přílohou Volební řád - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.8.2018 - 20.11.2018 - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 886/11 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Prodej bytových jednotek ve střešní nástavbě domu č. p. 1015 až 1017 v ul. Svobody, Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Rozpočtové opatření č. 128 - Revitalizace ZUŠ v čp. 19 a 20 Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Místní komunikace Branná - Smlouva o právu provéststavbu a budoucí převod části - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

  k bodu 21
  Místní komunikace Branná – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 55...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 21
  Místní komunikace Branná – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 55/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Oprava místních komunikací Branná“ na části p. p. č. KN 2796/5,
  k. ú. Branná, o výměře cca 110 m2
  , který je ve vlastnictví Jihočeského kraje, ve prospěch města Třeboně.
  Po dokončení stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání na základě geometrického plánu pro
  oddělení pozemku trvale dotčeného stavbou. Smlouva bude uzavřena se Správou a údržbou silnic
  Jihočeského kraje, která hospodaří se svěřeným majetkem kraje.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Návrh na pořízení změny č. 2 Regulačního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Obecně závazná vyhláška č. 4 o místních poplatcích - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Volba předsedy finančního výboru - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

  k bodu 19
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Vá...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  k bodu 19
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Veronika Hačková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 131/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Michal P. - Navrhujeme zřízení osadního výboru Holičky.

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Prášil O. - Dotaz k publikaci. Jaké ulice jsou plánované k rekonstrukci?

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Prášil O. - Na webu v sekci pro zastupitele zmizela volební období. Může nám někdo dát stará data?

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Elexhauser K. - Jak je to s opravou chodníků po vedení datových kabelů?

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Holzer F. - Proč bylo vyhlášeno výběrové řízení na generálního ředitele lázní?

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Vopátek J. - Proč byla odvolána redakce i dlouhodobí spolupracovníci Třeboňského světa?

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Váňa J. - Poděkování a poznámka k publikaci.

  Datum: 10. 12. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Schválení programu

  Datum: 13. 11. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Určení dlouhodobě uvolněných funkcí

  Datum: 13. 11. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Volba prvního místostarosty

  Datum: 13. 11. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Uzavření smlouvy o výpůjčce - týká se stavby "Stezka Stará Hlína - Nová Hlína" - Proslov nového starosty J. Váni

  Datum: 13. 11. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně s přílohou Volební řád - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.8.2018 - 20.11.2018 - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  . Uzavření Darovací smlouvy na komunikaci, chodník, splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, veřejné osvětlení, zeleného pruhu včetně částí pozemků p. č. KN 3218/3, p. č. KN 3214, p. č. KN 3216 v k. ú. Třeboň dotčených stavbou komunikace, chodníku, vodohospodářské infrastruktury včetně zeleného pruhu - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/19, p. č. KN 337/1 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Rozpočtové opatření č. 101 - DPH - Zimní stadion - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Revokace usnesení ZM č. 92/2018-31 ze dne 10.9.2018. Záměr prodeje části pozemku KN 1021/2 k. ú. Třeboň - Váňa J. - Jaká byla cena za stadion od projektanta?

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Záměr prodeje pozemku p.č. KN 4483 v k. ú. Třeboň - Michal P. - Probíhá rekonstrukce staré radnice a stavba ZUŠ dle plánu? Nefungují sloupky, jak to bude s opravou?

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 1.11. - 29.11.2018 - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zast...

  Celý text (zobrazeno 61 %)

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.11. - 29.11.2017

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1098/22 o výměře cca 30m² - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM - revok - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 17
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usn...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 17
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 15/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části usnesení Zastupitelstva města Třeboně č. 56/2017-21 ze dne 22.05.2017 bod I. a to:
  - písm. c/, kdy se původní text pro k. ú. Břilice nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 1919/3
  o výměře cca 534 m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Zájmová část pozemku bude
  převedena za podmínky, že město Třeboň odkoupí zbývající část pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca
  140 m2
  v k. ú. Břilice“,
  - písm. a/, kdy se původní text pro k. ú. Třeboň nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 426/8
  o výměře cca 16 m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem“.
  II. schvaluje
  podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2),
  o úplatný převod části pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca 140 m2
  v k. ú. Břilice, na město Třeboň, když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Rozpočtové opatření č. 101 - DPH - Zimní stadion - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Revokace usnesení ZM č. 92/2018-31 ze dne 10.9.2018. Záměr prodeje části pozemku KN 1021/2 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 - Připomínka Váňa J. - Je nový občanský zákoník s povinností domovních řádů. Město by mohlo pomoci tyto podmínky definovat.

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 19
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Vá...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  k bodu 19
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Veronika Hačková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 131/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2016 - Připomínka Váňa J. - Jak je to se sloupky omezující dopravu na náměstí v případě požáru?

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 22
  Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Josef Pindroch
  - odch...

  Celý text (zobrazeno 39 %)

  k bodu 22
  Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Josef Pindroch
  - odchody a příchody: 21:02 Řimnáč – odchod – počet 22
  21:03 Blízek – odchod – počet 21
  21:03 Řimnáč – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2016

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Účetní závěrka města za rok 2018 + Závěrečný účet města za rok 2018 - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Uzavření smlouvy o úvěru - VZ "Poskytnutí investičního úvěru městu Třeboň" - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Poskytnutí příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – TJ Jiskra
  Třeboň, oddíl veslování.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – TJ Jiskra
  Třeboň, oddíl veslování.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal – zdrží se hlasování z důvodu členství v oddílu veslování.
  PaedDr. Jan Váňa, pan Luboš Baierling
  - odchody a příchody: 18:10 Kubal – odchod – počet 23
  18:10 Elexhauser – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 5/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku /investičního/ ve výši 588.000,00 Kč žadateli TJ Jiskra Třeboň, z.s. – oddíl
  veslování, IČ 00512907, Jiráskova 444, 379 01 Třeboň na pořízení osmiveslice.
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku /investičního/ ve výši 588.000,00 Kč žadateli TJ
  Jiskra Třeboň, z.s. – oddíl veslování, IČ 00512907, Jiráskova 444, 379 01 Třeboň na pořízení osmiveslice.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce města k podpisu.
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  6
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Pozn.: při jednání bylo řečeno, že PRO je 22 zastupitelů => ale 2 zastupitelé byli nepřítomni a pan Michal se
  zdržel => tzn. Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 1

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Pozemek p. č. KN 1850/1 k. ú. Třeboň - žádost o bezúplatný převod části pozemku. - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 15
  Pozemek p. č. KN 1850/1 k. ú. Třeboň – žádost o bezúplatný převod části pozemku.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa
  prof. RNDr...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 15
  Pozemek p. č. KN 1850/1 k. ú. Třeboň – žádost o bezúplatný převod části pozemku.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl podnět týkající se dopravního řešení úseku stezky
  na rohu garáží, kde je soukromý pozemek, který brání rozšíření stezky tak, aby byla rovná.
  Již několikrát tam došlo k různým nehodám a úrazům.
  Ing. Josef Pindroch – podnět bude předán na příslušný odbor.
  Ing. Jaroslav Kubal, Jitka Filípková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podání žádosti obce o bezúplatný převod části zemědělského pozemku p. č. KN 1850/1 k. ú. Třeboň, pruhu
  v šíři 5 m podél stezky Třeboň – Břilice od Státního pozemkového úřadu, a to podle § 7 odst. 1 písm. e)
  zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Prodej bytové jednotky č. 1052/15 o velikosti 2+1 (65,80m²) ul. Táboritská - Připomínka Váňa J. - Volební komise dostává velmi nízkou mzdu.

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Prodej nebytových prostor v č. p. 1123/II a 1127/II ul. U Francouzů - Dotaz Váňa J. - Jak se město připravuje na GDPR?

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020-2022 - Připomínka Michal P. - Poděkování, P. Pešek vyhrál pro město spor. Ve městě proběhli malé zakázky, mohl bych vědět konkrétní informace? Jsem pro mimořádné odměny volebních komisí.

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 - Dotaz Kubal J. - V TLTV zaznělo, že se podařilo naplnit daňové příjmy. Co to znamená?

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 77/2018-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 takto: 10.09., 05.11., 17.12.
  II. ukládá
  kanceláři starosty seznámit odbory a městské společnosti s tímto harmonogramem.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Rozpočtové opatření č. 128 - Revitalizace ZUŠ v čp. 19 a 20 Třeboň - Dotaz Kahounová A. - Jsou zde různé nálezy. Budou se opět prodávat formou dražby?

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Převod budovy čp. 258 vč. pozemku p. č. KN 2541 v k. ú. Třeboń ve veřejném zájmu - Dotaz Váňa J. - Řešení odměn komisí.

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 14
  Převod budovy čp. 258 vč. pozemku p. č. KN 2541 v k. ú. Třeboň ve veřejném zájmu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 18:57 Kubal – odchod...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 14
  Převod budovy čp. 258 vč. pozemku p. č. KN 2541 v k. ú. Třeboň ve veřejném zájmu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 18:57 Kubal – odchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 109/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  podání žádosti o převod nemovitostí ve veřejném zájmu, a to budovy čp. 258, která je součástí pozemku p.
  č. KN 2541, vše v k. ú. Třeboň, na Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Dotace pro Ledax, o.p.s. – na poskytování pečovatelské služby - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Prodej částí pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

  k bodu 13
  Prodej částí pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 20:34 Neužil – příchod – počet 23
  20:35 Kaho...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 13
  Prodej částí pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 20:34 Neužil – příchod – počet 23
  20:35 Kahounová – odchod – počet 22
  20:36 Blízek – příchod – počet 23
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  8
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/807)
  o výměře 6 m2
  v k. ú. Třeboň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 500,00 Kč/m2
  . Kupní
  cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
  spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude
  hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  II. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/808)
  o výměře 6 m2
  v k. ú. Třeboň, do podílového vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  za cenu 500,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
  pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  III. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/803)
  o výměře 8 m2
  v k. ú. Třeboň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
  cenu 500,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
  pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

  k bodu 19
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Vá...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  k bodu 19
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Veronika Hačková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 131/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

  k bodu 20
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, JUDr. Mojmír Vonka, Mgr. Bc. Petr...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 20
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, JUDr. Mojmír Vonka, Mgr. Bc. Petr Michal,
  Ing. Alena Seberová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 132/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního
  klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována (viz příloha č. 1).
  II. ukládá
  odboru právnímu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - Bylo dobrým zvykem, že byly během Adventu na náměstí trhy, bylo by dobré to opět zavést.

  Datum: 18. 12. 2017

  k bodu 26
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – podnět na uspořádání trhů před Vánoci pro Třeboňáky.
  Mgr. Tere...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 26
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – podnět na uspořádání trhů před Vánoci pro Třeboňáky.
  Mgr. Terezie Jenisová
  Zápis z 26. jednání ZM dne 18.12.2017
  12
  Ing. Alena Seberová – vyjádřila se k trhům.
  Ing. Jaroslav Kubal – info o louži (led) v ulici Dukelská (přechod pro chodce v křižovatce ke sběrným
  surovinám.
  Ing. Pavel Hajna - oprava bude provedena.
  Mgr. Bc. Petr Michal – omluva Ing. Baštové ve věci místních poplatků projednávaných na minulém jednání
  ZM. Informace o špatném povrchu chodníku při příjezdu k Auroře. Dotaz, zda se nejedná o letos realizovaný
  chodník.
  PhDr. Milan Kramárik – chodník nebyl předmětem letošní realizace úpravy vjezdu, jedná se o původní
  chodník. (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – stížnost na zaměstnance Hospicu sv. Kleofáše. Dotaz na zeminu při vjezdu z ulice
  Potoční.
  Zdeněk Mráz – bude vyřešeno.
  Ing. Bohuslav Jirák – pozvánka na kurz bruslení pro 1. třídy.
  pan Kolík
  MUDr. František Pfeifer – vyjádření k Hospicu sv. Kleofáše, odkazuje na ředitelku paní Petru Brychtovou.
  - odchody a příchody: 21:09 Kuta – odchod – počet 22
  21:11 Kuta – příchod – počet 23

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Schválení členů a volba předsedů osadních výborů - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Přeložka silnice II/154, Třeboň - stanovisko města - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 22
  „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
  Krajským úřadem Jihočeského kraje.
  Předkladatel: Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 22
  „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
  Krajským úřadem Jihočeského kraje.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. arch. Aleš Valder, JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, PaedDr. Jan
  Váňa, Karel Zwicker, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., MUDr. František Pfeifer, pan Kolík, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Pavel Hajna,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:20 Blízek – odchod – počet 21
  19:24 Blízek – příchod – počet 22
  20:05 Černý – odchod – počet 21
  20:07 Černý – příchod – počet 22
  Zápis z 29. jednání ZM dne 21.05.2018
  10
  Oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 56/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí přeložky silnice II/154 ve variantě 1 (zachování
  stávajícího stavu s dílčími stavebními a organizačními opatřeními ve stávajícím dopravním prostoru) a
  neřešení ostatních variant přeložky.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  II. schvaluje
  udělení souhlasu a příslib spolupráce majiteli komunikace s přípravou zadání stavby (tj. vypracování
  projektové dokumentace), která bude řešit závady na ní (přechody pro chodce, oddělení motorové a
  nemotorové dopravy apod.) při zachování současných parametrů dopravy (zejména omezení hmotnosti
  projíždějících vozidel, rychlost, plynulost, počet vozidel).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  III. ukládá
  právnímu odboru zpracování právní analýzy (zjistit možnosti, kterými lze ověřit věrohodnost EIA, případně
  podat správní žalobu na EIA)
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  IV. ukládá
  vedení města projednání stanoviska města s hejtmankou Jihočeského kraje.
  V. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení a zaslat odpověď Jihočeskému kraji, odboru dopravy a
  silničního hospodářství.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Blízek A.: Bylo by dobré zřídit nějaký útulek pro psy a kočky? Má město ještě závazky vůči rodině, která žalovala město?

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  MVDr. Augustin Blízek – navrhuje zřízení útulku pro toulavé psy a kočky. Dále vnesl dot...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  MVDr. Augustin Blízek – navrhuje zřízení útulku pro toulavé psy a kočky. Dále vnesl dotaz na kauzu
  Lukášovi
  20:20 Pfeifer – příchod – počet 25
  JUDr. Mojmír Vonka – objasnil kauzu týkající se rodiny Lukášových.
  Mgr. Terezie Jenisová
  Vladimír Školka – informoval o provozu záchytného útulku pro zvířata. Domnívá se, že v současné době to
  stačí. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz na Eger desky, kdy bude oprava dokončena.
  Ing. Pavel Hajna – oprava má být dokončena v lednu 2018 (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k osvětlení za Bertinými lázněmi, které již dva roky nesvítí.
  PhDr. Milan Kramárik – děkuje za připomínku.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – vznesl dotaz na sběr velkoobjemového odpadu v příštím roce.
  Petr Tětek – v plánu je sběrový den ve stejném formátu jako v letošním roce, pouze dřevní odpad ze zahrad.
  (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – vznesl dotaz na situaci s obchvatem.
  Zdeněk Mráz – podal informace týkající se situace s obchvatem. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Darování komunikace, chodníků, dešťovéé kanalizace, splaškové kanalizace v k. ú. Třeboň - Dotaz Váňa J. : Kdy bude dokončená oprava desek na Bertiných lázních?

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 15
  Darování komunikace, chodníku, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodního řadu,
  veřejné osvětlení, zeleně vše vybudované na části pozemků p. č. KN 3218, p. ...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 15
  Darování komunikace, chodníku, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodního řadu,
  veřejné osvětlení, zeleně vše vybudované na části pozemků p. č. KN 3218, p. č. KN 3214, p. č. KN
  3216 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 127/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň (jako budoucí obdarovaný),
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (jako budoucí dárce, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a
  společností Pozemky Třeboň s.r.o. (jako budoucí dárce, se sídlem U Lesa 129, Libníč, Rudolfov).
  Předmětem daru bude komunikace v délce 220 m, chodník v délce 220 m, zelený pruh v délce 200 m,
  veřejné osvětlení – 210 m kabelového vedení v zemi vč. 8 ks osvětlovacích bodů a jednoho kusu pilíře
  (zapínací bod veřejného osvětlení vč. fakturačního měření), splašková kanalizace DN 250 v délce 151,2 m
  (gravitační kanalizace), PE 63/5,8 v délce 60 m (tlaková kanalizace), vodovodní řád DN 100 v délce 208,7 m
  na pozemcích p. č. KN 3218, p. č. KN 3216, p. č. KN 3214, vodovodní řad DN 100 v délce 162,3 m (na
  pozemcích p. č. KN 3288, p. č. KN 1504/1), části pozemků: p. č. KN 3218, p. č. KN 3216, p. č. KN 3214
  dotčených stavbou komunikace, chodníku a vodohospodářské infrastruktury, zeleně, za podmínky, že
  - veškeré náklady s vybudováním budou hrazeny investorem stavby společností Pozemky Třeboň s.r.o. (U
  Lesa 129, Libníč, Rudolfov),
  - projektová dokumentace k výstavbě vodovodního řadu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení,
  komunikace, chodníků bude před vydáním stavebního povolení předložena ke schválení radě města,
  - odboru rozvoje a investic budou předkládány všechny stupně projektové dokumentace pro účely územního
  řízení, stavebního řízení a provedení stavby k odsouhlasení,
  - odbor rozvoje a investic bude přizván ke kontrole položení vodovodního řadu, splašková kanalizace,
  veřejného osvětlení před zásypem a položením konstrukčních vrstev.
  K předání předmětu daru dojde nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí darovací.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2 a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2 za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2 a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2, vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné - Dotaz Masojídek J. : Bude příští rok sběr velkoobjemového odpadu? Jak je to s obchvatem Třeboně?

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 14
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 14
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca
  683 m
  2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 20:39 Kahounová – příchod – počet 24
  20:43 Kuta – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxx
  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy předmětem smlouvy bude směna části pozemku
  p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  ve vlastnictví xxxxx
  xxxxxxxxxxx za pozemky ve vlastnictví města Třeboně, a to za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca
  512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň, když ze strany xxxxx
  xxxxxxxxxxx dojde k úhradě doplatku rozdílu ceny pozemků ve výši cca 16 500,00 Kč, tj. 33 m2
  x 500,00
  Kč/m2
  a za podmínky, že:
  1) dojde ke zpřesnění oddělovaných částí pozemků geometrickým plánem,
  2) ze strany vlastníků pozemků p. č. KN 3008 a p. č. KN 4674 k. ú. Třeboň dojde k poskytnutí součinnosti při
  územním a stavebním řízení pro realizaci akce „ZTV Břilice III. etapa“,
  3) po vydání územního rozhodnutí dojde bezprostředně k uzavření Směnné smlouvy, nejpozději však do
  5 let od uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné,
  4) náklady související s vybudováním inženýrských sítí (přípojek – kanalizační, vodovodní, elektro) budou
  hradit xxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Veškeré náklady spojené se směnou pozemků budou hrazeny v poměru 1:1.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Prezentace a vizualizace koupaliště Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 21
  „Veřejné koupaliště Třeboň“ – prezentace vizualizací.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Kregl – představil studii „Veřejné koupali...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 21
  „Veřejné koupaliště Třeboň“ – prezentace vizualizací.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Kregl – představil studii „Veřejné koupaliště Třeboň“.
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie
  Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Pavel Řimnáč, Anna Kahounová, Mgr. Bc. Petr Michal,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 82/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  provedení, umístění a vybavení veřejného koupaliště v Třeboni u Světa, dle vizualizační studie předložené
  zhotovitelem projektové dokumentace „Veřejné koupaliště Třeboň“ společností ATELIER 11 HRADEC
  KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ 47450347.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic dokončit projektovou dokumentaci.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Návrh řešení stavby křížovatky v ul. Táboritská (křížení: Jiráskova, Třebízského) - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Ra...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Radek Lukeš, Hana Velková (projektanti)
  Anna Kahounová, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Karel Elexhauser, Mgr. Bc.
  Petr Michal, MUDr. František Pfeifer, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., Ing. Pavel Hajna, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Karel Elexhauser, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – navrhuje pouze vzít na vědomí, ale nehlasovat.
  Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:57 Kahounová – odchod – počet 21
  17:59 Kahounová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  řešení „Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň“ dle studie předložené
  zhotovitelem projektové do

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Rozpočtové opatření č. 99 - Přesun mezi položkami - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 99 - přesun mezi položkami.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal – žádá o zveřejnění ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 99 - přesun mezi položkami.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal – žádá o zveřejnění výkazů výměr na akci kabiny na hřišti v Břilicích na
  internetových stránkách; dále připomínka ke smlouvě (údajně podpisy neoprávněných osob)
  – žádá o vyřešení.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno právníkem města.
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 84/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 99, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  5
  - z položky 5331 MŠ Jeronýmova – příspěvek na opravy, § 3111, ORJ 0750, ORG 9750000303, UZ 0 v
  částce 620.000,00 Kč,
  - do položky 6121 Fotbalový areál Břilice - šatny, § 3412, ORJ 0750, ORG 219000900, UZ 0 v částce
  135.000,00 Kč,
  - do položky 5137 Fotbalový areál Břilice – vybavení nábytkem, § 3412, ORJ 0750, ORG 9750XXXXXX, UZ
  0 v částce 115.000,00 Kč,
  - do položky 5171 KKC Roháč – opravy, havárie, § 3613, ORJ 0750, ORG 9750000505, UZ 0 v částce
  150.000,00 Kč,
  - do položky 6121 Kino Světozor – sklad a šatna pro zaměstnance, § 33XX, ORJ 0750, ORG
  XXXXXXXXXX, UZ 0 v částce 220.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválen
  ý
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  99. 0 9750000303 0750 3111 5331 870 000 870 000 -620 000 250 000
  0 219000900 0750 3412 6121 500 000 940 000 +135 000 1 075 000
  0 9750XXXXXX 0750 3412 5137 0 0 +115 000 115 000
  0 9750000505 0750 3613 5171 300 000 3 000 +150 000 153 000
  0 XXXXXXXXX 0750 33XX 6121 0 0 +220 000 220 000
  II. ukládá
  a) odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  b) odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  "Rekonstrukce ulice u cihelny vč. sítí" - Schválení realizace včetně rozpočtového opatření č. 102 - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 7
  "Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí" - schválení realizace včetně rozpočtového opatření č. 102.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutujíc...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 7
  "Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí" - schválení realizace včetně rozpočtového opatření č. 102.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Hajna Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:51 Jenisová – odchod – počet 21
  18:53 Jenisová – příchod – počet 22
  18:53 Michal – odchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 85/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci akce „Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí“ a provedení rozpočtového opatření č. 102, které
  spočívá v navýšení objemu rozpočtu a zároveň přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu:
  - navýšení příjmové položky 1211 Daň z přidané hodnoty, § 0, OR 0800, ORG 0, UZ 0 v částce
  1.112.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 6121 „Parkoviště v ul. Táboritská“, § 2219, ORJ 0750, ORG 6157000000, UZ 0,
  v částce 1.988.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 5171 „Oprava krytu vozovky v ul. U Světa“, § 2212, ORJ 0750, ORG
  9750000201, UZ 0, v částce 400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 „Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí“, § 2212, ORJ 0750, ORG
  6xxx000000, UZ 0, v částce 3.500.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragr
  af Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku
  roku po RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  102 0 0 0800 0 1211 46 500 000 46 500 000 1.112.000 47.612.000
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  102 0 6157000000 0750 2219 6121 2.000.000 2.000.000 - 1.988.000 12.000
  0 9750000201 0750 2212 5171 500.000 500.000 - 400.000 100.000
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  6
  0 6xxx000000 0750 2212 6121 0 0 + 3.500.000 3.500.000
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m² vč. porostu a části p. č. KN 1159/9 o výměře cca 50 m² vč. porostu v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m2
  vč. porostu a části p. č. KN
  1159/9 o výměře cca 50 m2
  vč. porostu v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. ...

  Celý text (zobrazeno 20 %)

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m2
  vč. porostu a části p. č. KN
  1159/9 o výměře cca 50 m2
  vč. porostu v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 19:01 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:01 Neužil – odchod – počet 20
  19:04 Neužil – příchod – počet 21
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m2
  vč. porostu a části p. č. KN
  1159/9 o výměře cca 50 m2
  vč. porostu v k. ú. Branná.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 11 Proti: 8 Zdrželi se: 2
  NEPŘIJATO
  19:08 Michal – příchod – počet 22

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Mas...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 19:09 Jirák – odchod – počet 21
  19:12 Jirák – příchod – počet 22
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3750-20/2017 p. p.
  č. KN 1915/781) o výměře 5 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 150,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 12 Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3750-20/2017 p. p.
  č. KN 1915/781) o výměře 5 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m² v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 14
  Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. Zdeněk...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 14
  Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 19:29 Pfeifer – odchod – počet 21
  19:31 Pfeifer – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 91/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m2
  (v geom. plánu č. 260-43/2017 označeno jako díl „a“) v
  k. ú. Stará Hlína, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 500,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude
  zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
  sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle
  zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním
  právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Kubal J. - Jak je to s řešením věci bytu p. Lukáše, kdo bude hradit pokutu?

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Masojídek J. - Proč se opravoval kruhový objezd během prázdnin?

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Váňa J. - Zpracovat studii dopravy na křižovatce u Třebízského. Jak to vypadá s reklamací desek na lázních Berta?

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 24. 7. 2017:
  1. Jednání o dotaci na výstavbu zimního stadionu - Diskuze

  Datum: 24. 7. 2017

  k bodu 3
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Anna Kahounová – připomínka ke zřízení dozorčí rady Městské Vodohospodářské s.r.o.
  Zdeněk M...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 3
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Anna Kahounová – připomínka ke zřízení dozorčí rady Městské Vodohospodářské s.r.o.
  Zdeněk Mráz – měla by být zřízena do konce roku 2017. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – okomentoval odpověď na dotaz zaslaný zastupitelům (z 21. jednání ZM) týkající se TIC
  Třeboň.
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se ke komentáři.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na počet podaných nabídek na výběrové řízení „Rekonstrukce ul. B. Němcové“.
  Ing. Pavel Hajna – podány 2 nabídky. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Bc. Petr Michal – požaduje přehled podnětů ve věci sporu paní Uhlířové vs. paní Branné, které řešilo
  město Třeboň (kolik podnětů, jak byly řešeny). Dále připomínka k investici do hasičů v Branné, nutně
  potřebují nové vozidlo, je třeba na to myslet v rozpočtu na příští rok.
  Mgr. Terezie Jenisová – děkuje za připomínku.
  Zdeněk Mráz – vyjádření k hasičům v Branné.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz, zda je ukončené jednání s památkáři ohledně stavby na Bertě.
  Mgr. Terezie Jenisová – čekáme na závazné stanovisko, které by mělo být v dohledné době. (dotaz
  zodpovězen)

 • Zastupitelstvo 26. 6. 2017:
  Návrh na konání místního referenda - Diskuze

  Datum: 26. 6. 2017

  k bodu 3
  Návrh na konání místního referenda.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Pindroch – dává 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 3
  Návrh na konání místního referenda.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Pindroch – dává 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal,
  Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PaedDr. Jan
  Váňa, JUDr. Mojmír Vonka, pan Nehoda, Mgr. Roman Hrdý, MVDr. Augustin Blízek
  Ing. Jana Grammetbauerová – dává 2. protinávrh.
  Josef Neužil, Ing. Milan Hlásek
  - odchody a příchody: 17:56 Blízek – odchod – počet 21
  18:00 Blízek – příchod – počet 22
  18:21 Elexhauser – odchod – počet 21
  18:24 Elexhauser – příchod – počet 22
  18:41 Černý – odchod – počet 21
  18:48 Černý – příchod – počet 22
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 21
  18:58 Elexhauser – odchod – počet 20
  18.58 Blízek – odchod – počet 19
  18:59 Pfeifer – příchod – počet 20
  19:00 Grammetbauerová – odchod – počet 19
  19:02 Blízek – příchod – počet 20
  19:03 Grammetbaurová – příchod – počet 21
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 22
  Hlasování o v pořadí 2. vzneseném protinávrhu - Ing. Jany Grammetbauerové:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb.,
  o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený
  v příloze.
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  3
  II. rozhoduje
  o vyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu s otázkami
  „1. Má město Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou
  vodou u lázní Aurora?“ v termínu 20. a 21.10.2017.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět
  zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  c) tajemníkovi úřadu zajistit přijaté usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 (jmenovitě: Vopátek, Michal, Prášil, Váňa, Elexhauser, Grammetbauerová, Kubal) Proti: 11
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Hlasování o v pořadí 1. vzneseném protinávrhu - Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 66/2017-22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
  místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený v
  příloze.
  II. rozhoduje
  o nevyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, neboť o
  navržených otázkách uvedených v Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda („1. Má město
  Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou u lázní
  Aurora?“) nelze místní referendum konat, a dále pak z důvodu, že odhad nákladů spojených s provedením
  místního referenda je dle Návrhu na konání místního referenda zjevně nesprávný.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět zmocněnce
  přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na Úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  IV. vyhlašuje
  podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve spojení s
  § 8 odst. 1 písm. a) a § 14 zákona o místním referendu, místní referendum o otázce: „Souhlasíte s tím, aby
  město Třeboň v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) zahájilo stavbu „Zimní
  stadion Třeboň“, dle městem zveřejněného projektu, a to v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni?“.
  Místní referendum se bude konat dne 16.09.2017 (sobota) v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod., a to na
  celém území města Třeboně a jeho místních částí.
  V. odůvodňuje
  vyhlášení místního referenda následovně: Zastupitelstvo města Třeboně respektuje zvýšený zájem občanů
  města Třeboně a jeho místních částí rozhodnout o možnosti výstavby krytého zimního stadionu na území
  města Třeboně přímo – tj. prostřednictvím společenství občanů v místním referendu. Účelem tohoto
  místního referenda je tedy umožnit občanům přímé rozhodnutí o tom, zda má město Třeboň zahájit výstavbu
  krytého zimního stadionu v Třeboni v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) či
  nikoli. Stavba „Zimní stadion Třeboň“ by měla probíhat dle městem zveřejněného projektu, když tato se
  předpokládá v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni. V návaznosti na plánovanou výstavbu zimního
  stadionu již Zastupitelstvo města Třeboně schválilo dne 12.12.2016 podání žádosti o poskytnutí státní
  podpory z programu MŠMT.
  VI. odhaduje
  a) náklady na konání místního referenda v částce cca 250.000,00 Kč (budou hrazeny z běžných výdajů
  rozpočtu města pro rok 2017 prostř. rozpočtového opatření),
  b) náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu (výstavba zimního stadionu) v částce cca 60
  milionů bez DPH (budou hrazeny z investičních výdajů rozpočtu města v letech 2018 a 2019, dle
  schváleného střednědobého výhledu rozpočtu).
  VII. schvaluje
  odměnu pro členy okrskové a místní komise ve výši 1.000,00 Kč, pro zapisovatele komise ve výši 1.200,00
  Kč, pro předsedu komise ve výši 1.500,00 Kč.
  VIII. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  4
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
  místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený v
  příloze.
  II. rozhoduje
  o nevyhlášení místní referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, neboť
  o navržených otázkách uvedených v Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda („1. Má
  město Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou
  u lázní Aurora?“) nelze místní referendum konat, a dále pak z důvodu, že odhad nákladů spojených
  s provedením místního referenda je dle Návrhu na konání místního referenda zjevně nesprávný.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět zmocněnce
  přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na Úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  V 19:33 hodin vyhlásila starostka města přestávku.
  V 20:00 hodin zahájila starostka města pokračování jednání zastupitelstva města.
  Nepřítomni: Grammetbaurová, Kubal, Elexhauser, Váňa, Pindroch, Vopátek – počet

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2016 a účtní závěrka města Třeboně za rok 2016 - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2017 - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4358 vč. porostu o výměře cca 200m2 v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Darování komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace včetně retenční nádrže k prodloužení kanalizační stoky, kanalizační splaškové stoky, vodovodního řadu, zeleně, části pozemků p. č. KN 1915/520, p. č. KN 1915/616, p. č. KN 1915/589 dotčené stavbou komunikace, chodníku a vodohospodářské infrastruktury. - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Nabídka komplexního informačního systému usneseni.cz - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Masojídek J. - Proč bylo vzato zpět vytvoření osadního výboru?

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018 - 2020 - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 2
  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018-2020.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc....

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 2
  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018-2020.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Josef
  Pindroch, Anna Kahounová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, PaedDr. Jan Váňa,
  MVDr. Augustin Blízek
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  2
  - odchody a příchody: 17:36 Pfeifer – odchod – počet 23
  17:38 Pfeifer – příchod – počet 24
  17:38 Kahounová – odchod – počet 23
  17:42 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2018-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit schválený Střednědobý výhled
  rozpočtu na www stránkách města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Rozpočtové opatření č. 24 - "Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ" - Schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 3
  Rozpočtové opatření č. 24 – „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro
  potřeby ZUŠ“ (Základní umělecké školy) - schválení realizace akce.
  P...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 3
  Rozpočtové opatření č. 24 – „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro
  potřeby ZUŠ“ (Základní umělecké školy) - schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Milan Bicera (projektant) – představil projektovou dokumentaci pro stavební řízení.
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  MgA. Matouš Řeřicha, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz, Mgr. Bc. Petr Michal,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch,
  Ing. Bohuslav Jirák, MVDr. Augustin Blízek, Ing. arch. Aleš Valder, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 18:15 Pfeifer – odchod – počet 23
  18:17 Pfeifer – příchod – počet 24
  18:23 Černý – odchod – počet 23
  18:26 Černý – příchod – počet 24
  18:26 Elexhauser – odchod – počet 23
  18:29 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:35 Váňa – odchod – počet 23
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 22
  18:38 Váňa – příchod – počet 23
  18:40 Matuška – odchod – počet 22
  18:40 Grammetbauerová – příchod – počet 23
  18:41 Blízek – odchod – počet 22
  18:43 Doležal – odchod – počet 21
  18:47 Matuška – příchod – počet 22
  18:47 Blízek – příchod – počet 23
  18:47 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 38/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci akce „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ v letech
  2017 a 2018 o předpokládaných celkových stavebních nákladech dle propočtu projektanta 70.000.000,00 Kč
  vč. DPH. V roce 2017 se předpokládá výdaj 14.000.000,00 Kč, v roce 2018 pak 56.000.000,00 Kč vč. DPH.
  II. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 24, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
  - ponížení výdajové položky 6121 Zimní stadion - výstavba, § 3412, ORJ 0750, ORG 6022000000, NZUZ 0
  o částku 16.270.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů, § 6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ 0
  v částce 180.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Zimní stadion - projekt, § 3412, ORJ 0750, ORG 6022000000, NZUZ 0 o
  částku 2.450.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZUŠ v čp. 19 a 20, §3322, ORJ 750, ORG 6127000000, NZUZ 0 o částku
  14.000.000,00 Kč.
  Čís. RM NZ
  ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku
  roku po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  3
  24. 0 6022000000 0750 3412 6121 16 270 000 16 270 000 -16 270 000 0
  0 6093000000 0800 6409 6901 0 64 558 000 -180 000 64 378 000
  0 6022000000 0750 3412 6121 0 0 + 2 450 000 2 450 000
  0 6127000000 750 3322 6121 0 0 +14 000 000 14 000 000
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Veřejnoprávní smlouvy - Dotace - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 4
  Veřejnoprávní smlouvy - dotace.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. arch. Aleš Valder
  Mgr. Bc. Petr Michal – navrhuje zmírnit ustanovení ve smlouvě...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 4
  Veřejnoprávní smlouvy - dotace.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. arch. Aleš Valder
  Mgr. Bc. Petr Michal – navrhuje zmírnit ustanovení ve smlouvě (bod IV. Další ujednání,
  odstavec 1), druhá věta)
  JUDr. Mojmír Vonka, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef
  Neužil, Anna Kahounová, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 19:01 Kubal – odchod – počet 23
  19:01 Matuška – odchod – počet 22
  19:02 Masojídek – odchod – počet 21
  19:04 Kubal – příchod – počet 22
  19:07 Masojídek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 39/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  upřesňující informace k usnesení ZM č. 31/2017-19 ze dne 20.03.2017 a ZM č. 32/2017-19 ze dne
  20.03.2017 týkající se návrhu veřejnoprávních smluv – viz důvodová zpráva.
  II. schvaluje
  a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Oblastní charitou Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň, IČ:
  26520991, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku na činnost pečovatelské služby, a to dle
  návrhu veřejnoprávní smlouvy připojeného v příloze,
  b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Ledax, o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ:
  28068955, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku na činnost pečovatelské služby, a to dle
  návrhu veřejnoprávní smlouvy připojeného v příloze.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Pro

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva - Kahounová A. - Kdo je firma Resident z Dačic?

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedodržuje zákon, stavba také zasahuje do městského pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Třeboň. Žádá
  příslušný odbor o prověření. Dotaz na usnesení rady města ve věci paní Dědičové. Kdy bude věc vyřešena?
  Zdeněk Mráz – na dotazy bude zodpovězeno písemně.
  PhDr. Jaroslav Psík – dotaz k usnesení ve věci vyjmutí místní komunikace (Masné krámy) z pasportu
  místních komunikací v průchodu domu ve vlastnictví společnosti Penzion Neptun s.r.o.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal další informace k této věci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na situaci s chirurgem v Třeboni, zda město nějak postupuje.
  Zdeněk Mráz – jsme v osobním jednání s MUDr. Balcarem, který má zájem. Vše nasvědčuje tomu, že
  nastoupí jako chirurg v Třeboni. Chirurgická ordinace bude zatím zachována v lázních Aurora, včetně
  rentgenu. (dotaz zodpovězen).
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  MUDr. Antonín Doležal
  Anna Kahounová – dotaz ke schválené částce 3.000,00 Kč na činnost společnosti Resident, která podniká
  v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví se sídlem v Dačicích. Žádá o odpověď, co je to za společnost
  a zda v Třeboni něco dělá.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  4
  Ing. Alena Baštová
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz týkající se Domu s pečovatelskou službou. Jak je to s přidělováním? Existuje
  nějaký pořadník, je tam převis poptávky nad nabídkou? Jak situace vypadá?
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na přestěhování TIC a na vypsání veřejné zakázky. Kdy byla uveřejněna na
  internetu? Dále vznesl dotaz k Třeboňské televizi – jaký byl důvod zrušení veřejné soutěže?
  Zdeněk Mráz – na dotaz týkající se TIC bude zodpovězeno písemně. Odpověděl na dotaz týkající se
  televize. Soutěž byla zrušena. Oba dva přihlášení měli požadavky, které nebyly pro město Třeboň přijatelné
  (dojezdové vzdálenosti, zajištění přenosu,…).
  Ing. Jaroslav Kubal – proč tato veřejná zakázka není na přehledu veřejných zakázek? Byla tam, ale již tam
  není. Žádá odpověď, kdo rozhodl o stáhnutí, kdo to provedl a kdy to bylo provedeno. (bude zodpovězeno
  písemně)
  Ing. Pavel Hajna
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výběrovému řízení Administrace a organizace veřejných zakázek. Na
  přehledu veřejných zakázek u materiálu otvírání obálek, hodnocení, oznámení a smlouva není nic uvedeno.
  Jak se vede registr veřejných zakázek?
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz k internetovým stránkám města, kde je možné si v odkazu na veřejné
  zakázky nechat zasílat upozornění na vyvěšení nových zakázek. Vše chodilo v pořádku, ale od března už
  nic nechodí. Jsou tam nyní další nové zakázky, ale upozornění nepřišlo. Některé veřejné zakázky, které byly
  vypsané, už opravdu na portále nejsou, ztratily se.
  Zdeněk Mráz – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  paní Kolíková – dotaz na situaci s komáry.
  Zdeněk Mráz – bude probráno s odborem životního prostředí. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:14 Matuška – příchod – počet 24
  19:32 Váňa – odchod – počet 23
  19:32 Kuta – odchod – počet 22
  19:35 Váňa – příchod – počet 23

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva - Váňa J. - Jak je to s přidělováním domu s pečovatelskou službou?

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedodržuje zákon, stavba také zasahuje do městského pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Třeboň. Žádá
  příslušný odbor o prověření. Dotaz na usnesení rady města ve věci paní Dědičové. Kdy bude věc vyřešena?
  Zdeněk Mráz – na dotazy bude zodpovězeno písemně.
  PhDr. Jaroslav Psík – dotaz k usnesení ve věci vyjmutí místní komunikace (Masné krámy) z pasportu
  místních komunikací v průchodu domu ve vlastnictví společnosti Penzion Neptun s.r.o.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal další informace k této věci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na situaci s chirurgem v Třeboni, zda město nějak postupuje.
  Zdeněk Mráz – jsme v osobním jednání s MUDr. Balcarem, který má zájem. Vše nasvědčuje tomu, že
  nastoupí jako chirurg v Třeboni. Chirurgická ordinace bude zatím zachována v lázních Aurora, včetně
  rentgenu. (dotaz zodpovězen).
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  MUDr. Antonín Doležal
  Anna Kahounová – dotaz ke schválené částce 3.000,00 Kč na činnost společnosti Resident, která podniká
  v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví se sídlem v Dačicích. Žádá o odpověď, co je to za společnost
  a zda v Třeboni něco dělá.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  4
  Ing. Alena Baštová
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz týkající se Domu s pečovatelskou službou. Jak je to s přidělováním? Existuje
  nějaký pořadník, je tam převis poptávky nad nabídkou? Jak situace vypadá?
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na přestěhování TIC a na vypsání veřejné zakázky. Kdy byla uveřejněna na
  internetu? Dále vznesl dotaz k Třeboňské televizi – jaký byl důvod zrušení veřejné soutěže?
  Zdeněk Mráz – na dotaz týkající se TIC bude zodpovězeno písemně. Odpověděl na dotaz týkající se
  televize. Soutěž byla zrušena. Oba dva přihlášení měli požadavky, které nebyly pro město Třeboň přijatelné
  (dojezdové vzdálenosti, zajištění přenosu,…).
  Ing. Jaroslav Kubal – proč tato veřejná zakázka není na přehledu veřejných zakázek? Byla tam, ale již tam
  není. Žádá odpověď, kdo rozhodl o stáhnutí, kdo to provedl a kdy to bylo provedeno. (bude zodpovězeno
  písemně)
  Ing. Pavel Hajna
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výběrovému řízení Administrace a organizace veřejných zakázek. Na
  přehledu veřejných zakázek u materiálu otvírání obálek, hodnocení, oznámení a smlouva není nic uvedeno.
  Jak se vede registr veřejných zakázek?
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz k internetovým stránkám města, kde je možné si v odkazu na veřejné
  zakázky nechat zasílat upozornění na vyvěšení nových zakázek. Vše chodilo v pořádku, ale od března už
  nic nechodí. Jsou tam nyní další nové zakázky, ale upozornění nepřišlo. Některé veřejné zakázky, které byly
  vypsané, už opravdu na portále nejsou, ztratily se.
  Zdeněk Mráz – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  paní Kolíková – dotaz na situaci s komáry.
  Zdeněk Mráz – bude probráno s odborem životního prostředí. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:14 Matuška – příchod – počet 24
  19:32 Váňa – odchod – počet 23
  19:32 Kuta – odchod – počet 22
  19:35 Váňa – příchod – počet 23

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 30 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, PhDr. Milan
  Kramárik, Ing. Jaroslav Kubal, JUDr. Mojmír Vonka, Ing. arch. Aleš Valder
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (30.01.2017).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 30.01.2017, která
  byla zaslána dne 22.02.2017.

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN689/1 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesen...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 16/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 o výměře cca 5 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Zápis z 19. jednání ZM dne 20.03.2017
  4
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň včetně stavby parkoviště - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 9
  Uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň včetně
  stavby parkoviště.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutuj...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 9
  Uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň včetně
  stavby parkoviště.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Josef Pindroch
  - odchody a příchody: 18:35 Masojídek – odchod – počet 21
  18:38 Masojídek – příchod – počet 22
  18:40 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  18:41 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 19/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň o výměře cca
  10 m2
  (jehož součástí bude stavba parkoviště) mezi městem Třeboň (oprávněný) a paní Alenou Dedkovou
  (zavázaná). K uzavření darovací smlouvy dojde do 90 dnů ode dne vydání příslušného povolení k užívání
  stavby. Veškeré náklady spojené s darováním hradí město Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dodatek č. 2 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:13 Neužil – odchod – počet 21
  19:16 Neužil – příchod – počet 22
  19:25 Korda – odchod – počet 21
  19:29 Korda – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití ustanovení § 55
  odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 14 (Masojídek, Váňa, Kahounová, Grammetbauerová, Kubal, Kuta, Michal, Vopátek)
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - Dva občané si stěžovali na evidenci vozidel. Referendum o výstavbě stavby třeboňského stadionu.

  Datum: 20. 3. 2017

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Rozpočtové opatření č. 1 - Zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 4
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: MVDr. Augustin Blízek, Ing. Pa...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 4
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: MVDr. Augustin Blízek, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. et Ing. Jiří Kuta,
  Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa,
  Bohumil Matuška, Ing. Pavel Zajíček
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 2/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v navýšení/ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takto:
  - navýšení výdajové položky 6121 Stezka Třeboň – Nová Hlína – II. etapa, § 2219, ORJ 0750, ORG
  6084000000, NZUZ 0 o částku 450.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Snížení energetické náročnosti DPS 1, § 3612, ORJ 0750, ORG
  6216000000, NZUZ 0 o částku 1.100.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 61xx Školní jídelna – investice, § 3113, ORJ 0750, ORG 312000315, NZUZ 0 o
  částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Oranžový přechod pro chodce nadace ČEZ - příspěvek, § 2223, ORJ
  0750, ORG 6152000000, NZUZ 0 o částku 120.000,00 Kč
  - ponížení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR, § 43XX, ORJ
  0100, ORG 9100000000, NZUZ 0 o částku 176.020,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 SA Hliník - opravy, § 3412, ORJ 0750, ORG 9750006091, NZUZ 0 o
  částku 32.718,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5909 Pokuta kontrolní vážení - podíl Jčk a SFDI, § 2219, ORJ 0300, ORG 0,
  NZUZ 0 o částku 21.600,00 Kč,
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  3
  - navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, §6409, ORJ 0800, ORG 6093000000,
  NZUZ 0 o částku 64.800.000,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  NZUZ 0 o částku 69.348.298,00 Kč.
  Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragra
  f
  Položk
  a
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6084000000 0750 2219 6121 0 0 +450 000 450 000
  0 6216000000 0750 3612 6121 0 0 +1 100 000 1 100 000
  0 312000315 0750 3113 61xx 1 000 000 1 000 000 +3 000 000 4 000 000
  0 6152000000 0750 2223 6121 0 0 +120 000 120 000
  13010 9100000000 0100 43XX 5499 500 000 500 000 -176 020 323 980
  0 9750006091 0750 3412 5171 100 000 100 000 +32 718 132 718
  0 0 0300 2219 5909 0 0 +21 600 21 600
  0 6093000000 0800 6409 6901 0 0 +64 800 000 64 800 000
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 0800 0 8115 4 734 511 4 734 511 +69 348 298 74 082 809
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2017 - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 5
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Alena Baštová, PaedD...

  Celý text (zobrazeno 34 %)

  k bodu 5
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Alena Baštová, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová,
  Ing. Josef Pindroch
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 3/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2017.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 K. Ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – doporučuje pozemek prodat. Dává ...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – doporučuje pozemek prodat. Dává protinávrh.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Rostislav Černý, CSc., Mgr. Terezie Jenisová,
  Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Zajíček, Anna Kahounová, prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D., Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Pavel Hajna, pan Kříž (žadatel
  o pozemek)
  Jitka Filípková – v případě schvalování záměru je třeba uvést do textu protinávrhu i cenu.
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  4
  Protinávrh Ing. Jaroslava Kubala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 o výměře cca 18 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  500,00 Kč/m2 s tím, že kupující na své náklady přemístí dopravní značku a sloupek s informačním
  směrníkem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 9 Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 o výměře cca 18 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 8 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 282/1 o výměře 705m², p. č. KN 282/2 o výměře 650m², p. č. KN 281/3 o výměře 432 m², vše v k. ú. Majdalena. - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 9
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 282/1 o výměře 705 m2
  , p. č. KN 282/2 o výměře 650 m2
  , p. č. KN
  281/3 o výměře 432 m2
  , vše v k. ú. Majdalena.
  Předkladatel: Ing. Alen...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 9
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 282/1 o výměře 705 m2
  , p. č. KN 282/2 o výměře 650 m2
  , p. č. KN
  281/3 o výměře 432 m2
  , vše v k. ú. Majdalena.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej
  Prášil, Ph.D., Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  5
  - odchody a příchody: 17:52 Blízek – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 6/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  vyjádření manž. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manž. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx, manž. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manž. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k případnému
  nájmu částí pozemků p. č. KN 282/1, p. č. KN 282/2, p. č. KN 281/3, vše v k. ú. Majdalena.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků a to:
  a) části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 167 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „A“) v k. ú.
  Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b) části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 125 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „B“), vlastníkům
  pozemku p. č. KN 298/14, vše v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  c) části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 70 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „C“), vlastníkům
  pozemku p. č. KN 298/15, vše v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  d) části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 60 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „D“) a části
  pozemku p. č. KN 282/2 o výměře cca 97 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „E“), vlastníkům pozemku
  p. č. KN 298/16, vše v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým
  plánem,
  e) pozemku p. č. KN 282/1 o výměře 705 m2
  , části pozemku p. č. KN 282/2 o výměře cca 253 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „H“) a části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 10 m2
  (v orientační
  mapě označeno jako díl „G“), vše v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  f) části pozemku p. č. KN 282/2 o výměře cca 300 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „F“) v k. ú.
  Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2
  , podílovému spoluvlastníku pozemku p. č. KN 298/18 panu Pavlu
  Němečkovi, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Prodej pozemku p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 12
  Prodej pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Ro...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 12
  Prodej pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Jitka Filípková
  - odchody a příchody: 18:03 Kahounová – odchod – počet 21
  18:04 Neužil – příchod – počet 22
  18:05 Kahounová – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 9/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  vyjádření xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k záměru prodeje pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN
  4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  prodej pozemků p. č. KN 4502 o výměře 291 m2
  , p. č. KN 4503 o výměře 219 m2
  , p. č. KN 4504 o výměře
  1201 m2
  v k. ú. Třeboň, když na pozemku p. č. KN 4503 k. ú. Třeboň bude bezúplatně zřízena služebnost
  stezky, cesty ve prospěch vlastníka pozemků p. č. KN 4500, p. č. KN 4501 k. ú. Třeboň a každého dalšího
  vlastníka pozemků p. č. KN 4500, p. č. KN 4501, včetně ceny za případnou zeleň, jejíž cena bude stanovena
  dle znaleckého posudku, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 250,00 Kč/m2
  . Kupní cena
  bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
  spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude
  hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Dotatek ke zprávě o uplatňování územnío plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 14
  Dodatek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh,...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 14
  Dodatek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh, navrhuje schválit všechny ostatní body a bod 9
  vynechat.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Miroslav Roubal, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MVDr. Augustin
  Blízek, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:12 Michal – odchod – počet 22
  18:15 Michal – příchod – počet 23
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení
  § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dodatek Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň dle předloženého materiálu bodů 1 až 8.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 3 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení
  § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dodatek Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 11 Proti: 7 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO
  Ing. Miroslav Roubal – informoval zastupitele, že pokud nebudou započaty práce na návrhu změny
  ÚPT, dotkne se to i ostatních žadatelů.
  PaedDr. Jan Váňa – navrhoval schválit všechny ostatní body a bod 9 vynechat. Tím by práce mohly
  běžet dál s tím, že k bodu 9 bychom se mohli vždy vrátit.

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Třeboňská televize - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 15
  Třeboňská televize.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Mgr. Jitka Bednářová, Karel E...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 15
  Třeboňská televize.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Mgr. Jitka Bednářová, Karel Elexhauser, Zdeněk
  Mráz, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Josef Pindroch
  - odchody a příchody: 18:47 Blízek – odchod – počet 22
  18:47 Matuška – odchod – počet 21
  18:47 Kahounová – odchod – počet 20
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  8
  18:47 Kuta – odchod – počet 19
  18:49 Kahounová – příchod – počet 20
  18:50 Kuta – příchod – počet 21
  18:50 Matuška – příchod – počet 22
  18:50 Blízek – příchod – počet 23
  18:52 Černý – odchod – počet 22
  18:53 Prášil – odchod – počet 21
  18:55 Černý – příchod – počet 22
  18:58 Polčáková – odchod – počet 21
  19:00 Polčáková – příchod – počet 22
  19:01 Prášil – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 11/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) televizní vysílání pod názvem Třeboňská televize v období let 2017 – 2019 o předpokládaných celkových
  nákladech 3.300.000,00 Kč vč. DPH.
  b) alokaci finančních prostředků ve výši cca 1.100.000,00 Kč vč. DPH pro rok 2018, a ve výši cca
  1.100.000,00 Kč vč. DPH pro rok 2019 na televizní vysílání Třeboňské televize.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka a kanceláři starostky zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 4 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Představení projektu rozvoje Bertiných lázní 2017 - 2018 - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr....

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav
  Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Bohuslav
  Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 19:11 Pfeifer – odchod – počet 21
  19:11 Váňa – příchod – počet 22
  19:12 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:19 Neužil – odchod – počet 22
  19:22 Vopátek – odchod – počet 21
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  9
  19:23 Kahounová – odchod – počet 20
  19:23 Korda – odchod – počet 19
  19:23 Neužil – příchod – počet 20
  19:24 Vopátek – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – příchod – počet 22
  19:29 Korda – příchod – počet 23
  19:41 Blízek – odchod – počet 22
  19:44 Černý – odchod – počet 21
  19:45 Blízek – příchod – počet 22
  19:49 Černý – příchod – počet 23
  19:59 Pfeifer – odchod – počet 22
  20:01 Pfeifer – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  PROJEKT rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018, připojený v příloze, předkládaný jednatelem společnosti
  Slatinné lázně Třeboň s.r.o., PhDr. Milanem Kramárikem.
  II. schvaluje
  rozpracování možnosti financování PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018 dle varianty č. 1,
  připojené v příloze, kdy po provedené realizaci projektu bude od roku 2019 (včetně) Slatinným lázním
  Třeboň s.r.o. navýšeno nájemné o 20 mil. Kč ročně.
  III. ukládá
  a) odboru finančnímu a majetkovému připravit výběrové řízení na poskytovatele úvěru.
  b) odboru rozvoje a investic zajistit výběrové řízení na zhotovitele díla.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Mgr. Terezie Jenisová informovala zastupitele, že pro schválení výdajů příštích let a zadání soutěže bude
  potřeba svolat mimořádné jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 od 17:00
  hodin.

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Představení projektu rozvoje Bertiných lázní 2017 - 2018 - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr....

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav
  Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Bohuslav
  Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 19:11 Pfeifer – odchod – počet 21
  19:11 Váňa – příchod – počet 22
  19:12 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:19 Neužil – odchod – počet 22
  19:22 Vopátek – odchod – počet 21
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  9
  19:23 Kahounová – odchod – počet 20
  19:23 Korda – odchod – počet 19
  19:23 Neužil – příchod – počet 20
  19:24 Vopátek – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – příchod – počet 22
  19:29 Korda – příchod – počet 23
  19:41 Blízek – odchod – počet 22
  19:44 Černý – odchod – počet 21
  19:45 Blízek – příchod – počet 22
  19:49 Černý – příchod – počet 23
  19:59 Pfeifer – odchod – počet 22
  20:01 Pfeifer – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  PROJEKT rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018, připojený v příloze, předkládaný jednatelem společnosti
  Slatinné lázně Třeboň s.r.o., PhDr. Milanem Kramárikem.
  II. schvaluje
  rozpracování možnosti financování PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018 dle varianty č. 1,
  připojené v příloze, kdy po provedené realizaci projektu bude od roku 2019 (včetně) Slatinným lázním
  Třeboň s.r.o. navýšeno nájemné o 20 mil. Kč ročně.
  III. ukládá
  a) odboru finančnímu a majetkovému připravit výběrové řízení na poskytovatele úvěru.
  b) odboru rozvoje a investic zajistit výběrové řízení na zhotovitele díla.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Mgr. Terezie Jenisová informovala zastupitele, že pro schválení výdajů příštích let a zadání soutěže bude
  potřeba svolat mimořádné jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 od 17:00
  hodin.

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  ÁPIS
  Z 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
  KONANÉHO DNE 12.12.2016
  Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM.
  Starostka Mgr. Terezie Jenisová zahájila jednání v...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  ÁPIS
  Z 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
  KONANÉHO DNE 12.12.2016
  Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM.
  Starostka Mgr. Terezie Jenisová zahájila jednání v 17:07 hodin, přivítala členy zastupitelstva, pracovníky
  městského úřadu, organizací města a občany města. 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ
  bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích. Starostka města požádala zastupitele o vypnutí mobilních
  telefonů, aby bylo umožněno zvukové nahrávání jednání zastupitelstva.
  Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů 23. Během jednání ZM se
  počet přítomných členů zastupitelstva zvýšil na 24. Zastupitelstvo města Třeboně bylo schopné se
  právoplatně usnášet. Zpracovatelem zápisu byla určena Mgr. Martina Vrchotová a skrutátorem Ing. arch.
  Aleš Valder. Zápis z minulého jednání byl ověřen PhDr. Jaroslavem Psíkem a Ing. Jiřím Vopátkem, Ph.D.
  Průběh a záznam diskuse je zaznamenán na CD s audio nahrávkou. Je k dispozici na webových stránkách
  města na http://www.mesto-trebon.cz/cz/lm/online-prenosy-zastupitelstva.html a je zároveň založen na CD
  v kanceláři starosty.
  Omluveni: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Původní program:
  1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
  2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  3. Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 06.10.2016 do 23.11.2016.
  4. Rozpočtové opatření č. 132 - zapojení mimořádných příjmů do rozpočtu a snížení kapitálových a
  běžných výdajů.
  5. Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  6. Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  7. Nákup pozemku p. č. KN 367/3 v k. ú. Třeboň vč. budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) a budovy bez č.
  p./č. e. postavené na pozemku p. č. KN 367/5 k. ú. Třeboň, rozpočtové opatření č. 129.
  8. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
  9. Záměr prodeje pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň.
  10. Záměr prodeje pozemku p. č. KN 521/87 o výměře 221 m2
  včetně porostu v k. ú. Břilice.
  11. Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 m2
  v k. ú. Branná.
  12. Smlouva o nájmu pozemků s Czerninskou správou majetku s.r.o.
  13. Přijetí daru pozemku p. č. KN 3962 v k. ú. Třeboň včetně seníku.
  14. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku společnosti Lázně Aurora s.r.o. - TLTV.
  15. Změna č. 1 Pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu
  oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2017.
  16. Výstavba zimního stadionu Třeboň – studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci.
  17. Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/ 2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
  města Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  18. Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 6/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města
  Třeboně 5/2015 o místních poplatcích.
  19. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  20. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem
  Třeboň.
  21. Vyhláška č. 3/2016 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městem Třeboň.
  22. Doplnění priorit Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Branná a v k. ú.
  Stará Hlína.
  23. Fórum Zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2017.
  24. Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 1. pololetí 2017.
  25. Zpráva z jednání kontrolního výboru.
  26. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  27. Závěr.
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  2
  Mgr. Bc. Petr Michal – navrhuje zařazení bodu „Pověření kontrolního výboru“.
  Mgr. Terezie Jenisová – připomněla zastupitelům zákonné pravomoci kontrolního výboru.
  PaedDr. Jan Váňa – návrh podpoří. Uvedl, že je škoda, že podklad nebyl předložen dopředu.
  Ing. Bohuslav Jirák – navrhuje předřadit bod č. 16 „Výstavba zimního stadionu Třeboň – studie
  proveditelnosti, podání žádosti o dotaci“ ihned po bodu číslo 1 z toho důvodu, že je přítomen zástupce firmy
  Quantum CZ s.r.o., který představí studii proveditelnosti.
  Mgr. Terezie Jenisová – bod kontrolního výboru bude zařazen na konec jednání.
  Nový program:
  1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
  2. Výstavba zimního stadionu Třeboň – studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci.
  3. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  4. Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 06.10.2016 do 23.11.2016.
  5. Rozpočtové opatření č. 132 - zapojení mimořádných příjmů do rozpočtu a snížení kapitálových a
  běžných výdajů.
  6. Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  7. Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  8. Nákup pozemku p. č. KN 367/3 v k. ú. Třeboň vč. budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) a budovy bez č.
  p./č. e. postavené na pozemku p. č. KN 367/5 k. ú. Třeboň, rozpočtové opatření č. 129.
  9. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
  10. Záměr prodeje pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň.
  11. Záměr prodeje pozemku p. č. KN 521/87 o výměře 221 m2
  včetně porostu v k. ú. Břilice.
  12. Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 m2
  v k. ú. Branná.
  13. Smlouva o nájmu pozemků s Czerninskou správou majetku s.r.o.
  14. Přijetí daru pozemku p. č. KN 3962 v k. ú. Třeboň včetně seníku.
  15. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku společnosti Lázně Aurora s.r.o. - TLTV.
  16. Změna č. 1 Pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu
  oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2017.
  17. Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/ 2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
  města Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  18. Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 6/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města
  Třeboně 5/2015 o místních poplatcích.
  19. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  20. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem
  Třeboň.
  21. Vyhláška č. 3/2016 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městem Třeboň.
  22. Fórum Zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2017.
  23. Doplnění priorit Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Branná a v k. ú.
  Stará Hlína.
  24. Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 1. pololetí 2017.
  25. Zpráva z jednání kontrolního výboru.
  26. Pověření kontrolního výboru.
  27. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  28. Závěr.
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Návrh na složení návrhové komise:
  - Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Anna Kahounová, Josef Neužil
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO
  Návrh na ověřovatele zápisu:
  - Ing. et. Ing. Jiří Kuta, Bohumil Matuška
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 94/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) program jednání.
  b) návrhovou komisi ve složení: Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Anna Kahounová, Josef Neužil.
  c) ověřovatele zápisu: Ing. et. Ing. Jiří Kuta, Bohumil Matuška.

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Výstavba zimního stadionu Třeboň - Studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Návrh rozpočtu města na rok 2017 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – finanční v...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – finanční výbor rozpočet nepodpoří. Dává protinávrh na odložení
  návrhu. Navrhuje vzít na vědomí připomínky FV a schválit rozpočet na nejbližším možném
  jednání ZM.
  PhDr. Milan Kramárik – seznámil zastupitele s investicemi na rok 2017.
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 18:47 Matuška – odchod – počet 19
  18:47 Blízek – odchod – počet 18
  18:48 Jirák – příchod – počet 19
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  6
  18:49 Korda – příchod – počet 20
  18:49 Vopátek – příchod – počet 21
  18:49 Neužil – odchod – počet 20
  18:49 Michal – příchod – počet 21
  18:51 Blízek – příchod – počet 22
  18:51 Matuška – příchod – počet 23
  18:52 Neužil – příchod – počet 24
  19:16 Doležal – odchod – počet 23
  19:22 Doležal – příchod – počet 24
  19:26 Jenisová – odchod – počet 23
  19:28 Jenisová – příchod – počet 24
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odložení schvalování rozpočtu na rok 2017.
  II. ukládá
  vedení města zabývat se připomínkami finančního výboru a předložit upravený návrh rozpočtu na nejbližším
  jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 15 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2017 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby dle
  přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 305.134.032,00 Kč
  celkové výdaje 303.512.563,00 Kč
  saldo rozpočtu 1.621.649,00 Kč
  splátky jistin 6.840.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 5.219.511,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2017 a dále příspěvky,
  dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v tabulkové části tohoto
  materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2017 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona č.
  250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve výdajové
  části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací, příspěvků,
  grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
  rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován a
  nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 6 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017 - 2020 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Mgr. Bc. Petr Michal – dává protinávrh na odložení projednání bodu.
  PaedDr. Jan Váňa
  Zdeněk Mráz – dává protinávrh, aby ZM vzalo rozpočtový výhled na vědomí.
  pan Nehoda, Mgr. Ondřej Janoušek
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  7
  - odchody a příchody: 19:53 Polčáková – odchod – počet 23
  19:54 Elexhauser – odchod – počet 22
  19:55 Polčáková – příchod – počet 23
  19:59 Elexhauser – příchod – počet 24
  20:09 Prášil – odchod – počet 23
  20:11 Prášil – příchod – počet 24
  20:13 Pfeifer – odchod – počet 23
  1. protinávrh Mgr. Bc. Petra Michala na odložení projednávání bodu.
  2. protinávrh Zdeňka Mráze na vzetí rozpočtového výhledu na vědomí.
  Hlasování o v pořadí 2. navrženém protinávrhu Zdeňka Mráze:
  Usnesení ZM č. 98/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO
  20:16 Pfeifer – příchod – počet 24
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Změna č. 1 pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 1.1.2017 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 16
  Změna č. 1 Pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu
  oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2017.
  Předkl...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 16
  Změna č. 1 Pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu
  oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová,
  PaedDr. Jan Váňa, Karel Elexhauser
  - odchody a příchody: 20:36 Korda – odchod – počet 22
  20:37 Váňa – příchod – počet 23
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  11
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 107/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Změnu č. 1 Pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti
  tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2017.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4 / 2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 17
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/ 2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města
  Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďován...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 17
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/ 2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města
  Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
  využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Mgr. Ondřej
  Janoušek, Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 20:42 Korda – příchod – počet 24
  20:44 Blízek – odchod – počet 23
  20:48 Blízek – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 108/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2015 o
  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
  komunálních odpadů.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 9
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, ...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Vladimír Školka, PaedDr. Jan Váňa,
  Mgr. Zuzana Průchová, Ing. arch. Aleš Valder, Anna Kahounová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  - odchody a příchody: 20:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  12
  20:58 Kahounová – příchod – počet 24
  21:01 Elexhauser – odchod – počet 23
  21:04 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 110/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je
  doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
  II. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
  přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 2 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Váňa J. - Slyšel jsem o rušení TV signálu na náměstí. Jaké je řešení? - Jak dopadlo řešení reklamací s dodavatelem rekonstrukce lázní? - Připomínka k článku v Třeboňském světě.

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konfe...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konferenci
  v Córdobě.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k nebezpečné šachtě u dětského hřiště u věžáku.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – žádá Ing. Roubala o informaci ve věci priorit realizace Plánu společných
  zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice.
  Ing. Miroslav Roubal – bude zasláno písemně. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jana Grammetbauerová – děkuje za opravu ul. Mlýnské. Dotaz na počet návštěvníků v DŠN a kolik stál
  provoz.
  Mgr. Terezie Jenisová – v listopadu byl počet návštěvníků v DŠN 14000. Na dotaz týkající se provozu bude
  odpovězeno. (bude zodpovězeno písemně)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na antény na domě čp. 103, které údajně ruší signál.
  Ing. Pavel Hajna – objasnil situaci. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na rekonstrukci BL, zda je již problém vyřešen.
  Ing. Josef Pindroch – problém není vyřešen, řeší se jako plnohodnotná reklamace. (dotaz zodpovězen)
  PhDr. Milan Kramárik – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  15
  Mgr. Bc. Petr Michal – upozornění na nález ÚOHS s podezřením na pletichu některých stavebních firem,
  které v minulosti zhotovily VZ i pro město Třeboň.
  Ing. arch. Aleš Valder – aktuálně nemáme informaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jaroslav Kubal
  21:53 Blízek – odchod – počet 23
  k bodu 28
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:57 hodin

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č 103 "Upravení veřejných wc v divadle J. K. Tyla" - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 103 - přesun mezi položkami – úprava veřejných WC na nádvoří divadla J. K.
  Tyla.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - di...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 103 - přesun mezi položkami – úprava veřejných WC na nádvoří divadla J. K.
  Tyla.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – veřejné WC jsou zapotřebí, avšak není vhodné dělat toalety na nádvoří
  divadla. Žádá vedení města, aby situaci zvážilo, aby byla záležitost přehodnocena a toalety
  umístěny například v Krčínově ulici.
  Ing. Josef Pindroch – WC v prostoru nádvoří divadla již jsou a slouží pouze pro zaměstnance
  obuvi. Prostranství před divadlem by mělo být víceúčelově využito. Pokud jsou záchodky
  dobře udržované, není v tom žádný problém. Výhodná je také poloha v centru. (vysvětleno)
  PaedDr. Jan Váňa – trvá na tom, že jde o nevhodné místo.
  Ing. Pavel Hajna – jde o dva záchodky pro invalidy, z nichž jeden je pro muže a jeden pro
  ženy. Účel by měl být stejný jako doposud. Měly by sloužit pro provozy okolo a veřejnost.
  (vysvětleno)
  Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 83/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 103, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  - z položky 6121 Snížení energetické náročnosti DPS I, § 3612, ORJ 0750, ORG 6216000000, UZ 0 v
  částce 1.500.000,00 Kč,
  - do položky 6121 Úprava veřejných WC na nádvoří divadla J. K. Tyla , § 3322, ORJ 0750, ORG XXXX, UZ
  0 v částce 1.500.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragr
  af Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  103. 0 6216000000 0750 3612 6121 0 15 021 400 -1 500 000 13 521 400
  0 XXXX 0750 3322 6121 0 0 +1 500 000 1 500 000
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 7 Z

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 106 - přijetí dotace od OPŽP - Třeboň, Stará hlína - Kanalizace a ČOV - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 7
  Rozpočtové opatření č. 106 - přijetí dotace od OPŽP - TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA - KANALIZACE A ČOV.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 7
  Rozpočtové opatření č. 106 - přijetí dotace od OPŽP - TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA - KANALIZACE A ČOV.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa - navrhuje vypustit slovo transfer v usnesení.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 85/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na realizaci akce „TŘEBOŇ, STARÁ
  HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ v letech 2016–2018 v celkové výši 12.998.436,93 Kč.
  II. schvaluje
  Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na realizaci akce
  „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“.
  III. schvaluje
  - provedení rozpočtového opatření č. 106, které spočívá v přijetí dotace - částky týkající se roku 2016 - do
  příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu a dále přesun vlastního podílu
  takto:
  - navýšení příjmové položky 4216 TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV-OPŽP-EU-IV, § 0, ORJ
  0750, ORG 231000XXX, NZUZ 106515974 o částku 525.731,58 Kč,
  - navýšení příjmové položky 4116 TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV-OPŽP-EU-NIV, § 0,
  ORJ 0750, ORG 231000XXX, NZUZ 106515011 o částku 6.716,70 Kč,
  - navýšení výdajové položky 612X „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV-OPŽP-EU-IV, § 2321,
  ORJ 0750, ORG 231000XXX, NZUZ 106515974 o částku 525.731,58 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5139 TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV-OPŽP-EU-NIV § 2321,
  ORJ 0750, ORG 231000XXX, NZUZ 106515011 o částku 6.716,70 Kč,
  - navýšení výdajové položky 612X TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV-vl. podíl-IV, § 2321,
  ORJ 0750, ORG 231000XXX, NZUZ 106100000 o částku 298.945,41 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5139 TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV-vl. podíl-NIV, § 2321,
  ORJ 0750, ORG 231000XXX, NZUZ 106100000 o částku 3.819,30 Kč,
  - ponížení výdajové položky 612X ČOV + kanalizace Stará Hlína - vl. podíl, § 2321, ORJ 0750, ORG
  231000200, NZUZ 0 o částku 302.766,00 Kč.
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  5
  Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  106
  .
  106515974 231000XXX 0750 0 4216 0 0 +525 732 525 732
  106515011 231000XXX 0750 0 4116 0 0 +6 717 6 717
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  106
  .
  106515974 231000XXX 0750 2321 612X 0 0 +525 732 525 732
  106515011 231000XXX 0750 2321 5139 0 0 +6 717 6 717
  106100000 231000XXX 0750 2321 612X 0 0 +298 946 298 946
  106100000 231000XXX 0750 2321 5139 0 0 +3 820 3 820
  0 231000200 0750 2321 612X 1 000 000 1 000
  000 -302 766 697 234
  IV. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Nákup budovy čp 1118 s příslušenstvím na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez čp. / č. ev. na pozemku p. č. KN 1694/5, vše v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 11
  Nákup budovy čp. 1118 s příslušenstvím na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez čp./č. ev. na
  pozemku p. č. KN 1694/5, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 11
  Nákup budovy čp. 1118 s příslušenstvím na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez čp./č. ev. na
  pozemku p. č. KN 1694/5, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – bylo by dobré dostat od Teplospolu čistý uklizený pozemek.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz, zda Teplospol platí nájem.
  Zdeněk Mráz – nájem neplatí. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – navrhuje jednat s Teplospolem, aby budovu odstranil.
  Zdeněk Mráz – nesouhlasí. Objekt je v pořádku. Tímto způsobem postupuje stejně v dalších
  městech. Jde o dobrý nákup. (vysvětleno)
  Ing. Jaroslav Kubal
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 89/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup budovy čp. 1118 (stavba plynové kotelny vč. komínu) stojící na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy
  bez č. p./č. ev. (stavba regulační stanice plynu) na pozemku p. č. KN 1694/5 v k. ú. Třeboň vč. příslušenství
  od společnosti Teplospol a.s., IČ: 25171283 (Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec), do vlastnictví města
  Třeboně, za cenu 1.017.150,00 Kč. Kupní cena bude zaplacena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy na
  účet prodávajícího. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do
  katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit kupní smlouvu k podpisu starostce města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  17:59

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – sez...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – seznámila zastupitele a občany s průběhem nadcházející rozpravy.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal právní výklad k předložené žádosti.
  Zdeněk Mráz – vyjádřil se k celé situaci. Zmínil první plány na zapsání do UNESCO.
  Podporuje variantu v rozměru, který byl tenkrát stanoven. S KPZ s rozlohou 300 km2
  nesouhlasí.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k technickému průběhu. Žádá o změnu jednacího řádu
  a dovolení občanům vstoupit do diskuze i v průběhu diskuze zastupitelů.
  Mgr. Terezie Jenisová – jednací řád není potřeba měnit a občanům bude dána možnost
  vystoupit v obecné rozpravě.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – nechce se vyjadřovat k usnesení.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci ohledně prohlášení a vzniku KPZ (správní řízení).
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. arch. Aleš Valder – seznámil přítomné se strategickým plánem města Třeboň, který byl
  schválen v listopadu 2008, který platí do roku 2020 a neexistuje žádné rozhodnutí o jeho
  případné aktualizaci. Je zároveň dostupný na internetových stránkách města.
  Ing. Jan Hůda – vyjádřil se ke KPZ. Se vznikem KPZ dle jeho vyjádření nesouhlasí 90 – 95%
  obyvatel města.
  Mgr. Terezie Jenisová – proces prohlášení KPZ je předmětem správního řízení, KPZ
  prohlašuje Ministerstvo kultury ČR.
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh.
  Ing. Bohuslav Jirák
  Ing. arch. Aleš Valder – oponoval některé informace z projevu Ing. Hůdy.
  Antonín Buman – vyjádřil svůj názor s KPZ.
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádřil se k názoru pana Bumana.
  Ing. Jaroslav Kubal, Josef Neužil
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dává protinávrh.
  Ing. Jana Grammetbauerová – bude mít ZM v budoucnu možnost se vyjádřit k tomu, jestli
  město chce nebo nechce KPZ?
  Mgr. Terezie Jenisová – na zastupitelstvu města bude projednáno (po zahájení správního
  řízení). (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – vyjádření k protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  JUDr. Mojmír Vonka – vyjádřil se k navrhovaným protinávrhům.
  pan Hrubec
  (téma vysvětleno, dotazy zodpovězeny)
  - odchody a příchody: 18:05 Michal – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – příchod – počet 22
  18:06 Pfeifer – příchod – počet 23
  18:07 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:33 Kahounová – odchod – počet 23
  18:36 Kahounová – příchod – počet 24
  1. protinávrh PaedDr. Jana Váni
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  2. protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  9
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Hlasování č. 1 – hlasování o v pořadí 2. předloženém protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 8 Proti: 8 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Hlasování č. 2 – hlasování o v pořadí 1. předloženém protinávrhu PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 0 Proti: 11 Zdrželi se: 13
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 92/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 13 Proti: 8 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO
  19:36 Elexhauser – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Váňa J.: Jak je to se stěhováním knihovny a Besedy?

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Váňa J.: Jak to bude s veřejnými záchody u divadla?

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Horváthová M.: Jak při rozšíření lůžkové kapacity budou moci lázně stíhat uspokojovat potřeby více hostů?

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 2
  Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni - urbanisticko-architektonická
  soutěž.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terez...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 2
  Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni - urbanisticko-architektonická
  soutěž.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová
  Ing. Markéta Kohoutová – představila architektonickou soutěž o návrh.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na souvislost s projektem revitalizace lázeňského
  parku.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  PaedDr. Jan Váňa – v čem je význam velkého rozsahu? Jakého je to rozsahu? Bude
  konečnou variantu schvalovat zastupitelstvo města?
  Ing. Markéta Kohoutová – odpověděla na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  PaedDr. Jan Váňa – domnívá se, že je to plně v působnosti rady města jako valné hromady.
  Ing. arch. Aleš Valder – doplnil informace. Výsledek nezávislé poroty můžou orgány města
  potvrdit.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz týkající se závislých členů poroty.
  Ing. Markéta Kohoutová – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jana Grammetbauerová – kdo se podílel na stanovení rozsahu podmínek soutěže?
  Ing. Josef Pindroch – prvotní impuls přišel od jednatele společnosti, na to navazovalo
  vedení, rada města jako VH. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  3
  - odchody a příchody: 17:20 Váňa – odchod – počet 23
  17:22 Váňa – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 65/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  soutěžní podmínky urbanisticko-architektonické soutěže REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH
  PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI včetně výše nákladů dle předloženého návrhu a realizaci v letech
  2016 a 2017.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit realizaci urbanisticko-architektonické soutěže v letech 2016 a 2017.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Čerpání rozpočtu města k 30.6.2016, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2016 - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 9
  Čerpání rozpočtu města k 30.06.2016, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Zápis z...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 9
  Čerpání rozpočtu města k 30.06.2016, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  6
  PaedDr. Jan Váňa – budou do konce roku splněny všechny investiční akce?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – proč naběhly běžné výdaje (OKCR, OFM, ÚT,…)?
  Ing. Alena Baštová – odpověděla na dotaz. (soudní výlohy, dotační věci,…)
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění rozpočtu města k 30.06.2016 a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30.06.2016.
  k bodu 10
  Poskytnutí dotace (finančního příspěvku) Jihočeské hospodářské komoře v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 70/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace (finančního příspěvku) Jihočeské hospodářské komoře, se sídlem Husova 9, České
  Budějovice ve výši 55.000,00 Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s provozem kanceláře Oblastní
  hospodářské komory v Třeboni v roce 2016.
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) mezi městem Třeboň a
  Jihočeskou hospodářskou komorou, se sídlem Husova 9, České Budějovice ve výši 55.000,00 Kč na pokrytí
  provozních nákladů souvisejících s provozem kanceláře Oblastní hospodářské komory v Třeboni v roce
  2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 1087/17 K. Ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 11
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – dává protinávrh, aby se pozeme...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 11
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – dává protinávrh, aby se pozemek prodal.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Josef Pindroch
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – navrhuje zřízení zón.
  Mgr. Terezie Jenisová – parkováním se zabýváme, řešíme koncepci parkování v celém
  městě, ale je to otázka měsíců.
  - odchody a příchody: 17:58 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  18:00 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Protinávrh Ing. Jaroslav Kubala:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 v k. ú. Třeboň dle žádosti SVJ Lázeňská 1229/II,
  Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 16 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 71/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 v k. ú. Třeboň dle žádosti SVJ Lázeňská 1229/II,
  Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  7
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny části pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 13
  Záměr směny částí pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa,...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 13
  Záměr směny částí pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc., Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch,
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Miroslav Roubal, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 18:10 Kahounová – odchod – počet 23
  18:15 Kahounová – příchod – počet 24
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m2
  (ve vlastnictví města
  Třeboně) za část pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře cca 115 m2
  (ve vlastnictví společnosti RENT Group
  s.r.o.), vše v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m2
  v k. ú. Třeboň, za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  + DPH, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, vlastníku pozemku p. č. KN
  1705/12 v k. ú. Třeboň. Zájmová část pozemku bude využita pro účely vybudování parkovacích ploch,
  propojovacího chodníku a pojízdného chodníku v rámci akce „Retaily OC Třeboň“. Budoucí kupující je
  povinen vybudovat předmětné stavby (opatřit si příslušný kolaudační souhlas) a vyzvat písemně budoucího
  prodávajícího nejpozději do 31.12.2018 k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1695/155
  o výměře cca 91 m2
  v k. ú. Třeboň, když přesná výměra prodávané části pozemku bude zpřesněna geom.
  plánem. V případě nedodržení shora uvedených podmínek a termínu (tj. 31.12.2018) se stanovuje pro
  budoucího kupujícího smluvní pokuta ve výši 2.500,00 Kč denně; touto smluvní pokutou nebude dotčeno
  právo budoucího prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Návrh PaedDr. Jana Váni na oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 73/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m2
  (ve vlastnictví města
  Třeboně) za část pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře cca 115 m2
  (ve vlastnictví společnosti RENT Group
  s.r.o.), vše v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 18
  Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Ku...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 18
  Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Jitka Filípková
  - odchody a příchody: 18:44 Jirák – příchod – počet 23
  18:48 Blízek – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  10
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 78/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/102042199 mezi Českou spořitelnou,
  a.s. (IČO: 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka), městem Třeboň
  (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO: 26019663, se sídlem: Palackého
  nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání
  některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 11/II v Třeboni nacházející se
  na pozemku p. č. KN 762/4 k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/102061189 mezi Českou spořitelnou,
  a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka), městem Třeboň
  (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se sídlem: Palackého
  nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání
  některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 566/II v Třeboni nacházející se
  na pozemku p. č. KN 1178/4 k. ú. Třeboň.
  III. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/102035159 mezi Českou spořitelnou,
  a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka), městem Třeboň
  (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se sídlem: Palackého
  nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání
  některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 1135/II v Třeboni nacházející se
  na pozemku p. č. KN 1910/46 k. ú. Třeboň.
  IV. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/1378/03/LCD mezi Českou
  spořitelnou, a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka),
  městem Třeboň (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se
  sídlem: Palackého nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho
  zřizování a sjednání některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 1185/II v
  Třeboni nacházející se na pozemku p. č. KN 1910/60 k. ú. Třeboň.
  V. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/1379/03/LCD mezi Českou
  spořitelnou, a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka),
  městem Třeboň (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se
  sídlem: Palackého nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho
  zřizování a sjednání některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 1186/II v
  Třeboni nacházející se na pozemku p. č. KN 1910/66 k. ú. Třeboň.
  VI. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Realizace akce "Třeboň, Stará Hlína - Kanalizace a čov" z vlastních zdrojů města - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 19
  Realizace akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z vlastních zdrojů města.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaros...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 19
  Realizace akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z vlastních zdrojů města.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna
  Anna Kahounová – připomínka k situaci v Branné, kde je kanalizace a ČOV také důležitá.
  Zdeněk Mráz – počítá se s tím.
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Ing. et Ing. Jiří Kuta
  - odchody a příchody: 18:49 Elexhauser – odchod – počet 23
  18:53 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 79/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  současný stav zajištění dotace na akci „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z OP Životní
  prostředí 2014-2020.
  II. schvaluje
  realizaci akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ v letech 2016 – 2018 z vlastních zdrojů
  města.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  19:03 Černý – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Turistická oblast Třeboňsko - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 20
  Turistická oblast Třeboňsko.
  Předkladatel: Ing. Alena Seberová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Alena Seberová – podala informace připravované turistické oblasti.
  JUDr. Mojmír...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 20
  Turistická oblast Třeboňsko.
  Předkladatel: Ing. Alena Seberová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Alena Seberová – podala informace připravované turistické oblasti.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal informace o připravovaných stanovách spolku.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k právní formě této právnické osoby.
  Ing. Alena Seberová – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – z čeho vyplynuly jednotlivé cíle a úkoly spolku?
  JUDr. Mojmír Vonka – odpověděl na dotaz.
  Ing. Alena Seberová – vycházelo se z metodiky KÚ. Metodickou příručku zašleme.
  PaedDr. Jan Váňa
  Mgr. Terezie Jenisová – podala informace o důvodu založení spolku.
  Ing. Josef Pindroch
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  - odchody a příchody: 19:04 Jenisová – odchod – počet 22
  19:05 Černý – příchod – počet 23
  19:06 Jenisová – příchod – počet 24
  19:16 Kahounová – odchod – počet 23
  19:18 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 80/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. rozhoduje
  jako spoluzakladatel o založení spolku s názvem „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“, jehož cílem bude
  zejména koordinace rozvoje turistické destinace Třeboňsko, Vitorazsko a Veselsko.
  II. schvaluje
  a) účast města Třeboně jako řádného člena spolku s názvem „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“ vč. zařazení
  území města Třeboně do působnosti tohoto spolku,
  b) Stanovy spolku „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“ připojené v příloze.
  III. deleguje
  starostku města, Mgr. Terezii Jenisovou, jako zástupce města Třeboně ve spolku „Turistická oblast
  Třeboňsko, z.s.“, a to včetně hlasovacího práva na Valné hromadě spolku.
  IV. souhlasí
  s umístěním sídla spolku „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“ na adrese Palackého nám 46/II, 379 01 Třeboň.
  V. ukládá
  odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - U laviček na Hliníku chybí odpadkový koš. Umístění knihovny v Třeboni. Umístění ZUŠ.

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Proč jezařízení omezující vjezd do centra města poruchové?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kahounová A. - Jaká je budoucnost Besedy Třeboň?

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - Úprava dopravy ve městě. Poznámka studii o turistickém ruchu.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Dotaz k žádosti zařazení čp 20 do seznamu kulturních památek.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz k zas...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz k zaslané tabulce vstupů občanů Třeboně do městských slatinných lázní.
  Domnívala se, že město Třeboň hradí 30 % lázním. Co znamená sleva 10 %?
  Ing. Alena Baštová – podala vysvětlení.
  Mgr. Terezie Jenisová – správnost tabulky bude prověřena.
  Anna Kahounová – žádá o zaslání správné tabulky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na usnesení ZM č. 5/2016-11, týkající se nákupu nemovitosti čp. 19 a čp. 20.
  Vznesl připomínku k plnění usnesení, kde je uvedeno pouze „Rozpočtové opatření bylo zaevidováno do IS
  Ginis.“ Co ostatní věci, které vyplynuly z usnesení?
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. arch. Aleš Valder
  Jitka Filípková – vysvětlila kroky a další informace budou prověřeny.
  Mgr. Terezie Jenisová – na příštím jednání to bude kompletní. OFM to prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k umístění reklamního nosiče typu „A“ před Barem U Čerta a k nátěru
  zábradlí na mostě přes Prostřední stoku.
  Jitka Filípková – podána informace k reklamnímu nosiči. (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder – reagoval na připomínku k nátěru zábradlí. (dotaz zodpovězen)
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (25.01.2016).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 25.01.2016, která
  byla zaslána dne 23.02.2016.

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 7 soudní výlohy - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 4
  Rozpočtové opatření č. 7 - soudní výlohy.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, odkud se peníze z rozpočtu budou br...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 4
  Rozpočtové opatření č. 7 - soudní výlohy.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, odkud se peníze z rozpočtu budou brát. Jsme nuceni se sporu účastnit?
  Pokud by do toho město nevstoupilo, má to na něco vliv? Co se stane s penězi, pokud bychom spor
  prohráli?
  Zdeněk Mráz – jako účastník řízení DSO už v procesu je. Na doporučení právníků byl vznesen požadavek,
  abychom do sporu vstoupili. Dva dny před soudem na veřejném jednání zastupitelstva města nám však
  nepřísluší rozebírat strategii postupu. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová
  Ing. Alena Baštová – odpověděla na dotaz k rozpočtu. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa
  Mgr. Ondřej Janoušek – vysvětlil, proč má město Třeboň právní zájem vstoupit do sporu.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz na to, co se s penězi stane.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz prof. Prášila. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – odpověděl na dotaz prof. Prášila. (dotaz zodpovězen)
  - odchody a příchody: 17:45 Blízek – odchod – počet 22
  17:49 Blízek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 16/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 7, které spočívá v:
  - navýšení výdajové položky 5192 Soudní výlohy, § 6171, ORJ 0800, ORG 9800000201, UZ 0 o částku
  1.600.000 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  UZ 0 o částku 1.600.000 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  7. 0 0009800000201 0800 6171 5192 30 000 30 000 +1 600 000 1 630 000
  Financování (Kč):
  7. 0 9850000000 0800 0000 8115 -8 067 807 6 033 193 +1 600 000 7 633 193
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  17:55 Pfeifer – odchod – počet 22
  17:55 Neužil – odchod – počet 21

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. KN 1708/1 - 28m2 a 1708/4 - 7m2 - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 11
  Záměr bezúplatného převodu části pozemků p. č. KN 1708/1, p. č. KN 1708/4 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – ...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 11
  Záměr bezúplatného převodu části pozemků p. č. KN 1708/1, p. č. KN 1708/4 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – podnět na zařazení kruhového objezdu na přeložce do plánu oprav.
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 18:33 Matuška – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 23/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru bezúplatného převodu části pozemků p. č. KN 1708/1 (dle geometrického plánu č. 3557-
  8/2015 p. č. KN 1708/7) o výměře 28 m2
  , p. č. KN 1708/4 (dle geometrického plánu č. 3557-8/2015 p. č. KN
  1708/6) o výměře 7 m2
  v k. ú. Třeboň do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha 4 -
  Nusle, IČ 65993390. Nabyvatel hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení služebnosti na pozemku č. 382 - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 13
  Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 382 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dává protinávrh na odložení bod...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 13
  Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 382 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dává protinávrh na odložení bodu.
  Mgr. Terezie Jenisová, Jitka Filípková, Ing. Josef Pindroch, Ing. Pavel Hajna
  PaedDr. Jan Váňa – doporučuje změnu usnesení v bodě II. ukládá „odboru finančnímu
  a majetkovému zajistit plnění usnesení a projednat s panem Jeníkem možnost odkoupení
  pozemku“.
  Anna Kahounová – v případě, že se bude jednat o návrhu PaedDr. Jana Váni, svůj
  protinávrh stahuje.
  - odchody a příchody: 18:41 Kubal – příchod – počet 21
  18:43 Blízek – příchod – počet 22
  18:45 Prášil – odchod – počet 21
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (oprávněný) a panem
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (povinný) na pozemku p. č. KN 382 v k. ú. Třeboň, když rozsah
  služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č. 3552-209/2014. Služebnost bude spočívat v právu umístění,
  provozování, udržování a oprav chodníku, vozovky místní komunikace, rozvaděče vč. kabelového vedení
  veřejného osvětlení, lavičky a veřejné zeleně. Služebnost bude zřízena ve prospěch města Třeboň, na dobu
  neurčitou a bezúplatně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a jednat s panem Jeníkem o možnosti odkoupení
  předmětného pozemku.
  Pro: 11 Proti: 9 zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  18:47 Prášil – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 25/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (oprávněný) a panem
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (povinný) na pozemku p. č. KN 382 v k. ú. Třeboň, když rozsah
  služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č. 3552-209/2014. Služebnost bude spočívat v právu umístění,
  provozování, udržování a oprav chodníku, vozovky místní komunikace, rozvaděče vč. kabelového vedení
  veřejného osvětlení, lavičky a veřejné zeleně. Služebnost bude zřízena ve prospěch města Třeboň, na dobu
  neurčitou a bezúplatně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 4 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - Váňa J. - Dotaz na znalecký posudek.

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - pan Kolík - Připomínka ke stavu lékařů ve městě.

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 154 - úprava dotačních vztahů - Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 154 – úprava dotačních vztahů – Centrum Třeboňského rybníkářského
  dědictví v domě Štěpánka Netolického.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštov...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 154 – úprava dotačních vztahů – Centrum Třeboňského rybníkářského
  dědictví v domě Štěpánka Netolického.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 4/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 154, které spočívá v ponížení transferu v příjmové části rozpočtu a současně jeho
  ponížení ve výdajové části rozpočtu a nahrazení vlastními zdroji takto:
  - ponížení příjmové položky 4116 Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP –
  ERDF/SR - NIV“, § 0, ORJ 0780, ORG 6138000000, NZUZ 36X1700X o částku -1.028.387,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 4216 Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP –
  ERDF/SR - IV, § 0, ORJ 0780, ORG 6138000000, NZUZ 36X1700X o částku -10.157.036,00 Kč,
  - navýšení příjmové položky 1121 Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí), § 0, ORJ 0800,
  ORG 0, NZUZ 0 o částku 2.354.929,00 Kč,
  - navýšení příjmové položky 3202 ATC Třeboňský ráj s.r.o. - snížení zákl. kapitálu společnosti, §
  2143, ORJ 0800, ORG 0, NZUZ 0 o částku 1.000.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 5XXX Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOPERDF/SR-NIV,
  § 3322, ORJ 07X0, ORG 6138000000, NZUZ 36X1700X o částku -768.858,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOPERDF/SR-NIV,
  § 3322, ORJ 07X0, ORG 6138000000, NZUZ 0 o částku 39.905,00 Kč,
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 4
  - ponížení výdajové položky 6XXX „Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOPERDF/SR-IV“,
  § 3322, ORJ 0750, ORG 6138000000, NZUZ 36X1700X o částku -10.157.036,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6XXX „Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOPERDF/SR-IV“,
  § 3322, ORJ 0750, ORG 6138000000, NZUZ 0 o částku 3.055.495,00 Kč
  Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtov
  é opatření
  Rozpočet od
  počátku roku
  po RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  154. 36X1700X 6138000000 0780 0 4116 1 062 688 1 062 688 -1 028 387 34 301
  36X1700X 6138000000 0780 0 4216 30 096 012 30 096 012 -10 157 036 19 938 976
  0 0 800 0 1121 19 000 000 19 000 000 2 354 929 21 354 929
  0 0 800 2143 3202 0 0 1 000 000 1 000 000
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  154. 36X1700X 6138000000 07X0 3322 5XXX 803 159 803 159 -768 858 34 301
  0 6138000000 07X0 3322 5XXX 0 0 +39 905 39 905
  36X1700X 6138000000 0750 3322 6XXX 30 096 012 30 096 012 -10 157 036 19 938 976
  0 6138000000 0750 3322 6XXX 0 0 +3 055 495 3 055 495
  II. ukládá
  kanceláři starosty, odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města na období 2016 - 2019 - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města na období 2016-2019.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Práš...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města na období 2016-2019.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:22 Blízek – příchod – počet 24
  17:33 Mráz – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2016-2019.

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Informace o zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015 - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 8
  Informace o zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, In...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 8
  Informace o zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – navrhuje doplnit rozpočtové opatření, kterým se finanční
  prostředky zapojí do rozpočtu.
  Mgr. Terezie Jenisová – budeme se tímto návrhem na radě města zabývat.
  - odchody a příchody: 17:57 Elexhauser – odchod – počet 24
  17:58 Doležal – odchod – počet 23
  18:00 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:00 Doležal – příchod – počet 25
  18:03 Pfeifer – odchod – počet 24
  18:05 Pfeifer – příchod – počet 25
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 5
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o zůstatcích finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovistostí - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozp...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozpočtové opatření č. 1.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Ing. et Ing. Jiří Kuta, prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Terezie Jenisová – podala informaci o jednání o dopravní koncepci, které proběhne
  dne 8. února 2016 v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 118 MěÚ Třeboň.
  Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Petr Michal,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Vladimír
  Janíček
  - odchody a příchody: 18:08 Neužil – odchod – počet 24
  18:12 Neužil – příchod – počet 25
  18:23 Černý – odchod – počet 24
  18:25 Černý – příchod – počet 25
  18:34 Jenisová – odchod – počet 24
  18:36 Jenisová – příchod – počet 25
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  18:38 Kahounová – odchod – počet 23
  18:39 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  18:40 Kahounová – příchod – počet 25
  18:47 Matuška – odchod – počet 24
  18:52 Matuška – příchod – počet 25
  18:55 Jirák – odchod – počet 24
  18:56 Prášil – odchod – počet 23
  18:56 Blízek – odchod – počet 22
  18:56 Korda – odchod – počet 21
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 20
  18:59 Prášil – příchod – počet 21
  19:00 Jirák – příchod – počet 22
  19:00 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:01 Blízek – příchod – počet 24
  19:02 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Karla Elexhausera:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  radě města předložit nový oponentní znalecký posudek.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 5/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  znalecký posudek č. 5667-01/2016 vypracovaný znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad
  nemovitostí, Ing. Vladimírem Pokorným (Buděšínského 24, České Budějovice), na nemovitosti pozemek p. č.
  KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení) a pozemek p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy
  čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 6
  II. schvaluje
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 29.01.2016 na zvláštní samostatný jistotní účet vedený
  u Oberbank AG. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající.
  III. bere na vědomí
  znění Smlouvy o koupi nemovitosti mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a městem Třeboň, jejímž předmětem je nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha
  a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku
  p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  IV. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v:
  - navýšení výdajové položky 61XX Nákup majetku + Nákup pozemku, § 3639, ORJ 0800, ORG
  6032000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6032000000 0800 3639 61XX 2 395 000 2 395 000 +14 000 000 16 395 000
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 0800 0000 8115 -8 067 807 -8 067 807 +14 000 000 5 932 193
  V. bere na vědomí
  převod práv a povinností plynoucí z Nájemní smlouvy a Dohody o přeúčtování nákladů za elektrickou
  energii spotřebovanou telekomunikačním zařízením č. 35054 uzavřené dne 22. 2. 2001 mezi právním
  předchůdcem Prodávajícího, kterým bylo město Třeboň, IČ: 00247618, jako pronajímatelem, a společností
  T-Mobile Czech Republic a.s. (dříve RadioMobil a.s.), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4,
  IČ: 64949681, jako nájemcem. Nájemci je úplatně pronajat prostor k umístění telekomunikačního zařízení
  v půdních prostorách budovy č. p. 20. Převzetí práv a povinností z Nájemní smlouvy bude účinné ke dni
  01.04.2016.
  VI. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: Ing. et Ing. Jiří Kuta, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Karel
  Elexhauser, Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa Jan - Komentář k bodu č. 9

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 10
  Diskuse:
  PaedDr. Jan Váňa – doporučuje, aby město Třeboň iniciovalo pr...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 10
  Diskuse:
  PaedDr. Jan Váňa – doporučuje, aby město Třeboň iniciovalo prostřednictvím Jikordu úpravu jízdního řádu
  na trati Třeboň – Veselí nad Lužnicí – Praha.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Zajíček, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, Ing. arch. Aleš
  Valder
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl požadavek na prověření reklamního nosiče typu „A“ na Masarykově náměstí
  pro Bar u Čerta.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Bc. Petr Michal – žádá o prověření uzavřené kupní smlouvy mezi Slovanem Břilice a městem Třeboň
  z hlediska podpisu oprávněnými osobami.
  Mgr. Ondřej Janoušek, paní Kolíková, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Prášil Ondřej - Komentář k vlakovému spojení do Veselí

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 10
  Diskuse:
  PaedDr. Jan Váňa – doporučuje, aby město Třeboň iniciovalo pr...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 10
  Diskuse:
  PaedDr. Jan Váňa – doporučuje, aby město Třeboň iniciovalo prostřednictvím Jikordu úpravu jízdního řádu
  na trati Třeboň – Veselí nad Lužnicí – Praha.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Zajíček, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, Ing. arch. Aleš
  Valder
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl požadavek na prověření reklamního nosiče typu „A“ na Masarykově náměstí
  pro Bar u Čerta.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Bc. Petr Michal – žádá o prověření uzavřené kupní smlouvy mezi Slovanem Břilice a městem Třeboň
  z hlediska podpisu oprávněnými osobami.
  Mgr. Ondřej Janoušek, paní Kolíková, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovitosti pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m² vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m² vč. budovy čp 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň, smlouva o úvěru mezi městem Třeboň a spol. Lázně Aurora s. r. o. rozpočtové opatření č. 136 - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Josef Pindroch
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová, Karel Elexhauser,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, MUDr. Antonín Doležal,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., MVDr. Augustin Blízek, Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. František Korda
  Návrh na usnesení Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 163/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
  258 m
  2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518
  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského
  vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zadat znalci z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad nemovitostí,
  vypracování znaleckého posudku, které bude předloženo na nejbližší jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 5
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně.
  Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Disk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 5
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně.
  Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová,
  Ing. Bohuslav Jirák
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 164/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Směrnici o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně s platností a účinností od 01.01.2016.
  II. schvaluje
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti
  tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2016.
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 4
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti kultury
  a cestovního ruchu s platností a účinností od 01.01.2016.
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti ostatních
  zájmových činností s platností a účinností od 01.01.2016.
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích
  oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží s platností a účinností od 01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2016. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kaho...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kahounová – námět na umístění pamětní desky k 17. listopadu na Masarykově
  náměstí.
  Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová,
  PhDr. Milan Kramárik
  pan Kolík – námět na vybudování odstavných ploch pro parkování v Nádražní ulici
  u sídliště Otavan.
  Zdeněk Mráz – objasnil aktuální stav, město se bude tímto podnětem zabývat.
  pan Janát
  Ing. Josef Pindroch – podal informaci k připravovanému systému parkování a dopravy
  v centru města. V principu nedojde k omezení příjezdu aut k nemovitostem příslušných
  vlastníků. Celá záležitost bude v předstihu projednána s občany (předpokládaný začátek
  platnosti úpravy cca v polovině dubna).
  - odchody a příchody: 18:30 Elexhauser – odchod – počet 24
  18:31 Blízek – odchod – počet 23
  18:35 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:36 Blízek – příchod – počet 25
  18:48 Kahounová – odchod – počet 24
  18:50 Prášil – odchod – počet 23
  18:52 Kahounová – příchod – počet 24
  18:53 Černý – odchod – počet 23
  18:53 Pfeifer – odchod – počet 22
  18:54 Prášil – příchod – počet 23
  18:56 Černý – příchod – počet 24
  18:56 Pfeifer – příchod – počet 25
  Protinávrh prof. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  1) Zrušení příjmové položky poplatek za provoz, shromažďování komunálního odpadu ve výši 4,2 mil. Kč
  (zavedení odpadu zadarmo).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  2) Navýšení výdajové položky plán opravy bytových a nebytových domů o 2,7 mil. Kč na konečných 6 mil.
  Kč.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  3) Navýšení výdajové položky projekty, studie, tělovýchova, sport, hřiště o 2 mil. Kč pro zpracování
  projektové dokumentace na venkovní koupaliště.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 5
  4) Navýšení výdajů na projektovou dokumentaci chodníky, stezky o 1,1 mil. Kč na úpravu veřejných
  prostranství „U Komárků, prostranství před obchody na Hliníku, Lipovka a Valy“.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Protinávrh Mgr. Terezie Jenisové:
  Usnesení ZM č. 165/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 včetně fondů v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů
  rozpočtové skladby dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 10.140.980,00 Kč
  změna stavu finančních prostředků (zvýšení) 7.517.807,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby
  dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 18.640.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 982.193,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 6
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí finančního příspěvku DSO vodovod Hamr - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku DSO Vodovod Hamr.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal, paní Kolíko...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku DSO Vodovod Hamr.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 19:21 Makovička – odchod – počet 24
  19:21 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  19:21 Masojídek – odchod – počet 22
  19:21 Elexhauser – odchod – počet 21
  19:23 Kahounová – odchod – počet 20
  19:24 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:25 Doležal – odchod – počet 20
  19:26 Kahounová – příchod – počet 21
  19:27 Elexhauser – příchod – počet 22
  19:27 Masojídek – příchod – počet 23
  19:28 Doležal – příchod – počet 24
  19:28 Makovička – příchod – počet 25
  19:29 Kubal – odchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 166/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku DSO Vodovod Hamr (Palackého nám. 46/II, Třeboň, IČ: 60818361) ve výši
  3.687.217,00 Kč.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.687.217,00 Kč mezi městem Třeboň
  a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň (IČ: 60818361).
  Účelem poskytnutí finančního příspěvku je kompenzace částky odvedené DSO Vodovod Hamr finančnímu
  úřadu v souvislosti s bezúplatným převodem vodohospodářského majetku do vlastnictví města k 31.12.2013.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 8
  Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně – pozemek p. č. 430/2 o výměře 24 990 m2
  k. ú. Stará
  Hlína za pozemky ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu ...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 8
  Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně – pozemek p. č. 430/2 o výměře 24 990 m2
  k. ú. Stará
  Hlína za pozemky ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. – pozemky
  p. č. KN 168/2 o výměře 5 599 m2
  , p. č. KN 722/3 o výměře 140 m2
  , p. č. KN 722/4 o výměře 127 m2
  , vše
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny s doplatkem ze strany města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Karel Elexhauser
  - odchody a příchody: 19:30 Jirák – odchod – počet 23
  19:33 Jirák – příchod – počet 24
  19:36 Váňa – odchod – počet 23
  19:39 Váňa – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 167/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  směnu pozemku ve vlastnictví města Třeboně – pozemek p. č. 430/2 o výměře 24 990 m2 k. ú. Stará Hlína
  za pozemky ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. – pozemky p. č. KN
  168/2 o výměře 5 599 m2
  (dle geometrického plánu č. 478-99/2015 pozemek p. č. KN 168/80), p. č. KN
  722/3 o výměře 140 m2
  (dle geometrického plánu č. 478-99/2015 pozemek p. č. KN 722/8) p. č. KN 722/4
  o výměře 127 m2
  (dle geometrického plánu č. 478-99/2015 pozemek p. č. KN 722/9), vše v k. ú. Holičky
  u Staré Hlíny, s doplatkem ze strany města Třeboně ve výši 459 930,00 Kč (doplatek obsahuje i vyčíslené
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 7
  náklady na uzavření směnné smlouvy v poměru 1:1, a to částku 25.590,00 Kč). Veškeré náklady budou
  hrazeny v poměru 1:1.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pr...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pro venčení psů.
  Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Anna Kahounová, Karel Elexhauser,
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 19:48 Kubal – příchod – počet 23
  19:48 Matuška – příchod – počet 24
  19:51 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Anny Kahounové:
  Usnesení ZM č. 171/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích v předloženém znění s tím, že se
  původní text čl. 19 odst. 2 písmeno c) nahrazuje zněním „umístění kolostavu, reklamního informačního
  a propagačního zařízení včetně vystaveného zboží s plochou do 1 m2
  , u vystaveného zboží - květiny
  a okrasné rostliny - s plochou do 2 m2
  “.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa Jan - Jak se to má s výběrovým řízením na automobily pro město? V jaké fázi je příprava krajinné památkové zóny?

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro opt...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro optimalizaci spojení do
  Prahy.
  Ing. Pavel Zajíček – odpověděl na dotaz s tím, že bude kontaktován Jihočeský koordinátor pro dopravu
  a odpověď bude zaslána zastupitelům.
  paní Kolíková, Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – vznesl dotaz, kdo dělal stavební dozor na domě vedle Hotelu Bílý Koníček
  a upozornil na znečištění dlažby náměstí.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno a bude podána informace.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zápisu z kontrolního výboru (výběrové řízení na automobily).
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádření k výběrovému řízení na automobily bude dodáno do 30 dnů.
  Ing. František Korda, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Ondřej Janoušek, Vladimír Janíček, pan Kolík, Ing.
  Jaroslav Fliegel, PhDr. Milan Kramárik, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Pavel Hajna
  paní Kolíková – upozornila na situaci k cyklostezce u Kauflandu (vyjíždění vozidel přes areál STK
  a cyklostezku) a vznesla dotaz, jak budou nahrazeny pokácené stromy (9 kusů) na pozemku 1752/8 v k. ú.
  Třeboň.
  21:12 Neužil – odchod – počet 24
  21:15 Neužil – příchod – počet 25
  21:16 Prášil – odchod – počet 24
  21:19 Prášil – příchod – počet 25
  21:23 Kahounová – odchod – počet 24
  21:25 Kahounová – příchod – počet 25

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Vopátek Jiří - Mohl bych dostat informace ze soudu?

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro opt...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro optimalizaci spojení do
  Prahy.
  Ing. Pavel Zajíček – odpověděl na dotaz s tím, že bude kontaktován Jihočeský koordinátor pro dopravu
  a odpověď bude zaslána zastupitelům.
  paní Kolíková, Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – vznesl dotaz, kdo dělal stavební dozor na domě vedle Hotelu Bílý Koníček
  a upozornil na znečištění dlažby náměstí.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno a bude podána informace.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zápisu z kontrolního výboru (výběrové řízení na automobily).
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádření k výběrovému řízení na automobily bude dodáno do 30 dnů.
  Ing. František Korda, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Ondřej Janoušek, Vladimír Janíček, pan Kolík, Ing.
  Jaroslav Fliegel, PhDr. Milan Kramárik, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Pavel Hajna
  paní Kolíková – upozornila na situaci k cyklostezce u Kauflandu (vyjíždění vozidel přes areál STK
  a cyklostezku) a vznesla dotaz, jak budou nahrazeny pokácené stromy (9 kusů) na pozemku 1752/8 v k. ú.
  Třeboň.
  21:12 Neužil – odchod – počet 24
  21:15 Neužil – příchod – počet 25
  21:16 Prášil – odchod – počet 24
  21:19 Prášil – příchod – počet 25
  21:23 Kahounová – odchod – počet 24
  21:25 Kahounová – příchod – počet 25

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 76 - SORT - PŘÍSPĚVEK - OPRAVA ROZPISU - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotace pro vedoucí oddílů kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2015 - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Přechod pro chodce u kaple sv. Petra a Pavla - smlouva o výpůjčce č. 24/LR/V4 - 2015 a prohlášení investora č. 24/2/2015 - LR - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Revokace usnesení ZM č. 57/2014 - 3 ze dne 15. 12. 2014 týkajícího se členství v místní akční skupině Třeboňsko o. p. s. - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Povinnosti osadních výborů - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Masojídek Jiří - Jaký je postup jednání s firmou, která dělala rekonstrukci Lázní Berta? Jak se obsazují prostory po finančním úřadu? Jak vypadá situace s krajskou památkovou zónou?

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Váňa Jan - Proč jsme nedostali k vyhotovenému zápisu přílohy?

  Datum: 2. 11. 2015

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá ...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá o odpověď týkající se hmotné odpovědnosti bývalého
  vedoucího IKS.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PhDr. Milan Kramárik, Ing. Josef
  Pindroch, PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 17:10 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (22.06.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 18.05.2015, která
  byla zaslána dne 17.06.2015, a dne 22.06.2015, která byla zaslána dne 21.07.2015.

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko o.p.s. - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 6
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko, o.p.s.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Te...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko, o.p.s.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 17:53 Korda – odchod – počet 24
  17:58 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Ing. Jaroslava Kubala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku žadateli MAS Třeboňsko, o.p.s. na činnost.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku mezi městem Třeboň a MAS Třeboňsko,
  o.p.s., Dukelská 145, Třeboň na činnost.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 17 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 138/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku žadateli MAS Třeboňsko, o.p.s. na činnost.
  II. neschvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku mezi městem Třeboň a MAS Třeboňsko,
  o.p.s., Dukelská 145, Třeboň na činnost.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 12
  Nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m2
  v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Kare...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 12
  Nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m2
  v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:10 Váňa – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 141/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci, že nákupem budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře
  389 m
  2
  v k. ú. Třeboň od společnosti Teplospol a.s., IČ: 25171283 (Vajgar 585/II, Jindřichův Hradec) přejdou
  na kupujícího (tj. město Třeboň) práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo
  4/2014 uzavřené mezi společností Teplospol a.s. a Ing. Jiřím Lísalem dne 02.06.2014 a Smlouvy o nájmu
  Zápis z 8. jednání ZM dne 07.09.2015 6
  nebytových prostor uzavřené mezi společností Teplospol a.s. a společností Jihočeská energetika, a.s. dne
  17.10.2001.
  II. schvaluje
  nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m2
  v k. ú. Třeboň
  od společnosti Teplospol a.s., IČ: 25171283 (Vajgar 585/II, Jindřichův Hradec), do vlastnictví města
  Třeboně, za cenu 644.738,00 Kč. Kupní cena bude zaplacena do 30.11.2015 na účet prodávajícího. Kupující
  hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
  nemovitých věcí hradí prodávající.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Prodej částí pozemku p. č. KN 1897/212 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 14
  Prodej částí pozemku p. č. KN 1897/212 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:24 Kahounová ...

  Celý text (zobrazeno 28 %)

  k bodu 14
  Prodej částí pozemku p. č. KN 1897/212 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:24 Kahounová – odchod – počet 24
  18:24 Elexhauser – odchod – počet 23
  18:26 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 143/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zrušení usnesení ZM č. 122/2015-7 ze dne 22.06.2015 týkající se prodeje částí pozemku p. č. KN 1897/212
  v k. ú. Třeboň za cenu 400,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Bezúplatný převod stavby bez čp/če na pozemku p. č. 1011/8 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 18
  Bezúplatný převod stavby bez čp/če na pozemku p. č. 1011/8 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch, ...

  Celý text (zobrazeno 20 %)

  k bodu 18
  Bezúplatný převod stavby bez čp/če na pozemku p. č. 1011/8 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch, Jitka Filípková, PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:48 Kahounová – odchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 147/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  bezúplatný převod stavby bez čp/če na pozemku p. č. KN 1011/8 k. ú. Třeboň od spol. Technické služby
  Třeboň, s.r.o. (IČ 62502735, se sídlem: Rybářská 811/II, Třeboň) na město Třeboň formou daru. Sepsání
  darovací smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právních služeb.
  Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí obdarovaný.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 8. jednání ZM dne 07.09.2015 9
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizaci pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň a spol. Městská vodohospodářská s. r. o. - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Di...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, PaedDr. Jan Váňa,
  Ing. Miroslav Kajan, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. et Ing. Jiří Kuta, Vladimír
  Janíček, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 18:50 Kahounová – příchod – počet 25
  18:50 Jirák – odchod – počet 24
  18:53 Jirák – příchod – počet 25
  19:22 Kuta – odchod – počet 24
  19:24 Kuta – příchod – počet 25
  19:24 Neužil – odchod – počet 24
  19:28 Neužil – příchod – počet 25
  19:38 Prášil – odchod – počet 24
  19:40 Prášil – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň, jako
  vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a společností Městská Vodohospodářská s.r.o. (IČ 281 36 853,
  se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň), jako provozovatelem, kdy:
  ­ předmětem a účelem smlouvy je sjednání technických, provozních, ekonomických, platebních a dalších
  věcných podmínek pro zajištění plynulého a bezpečného provozování (dodávka pitné vody, odvádění
  a čištění odpadních vod, dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody
  včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo
  manipulačních řadů, kanalizačního řadu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření,
  dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné
  a ceny pro stočné a další související činnosti) vodovodů (vodovod ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 nebo který se
  stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní smlouvy) a kanalizací (kanalizace ve
  smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu
  uvedeném v příloze č. 2, nebo který se stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní
  smlouvy), a to v souladu s právní úpravou obsaženou zejména v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech
  a kanalizacích, zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, vše ve
  znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu smlouvy bude i majetek, který je v současné době
  předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Třeboň a společností Městská Vodohospodářská
  dne 01.11.2011 (ČOV). Předmětem Smlouvy o provozování bude dále i takový majetek, o který město
  Třeboň požádá Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr v souladu s § 7 odst. 7) Stanov v termínu do
  30.09.2015 a majetek odpovídající kritériím Stanov, který bude dobrovolným svazkem obcí Vodovod
  Hamr pořízen do 31.12.2015. Majetek bude provozovatelem užíván vlastním jménem a na vlastní
  odpovědnost, vlastník umožňuje provozovateli, aby po dobu provozování vybíral vodné a stočné od
  odběratelů, provozovatel se zavazuje platit vlastníkovi nájemné stanovené smlouvou.
  ­ nájemné pro kalendářní rok 2016 bude ve výši 9.776.164,00 Kč (bez DPH), z toho nájemné pro
  vodovody 61.176,00 Kč (bez DPH) a pro kanalizaci 9.714.988,00 Kč (bez DPH). Výše ročního
  nájemného bude pro každý další kalendářní rok stanovena vlastníkem.
  ­ splatnost nájmu - nájemné v prvním roce trvání smlouvy je provozovatel povinen uhradit vlastníkovi ve
  čtyřech stejných čtvrtletních splátkách splatných tak, že první a druhá splátka budou splatné ke dni
  15.07.2016 a třetí a čtvrtá splátka do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ze kterého
  se splátka platí. Nájemné od 01.01.2017 bude splatné ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách,
  splatných vždy do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které se splátka nájemného
  platí.
  ­ smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2030.
  ­ nájemní smlouva mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 01.11.2011
  vztahující se k užívání čistírny odpadních vod uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací
  pro veřejnou potřebu zanikne dnem 01.01.2016.
  Zápis z 8. jednání ZM dne 07.09.2015 10
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Anna Kahounová, Karel
  Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. et Ing. Jiří Kuta) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka Váňa Jan - Situace ohledně protipovodňového opatření Rožmberk.

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu Mě...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu MěÚ pro návštěvníky.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Karel
  Elexhauser, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  Ing. Bohuslav Jirák, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Jitka Bednářová, pan Kolík, paní Kolíková
  19:58 Korda – odchod – počet 24
  20:00 Korda – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  20:20 Černý – odchod – počet 23
  20:21 Váňa – příchod – počet 24
  20:23 Černý – příchod – počet 25
  k bodu 21
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:28 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Ing. Bohuslav Jirák v. r. dne: ………………………………
  pan prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 09.09.2015

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Příspěvek na provoz pro domov seniorů Třeboň - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 5
  Příspěvek na provoz pro Domov seniorů Třeboň.
  Předkladatel:
  Bc. Eva Dytrichová
  Disku
  se:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová
  , PaedDr. Jan Váňa
  N...

  Celý text (zobrazeno 23 %)

  k
  bodu 5
  Příspěvek na provoz pro Domov seniorů Třeboň.
  Předkladatel:
  Bc. Eva Dytrichová
  Disku
  se:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová
  , PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  120
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí fi
  nančního příspěvku ve výši 170.
  000,00 Kč pro Domov seniorů Třeboň, Daskabá
  t 306/II, jehož
  provozovatelem je Centrum sociálních služeb Jindř. Hradec, příspěvková organizace
  .
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň
  a
  Centrem sociální
  ch služeb, Česká 1175, 377 01
  Jindřichův Hradec
  II
  .
  III. ukládá
  odboru školství a soci
  álních věcí předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku starostce města k
  podpisu
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (Dle geometrického plánu č. 3461-50/2014 poz. p. č. KN 2503/10) o výměře 2039 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 6
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN 2503/10)
  o výměř
  e 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Ba...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k
  bodu 6
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN 2503/10)
  o výměř
  e 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová

  požadavek týkající se
  udržování cyklostezky
  směrem na Novou Hlínu
  ,
  prostor
  u
  pod kostelem
  a dále udržování chodníků
  .
  Mgr. Terezie Jenisová,
  PaedDr. Jan Vá
  ňa
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  požadavek na celkovou cenu
  cyklo
  stezky
  do
  Nové
  Hlín
  y
  .
  Ing. Pavel Hajna

  bude zodpovězeno.
  Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  121/2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN
  2503/10)
  o
  výměře 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň od Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05
  Praha 4
  -
  Nusle za cenu 305.850,00 Kč. Město Třeboň h
  radí veškeré náklady spojené s převodem
  nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1897/212 k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č.
  KN 1897/212 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  PaedDr. Jan Váňa, Jitka...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k
  bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č.
  KN 1897/212 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  PaedDr. Jan Váňa, Jitka Filípková
  , Mgr. Terezie Jenisová
  Protinávrh Ing. Jaroslav
  a
  Kubala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN
  1897/212 o výměře cca 56 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, když
  výměra bude zpřesněna ge
  ometrickým plánem, za
  cenu 1
  00,00 Kč/m
  2
  .
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN
  1897/212 o výměře cca 26 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, když
  výměra bude zpřesněn
  a geometrickým plánem, za
  cenu 1
  00,00 Kč/m
  2
  .
  Zápis z
  7
  . jednání ZM dne
  22
  .
  06
  .2
  01
  5
  5
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  6
  Proti:
  14 Zdrželi se: 1
  NE
  PŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  2
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění zám
  ěru prodeje části pozemku p. č. KN
  1897/212 o výměře cca 56 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, když
  výměra bude zpřesněna ge
  ometrickým plánem, za cenu 400,00
  Kč/m
  2
  .
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN
  1897/212 o výměře cca 26 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň
  , když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  .
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje BJ č. 1101/22, ul. Táboritská, Třeboň - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 8
  Záměr prodeje BJ č. 1101/22, ul. Táboritská,
  Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Návrh na usnesen...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k
  bodu 8
  Záměr prodeje BJ č. 1101/22, ul. Táboritská,
  Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  3
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1101/22 o veliko
  sti 4+1 (89,20 m
  2
  ) v
  č. p. 1101/II v
  ulici
  Táboritská, Třeboň včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 892/28353
  na společných částech budovy
  a
  na pozemku p. č. KN 1692/6 k. ú. Třeboň formou obálkové metody, když minimální nabídková cena je dle
  platného
  znaleckého posudku v
  době zveřejnění záměru prodeje
  1.670.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území obce Třeboň v souladu s par. 7 odst. 7) stanov dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr, vodohospodářská infrastruktura na území města Třeboně - zveřejnění záměru paktu - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 12
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obc...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k
  bodu 12
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Ha
  mr,
  Vodohospodářská infrastruktura na území města Třeboně

  zveřejnění záměru pachtu.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Zdeněk Mráz
  , prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , Anna Kahounová
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  , Mgr. Tere
  zie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  7
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr podání žádosti o bezplatné
  převedení majetku, který se nachází na území obce Třeboň (
  k. ú. Třeboň, Břil
  ice, Branná, Přeseka, Holičky
  u
  Staré Hlíny, Stará Hlína) včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud je ve vlastnictví svazku.
  Žádost se bude vztahovat i na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem o
  bcí
  Vodovod Hamr pořízen do 31.12.2015. Podání žádosti bude učiněno do 30.09.2015
  .
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi
  městem Třeboň, jako vlastníkem vodohospodářské infrastruktury
  a společností Městská Vodohospodářská
  s.r.o. (IČ 281 36
  853, se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň), jako provozovatelem, kdy:
  předmětem a účelem smlouvy je sjednání technických, provozních, ekonomických, platebních a dalších
  věcných podmínek pro zajištění
  plynulého a bezpečného provozování (dodávka pitné vody, odvádění
  a
  čištění odpadních vod, dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody
  včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo
  manipulačních řadů, kanalizačního řadu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření,
  dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné
  a
  ceny pro stočné a další související činnosti) vodovodů (v
  odovod ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v
  rozsahu uvedeném v
  příloze č. 1 nebo který se
  stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní smlouvy) a kanalizací (kanalizace ve
  smyslu ustanovení
  § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v
  rozsahu
  uvedeném v
  příloze č. 2, nebo který se stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní
  smlouvy), a to v
  souladu s
  právní úpravou obsaženou zejména v
  zákoně č. 274/2001 S
  b., o
  vodovodech
  a kanalizacích, zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, vše ve
  znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu smlouvy bude i majetek, který je v
  současné době
  předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem
  Třeboň a společností Městská Vodohospodářská
  dne 01.11.2011 (ČOV). Předmětem Smlouvy o provozování bude dále i takový majetek, o který město
  Třeboň požádá Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov v
  termínu do
  30.09.2015 a majete
  k odpovídající kritériím Stanov, který bude dobrovolným svazkem obcí Vodovod
  Hamr pořízen do 31.12.2015. Majetek bude provozovatelem užíván vlastním jménem a na vlastní
  odpovědnost, vlastník umožňuje provozovateli, aby po dobu provozování vybíral vodné a s
  točné od
  odběratelů, provozovatel se zavazuje platit vlastníkovi nájemné stanovené smlouvou.
  nájemné pro kalendářní rok 2016 bude ve výši 9.776.164,00 Kč (bez DPH), z
  toho nájemné pro
  vodovody 61.176,00 Kč (bez DPH) a pro kanalizaci 9.714.988,00 Kč (bez DP
  H). Výše ročního
  nájemného bude pro každý další kalendářní rok stanovena vlastníkem.
  splatnost nájmu
  -
  nájemné v
  prvním roce trvání smlouvy je provozovatel povinen uhradit vlastníkovi ve
  čtyřech stejných čtvrtletních splátkách splatných tak, že první a dr
  uhá splátka budou splatné ke dni
  15.07.2016 a třetí a čtvrtá splátka do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ze kterého
  se splátka platí. Nájemné od 01.01.2017 bude splatné ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách,
  splatných
  vždy do 15.
  dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které se splátka nájemného
  platí.
  smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2030.
  nájemní smlouva mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 01.11.2011
  vztahujíc
  í se k
  užívání čistírny odpadních vod uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací
  pro veřejnou potřebu zanikne dnem 01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 0 Zdrželi se:
  6
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška o odpadech. - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 15
  Obecně závazná vyhláška o odpadech.
  Předkladatel:
  Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  ...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k
  bodu 15
  Obecně závazná vyhláška o odpadech.
  Předkladatel:
  Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Ing. Jaroslav Fliegel
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  -
  odchody a příchody:
  18:35 Elexhauser

  odchod

  počet 21
  18:36 Masojídek

  odchod

  počet 20
  18:37 Masojídek

  příchod

  počet 21
  18:40 Elexhauser

  příchod

  počet 22
  18:
  41 Grammetbauerová

  odchod

  počet 21
  18:44 Gramme
  t
  bauerová

  příchod

  počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  130
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015,
  kterou se stanoví
  systém shromažďování, sběru, p
  řepravy, třídění,
  využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně systému
  nakládání se stavebním odpadem
  .
  II. ukládá
  útvaru tajemníka
  zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJAT
  O

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dohoda o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň (ČR) a Interlaken (Švýcarsko) na období 2015 až 2019 - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 18
  Dohoda o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň (ČR) a Interlaken (Švýcarsko) na období 2015
  až 2019.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Pae...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k
  bodu 18
  Dohoda o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň (ČR) a Interlaken (Švýcarsko) na období 2015
  až 2019.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  , Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Pavel Zajíček
  , Karel Elexhauser
  ,
  prof
  .
  RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  133
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Dohodu o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň a Interlaken na období 2015 až 2019.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usne
  sení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 1 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Váňa Jan - Nedostatky ve vystavené zprávě o rekonstrukci Bertiných lázní

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Váňa Jan - Bylo by možné na nově revitalizovaném sídlišti opravit kanál?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Masojídek Jiří - Proč je v rubrice TS daný počet znaků?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pč. ST 49 o výměře 716 m² a p. č. KN2827/2 o výměře 578 m² v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 20
  Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m2
  a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. ...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 20
  Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m2
  a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 19:02 Kahounová – příchod – počet 23
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 110/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pozemků p. č. st. KN 49 o výměře 716
  m
  2
  a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m2
  , vše v k. ú. Branná, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx, za cenu 775.000,00 Kč. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne rozhodnutí
  zastupitelstva města o prodeji nemovitostí. Kupní cena bude zaplacena nejpozději do 60 dnů od podpisu
  kupní smlouvy kupujícím na účet města Třeboně. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním
  kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a. s. - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 24
  Delegace zástupce města na řádnou Valnou hromadu společnosti Teplospol a.s.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  Zápis...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 24
  Delegace zástupce města na řádnou Valnou hromadu společnosti Teplospol a.s.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 12
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 114/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. deleguje
  ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako
  zástupce města Třeboň na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a.s. (IČ: 251 71 283, se sídlem
  Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
  Budějovicích oddíl B, vložka 896) konané dne 29.05.2015 od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá
  Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci, pana Zdeňka Mráze, místostarostu města.
  II. zmocňuje
  pana Zdeňka Mráze k zastupování města Třeboň při jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za
  akcionáře na jednání řádné valné hromady společnosti Teplospol a.s., IČ: 251 71 283 konané dne
  29.05.2015 od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.
  III. pověřuje
  starostku města Mgr. Terezii Jenisovou k tomu, aby vystavila jménem města Třeboň panu Zdeňku Mrázovi
  plnou moc k zastupování města Třeboň při účasti, jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za
  akcionáře na řádné valné hromadě společnosti Teplospol a.s., IČ: 251 71 283 konané dne 29.05.2015 od
  9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.
  IV. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomnínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Masojídek J. - Na lázních je po rekonstrukci spousta závad, které by bylo třeba nějakým způsobem vyřešit.

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – požadavek k Technickým službám na opravu sítí na dětském hřišti v P...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – požadavek k Technickým službám na opravu sítí na dětském hřišti v Přemyslově ulici.
  Dále vznesla dotaz týkající se zveřejnění dohody o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň a Interlaken
  na období 2015 až 2019. Žádá o sdělení povodňových informací týkajících se rybníka Rožmberk v rámci
  jednání RM.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpovědi na požadavky budou zaslány.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Pavel Zajíček, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Hajna, Jan
  Makovička, Ing. Josef Pindroch, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na úplný seznam závad vycházejících z rekonstrukce BL, způsob a čas
  jejich odstranění. Dále požaduje informaci, jak bude řešena situace do odstranění těchto závad. Jaké budou
  finanční dopady na investora? Kdo vykonával stavební dozor, jakou nese zodpovědnost a jak to bylo
  ošetřené ve smlouvě se stavením dozorem? Kdo ponese odpovědnost za nastalou situaci?
  PhDr. Milan Kramárik, Zdeněk Mráz, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Vladimír Janíček, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jan Hůda, Ph.D.
  - odchody a příchody: 19:38 Pindroch – odchod – počet 23
  19:41 Pindroch – příchod – počet 24
  19:41 Blízek – odchod – počet 23
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 14
  19:44 Kahounová – odchod – počet 22
  19:45 Blízek – příchod – počet 23
  19:46 Kahounová – příchod – počet 24
  19:50 Černý – odchod – počet 23
  19:51 Vopátek – odchod – počet 22
  19:53 Černý – příchod – počet 23
  19:55 Vopátek – příchod – počet 24
  20:03 Neužil – odchod – počet 23
  20:06 Neužil – příchod – počet 24
  20:35 Jirák – odchod – počet 23
  20:37 Jirák – příchod – počet 24

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  - Připomínka Masojídek J. - Na lázních je po rekonstrukci spousta závad, které by bylo třeba nějakým způsobem vyřešit.

  Datum: 18. 5. 2015

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Provozování vodovodů a kanalizací na území města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  podářské infrastruktury - město Třeboň“ zpracovaným společností Grant Thornton
  Advisory, s.r.o., vlastnickým modelem - přímým zadáním (in-house) společnosti Městská Vodohospodář...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  podářské infrastruktury - město Třeboň“ zpracovaným společností Grant Thornton
  Advisory, s.r.o., vlastnickým modelem - přímým zadáním (in-house) společnosti Městská Vodohospodářská
  s.r.o. formou provozní smlouvy s účinností od 01.01.2016.
  II. ukládá
  - odboru finančnímu a majetkovému zajistit přípravu příslušné smlouvy o provozování
  vodohospodářské infrastruktury na území města Třeboně od 01.01.2016 s Městskou
  Vodohospodářskou s.r.o.
  - zástupci města v DSO Vodovod Hamr informovat Valnou hromadu DSO Vodovod Hamr o přijatém
  usnesení zastupitelstva města a iniciovat kroky nezbytné k zajištění provozování
  vodohospodářského majetku ve správě DSO od 01.01.2016.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  19:04 starostka města vyhlásila přestávku
  19:16 pokračování jednání zastupitelstva města

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 14 - oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 14 – oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej ...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 14 – oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa,
  Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 80/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 14, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
  - z položky 6901 „Rezervy kapitálových výdajů“, § 64XX, ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0, v částce
  1.700.000,00 Kč,
  - do položky 5171 „Oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín“, § 2212, ORJ 0750, ORG
  XXXX000000, UZ 0, v částce 1.700.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  14. 0 XXXX000000 0800 64XX 6901 0 5.242.008 - 1.700.000 3.542.008
  0 9750000XXX 0750 2212 5171 0 0 +1.700.000 1.700.000
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4 vše v k. ú. Břilice - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 7
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz – před...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 7
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz – předkládá 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – předkládá 2. protinávrh.
  Zápis z 5. jednání ZM dne 16.03.2015 5
  Bc. Petr Michal, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., PaedDr. Jan Váňa, pan Sršeň,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 20:06 Jirák – odchod – počet 24
  20:09 Jirák – příchod – počet 25
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  , vše v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena
  činí 200,00 Kč/m2 a za těchto podmínek:
  a) bezúplatného zřízení věcného břemene - služebnosti na p. č. KN 1936/9 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú.
  Břilice, které bude spočívat v povinnosti strpět na předmětných pozemcích kanalizaci a v právu udržovat
  a opravovat kanalizaci, vše ve prospěch města Třeboně,
  b) bezúplatného zřízení věcného břemene - služebnosti na p. č. KN 1936/8 v k. ú. Břilice, které bude
  spočívat v povinnosti strpět na tomto pozemku vodovodní přípojku a v právu udržovat a opravovat
  vodovodní přípojku, vše ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN st. 304 v k. ú. Břilice a každého dalšího
  vlastníka pozemku p. č. KN st. 304 v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  v k. ú. Břilice.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 5 Proti: 15 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO
  Protinávrh Zdeňka Mráze:
  Usnesení ZM č. 82/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  , vše v k. ú. Břilice, formou přímého prodeje vlastníkům pozemku p. č. KN
  1931/8 v k. ú. Břilice, za cenu 200,00 Kč/m2
  a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene -
  služebnosti na p. č. KN 1936/9 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice, které bude spočívat v povinnosti strpět na
  předmětných pozemcích kanalizaci a v právu udržovat a opravovat kanalizaci, vše ve prospěch města
  Třeboně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO
  20:12 Kubal – odchod – počet 24

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň - změna č. 2 program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2015 - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 14
  Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň - změna č. 2. Program poskytnutí dotací na podporu
  volnočasových aktivit v roce 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskus...

  Celý text (zobrazeno 23 %)

  k bodu 14
  Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň - změna č. 2. Program poskytnutí dotací na podporu
  volnočasových aktivit v roce 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Pavel
  Vejvar
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 89/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň – změnu č. 2 s platností a účinností od 17.03.2015.
  II. schvaluje
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2015.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  20:39 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  20:39 Kahounová – odchod – počet 23

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Žádost ZŠ Třeboň Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů rozpočtové opatření č. 11 - změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 15
  Žádost ZŠ Třeboň, Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů. Rozpočtové opatření č. 11 -
  změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375.
  Předkladatel: Bc. Eva ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 15
  Žádost ZŠ Třeboň, Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů. Rozpočtové opatření č. 11 -
  změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Bc. Mgr. Jana Polčáková, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová,
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. et Ing. Jiří Kuta
  - odchody a příchody: 20:42 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  20:42 Kahounová – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 90/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  změnu výše závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, na rok
  2015 spočívající ve snížení příspěvku na provoz školní jídelny a zároveň navýšení příspěvku na provoz
  školy o částku 600.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  změnu výše závazného ukazatele u příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, na rok
  2015 spočívající ve snížení příspěvku na provoz školní jídelny o částku 600.000,00 Kč.
  III. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 11, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  - z položky 5331 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna, § 3113, ORJ 0100, ORG
  0009100000315, UZ 0 v částce 600.000,00 Kč,
  - do položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 0 v částce
  600.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  Zápis z 5. jednání ZM dne 16.03.2015 9
  11. 0 9100000315 0100 3113 5331 1 903 000 1 903 000 -600 000 1 303 000
  11. 0 9800000000 0800 6402 5901 500 000 780 339 +600 000 1 380 339
  IV. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - Závěry šetření případu nepřidělení bytu handicapovanému p. Lukášovi

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za období 2010 až
  2014.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na situaci v Bertiných lázních.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Zdeněk Mráz – jako jednatel Městské vodohospodářské s.r.o. pozval na prohlídku ČOV v rámci akce
  Světový den vody, neděle 22.03.2015 od 9 do 16 hodin.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá rozeslat zastupitelům stanovisko veřejné ochránkyně práv (Mgr. Anna Šabatová,
  Ph.D.) týkající se kauzy Lukáš.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz týkající se redakční rady.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – odpověděl na dotaz.
  paní Pešlová – požadavek na čištění stok.
  Zdeněk Mráz – reagoval na požadavek.
  - odchody a příchody: 20:54 Kuta – odchod – počet 24
  20:55 Jirák – odchod – počet 23
  20:56 Kuta – příchod – počet

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Budova čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. ST. KN 49 o výměře 716 m² a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m² v k. ú. Branná - snížení kupní ceny. - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  bodu 16
  Budova čp. 51 včetně vedlejších staveb a v
  enkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m
  2
  a
  p. č.
  KN 2827/2 o výměře 578 m
  2
  v k. ú. Branná

  snížení kupní...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  bodu 16
  Budova čp. 51 včetně vedlejších staveb a v
  enkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m
  2
  a
  p. č.
  KN 2827/2 o výměře 578 m
  2
  v k. ú. Branná

  snížení kupní ceny.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Josef Pindroch
  , Karel Elexhauser
  -
  odchod
  y a příchody:
  18:32 Neužil

  odchod

  počet 24
  18:37 Neužil

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  7
  6
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části usnesení zastupitelstva města č. 94/2013
  -
  27 bod I. ze dne 09.09.2013, k
  dy se z
  důvodu
  dlouhodobé neprodejnosti budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pozemků
  p.
  č.
  st.
  KN 49 o výměře 716 m
  2
  a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m
  2
  , vše v
  k. ú. Branná, snižuje minimální
  nabídková cena za uvedené nemovitosti na čá
  stku 774.368,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy a připomínky zastupitelů města - Přípomínka Váňa Jan - Podezření, že se nekonalo zasedání dozorčí rady TS.

  Datum: 26. 1. 2015

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy a připomínky zastupitelů města - Přípomínka Masojídek Jiří - Co se stalo s 0,5 mil, které se ztratili na IKS? U kapličky u kolejí je vozovka ve špatném stavu, šla by upravit?

  Datum: 26. 1. 2015

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 109 - přijetí příspěvku na projekt "Města v rozletu". - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  3
  41117007
  9780004063
  0780
  0
  4116
  0,00
  0,000
  +57,898
  57,898
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  109.
  0
  9800000000
  0800
  6409
  5901
  0,...

  Celý text (zobrazeno 49 %)

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  3
  41117007
  9780004063
  0780
  0
  4116
  0,00
  0,000
  +57,898
  57,898
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  109.
  0
  9800000000
  0800
  6409
  5901
  0,00
  2273,053
  1032,686
  3305,739
  II. ukládá
  k
  anceláři starosty a o
  dboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2015. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhr...

  Celý text (zobrazeno 51 %)

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhrazuj
  e právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18 Proti: 7
  Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  k
  bodu 10
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  D
  iskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k
  bodu 10
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  D
  iskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Alena Baštová
  , Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch
  -
  odchody a příchody:
  19:15 Matuška

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  53
  /2014
  -
  3
  Zastupi
  telstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2014.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Členství v místní akční skupině Třeboňsko o. p. s. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 14
  Členství v
  Místní akční skupině Třeboňsko o.p.s.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Návrh na usnesení:
  Usne...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  bodu 14
  Členství v
  Místní akční skupině Třeboňsko o.p.s.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  57
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účast města Třeboně jako člena v
  Místní akční skupině Třeboňsko o.p.s., IČ: 26075679, kde po vzniku
  členství bude na Valné hromadě MAS Třeboňsko o.p.s. zastupovat měst
  o Třeboň pan m
  ístostarosta
  Ing.
  Josef Pindroch.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 16
  Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  , prof. RNDr. Ondřej Pr...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  bodu 16
  Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  , prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa
  -
  odchody a příchody:
  20:02 Černý

  příchod

  poč
  et 25
  Protinávrh Anny Kahounové:
  1)
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
  v
  souladu s
  nařízením vlády
  č.
  37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění poz
  dějších předpisů, takto:
  Odměna za nejvyšší vykonávanou funkci

  v
  maximální možné výši včetně příplatku podle počtu obyvatel ve
  výši 260,00 Kč.
  Odměna za
  každou
  další nejvyšší funkci

  0,00 Kč.
  Funkce
  Odměna (v Kč)
  Odměna včetně příplatku podle počtu
  oby
  vatel ve výši 260 Kč (v Kč)
  člen rady města
  1.650,00
  1.910,00
  předseda výboru nebo komise
  1.300,00
  1.560,00
  člen výboru nebo komise
  1.120,00
  1.380,00
  člen zastupitelstva
  400,00
  660,00
  Odměna ve stanovené výši bude poskytována od
  e dne přijetí tohoto usnesení zastupitelstvem města.
  V
  případě náhradníka bude odměna vyplácena ode dne prvního zasedání zastupitelstva, kterého se
  náhradník zúčastní jako člen zastupitelstva.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  7
  Proti:
  13 Zdrželi se: 5
  NE
  PŘIJATO
  2
  )
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  výši odměny členům výborů, kteří nejsou členy
  zastupitelstva města, ve výši 6
  00,00 Kč za jedno jednání
  výboru. Odměna bude vyplácena pololetně.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  8 Proti: 11 Zdrželi se: 6
  NE
  PŘIJATO
  Návrh
  na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  59
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
  v
  souladu s
  nařízením vlády
  č.
  37/2003 Sb., o odměnách za výkon
  funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, takto:
  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  9
  Odměna za nejvyšší vykonávanou funkci

  v
  maximální možné výši včetně příplatku podle počtu obyvatel ve
  výši 260,00 Kč.
  Odměna za případnou další nejvyšší funkci

  ve výši jedné poloviny z
  maximální odměny, bez příplatku
  podle počtu obyvatel.
  Odměna za každou další funkci

  0,00 Kč.
  Funkce
  Odměna (v Kč)
  Odměna včetně příplatku podle počtu
  obyvatel ve výši 260 Kč (v Kč)
  člen rady města
  1.650,00
  1.910,00
  předseda výboru nebo komise
  1.30
  0,00
  1.560,00
  člen výboru nebo komise
  1.120,00
  1.380,00
  člen zastupitelstva
  400,00
  660,00
  Odměna ve stanovené výši bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení zastupitelstvem města.
  V
  případě náhradníka bude odměna vyplácena ode
  dne prvního zasedání zastupitelstva, kterého se
  náhradník zúčastní jako člen zastupitelstva.
  II.
  schvaluje
  výši odměny členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 300,00 Kč za jedno jednání
  výboru. Odměna bude vyplácena pololetně.
  III.
  ukládá
  ú
  tvaru tajemníka zajistit výplatu výše uvedených měsíčních odměn.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  17 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Vejvar, Ing. J
  iří Vopá...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Vejvar, Ing. J
  iří Vopátek, Ph.D.,
  prof.
  RNDr.
  Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  , prof. RNDr. Ondřej Prášil,
  CSc.
  ,
  MVDr. Augustin
  Blízek,
  Bc. Magdalena
  Horváthová,
  DiS., I
  ng. Josef Pindroch
  , Bc.
  Petr Michal
  -
  odchody a
  příchody:
  20:00 Grammetbauerová

  odchod

  počet 24
  20:03 Grammetbauerová

  příchod

  počet 2
  5
  20:13 Kuta

  odchod

  počet 24
  20:15 Kuta

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č
  .
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení osadní
  ch výborů v
  místních částech Branná, Břilice, Přeseka a Stará a Nová Hlína pro volební
  období 2014

  2018 a zachovat stávající počty členů a předsedy osadních výborů. Dosavadní počet členů
  osadních výborů činil:
  Branná 7

  členů

  předseda pan Antonín Buma
  n
  Břilice

  9 členů

  předseda Bc. Petr Michal
  Přeseka

  5 členů

  předseda pan Pavel Bicek
  Stará a Nová Hlína

  7 členů

  předsedkyně paní Hana Marková
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh
  PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č
  .
  60
  /
  2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  o
  dložení
  projednávaného materiálu.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15
  Proti:
  9 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na 1. pololetí 2015 - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 18
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2
  015.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Jan Makovička
  , Karel Elexhauser, Mgr. Terezie Jenisov...

  Celý text (zobrazeno 39 %)

  bodu 18
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2
  015.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Jan Makovička
  , Karel Elexhauser, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  61
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města
  Třeboně
  I. schvaluje
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 1. pololetí 2015 takto: 26.01., 16.03., 18.05., 22.06.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  25
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka občanů - 1) Neohrazená zemina 2) Návrh stavby chodníku v Budějovické 3) Lépe označit stezku na Táboritské

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  O...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D.
  ,
  pan Nehoda
  ,
  Zdeněk Mráz
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Bc. Magdalena Horvátho
  vá, DiS.
  ,
  Karel
  Elexhauser
  -
  odchody a příchody:
  20:26 Kahounová

  odchod

  počet 24
  20:28 Kahounová

  příchod

  počet 25
  20:35 Vopátek

  odchod

  počet 24
  20:3
  7
  Vopátek

  pří
  chod

  počet
  25
  20:38 Polčáková

  odchod

  počet 24
  20:41 Polčáková

  p
  říchod

  počet 25
  20:41 Blízek

  odchod

  počet 24
  20:43 B
  l
  ízek

  příchod

  počet 25

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz Váňa Jan - proč došlo o vypovězení smluv Rybářství Třeboň Sportovnímu svazu rybáství?

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  O...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D.
  ,
  pan Nehoda
  ,
  Zdeněk Mráz
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Bc. Magdalena Horvátho
  vá, DiS.
  ,
  Karel
  Elexhauser
  -
  odchody a příchody:
  20:26 Kahounová

  odchod

  počet 24
  20:28 Kahounová

  příchod

  počet 25
  20:35 Vopátek

  odchod

  počet 24
  20:3
  7
  Vopátek

  pří
  chod

  počet
  25
  20:38 Polčáková

  odchod

  počet 24
  20:41 Polčáková

  p
  říchod

  počet 25
  20:41 Blízek

  odchod

  počet 24
  20:43 B
  l
  ízek

  příchod

  počet 25

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Váňa Jan, Jenisová Terezie - vánoční přání.

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  O...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D.
  ,
  pan Nehoda
  ,
  Zdeněk Mráz
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Bc. Magdalena Horvátho
  vá, DiS.
  ,
  Karel
  Elexhauser
  -
  odchody a příchody:
  20:26 Kahounová

  odchod

  počet 24
  20:28 Kahounová

  příchod

  počet 25
  20:35 Vopátek

  odchod

  počet 24
  20:3
  7
  Vopátek

  pří
  chod

  počet
  25
  20:38 Polčáková

  odchod

  počet 24
  20:41 Polčáková

  p
  říchod

  počet 25
  20:41 Blízek

  odchod

  počet 24
  20:43 B
  l
  ízek

  příchod

  počet 25

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. O...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz, Jitka
  Filípková
  Návrh Ing. Jany Grammetbauerové na odložení bodu:
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 11 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1 o výměře cca 50 m2
  , pozemku p. č. KN 1424/2
  o výměře 25 m2
  včetně stavby garáže, vše v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 6 Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D....

  Celý text (zobrazeno 27 %)

  k bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 17:24 Doležal – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 25/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře 9 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 10
  Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m
  2
  , p. č.
  KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 10
  Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m
  2
  , p. č.
  KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví p. Pavla
  Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan VáňaZápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 5
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN
  1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve
  vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve
  vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem ze
  strany xxxxxxxxxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a za podmínky, že město Třeboň vybuduje na hranici
  směňovaných pozemků přípojky kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, přípojku vodovodní, přípojku
  plynovodní a elektropřípojku, když termín realizace těchto přípojek se předpokládá do konce roku 2015 příp.
  ve lhůtě uvedené ve smlouvě o připojení, kterou uzavře město Třeboň s firmou E.ON, a.s. po uzavření
  směnné smlouvy při splnění předpokladu uzavření směnné smlouvy mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxx
  v termínu do konce února 2015. Náklady spojené se směnou budou hrazeny v poměru 1:1, když daň
  z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Pro

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Nákup pozemku p. č. KN 1683/3 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 11
  Nákup pozemku p. č. KN 1683/3 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Zdeněk Mráz, ...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 11
  Nákup pozemku p. č. KN 1683/3 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup pozemku p. č. KN 1683/3 o výměře 482 m2
  v k. ú. Třeboň od společnosti STAVHOLD, a.s., Wilsonova
  102/12, Přerov, za cenu 200,00 Kč/m2 včetně nákupu trvalých porostů umístěných na pozemku p. č. KN
  1683/3 za cenu 1.270,00 Kč. Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od vkladu do katastru nemovitostí.
  Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
  pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 1 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu třeboňský Ráj v k. ú. Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu třeboňský Ráj, s. r. o. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 19
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu Třeboňský ráj v k. ú.
  Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu Třeboňský r...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 19
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu Třeboňský ráj v k. ú.
  Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu Třeboňský ráj, s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odstoupení od záměru prodeje nemovitostí a obchodního podílu schválených body č. I. – IV. usnesení ZM
  č. 125/2012-18 ze dne 03.09.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - přijetí dotace z IOP - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 23
  Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického – přijetí dotace z IOP.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskut...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 23
  Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického – přijetí dotace z IOP.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Helena Šestauberová, Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:47 Kahounová – příchod – počet 23
  19:02 Váňa – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 41/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na realizaci projektu „Centrum Třeboňského
  rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického“.
  II. schvaluje
  realizaci projektu a zajištění financování nezpůsobilých výdajů z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města do
  celkové výše 2.592.874,00 Kč.
  III. schvaluje
  uzavření Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 11
  IV. schvaluje
  zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví –
  stavební práce“, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky III. kategorie zadané mimo režim
  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví – expozice“
  a zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví – vybavení“
  externím zadavatelem.
  V. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení nákladů na realizaci - Diskuze

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Zdeněk MrázZápis z 35. jednání ZM dne 18.08.2014 2
  PaedDr. Jan Váňa – požaduje informace týkající se výpadku příjmů, nákladů na provoz
  vzniklých během realizace projektu a dále jakým způsobem bude postaráno
  o zaměstnance v době rekonstrukce Bertiných lázní.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr.
  Antonín Doležal, Jaroslava Štěrbová, Ing. Jan Ďoubal, Vladimír Janíček
  - odchody a příchody: 17:10 Florianová – příchod – počet 24
  17:41 Korda – odchod – počet 23
  17:42 Korda – příchod – počet 24
  17:43 Kahounová – odchod – počet 23
  17:44 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 90/2014-35
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navýšení nákladů na realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let
  2014 – 2015 o 2.000.000,00 Kč z 39.500.000,00 Kč na 41.500.000,00 Kč včetně DPH 21%.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Velemínský M. - Jak je to s případným zaplavením Dukelské ulice a okolí?

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 4
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na zaplavení Dukelské ulice v souvislosti s pro...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 4
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na zaplavení Dukelské ulice v souvislosti s protipovodňovými
  opatřeními týkajícími se rybníka Rožmberk.
  Zdeněk Mráz – sdělil postoj města i s ním související aktivity.
  PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Anna Kahounová – požadavek na řešení problému soukromého pozemku v Dukelské ulici (keře poškozují
  chodník). Dále upozornila na neuspokojivý stav zeleně v okolí hřiště Na Kopečku.
  Karel Elexhauser – připomínka ke špatnému stavu šachty na Palackého náměstí v souvislosti s hlodavci.
  Ing. Jaroslav Kubal, Stanislav Louvar
  18:14 Kahounová – odchod – počet 23

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 5
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka měst Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masoj...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 5
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka měst Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Anna
  Kahounová, Ing. Alena Baštová, Vladimír Janíček, Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:21 Doležal – příchod – počet 20
  17:28 Korda – odchod – počet 19
  17:29 Makovička – příchod – počet 20
  17:31 Korda – příchod – počet 21
  17:34 Neužil – odchod – počet 20
  17:44 Neužil – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – odchod – počet 20
  18:10 Kahounová – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 75/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za
  rok 2013.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 76/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013 s výrokem:
  Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
  v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
  jednotky.
  II. schvaluje
  znění protokolu o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 4
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok
  2013 starostce města k podpisu a zajistit odeslání dat týkajících se schvalování účetní závěrky do CSÚIS
  (Centrální systém účetních informací státu).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  18:25 Matuška – odchod – počet 20
  18:25 Louvar – odchod – počet 19
  k bodu 6
  Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Josef Hlávka
  - odchody a příchody: 18:25 Košinová – odchod – počet 18
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013, Zprávu o výsledku přezkoumání
  hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2013 a Rozpočet DSO Vodovod Hamr na rok 2014.

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503 v k. ú. Třeboň o výměře 30 m² (Dle geometrického plánu č. 3392-62/2014 pozemek p. č. KN 2503/9, kupní smlouvy č. KS/02-2014-24/JS - "Rekonstrukce ulice na kopečku v Třeboni". - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 11
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/1 v k. ú. Třeboň o výměře 30 m2
  (dle geometrického plánu
  č. 3392-62/2014 pozemek p. č. KN 2503/9), kupní smlouva č. KS/02-2014-24/JS –...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 11
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/1 v k. ú. Třeboň o výměře 30 m2
  (dle geometrického plánu
  č. 3392-62/2014 pozemek p. č. KN 2503/9), kupní smlouva č. KS/02-2014-24/JS – „Rekonstrukce ulice
  na Kopečku v Třeboni”.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 79/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 2503/1 v k. ú. Třeboň o výměře 30 m2
  (dle geometrického plánu č. 3392-
  62/2013 pozemek p. č. KN 2503/9) od Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace (se
  sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle) za cenu 14.910,00 Kč. Veškeré náklady spojené
  s vkladem do katastru nemovitostí, vyhotovením znaleckého posudku a daní z nabytí nemovitých věcí hradí
  město Třeboň.
  II. schvaluje
  uzavření kupní smlouvy č. KS/02-2014-24/JS mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
  organizací ČR (se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle) a městem Třeboň, kdy předmětem
  je nákup pozemku p. č. KN 2503/1 v k. ú. Třeboň o výměře 30 m2
  (dle geometrického plánu č. 3392-62/2013
  pozemek p. č. KN 2503/9) od ŘSD ČR ve prospěch města Třeboně.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  18:45 Elexhauser – odchod – počet 19

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt "Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického". - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 17
  Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
  Štěpánka Netolického“.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pav...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 17
  Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
  Štěpánka Netolického“.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Anna Kahounová,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, prof. MUDr. Miloš
  Velemínský, CSc.
  - odchody a příchody: 19:27 Váňa – odchod – počet 20
  19:30 Váňa – příchod – počet 21
  19:31 Houdek – příchod – počet 22
  19:40 Velemínský – odchod – počet 21
  19:43 Velemínský – příchod – počet 22
  19:49 Florianová – příchod – počet 23
  19:49 Kahounová – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 85/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
  Štěpánka Netolického“ v rámci 24. výzvy Integrovaného operačního programu.
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o partnerství se Státním oblastním archivem v Třeboni pro odbornou spolupráci při
  realizaci projektu „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického“.
  III. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 5 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  19:50 Kahounová – příchod – počet 23

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 6.3.2014 do 30.4.2014 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 06.03.2014 do 30.04.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na vý...

  Celý text (zobrazeno 34 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 06.03.2014 do 30.04.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na výslednou cenu auta pro Městskou policii.
  Vladimír Školka, Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 06.03.2014 do 30.04.2014.

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 - 2017 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 4
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 – 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Alena Bašt...

  Celý text (zobrazeno 41 %)

  k bodu 4
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 – 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Alena Baštová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 52/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 3
  I. schvaluje
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 – 2017.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 5
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. P...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 5
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Pavel Hajna, Ing. arch. Antonín Nehoda, PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová,
  JUDr. Jiří Kolban, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ladislava Hadravová, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal,
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Josef Neužil, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jan Ďoubal
  Zdeněk Mráz – návrh na ukončení diskuze.
  MUDr. Jaroslav Bican, lázeňský host, Ing. Marie Košinová – návrh na ukončení diskuze.
  - odchody a příchody: 17:31 Kahounová – odchod – počet 22
  17:36 Kahounová – příchod – počet 23
  18:05 Ďoubal – odchod – počet 22
  18:07 Ďoubal – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 53/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let 2014 – 2015
  v celkových předpokládaných nákladech 39.500.000,00 Kč včetně DPH. Výstavba zahrnuje rekonstrukci
  slatin, rekonstrukci vodoléčby a nový výtah.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Kubal)
  PŘIJATO

  18:40 Elexhauser – odchod – počet 22

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Zázemí tenisového klubu" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, I...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz,
  Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:40 Neužil – odchod – počet 21
  18:43 Neužil – příchod – počet 22
  18:50 Elexhauser – příchod – počet 23
  18:52 Doležal – odchod – počet 22
  18:55 Doležal – příchod – počet 23
  18:59 Florianová – příchod – počet 24
  19:10 Kahounová – odchod – počet 23
  19:13 Kahounová – příchod – počet 24
  19:24 Štěrbová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 54/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Zázemí tenisového klubu“ v období let 2014 – 2015 v celkových předpokládaných
  nákladech 15.000.000,00 Kč včetně DPH 21 %, která zahrnuje demolici stávajících objektů, výstavbu
  budovy obsahující místnosti šaten, WC, sprch, losování turnajů, řízení turnajů, klubovnu a další provozní
  a technické místnosti, úpravu stávající závlahy tenisových kurtů a zhotovení zpevněných komunikací,
  oplocení a sadových úprav.
  II. schvaluje
  znění smlouvy o dílo, která bude součástí zadávací dokumentace soutěže na výběr zhotovitele podlimitní
  veřejné zakázky „Zázemí tenisového klubu“ jako Obchodní podmínky zadavatele.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 4
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Florianová)
  PŘIJATO

  19:28 Kubal – odchod – počet 22

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mr...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Jan Ďoubal
  Ing. Milan Hlásek – požaduje účetní závěrku IKS za rok 2013, zápis interního auditu (jako součást účetní
  závěrky).
  Ing. Alena Baštová – podala informaci, že IKS bylo zrušeno na konci roku 2012.
  Ing. Marie Košinová, Ing. Milan Hlásek, Karel Elexhauser
  PaedDr. Jan Váňa – žádá doplnění podkladů.
  - odchody a příchody: 19:30 Kubal – příchod – počet 23
  19:30 Ďoubal – odchod – počet 22
  19:30 Matuška – odchod – počet 21
  19:30 Louvar – odchod – počet 20
  19:32 Ďoubal – příchod – počet 21
  19:33 Štěrbová – příchod – počet 22
  19:35 Louvar – příchod – počet 23
  19:36 Matuška – příchod – počet 24
  19:52 Kahounová – odchod – počet 23
  19:52 Florianová – odchod – počet 22
  19:54 Kahounová – příchod – počet 23
  19:57 Florianová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. nevznáší požadavky
  na předložení dalších účetních záznamů a doplňujících informací ke schvalování účetní závěrky města
  Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci ke schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit účetní převod dosaženého účetní zisku za rok 2013 ve výši
  59.724.552,34 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období a předložit starostce
  města k podpisu protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje dohodovací řízení v rámci koalice.

  20:21 Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje přestávku.

  20:21 Mgr. Terezie Jenisová přerušuje jednání ZM. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 5

  20:35 Pokračování jednání ZM.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. stahuje protinávrh.

  Mgr. Terezie Jenisová navrhuje znění usnesení:
  Usnesení ZM č. 55/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  předložené podklady k posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.03.2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a záštita starostky města s finančním příspěvekem - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 8
  Finanční příspěvek v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a záštita starostky města s finančním
  příspěvkem.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - disk...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 8
  Finanční příspěvek v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a záštita starostky města s finančním
  příspěvkem.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – přispívají na Občanskou poradnu i ostatní obce?
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá oddělené hlasování.
  Mgr. Marie Florianová, Bc. Eva Dytrichová
  - odchody a příchody: 20:37 Psík – odchod – počet 23
  20:38 Hadravová – odchod – počet 22
  20:38 Korda – odchod – počet 21
  20:40 Psík – příchod – počet 22
  20:41 Hadravová – příchod – počet 23
  20:44 Korda – příchod – počet 24
  Oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 56/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Sdružení Meta, o.s., J. Hradec Činnost 2014 58.940,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy o poskytnutí příspěvků starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 5 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

  Usnesení ZM č. 57/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Oblastní charita Třeboň Činnost 2014 90.000,00
  II. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli v oblasti kultury a cestovního ruchu v rámci záštity starostky města
  s finančním příspěvkem takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  O. s. Třeboňská nocturna Zimní abonentní koncerty ABOKO 65.000,00
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy o poskytnutí příspěvků starostce města k podpisu. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 6
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 9
  Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petr Chalupa, doc. RNDr. J...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 9
  Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petr Chalupa, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Josef Neužil, Anna
  Kahounová, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 58/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost takto:
  Žadatel účel
  Příspěvek 2014
  (Kč)
  TJ Slovan Břilice Činnost 2014 110.800,00
  Taekwon-do Třeboň Činnost 2014 141.270,00
  TJ Jiskra Třeboň Činnost 2014 778.370,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 18
  Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zden...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 18
  Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 21:21 Masojídek – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 68/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014 takto:
  Poř.
  č.
  Objekt – prováděné práce Celkové
  náklady
  Příspěvek
  města 10 %
  Příspěvek
  vlastníka
  Dotace %
  1. Čp. 104/I., Masarykovo nám., p.
  Veselý – oprava fasády
  60.001,25 6.000,00 24.001,25 30.000,00 50.0
  2. Kostel P. Marie Královny a sv. Jiljí, -
  restaurování kanovnických lavic –
  pokračování
  270.000,00 8.000,00 262.000,00 97,0
  3. Oprava a restaurování hradební zdi u
  čp. 127/I.
  184.660,00 92.660,00 92.000,00 49.8
  4. Dům čp. 89//., Masarykovo nám. –
  oprava dvorního traktu a výměna pilíře
  457.117,00 229.117,00 228.000,00 49.8
  5. Dům čp. 29/I., Rožmberská ul. –
  výměna střešní krytiny
  211.449,54 106.449,54 105.000,00 49,6
  6. Dům čp. 47/I., Svinenská brána –
  výměna střešní krytiny
  157.955,08 79.955,08 78.000,00 49,4
  Celkem 1.341.182,87 6.000,00 540.182,87 795.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a. s. - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 20
  Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a.s.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, PaedD...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 20
  Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a.s.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Tomáš Veselý Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 11
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 70/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. deleguje
  ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jako zástupce města
  Třeboň na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a.s. (IČ: 251 71 283, se sídlem Vajgar 585/III,
  Jindřichův Hradec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl
  B, vložka 896) konané dne 16.05.2014 od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru
  141 v Jindřichově Hradci, pana Zdeňka Mráze, místostarostu města.
  II. zmocňuje
  pana Zdeňka Mráze k zastupování města Třeboň při jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za
  akcionáře na jednání řádné valné hromady společnosti Teplospol a.s., IČ: 251 71 283 konané dne
  16.05.2014 od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.
  III. pověřuje
  starostku města Mgr. Terezii Jenisovou k tomu, aby vystavila jménem města Třeboň panu Zdeňku Mrázovi
  plnou moc k zastupování města Třeboň při účasti, jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za
  akcionáře na řádné valné hromadě společnosti Teplospol a.s., IČ: 251 71 283 konané dne 16.05.2014 od
  9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.
  IV. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Zásady pro udělování čestného občanství města Třeboně - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 22
  Zásady pro udělování čestného občanství města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Marie...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 22
  Zásady pro udělování čestného občanství města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Marie Košinová, Ing. Pavel Zajíček
  - odchody a příchody: 21:38 Kahounová – odchod – počet 23
  21:38 Elexhauser – odchod – počet 22
  21:40 Kahounová – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 72/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Zásady pro udělování čestného občanství města Třeboně.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit zveřejnění Zásad pro udělování čestného občanství města Třeboně na webových
  stránkách města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav K...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – na radě města dne 19.02.2014 byly schváleny motivační ukazatele Lázní Aurora
  a Bertiných lázní. Požaduje informaci, jaká byla kritéria pro motivační ukazatele. Kolik se přihlásilo firem na
  stavbu areálu TS? Jak vysoká byla ztráta z provozu ledové plochy zimního stadionu? Dotaz týkající se
  nákupu vozidla pro Městskou policii.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz – na dotazy Ing. Jaroslava Kubala bude odpovězeno písemně.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dopisu pro pana Janíčka z 29. ledna, na který dosud nedostal odpověď.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověď byla zaslána písemně v den, kdy byl doručen panem Vladimírem
  Janíčkem do kanceláře starosty.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – připomínka k příliš stručným zápisům RM. Dotaz bude vznesen na odbor
  kontroly a dozoru veřejné správy Ministerstva vnitra.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (15.01., 29.01., 13.02., 19.02., 26.02.) a zastupitelstva města (27.01.,
  26.02.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2014, která
  byla zaslána dne 24.02.2014.

  17:19 Makovička – příchod – počet 21

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvek v oblasti ostatních činností. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 4
  Finanční příspěvek v oblasti ostatních činností.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Zajíček, Ing. Jan Ďoubal, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 28 %)

  k bodu 4
  Finanční příspěvek v oblasti ostatních činností.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Zajíček, Ing. Jan Ďoubal, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 17:22 Korda – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 27/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli na zajištění dopravní výuky takto:
  Žadatel účel
  Příspěvek 2014
  (Kč)
  Martin Ille Dopravní výuka 2014 12.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 5
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mrá...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 5
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., PaedDr. Jan Váňa

  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  150,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 5 Zdrželi se: 10
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  250,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m² v k. ú. Třeboň + přijetí daru, případ - výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2
  v k. ú. Třeboň + přijetí daru –
  případ výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  Předkladatel: In...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2
  v k. ú. Třeboň + přijetí daru –
  případ výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Jitka
  Filípková, Ing. Pavel Hajna, Vladimír Janíček, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa,
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Houdek
  - odchody a příchody: 17:34 Doležal – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň o výměře cca 240 m2
  za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  pro účely výstavby odbočovacího pruhu silnice I/24 vč. odvodnění, vlastníku pozemku p. č.
  KN 1705/1 v k. ú. Třeboň a každému dalšímu vlastníku pozemku (v koordinačním situačním výkresu
  označeno jako „SO 4“).
  II. neschvaluje
  přijetí nabídky darů nemovitostí – pojízdného chodníku a chodníku pro pěší (zpevněné plochy
  z ul. Táboritská) na pozemcích p. č. KN 1695/155 a p. č. KN 1705/1 v k. ú. Třeboň, (v koordinačním
  situačním výkresu označeno jako „SO 1.1“ a „SO 1.2“) a chodníku z cyklostezky (z ul. Jiráskova) na
  pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň (v koordinačním situačním výkresu označeno jako „SO 2“) od
  společnosti RENT Group, s. r. o. (Nerudova 957/7, Chomutov).
  III. schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a spol. RENT Group, s. r. o. (Nerudova
  957/7, Chomutov) na darování staveb přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem (v koordinačním situačním
  výkresu označeno jako „SO 3“) a na darování 2 kompletních osvětlovacích bodů vč. kabelového vedení
  veřejného osvětlení umístěného na pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň. K uzavření darovací smlouvy
  vč. předání předmětu daru dojde do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, nejpozději
  však do 31.12.2016.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m² v k. ú. Stará Hlína. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 8
  Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk M...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 8
  Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa

  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 5
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 31/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m2
  v k. ú. Stará Hlína od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxx, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od vkladu do katastru
  nemovitostí. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru
  nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená
  městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

  17:54 Váňa – odchod – počet 21

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Doplnění usnesení zm. č. 8/2014-30 - právo na vykoupení věcného břemene. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 10
  Doplnění usnesení ZM č. 8/2014-30 – právo na vykoupení věcného břemene.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 10
  Doplnění usnesení ZM č. 8/2014-30 – právo na vykoupení věcného břemene.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka Filípková, JUDr. Jaromír Hájek, Ing. Jaroslav Kubal,
  PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 17:58 Houdek – odchod – počet 20
  17:59 Korda – příchod – počet 21
  18:01 Houdek – příchod – počet 22
  18:06 Kahounová – odchod – počet 21
  18:08 Houdek – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 33/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  doplnění usnesení zastupitelstva města č. 8/2014-30 bod I., kdy se za třetí větu vkládá: „Povinný z věcného
  břemene (tj. budoucí vlastník pozemku v GP č. 633-153/2013 označeného jako p. č. KN 160/4) je povinen
  provádět na své náklady sečení zájmových pozemků v rozsahu vyznačeném v geom. plánu č. 633-153/2013
  minimálně 3x ročně. V případě nesplnění této povinnosti provede oprávněný sečení na své náklady, které
  budou následně povinnému přeúčtovány. Pokud by chtěl povinný vykoupit věcné břemeno, je povinen
  uhradit oprávněnému částku ve výši 145.200,00 Kč.“
  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 6
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

  Pozn.: Po zhlédnutí online záznamu bylo zjištěno, že hlasovalo 20 zastupitelů, z toho 17 pro a 3 se zdrželi.
  Výsledek hlasování OPRAVA:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - týká se stavby "Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici, Třeboň". - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014


  k bodu 14
  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti – týká se stavby „Stavební
  úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici, Třeboň“.
  Před...

  Celý text (zobrazeno 15 %)


  k bodu 14
  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti – týká se stavby „Stavební
  úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici, Třeboň“.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Jaroslava Štěrbová, Ing. Pavel Hajna
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc. č. KN
  2469/1, k. ú. Třeboň, ve vlastnictví Jihočeského kraje, zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihočeského
  kraje, IČ 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, spočívající v právu oprávněného
  umístit, provozovat, udržovat a opravovat kabelové vedení osvětlení přechodů a stavební úpravy přechodů
  pro chodce na pozemku parc. č. KN 2469/1 v obci a k. ú. Třeboň, vše ve prospěch města Třeboně. Věcné
  břemeno – služebnost bude zřízena bezúplatně. Rozsah věcného břemene bude zaměřen geometrickým
  plánem.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

  18:21 Velemínský – odchod – počet 21

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - týká se stavby "Stezka Stará Hlína - Nová Hlína". - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 15
  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti – týká se stavby „Stezka Stará
  Hlína – Nová Hlína”.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 15
  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti – týká se stavby „Stezka Stará
  Hlína – Nová Hlína”.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Hajna
  - odchody a příchody: 18:24 Velemínský – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 38/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc. č. KN
  461/2 a KN 461/18, v k. ú. Stará Hlína, ve vlastnictví Rybářství Třeboň Hld. a.s., IČ 46678191, se sídlem
  Rybářská 801, Třeboň, spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat, udržovat a opravovat stezku na
  pozemcích parc. č. KN 461/2 a KN 461/18 v obci Třeboň a k. ú. Stará Hlína, vše ve prospěch města
  Třeboně. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Rozsah věcného břemene bude zaměřen geometrickým
  plánem.
  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 8
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 17
  Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – jak často dostane ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 17
  Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – jak často dostane zastupitelstvo interní audity? Dostaneme čtvrtletní
  zprávu nebo až výroční?
  Mgr. Terezie Jenisová – čtvrtletně bude informována rada města a finanční výbor. Není nic proti ničemu,
  abychom tyto zprávy předkládali i zastupitelům.
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Houdek
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 40/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně,
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému, internímu auditorovi, finančnímu výboru a všem dotčeným osobám řídit
  se schválenými zásadami.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

  18:41 Kahounová – odchod – počet 21

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ul". - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 22
  Žádost na poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň
  – Dukelská ulice“.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - dis...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 22
  Žádost na poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň
  – Dukelská ulice“.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Milan Hlásek, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Terezie Jenisová, doc. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., Ing. Marie Košinová, JUDr. Jaromír Hájek
  - odchody a příchody: 19:10 Florianová – odchod – počet 21
  19:12 Košinová – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 45/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory z 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 1.5 Rozvoj
  místních komunikací na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ulice“,
  b) realizaci projektu „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ulice“,
  c) zajištění financování realizace projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města ve výši 3.129.411,00 Kč
  včetně DPH.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro Chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 24
  Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast
  Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republi...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 24
  Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast
  Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika – Agentura ochrany
  přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň.
  Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – kolik stojí provoz Domu přírody za rok?, Jaký je současný majetek Domu
  přírody a patří městu?
  MgA. Josef Žajdlík – v roce 2013 stál provoz Domu přírody 480.124,00 Kč, příjmy byly i včetně dotace
  466.255,00 Kč, tzn., že město to stálo 13.869,00 Kč.
  Jitka Filípková – na majetkové věci odpovíme písemně.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – Jaká je roční návštěvnost?
  MgA. Josef Žajdlík – v roce 2013 bylo 4743 platících návštěvníků.
  PaedDr. Jan Váňa, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:19 Kubal – odchod – počet 20
  19:19 Košinová – příchod – počet 21
  19:21 Velemínský – odchod – počet 20
  19:22 Kahounová – odchod – počet 19
  19:22 Velemínský – příchod – počet 20
  19:23 Kubal – příchod – počet 21
  18:24 Kahounová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 47/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko -
  Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
  Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň. Předmětem smlouvy je
  závazek města v letech 2014 – 2017 spravovat a provozovat Dům přírody Třeboňska a do 30.11.2014
  obnovit povinné jednotící prvky domů přírody a dále poskytnutí finančního příspěvku Agenturou ochrany
  přírody a krajiny ČR městu Třeboň na zajištění uvedených činností v celkové výši 1.287.520,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění a předložit smlouvu k podpisu starostce města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 25
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na finanční příspěvek pro Zimní...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 25
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na finanční příspěvek pro Zimní abonentní koncerty.
  Mgr. Terezie Jenisová – panu Končickému bylo navrhnuto, aby si zažádal o záštitu starosty s finanční
  podporou tak, jak to umožňují pravidla schválená v prosinci 2013. Počítá se s tím, že 65.000,00 Kč by mělo
  jít na Zimní Třeboňská nocturna tak, aby částka byla stejná jako v minulém roce.
  Ing. Milan Hlásek, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jan Ďoubal, Ing. Jiří Houdek, Mgr. Marie Florianová, Ing. Marie
  Košinová


  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 12
  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na jednorázové akce a činnost v oblasti kultury takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Anifilm, spol. s. r. o.
  Mezinárodní festival animovaných
  filmů Anifilm 2014
  300.000,00
  Třeboňská nocturna, o. s.
  Mezinárodní hudební festival
  Třeboňská nocturna 2014
  115.000,00
  Okolo Třeboně, o. s. Festival Okolo Třeboně 2014 120.000,00
  Mgr. Šimeček – Třeboňští pištci činnost 2014 80.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 4 Zdrželi se: 15
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 48/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na jednorázové akce a činnost v oblasti kultury takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Anifilm, spol. s. r. o.
  Mezinárodní festival animovaných
  filmů Anifilm 2014
  300.000,00
  Třeboňská nocturna, o. s.
  Mezinárodní hudební festival
  Třeboňská nocturna 2014
  115.000,00
  Okolo Třeboně, o. s. Festival Okolo Třeboně 2014 120.000,00
  Mgr. Šimeček – Třeboňští pištci činnost 2014 60.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  "Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni" - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 26
  „Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“ – uzavření
  Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NU...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 26
  „Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“ – uzavření
  Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan
  Váňa, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Marie Florianová, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – připomínka – bylo by dobré zajistit internetové připojení v jednací síni.
  Mgr. Terezie Jenisová – budeme se tím zabývat.
  - odchody a příchody: 19:48 Kahounová – odchod – počet 21
  19:51 Kahounová – příchod – počet 22
  20:03 Váňa – odchod – počet 21
  20:06 Váňa – příchod – počet 22
  20:07 Hlásek – odchod – počet 21

  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Zachování kulturního
  a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni" s termínem realizace do 31.03.2015.
  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 13
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
  mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
  a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Zachování kulturního a historického
  dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02748.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtová opatření zajišťující financování celé akce na dalším
  jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 2 (jmenovitě: Houdek, Florianová) Proti: 13 Zdrželi se: 6
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 49/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Zachování kulturního
  a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni".
  II. neschvaluje
  uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
  mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
  a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Zachování kulturního a historického
  dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02748.
  III. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 3 (jmenovitě: Houdek, Florianová, Louvar) Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 31. jednání ZM Třeboně:
  Volba starosty města Třeboně - Technická poznámka

  Datum: 26. 2. 2014

  Volba starosty města Třeboň.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Zdeněk Mráz - uvedl, že starosta Ing. Jiří Houdek se vzdal své funkce k 31.01.2014, v sou...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  Volba starosty města Třeboň.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Zdeněk Mráz - uvedl, že starosta Ing. Jiří Houdek se vzdal své funkce k 31.01.2014, v současné době
  zastupuje starostu místostarostka Mgr. Terezie Jenisová.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 18/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  volbu starosty města Třeboň Zastupitelstvem města Třeboně.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

  Volební řád řeší dva způsoby volby, a to tajné nebo veřejné hlasování.
  Předseda volební komise vyzval k předložení návrhů na způsob volby:

  Anna Kahounová předložila návrh na tajnou volbu.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. předložil návrh na volbu aklamací tj. veřejnou volbu.

  Výsledek hlasování o návrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D. - veřejné hlasování:
  Pro: 16 Proti: 1 Zdrželi se: 0 Nehlasovali: 5
  PŘIJATO

  Usnesení ZM č. 19/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  volbu starosty města Třeboň veřejným hlasováním.  Zápis z 31. jednání ZM dne 26.02.2014 3
  Předseda komise vyzval přítomné k podání návrhů na funkci starosty:

  Doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. poznamenal, že se nejedná podle jednacího řádu.

  MUDr. Antonín Doležal navrhuje na funkci starostky Mgr. Terezii Jenisovou.
  Mgr. Terezie Jenisová vyjádřila souhlas s kandidaturou.

  Výsledek hlasování o návrhu na funkci starostky – Mgr. Terezie Jenisová:
  Pro: 15
  ZVOLENA

  Usnesení ZM č. 20/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. zvolilo
  starostkou města Třeboně Mgr. Terezii Jenisovou

 • 31. jednání ZM Třeboně:
  Volba starosty města Třeboně - Technická poznámka

  Datum: 26. 2. 2014

  Volba starosty města Třeboň.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Zdeněk Mráz - uvedl, že starosta Ing. Jiří Houdek se vzdal své funkce k 31.01.2014, v sou...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  Volba starosty města Třeboň.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Zdeněk Mráz - uvedl, že starosta Ing. Jiří Houdek se vzdal své funkce k 31.01.2014, v současné době
  zastupuje starostu místostarostka Mgr. Terezie Jenisová.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 18/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  volbu starosty města Třeboň Zastupitelstvem města Třeboně.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

  Volební řád řeší dva způsoby volby, a to tajné nebo veřejné hlasování.
  Předseda volební komise vyzval k předložení návrhů na způsob volby:

  Anna Kahounová předložila návrh na tajnou volbu.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. předložil návrh na volbu aklamací tj. veřejnou volbu.

  Výsledek hlasování o návrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D. - veřejné hlasování:
  Pro: 16 Proti: 1 Zdrželi se: 0 Nehlasovali: 5
  PŘIJATO

  Usnesení ZM č. 19/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  volbu starosty města Třeboň veřejným hlasováním.  Zápis z 31. jednání ZM dne 26.02.2014 3
  Předseda komise vyzval přítomné k podání návrhů na funkci starosty:

  Doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. poznamenal, že se nejedná podle jednacího řádu.

  MUDr. Antonín Doležal navrhuje na funkci starostky Mgr. Terezii Jenisovou.
  Mgr. Terezie Jenisová vyjádřila souhlas s kandidaturou.

  Výsledek hlasování o návrhu na funkci starostky – Mgr. Terezie Jenisová:
  Pro: 15
  ZVOLENA

  Usnesení ZM č. 20/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. zvolilo
  starostkou města Třeboně Mgr. Terezii Jenisovou

 • 31. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 2 - úprava schváleného rozpočtu - Diskuze

  Datum: 26. 2. 2014

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – navrhuje doplnění návrhu r...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – navrhuje doplnění návrhu rozpočtového opatření předloženého Radou města Třeboně:
  „přesunutí z položky 5223 částky 458.000,00 Kč ze sociálních služeb a zdravotnictví do položky 5222 na
  kulturu a sport v částce 196.000,00 Kč a tělovýchovu a sport 262.000,00 Kč“.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Marie Košinová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., pan Vladimír Janíček, MUDr. Antonín
  Doležal, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 17:48 Kahounová – odchod – počet 21
  17:50 Kahounová – příchod – počet 22
  18:00 Korda – odchod – počet 21
  18:03 Korda – příchod – počet 22

  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  - přesunutí z položky 5223 částky 458.000,00 Kč ze sociálních služeb a zdravotnictví do položky 5222 na
  kulturu a sport v částce 196.000,00 Kč a tělovýchovu a sport 262.000,00 Kč. Zápis z 31. jednání ZM dne 26.02.2014 5
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 13 Zdrželi se: 3
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 25/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 2, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace – JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 2324 Meziobecní spolupráce - SMO, § 6171, ORJ 0780, ORG 0, UZ 0
  o částku 982.890,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče - ÚP ČR - (ost. neinv. tr.
  obyv.), § 4339, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO - Lidická ul., §
  2212, ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX,
  UZ 0 o částku 6.417.110,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0XXX, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč,
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  2. 744 XXX 0900 0 4122 0,000 0,000 +242,000 242,000
  0 0 0800 3639 3111 3007,600 3007,600 -1260,000 1747,600
  0 0 0780 6171 2324 982,890 982,890 -982,890 0,000
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  2. 744 9900000XXX 900 3314 5336 0 0,000 242,000 242,000
  13010 9100000000 100 4339 5XXX 0 0,000 285,894 285,894
  0 9750000223 750 2212 5171 300 300,000 700,000 1000,000
  0 XXXX 750 2212 6121 0 0,000 2922,000 2922,000
  0 219000300 750 2219 6121 0 0,000 980,000 980,000
  0 XXXX 750 2219 6121 0 0,000 900,000 900,000
  0 6091000000 750 3412 6121 15000 15000,000 3000,000 18000,000
  0 230000000 750 3526 6121 1000 1000,000 6417,110 7417,110
  XXXXX XXXXXXXXX 0XXX 6402 5366 0 0,000 105,126 105,126
  Financování (tis. Kč):
  2. 0 9850000000 0800 0 8115 6586,58 6586,580 +17553,020 24139,600
  II. ukládá
  všem příslušným odborům plnit usnesení. Zápis z 31. jednání ZM dne 26.02.2014 6

  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Důvodová zpráva:
  - kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města aktuální info...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Důvodová zpráva:
  - kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města aktuální informaci o plnění usnesení orgánů města (viz
  příloha). Zpráva o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva dne 16.12.2013 byla
  zastupitelům zaslána dne 15.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz k Usnesení RM č. 941/2013 – odvolání prokuristy Ing. Jiřího Houdka.
  Požaduje vysvětlení a důvody, proč došlo k tomuto kroku a zda to projednávala dozorčí rada lázní.
  Ing. Jiří Houdek – je to v plné kompetenci Valné hromady, tedy rady města. Důvody jsou v zápisu
  formulovány jasně.
  pan Zdeněk Mráz – zvedl ruku pro odvolání Jiřího Houdka z funkce prokuristy, stejně tak, jako zvedl ruku
  v době, kdy byl do funkce jmenován. Za tu dobu došlo k určitým změnám. Celá záležitost je plně
  v kompetenci RM.
  MUDr. Antonín Doležal – problém nastal v době, kdy pan starosta jako prokurista a pan generální ředitel
  přestali mezi sebou komunikovat. Půl roku jsme se to snažili řešit, ale nakonec došlo k tomu, že spolupráce
  mezi nimi nebyla možná. Takže RM jako valná hromada přistoupila k tomuto kroku.
  Ing. Jiří Houdek – ohradil se proti vyjádření jednatele. Jednatel i ostatní členové rady města měli důkazy
  o tom, že generální ředitel nerespektoval prokuristu jako svého nadřízeného. Ohrazuje se proti tomu, že byla
  nedostatečné komunikaci mezi prokuristou a generálním ředitelem. Dodal, že je to záležitost střetu názorů,
  ale možná také střetu zájmů.
  Mgr. Terezie Jenisová – došlo k výrazným změnám a posunům. Věci se posledního půl roku děly tak, že již
  nebyla shoda jak ve vedení lázní, tak mezi vedením lázní a radou města jako valnou hromadou. Pan
  prokurista byl podle organizačního schématu nejvyšší osobou, ale ne jedinou, která může vše rozhodnout
  sama.
  Ing. Jiří Houdek – skutečnost je taková, že RM dala za pravdu generálnímu řediteli a ne mně. Budoucnost
  ukáže, jestli to bylo dobré nebo špatné rozhodnutí.
  pan Zdeněk Mráz – navrhuje ukončit diskuzi a pokračovat v projednávání bodů.
  Mgr. Marie Florianová – dozorčí rada lázní se tím nezabývala. Oznámila, že odchází z rady města
  a z dozorčí rady lázní.

  Zdeněk Mráz dává návrh na ukončení diskuze.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 6 Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

  - odchody a příchody: 17:19 Korda – odchod – počet 23
  17:21 Korda – příchod – počet 24
  17:22 Hlásek – odchod – počet 23
  17:24 Hlásek – příchod – počet 24 Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (04.12.2013, 18.12.2013, 07.01.2014) a zastupitelstva města (16.12.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013, která
  byla zaslána dne 15.01.2014.

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření provedená radou města v období od 5.12.2013 do 15.1.2013 - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 05.12.2013 do 15.01.2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení ZM č. 182/2012-2...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 05.12.2013 do 15.01.2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení ZM č. 182/2012-22 ze dne 17.12.2012
  a Usnesení ZM č. 148/2013-29 ze dne 16.12.2013 k projednání přehled rozpočtových opatření provedených
  dle zmocnění v období od 05.12.2013 do 15.01.2014.
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 05.12.2013 do 15.01.2014

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Požadavek klubu zastupitelů ODS - změny v rozpočtu města na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Rozpočtové opatření č. 130 – řízení likvidity.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na schválení rozpočtu u položek
  krátkodob...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Rozpočtové opatření č. 130 – řízení likvidity.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na schválení rozpočtu u položek
  krátkodobého financování z tuzemska takto:
  - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce 13.500.000,00 Kč,
  - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce -13.500.000,00 Kč.
  Popis situace: Na těchto položkách jsou v průběhu roku účtovány převody finančních prostředků mezi
  vlastními bankovními účty zřízenými u ČSOB, a.s., z důvodu zhodnocování volných finančních zdrojů na
  spořicím účtu TOP. Jelikož výše těchto převodů se vyhodnocuje v závislosti na konkrétní situaci v řízení
  krátkodobé likvidity až do samotného závěru roku, je nyní předkládán návrh rozpočtového opatření na
  rozpočtové pokrytí konečné výše převodů. Tyto obraty jsou rozpočtově neutrální a nemají žádný vliv na
  saldo rozpočtu.
  Rada města přijala v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 10/2014-100 – 15.01.2014
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtové opatření č. 130, které spočívá v doplnění rozpočtu u položek krátkodobého financování
  z tuzemska takto:
  - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce 13.500.000,00 Kč,
  - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce -13.500.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit návrh rozpočtového opatření na jednání ZM dne 27.01.2014.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 2/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 130, které spočívá v doplnění rozpočtu u položek krátkodobého financování
  z tuzemska takto:
  - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce 13.500.000,00 Kč,
  - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce -13.500.000,00 Kč. Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 4
  Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po
  RO
  Financování (tis. Kč):
  130. 0 0 0 0 8117 0,0 0,0 +13 500,00 +13 500,00
  0 0 0 0 8118 0,0 0,0 -13 500,00 -13 500,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí finančního příspěvku na Třeboňskou lázeňskou televizi - uzavření smlouvy - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Poskytnutí finančního příspěvku na Třeboňskou lázeňskou televizi + uzavření smlouvy.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 39/...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Poskytnutí finančního příspěvku na Třeboňskou lázeňskou televizi + uzavření smlouvy.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 39/2014-100 ze dne 15.01.2014 k projednání
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 520.000,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s.r.o., za účelem podpory pokrytí
  nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního
  programu – Třeboňské lázeňské televize (dále jen TLTV) v kalendářním roce 2014 a zároveň uzavření smlouvy o
  poskytnutí výše uvedeného příspěvku mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s.r.o. Třeboňská lázeňská
  televize (dále jen TLTV) vysílá svůj program na kanálu č. 54 na území Třeboňska a na kanálu č. 29 na území
  Českých Budějovic. Vysílání bylo zahájeno v září roku 2013 a do 31.10.2013 se jednalo o zkušební provoz.
  Programovou náplň TLTV tvoří informace, zpravodajství, kulturní pozvánky a záznamy ze zajímavých kulturních,
  společenských a sportovních akcí města a lázní. Výrobu a šíření televizního signálu TLTV zajišťuje pro Lázně
  Aurora, s.r.o., na základě uzavřených smluv společnost Jihočeská telekomunikační, s.r.o. (Smlouva o výrobě
  informačního městského a lázeňského televizního programu a Smlouva o šíření televizního signálu městského a
  lázeňského televizního programu). Finanční příspěvek města Třeboně v navrhované výši 520.000,00 Kč pokryje
  1/3 celkových ročních nákladů na výrobu a šíření signálu TLTV. Jednou třetinou se budou na pokrytí nákladů
  podílet Lázně Aurora, s.r.o., a jednou třetinou Bertiny lázně Třeboň, s.r.o.
  Rada města přijala dne 15.01.2014 v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 39/2014-100
  Rada města Třeboně v působnosti valné hromady společnosti Lázně Aurora, s.r.o.
  I. schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o šíření televizního signálu městského a lázeňského televizního programu
  uzavřené dne 02.08.2013 mezi společností Lázně Aurora, s.r.o., a společností Jihočeská telekomunikační,
  s.r.o., se sídlem Políkno 57, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:243 11 243.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 520.000,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s.r.o., za účelem podpory
  pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského
  televizního programu (Třeboňské lázeňské televize) v kalendářním roce 2014.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 10
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s.r.o.,
  se sídlem Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, IČ: 25179896, jejímž předmětem je poskytnutí finančního
  příspěvku ve výši 520.000,00 Kč za účelem podpory pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením
  televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního programu (Třeboňské lázeňské
  televize) v kalendářním roce 2014.
  IV. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 3, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 120.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5213 Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi, § 3341, ORJ 0780,
  ORG 9780000000, UZ 0 o částku 120.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  3. 0 0 0800 3639 3111 3007,60 1747,600 +120,00 1867,60
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  3. 0 9780000000 0780 3341 5213 400,00 400,00 +120,00 520,00

  V. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2014.
  Tento předkládaný návrh: je v souladu s upraveným rozpočtem. Vztah předkládaného materiálu k dani
  z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz, Mgr. Jitka Bednářová, Ing.
  Jaroslav Kubal, Ing. Milan Hlásek
  - odchody a příchody: 18:55 Kahounová – odchod – počet 22
  18:57 Kahounová – příchod – počet 23
  - požadavky: Jan Váňa žádá podání informací o tom, kolik bude stát jedna premiérová minuta, kolik
  premiérových minut se bude zpracovávat za určitý úsek za týden, za měsíc, kdy se to bude reprízovat,
  vysílací schéma.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 5/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 520.000,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s.r.o., za účelem podpory
  pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského
  televizního programu (Třeboňské lázeňské televize) v kalendářním roce 2014,
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s.r.o.,
  se sídlem Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, IČ: 25179896, jejímž předmětem je poskytnutí finančního
  příspěvku ve výši 520.000,00 Kč za účelem podpory pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením
  televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního programu (Třeboňské lázeňské
  televize) v kalendářním roce 2014,
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostovi k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Veřejné dražby - informace - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Veřejné dražby – informace.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 37/2014-100 ze dne 15.01.2014
  k projednání informaci o veřejn...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Veřejné dražby – informace.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 37/2014-100 ze dne 15.01.2014
  k projednání informaci o veřejných dražbách.
  Rada města svým Usnesením č. 37/2014-100 ze dne 15.01.2014:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o veřejné dražbě.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit informaci na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Houdek, pan Josef Neužil
  - odchody a příchody: 19:37 Matuška – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o veřejné dražbě.

  k bodu 16
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání „Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014
  z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň“. Na základě žádostí vlastníků (fyzických,
  právnických osob, církve a města Třeboň) nemovitých a movitých kulturních památek, odbor územního
  plánování a stavebního řádu MěÚ zpracoval seznam akcí pro dotaci na rok 2014 z Programu regenerace
  městské památkové rezervace Třeboň. Tento seznam včetně celkových rozpočtových nákladů na obnovu
  památek bude předložen Ministerstvu kultury ČR, které po posouzení přidělí v rámci svých možností
  celkovou finanční částku, která pak bude rozdělena na jednotlivé akce obnovy kulturní památky v Městské
  památkové rezervaci Třeboň. Všechny objekty jsou zapsány v seznamu kulturních památek. Pracovní
  skupina, zabývající se programem regenerace, tento seznam akcí dne 05.11.2013 posoudila a doporučila
  k projednání RM a ZM. Odbor územního plánování a stavebního řádu předkládá k projednání a schválení
  návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
  Rada města na svém jednání dne 15.01.2014 přijala toto usnesení:
  Usnesení RM č. 33/2014-100
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  „Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň“.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  27.01.2014.
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň
  dle návrhu.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit další zpracování podkladů pro dotaci v roce 2014. Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 21
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Aktualizovaný plán rodinné politiky města Třeboně pro rok 2014. - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Aktualizovaný Plán rodinné politiky města Třeboně pro rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM č. 993/2013-98 ze dne 18. 12. ...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  Aktualizovaný Plán rodinné politiky města Třeboně pro rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM č. 993/2013-98 ze dne 18. 12. 2013
  k projednání aktualizovaný „Plán rozvoje rodinné politiky města Třeboň pro rok 2014“. Plán rozvoje rodinné
  politiky je nezbytnou součástí přihlášky do soutěže Obec přátelská rodině, kterou vyhlašuje Ministerstvo
  práce a sociálních věcí ČR. Tato soutěž je prostředkem k podpoře prostředí přátelského rodině v české
  společnosti na komunální úrovni. Obce se přihlašují prostřednictvím soutěžního formuláře, jehož součástí je
  i plán rozvoje rodinné politiky. Obec může při úspěšném posouzení přihlášky získat až 1.100.000,00 Kč na
  rozvoj rodinné politiky v obci (neinvestiční dotace). Město Třeboň se soutěže účastní podruhé. V loňském
  roce byl zpracován Plán rozvoje rodinné politiky města Třeboně pro rok 2013. Předkládaný dokument je jeho
  aktualizací. V případě získání dotace není nutný finanční podíl města. Výsledky soutěže lze očekávat
  v průběhu března 2014. Tento předkládaný návrh nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah
  předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 20:26 Kahounová – příchod – počet 22
  20:27 Janíček – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 15/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  aktualizovaný Plán rozvoje rodinné politiky města Třeboně pro rok 2014
  II. ukládá
  kanceláři starosty zaslat výpis z usnesení Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Pověření Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň ve Sdružení lázeňských míst České republiky - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Pověření Ing. Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň ve Sdružení lázeňských míst ČR.
  Důvodová zpráva:
  - starosta města Ing. Jiří Houdek doposud vykonával pozici předsedy ve S...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Pověření Ing. Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň ve Sdružení lázeňských míst ČR.
  Důvodová zpráva:
  - starosta města Ing. Jiří Houdek doposud vykonával pozici předsedy ve Sdružení lázeňských míst ČR, kde
  byl dne 13.11.2011 na Sněmu Sdružení lázeňských míst ČR konaném v Brně, jednomyslně zvolen a dle
  stanov tohoto sdružení je automaticky zastupujícím za město, jako člena sdružení, starosta. Dle stanov
  sdružení čl. VII, bod 7 – Fyzická osoba přestává být orgánem nebo členem orgánu uplynutím funkčního
  období, odvoláním, vzdáním se funkce, které je účinné po uplynutí měsíce následujícího poté, co tuto
  skutečnost osoba, která se vzdává funkce, oznámí radě, dále okamžikem, kdy fyzická osoba přestane být
  starostou, primátorem, místostarostou či náměstkem primátora, statutárním zástupcem nebo pověřenou
  osobou člena SLM, či ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, úmrtím. V případě, že fyzická
  osoba přestane být starostou, primátorem, místostarostou či náměstkem primátora na základě výsledku
  komunálních voleb zvolením jiné osoby starostou, primátorem, místostarostou či náměstkem primátora,
  přestává být orgánem nebo členem orgánu až dnem, v kterém se uskuteční sněm svolaný do třech měsíců
  ode dne voleb do obecních zastupitelstev. Nebude-li tento sněm svolán ve lhůtě uvedené ve stanovách,
  přestává být orgánem nebo členem orgánu uplynutím lhůty tří měsíců od uskutečnění komunálních voleb.
  Dále dle stanov čl. IV, bod 2. – Řádným členem může být:
  Obec ČR uvedená v čl. I odst. 3 stanov, která podá písemnou přihlášku, jejíž součástí je výpis z usnesení
  zastupitelstva obce, ve kterém bude stanoveno, že zastupitelstvo souhlasí s tím, aby se obec stala členem
  SLM s uvedením jména a funkce osoby, která bude jeho jménem jednat, pokud touto osobou nebude
  starosta či primátor, místostarosta či náměstek primátora, ale jiná pověřená fyzická osoba (v tomto případě
  je třeba k přihlášce doložit písemnou plnou moc k jednání v SLM s uvedením usnesení zastupitelstva nebo
  rady obce o zastupování).
  Aby nadále Ing. Jiří Houdek mohl vykonávat pozici předsedy a případnou změnou nebylo narušeno
  vyjednávání o změnách indikačního seznamu, bylo by žádoucí přijmout toto opatření a pověřit Ing. Jiřího
  Houdka zastupováním ve sdružení, kde tím neztrácí pozici předsedy a vyjednávání o indikačním seznamu
  by nebylo ohroženo. Zastupování jiným členem zastupitelstva nebo uvolněným členem by nedávalo možnost
  automaticky vykonávat pozici předsedy, neboť funkce předsedy je funkce volená a je na jméno.
  Diskuse:
  - diskutující:
  pan Zdeněk Mráz – zdrží se hlasování. Podle jeho názoru by zástupcem ve Sdružení lázeňských míst ČR
  měla být osoba, která zastupuje město Třeboň.
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – doporučuje zastupitelům, aby souhlasili s tím, že Ing. Jiří Houdek
  zůstane zástupcem města Třeboně ve Sdružení lázeňských míst, neboť udělal mnoho pro české lázeňství.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – zdrží se hlasování.
  PaedDr. Jan Váňa – navrhuje odložení bodu.
  Mgr. Marie Florianová – přimlouvá se za schválení Ing. Jiřího Houdka jako zástupce města v SLM ČR.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Houdek, Ing. Lucie Říhová, pan Vladimír Janíček, pan Josef Neužil
  - odchody a příchody: 20:46 Elexhauser – odchod – počet 22
  20:50 Elexhauser – příchod – počet 23
  Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 28
  PaedDr. Jan Váňa dává protinávrh na odložení bodu:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odložení pověření Ing. Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň jako zastupitele ve Sdružení
  lázeňských míst České republiky.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 5 Zdrželi se: 8 Nehlasovali: 1 (Houdek)
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  pověření Ing. Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň jako zastupitele ve Sdružení lázeňských
  míst České republiky.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 12 Nehlasovali: 1
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka A. Kahounová - město nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.

  Datum: 27. 1. 2014

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tom...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tomáš Veselý, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, pan
  Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na volné poukazy na lázeňský pobyt pro fotbalové hráče Sparty.
  Mgr. Jitka Bednářová
  Ing. Milan Hlásek – požaduje informace o poukazech pro hráče Sparty.
  pan Bohumil Matuška

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 - 2016. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k pr...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016. Na základě novely č. 557/2004 Sb.
  zákona č. 250/2000 Sb., mají obce povinnost sestavovat rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po
  roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled by měl být aktualizován, pokud dojde
  k významným změnám, které mají na již sestavený rozpočtový výhled zásadní vliv. Předkládaný návrh
  rozpočtového výhledu obsahuje informace o plánovaných příjmech, výdajích a financování rozčleněné podle
  druhového třídění rozpočtové skladby. Položky výhledu na rok 2014 jsou v souladu s navrhovaným
  rozpočtem na rok 2014. Rozpočtový výhled dále obsahuje informace o splácení všech dlouhodobých úvěrů
  a půjček. Jedná se o splátky jistin úvěrů od ČS a.s. z roku 2004 a z roku 2006, dále splátky jistiny úvěru od
  ČSOB a.s. čerpaného v roce 2012 a splátky půjčky od SFŽP poskytnuté za účelem vrácení dotace na ČOV
  Třeboň (uvedenou půjčku bude město Třeboň splácet v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši
  1.710.245,00 Kč od roku 2015 po dobu 10 let, a to v případě, že nedojde k předčasnému splacení půjčky).
  Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době platný rozpočtový výhled byl radou města schválen na období
  2013 – 2015, je potřeba schválit rozpočtový výhled minimálně na období do roku 2016. Předkládaný
  rozpočtový výhled předpokládá plnění příjmové části rozpočtu v roce 2015 ve výši 237.938,79 tis. Kč
  a čerpání běžných výdajů ve výši 173.704,00 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 50.145,00 tis. Kč. Přičemž
  predikce položek běžných výdajů vychází z nastavení výše těchto položek v návrhu rozpočtu pro rok 2014.
  Jednotlivé akce zapojené do kapitálových výdajů vycházejí z dlouhodobé potřebnosti jejich realizace.
  Celková výše výdajů v předkládaném rozpočtovém výhledu pro rok 2015 činí 223.849,00 tis. Kč. Saldo
  rozpočtu (příjmy – výdaje) činí 14.089,79 tis. Kč. Při zohlednění nutného financování (splátky výše
  uvedených jistin) v celkové výši -11.640,98 tis. Kč zůstává k použití pro roční sestavení rozpočtu města pro
  rok 2015 částka 2.448,81 tis. Kč. V roce 2016 jsou v předkládaném rozpočtovém výhledu nastaveny příjmy
  a běžné výdaje dle předchozího období. V kapitálových výdajích je zařazen pouze pravidelný příspěvek
  Svazku obcí regionu Třeboňsko ve výši 1.745,00 Kč. K použití pro roční sestavení rozpočtu města pro rok
  2016 zbývá tedy částka 54.883,81 tis. Kč. I když z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
  pravidlech, v platném znění přímo nevyplývá, že by rozpočtový výhled měl být schválen zastupitelstvem
  města, je doporučováno jeho schválení právě zastupitelstvem s odvoláním na skutečnost, že zastupitelstvo
  schvaluje roční rozpočet a v ustanoveních k rozpočtu je podmínkou, že rozpočet má vycházet
  z rozpočtového výhledu. Schválením rozpočtového výhledu je vlastně zavázáno zastupitelstvo k zohlednění
  dlouhodobých závazků do rozpočtů budoucích období.
  Rada města přijala v této věci na svém jednání dne 04.12.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 899/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 16.12.2013.
  Tento předkládaný návrh: nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah předkládaného materiálu
  k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 10
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – tento rozpočtový výhled nepodpoří z toho důvodu, že není v souladu s jeho představami
  a s tím, co vždy na pozici starosty hájil. Finanční prostředky, které vydělají lázně, by se měly vracet zpět do
  lázní, což se neděje. Druhou záležitostí je, aby se koncepčně financovaly záležitosti, které již byly nějakým
  způsobem rozpracovány. V rozpočtovém výhledu 2014 – 2016 se objevují i Technické služby, s jejichž
  investicí se nemůže ztotožnit, protože je na úkor i investic lázeňských.
  PaedDr. Jan Váňa – shledává nedostatky v rozpočtovém výhledu, měly by se plánovat investice i do roku
  2016, rozpočtový výhled také nepodpoří, materiál není dobře zpracován.
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na areál TS, stezku Stará a Nová Hlína, tenisové zařízení.
  pan Zdeněk Mráz – rozpočtový výhled nemusí být v budoucnu vždy úplně plněn. Informoval o tom, že
  plánované investice do Bertiných lázní musí řádně připravené. Částka 10 mil. Kč je základní finanční
  částkou. Předpokládá, že dalších 30 – 40 mil. Kč v roce 2015 budou brány z úvěru v novém volebním
  období, stejně jako tomu bylo na Auroře. Podotkl, že nechceme zadlužovat město.
  paní Anna Kahounová – pro tento návrh, který nemusí schvalovat zastupitelstvo, hlasovat nebude.
  Ing. Marie Košinová – nedalo by se to vzít jen na vědomí?
  Ing. Jiří Houdek – rozpočtový výhled by se měl schválit nebo neschválit také proto, aby to byl signál pro
  odbory, aby připravovaly akce na rok 2015, 2016. Celý rozpočtový výhled a zejména rok 2014 je v rozporu
  s koaliční smlouvou, která byla v roce 2010 uzavřena. Uzavřeli jsme si ji sami, nikdo nám do toho
  nezasahoval. Dnes se bohužel dostáváme do rozporu, zejména v oblasti Technických služeb, protože nikde
  v koaliční smlouvě není napsáno, že postavíme TS, že do nich budeme významně investovat, je tam pouze
  sběrový dvůr, nikde také není napsáno, že se budeme snažit vyklidit pozemky pod hrází rybníka Svět za
  účelem následného zhodnocení v dalších letech a v dalším volebním období. Je tam napsáno, že budeme
  využívat dotační prostředky. Tento výhled, ani rozpočet tak, jak je navržen a schválen RM, nemůže podpořit.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – informoval o tom, že legislativa přesně neurčuje, kdo má rozpočtový výhled
  schvalovat. Z ministerstva vnitra jsme dostali 2 výklady. Jeden výklad je ten, že rozpočtový výhled je pouze
  pomocný nástroj a proto ho stačí projednat pouze v radě města a více se rozpočtovým výhledem není nutné
  zabývat. Druhý výklad říká, že vzhledem k tomu, že rozpočet na příslušný rok schvaluje zastupitelstvo města
  jako nejvyšší orgán, bylo by dobré, aby rozpočtový výhled i ZM projednalo a schválilo. Jako RM jsme chtěli
  předejít výkladovým nejasnostem a proto jsme rozpočtový výhled předložili i na ZM.
  Ing. Jiří Houdek – rok 2014 a investice 1 mil. Kč a na druhé straně příjem 55 mil. Kč z lázní už nastiňuje to,
  co se i dále prodlužuje pro rok 2015 a to je jednoznačně tunelování lázní. Jestli lázně dávají ročně do
  rozpočtu 55 mil. Kč a v roce 2014 je na investice 1 mil. Kč a v roce 2015 je tam 10 mil. Kč, tak to nemohu
  jinak naznat. V koaliční smlouvě jsme jednoznačně řekli, že vydělané finanční prostředky z lázní budeme
  v nejvyšší míře vracet do lázní. To byla naše společná dohoda a my ji nerespektujeme a dáváme peníze
  úplně někam jinam. Investiční zadluženost lázní tady je, zejména Bertiných lázní a to, že se tam peníze
  nevrací, je podle mého názoru opravdu tunelování ve chvíli, kdy lázně naopak pro svůj rozvoj a pro svoji
  konkurenceschopnost investice potřebují. Považuji to za zcela nezodpovědné ve vztahu k rozpočtu 2014
  i toho výhledu roku 2015 a 2016.
  pan Zdeněk Mráz – jestliže jsme si vzali úvěr na rekonstrukci v Lázních Aurora, a řekli jsme, že do konce
  volebního období úvěr splatíme, tak tak činíme. My jsme si to slíbili, držíme slovo a říkáme ano, v roce 2014
  splatíme úvěr. Splátka úvěru v příštím roce je přibližně 47 mil. Kč. Takže my netunelujeme lázně, my
  splácíme v roce 2014 47 mil. Kč do lázní, které už dnes po rekonstrukci vydělávají peníze. Z tohoto důvodu
  je rozpočet přiškrcený, nechceme město zadlužovat. Finance, které jsme si půjčili, splatíme do konce
  volebního období.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  PaedDr. Jan Váňa – rozpočtový výhled byl zpracován velmi nedbale.
  Ing. Jiří Houdek, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, pan Zdeněk Mráz

  - odchody a příchody: 17:36 Neužil – příchod – počet 24

  Zdeněk Mráz dává návrh na ukončení diskuze.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 147/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 3 (Houdek, Váňa, Florianová) Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 4
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Návrh rozpočtu na rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013
  k projednání návrh rozpočtu města...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Návrh rozpočtu na rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013
  k projednání návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014. Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
  vychází z předpokladu příjmů ve výši 287.054.810,00 Kč a výdajů ve výši 243.551.390,00 Kč. V roce 2014
  pak město Třeboň uhradí splátky jistin přijatých úvěrů ve výši 50.300.000,00 Kč, které budou kryty
  přebytkem rozpočtu 2014 (příjmy – výdaje) ve výši 43.503.420,00 Kč a změnou stavu na bankovních účtech
  (zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období) ve výši 6.796.580,00 Kč. Návrh rozpočtu
  zahrnuje i transfery (dotace, příspěvky, granty), na něž je zákonný nárok anebo vyplývá nárok z uzavřených
  smluv či rozhodnutí poskytovatele. Návrh rozpočtu zahrnuje i peněžní fondy města Třeboně, tj. fond sociální
  a povodňový fond. Návrh rozpočtu je zpracován podle dosud platné legislativy, v současnosti však stále
  ještě neprošel návrh státního rozpočtu ani prvním čtením ve sněmovně, což znamená, že nejsou potvrzeny
  souhrnné dotační vztahy státního rozpočtu, takže návrh obsahuje minimalistickou částku ve výši
  potvrzeného příspěvku pro letošní rok a případná odchylka pak bude zapracována rozpočtovým opatřením.
  Zákon rovněž vyžaduje, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, kterými jsou povinny se řídit
  všechny orgány a organizační složky města a právnické osoby napojené na rozpočet města. Zastupitelstvo
  města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
  a věcných darů jednotlivým fyzickým a právnickým osobám. Toto ustanovení se m. j. vztahuje i na městem
  zřízené příspěvkové organizace, kterým jsou z rozpočtu města poskytovány provozní a investiční příspěvky.
  Je proto žádoucí pro zajištění jejich rovnoměrného financování, aby současně se schválením rozpočtu (což
  je předpoklad), bylo schvalujícím orgánem výslovně odsouhlaseno poskytnutí příspěvků konkrétním
  příspěvkovým organizacím ve výši a na účel uváděný v návrhu rozpočtu. Zákon dále umožňuje, aby rada
  města v zájmu zabezpečení plynulého hospodaření podle schváleného rozpočtu mohla provádět rozpočtová
  opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města. Ke konečnému schválení bude rozpočet města na
  rok 2014 dle rozhodnutí rady města předložen zastupitelstvu města na jednání 16.12.2013. Po zpřesněném
  odhadu očekávané skutečnosti ke konci roku lze reálně očekávat, že přebytek hospodaření zapojený do
  návrhu rozpočtu bude naplněn. Přílohou podkladového materiálu je návrh rozpočtu na rok 2014 v tištěné
  podobě. Návrh rozpočtu je členěn do dvou částí:
  - závazná část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, do které náleží
  o souhrnná bilance
  o bilanční tabulka podle odpovědných míst
  o příjmy a výdaje podle odpovědných míst v členění podle rozpočtové skladby
  - informativní část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, která obsahuje
  o informace o tvorbě a použití fondů v roce 2014
  o přehled kapitálových výdajů
  o specifikaci kapitálových příjmů ORJ 800
  o přehled k příspěvkům a dotacím přidělovaných z rozpočtu města v oblasti kultury
  a cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví a pro ostatní
  činnosti
  Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2014 dne 27.11.2013 a Usnesením č. 892/2013-96 jej
  doporučila zastupitelstvu města schválit:
  Usnesení RM č. 892/2013-96:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč
  financování ve výši - 43.503.420,00 Kč
  celkové zdroje ve výši 243.551.390,00 Kč
  běžné výdaje ve výši 171.010.960,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 12
  2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu
  rozpočtu,
  4) zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.000.000,00 Kč,
  c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2014 na úřední desce a předložit materiál
  na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – návrh rozpočtu podpořit nemohu, je to návrh, který vychází ze shody v radě, ale bohužel
  nedošlo ke konsenzu mezi návrhem mým a radou, protože jsem opět toho názoru, že investice do TS je
  zbytná investice, která může rok až tři roky počkat. Určitě by sběrový dvůr, který tam byl postaven, netrpěl
  nějakým zastaráním. V této době by se mělo významněji investovat do lázní z toho důvodu, že lázně
  potřebují investice na svůj rozvoj a zajištění konkurenceschopnosti. Dále v rozpočtu postrádám takové
  záležitosti jako je např. výstavba sociálního bydlení a záležitosti kolem sociálních bytů, stejně tak je velmi
  významné, že díky zamýšleným investicím, které tam jsou, jsou omezovány i výdaje do místních částí.
  Osobně jsem se vždy snažil, aby místní části byly úměrně financovány. V návrhu rozpočtu tuto úměru
  nevidím. To samé je i záležitost nedostatečné situace ve financování lázeňství. Osobně jsem byl názoru,
  abychom snížili nájemné lázním minimálně o 5 možná 10 mil. Kč. Lázně se potřebují dostat z toho šoku,
  který zažívaly v letošním roce. V rozpočtu zároveň schází i dotované stavby, na které město zároveň získává
  dotace. Jedná se např. o Dům Štěpánka Netolického a dotace 15 mil. Kč.
  Mgr. Marie Florianová – vadí mi, že rozpočet je tak napnutý. Seškrtalo se, co šlo. Myslím, že to ale bylo na
  úkor dobrých věcí. Zmínila, že V loňském roce se Lázně Aurora platily 45 mil. Kč do městské pokladny, letos
  to bylo 51 mil. Kč. Poukázala na to, že lázně jsou jedinou společností, která pro město přináší takové zisky.
  Pokud bychom to vzali na počet zaměstnanců, tak každý zaměstnanec Aurory letos přinesl do rozpočtu
  města svojí prací 150.000,00 Kč. Každý zaměstnanec Bertiných lázní přinesl do rozpočtu města v letošním
  roce, i když se Bertiným lázním snížil pronájem městu o 15 mil. Kč, 58.800,00 Kč. Jaký jiný podnik může mít
  město, než lázně, které mu přináší takovéto zisky a přesto v rozpočtu do lázní nedává nic? Je to smutné,
  protože Berta nebude konkurenceschopná. V době, kdy je 50 % klientely hrazeno ze zdravotních pojišťoven,
  jsme na tom pořád ještě dobře. Dělá se všechno pro to, aby do lázní lidé jezdili a aby se co nejvíce vydělalo.
  Když se podíváme na to, jaká je obsazenost lázní v ČR, tak jsou na tom městské slatinné lázně ještě dobře.
  Je opravdu škoda, že se Berta nepodpoří, protože jinak nebude konkurenceschopná. Do Berty prší střechou,
  v zimním období, až se začne srážet vlivem teploty na vikýřích, které jsou ve stropech, voda, tak tam poletí
  proudy vody a je to pro ostudu. Když klient navštíví Lázně Aurora, už se nechce do Bertiných lázní vracet.
  Lázně Aurora by si také zasloužily nějaké peníze. Také nejsou podporovány investice, které by vzešly
  z evropských fondů, tzn. např. kulturní akce jako Dům Štěpánka Netolického. Seškrtaly se školy, nepočítá se
  se soc. bydlením, je také vyškrtaná oprava komunikací.
  pan Vladimír Janíček – připomněl, že na minulém jednání zastupitelstva města byla schválena investice do
  správní budovy Technických služeb a zároveň i do rozvoje a přesunu společnosti. V současné době se i
  vedení společnosti rozhodlo, že chce investovat vlastní finanční prostředky, které má připraveny na své
  investice a investovat zčásti do dalšího rozvoje a výstavby další budovy autodílny.
  MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Houdek
  PaedDr. Jan Váňa – informoval o tom, že by chtěli předložit návrhy a pokud by se našla shoda a zařadily se
  položky a změny, které navrhují, tak by rádi rozpočet podpořili.
  pan Zdeněk Mráz – pro návrhy opozice za sebe hlasovat nebude, protože by se rozbouralo něco, co se
  měsíce připravovalo.
  Paeddr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – upozornil na to, že je škoda, že opozice materiál neposkytla dříve, tzn. v rámci
  lhůty, kdy rozpočet visel. Mohli bychom se tím zabývat a možná bychom v některých věcech našli řeč.
  paní Anna Kahounová – vznesla dotazy na některé položky v rozpočtu. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 13
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Bc. Eva Dytrichová, Ing.
  Jaroslav Kubal, pan Vladimír Janíček, Ing. Milan Hlásek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal
  Bc. Petr Michal, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – seznámil zastupitele s navrhovanými změnami v rozpočtu na rok 2014.
  Ing. Jiří Houdek
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – seznámil zastupitele s výsledky jednání finančního výboru nad rozpočtem 2014.
  - odchody a příchody: 18:39 Kahounová – odchod – počet 23
  18:41 Kahounová – příchod – počet 24
  18:48 Neužil – odchod – počet 23
  18:48 Korda – odchod – počet 22
  18:51 Korda – příchod – počet 23
  18:52 Neužil – příchod – počet 24
  18:59 Elexhauser – odchod – počet 23
  19:01 Florianová – odchod – počet 22
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 23
  19:04 Florianová – příchod – počet 24
  19:18 Kahounová – odchod – počet 23
  19:19 Kohout – odchod – počet 22
  19:20 Kohout – příchod – počet 23
  19:21 Kahounová – příchod – počet 24

  Návrh na doplnění a změnu rozpočtu od doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.

  Pozměňovací návrh:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navržené změny rozpočtu na rok 2014 v uvedeném přehledu:
  návrh RM
  v tis. Kč
  konečný návrh
  v tis. Kč
  Dopravní obslužnost 600 100
  Hubení komárů 100 200
  TS smlouva – čištění města 2 840 2 340
  Nebytové prostory – ostatní
  služby, revize
  600 300

  Zázemí pro tenisový klub 600 2 000
  Sportovní areál - tribuna, travnatá
  plocha
  15 000 8 000
  Bertiny lázně – investice 1 000 5 000
  Bytové prostory – technické
  zhodnocení
  500 1 500
  Administrativní budova TS 12 100 6 100
  Venkovní bazén 7 000
  Oprava ulice Boženy Němcové 3 863
  Chodník Sportovní ulice 1 500
  Veřejné prostranství Palackého
  nám.
  1 500
  Zábradlí u Budějovické brány 1 000
  Tiskové konference, P.R. +
  marketing
  90 190
  Poplatek za provoz,
  shromaždování a odstr. kom.
  odpadu
  4 200 3 800
  Pronájem - nebytové prostory –
  Bertiny lázně
  10 000 15 000
  Pronájem – pozemky – TLR 500 1 000
  Audit – přezkum hospodaření 163 0
  Odbor kultury – běžné výdaje 7 330 5 730
  MěPo – běžné výdaje 7 954 7 654
  Změny v příjmové i výdajové části jsou e výši 21.830.000,00 Kč, tedy rozpočtově neutrální.
  Příloha: Změny v návrhu rozpočtu města na rok 2014 předložené doc. RNDr. Jiřím Masojídkem, CSc. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 14
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 10 Zdrželi se: 8
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč
  financování ve výši - 43.503.420,00 Kč
  celkové zdroje ve výši 243.551.390,00 Kč
  běžné výdaje ve výši 171.010.960,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč
  2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2014 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu
  rozpočtu,
  4) zmocnění pro radu města pro rok 2014 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.000.000,00 Kč,
  c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 8 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o prodej pozemku 54 m čtverečních nedaleko zámku. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 861/2013-95...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 861/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej
  části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m2
  v k. ú. Třeboň. Zájmová část pozemku přiléhá k pozemkům
  ve vlastnictví žadatelů. Důvodem je záměr celkové rekonstrukce objektu restaurace Šupinka včetně
  přilehlých ploch. Za zájmovou část pozemku nabízí kupní cenu v částce 3.000,00 Kč/m2
  . Na zájmové části
  pozemku se nachází vedení NN a kanalizace. Zájmovou část pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 25 m2

  v k. ú. Třeboň užívá spol. Šupina a Šupinka s.r.o. na základě nájemní smlouvy jako předzahrádku. Nájemní
  smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nájemné je stanoveno ve výši 17.000,00 Kč/rok.
  OFM sděluje, že pozemek p. č. KN 9/2 v k. ú. Třeboň je součástí areálu národní kulturní památky Zámek
  Třeboň. V případě, že by zastupitelstvo města schválilo prodej předmětné části pozemku, bylo by město jako
  vlastník národní kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, podle § 13 povinno
  zájmovou část pozemku přednostně nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního
  vlastnictví). Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl, že se jedná o veřejné prostranství v exponované historické části
  města. Prodej není možné doporučit. Odbor rozvoje a investic uvedl, že vzhledem ke stísněnosti stávajících
  poměrů nedoporučuje prodat pro záměr zástavby. Ing. Vaclík uvedl, že pozemek není takového rozsahu,
  aby prostor zásadním způsobem ovlivnil, zřejmě by měl být využíván jako prostor pro letní terasu.
  Směrodatné by mělo být vyjádření od. územ. plán. a st. řádu. OFM se přiklání k vyjádření příslušných odborů
  a navrhuje zájmový pozemek neprodat.
  Rada města svým Usnesením č. 861/2013-95 ze dne 20.11.2013:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 15
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová
  - odchody a příchody: 20:09 Masojídek – odchod – počet 23
  20:09 Elexhauser – odchod – počet 22
  20:09 Kubal – odchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 149/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Nehlasovali: 3
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Doplnění usnesení ZM č. 89/2013 týkajího se prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Doplnění Usnesení ZM č. 89/2013-27 týkajícího se prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice
  západ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na zák...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Doplnění Usnesení ZM č. 89/2013-27 týkajícího se prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice
  západ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č.864/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání revokaci a doplnění usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 týkající se prodeje pozemků,
  příp. jejich částí, p. č. KN 1643/2, p. č. KN 1643/3, p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18, p. č. KN 1643/1, vše
  v k. ú. Břilice. Pozemky se nachází v lokalitě ZTV Břilice západ. Dne 04.11.2013 zastupitelstvo města na
  svém jednání projednalo výsledek zveřejněného záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ
  a rovněž možnost zrušení či doplnění usnesení ZM č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013. ZM Usnesením
  č. 121/2013-28 ze dne 04.11.2013 zrušilo obálkovou soutěž ze dne 15.10.2013. Ve věci možnosti zrušení,
  příp. doplnění, Usnesení č. 89/2013-27 nepřijalo žádné usnesení. Z toho vyplývá, že platí původní usnesení
  ZM o schválení záměru prodeje stavebních pozemků bez možnosti odstoupení města Třeboně od
  uzavřených kupních smluv. Náklady na vybudování infrastruktury v zájmové lokalitě jsou počítány ve výši
  cca 10.000.000,00 Kč. V případě, že by došlo k prodeji byť jediného pozemku, muselo by město
  infrastrukturu vybudovat. Z uvedeného důvodu je celý případ opětovně předložen orgánům obce
  k projednání.
  Vývoj případu: Dne 09.09.2013 přijalo ZM své Usnesení č. 89/2013-27, kterým schválilo zveřejnění záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ za podmínky, že nabídková cena byla vyhlášena v min. částce
  1.600,00 Kč/m2
  , kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím.
  Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. Byla stanovena
  podmínka, že pokud město Třeboň nevybuduje k zájmovým pozemkům infrastrukturu do 30.06.2015, má
  kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  V době zveřejnění záměru prodeje byla podána pouze jedna nabídka, a to nabídka Bc. Ladislava Kubeše.
  Vzhledem k podání pouze jedné nabídky byl celý případ projednán s právníkem města JUDr. Hájkem, který
  doporučil orgánům obce zrušit obálkovou soutěž ze dne 15.10.2013 a doplnit další podmínky do usnesení
  zastupitelstva města týkajících se možnosti odstoupení města od uzavření kupních smluv, např. že město
  má právo od smluv odstoupit, pokud se neprodá ¾ pozemků do určitého termínu apod. Co se týká možných
  sankcí, které by mohli kupující požadovat od města, pokud odstoupí od smlouvy z důvodu nevybudování inž.
  sítí, uvedl: Kupující mohou požadovat úrok z peněz, které zaplatili jako kupní cenu městu, dále náklady za již
  vyhotovené projektové dokumentace apod. V návaznosti na vyjádření JUDr. Hájka odbor finanční
  a majetkový navrhuje, aby vybudování infrastruktury v dané lokalitě bylo realizováno až v případě prodeje
  8 pozemků z celkových 11 (schválených pod body a) až k) Usnesení ZM ze dne 09.09.2013) do termínu
  31.10.2014 (tj. do termínu uzavření kupních smluv). V případě schválení této varianty navrhuje ORI
  revokovat původní termín dokončení výstavby infrastruktury, který byl při schválení záměru v září 2013
  stanoven na 30.06.2015, a to na 31.10.2015 (viz bod II. návrhu na usnesení). Dále OFM navrhl orgánům
  obce doplnit usnesení zastupitelstva města o ustanovení, že město Třeboň má právo od uzavřených smluv
  odstoupit do určitého termínu (např. do zahájení stavebních prací na budování infrastruktury apod.), pokud
  nedojde k uzavření kupních smluv na minimálním počtu pozemků, záměr jejichž prodeje bude zveřejněn.
  ORI navrhl stanovit termín do 31.10.2014. Dle připomínky odboru rozvoje a investic by dále bylo vhodné
  zřídit mezi kupujícím a městem Třeboň věcné břemeno pro město Třeboň v právu vstupu a vjezdu za účelem
  vybudování infrastruktury. Věcné břemeno by bylo zřízeno bezúplatně na dobu určitou do 31.10.2015, než
  město infrastrukturu vybuduje.
  Informace ke stavebním parcelám:
  1) uvedené stavební parcely budou připojeny na:
  - splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci ukončenou na stavební parcele těsně za hranicí veřejné
  komunikace. Přípojky budou zaslepeny. Přípojka dešťové kanalizace bude opatřena kontrolní šachtou, Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 16
  - vodovodní přípojku. Vodovodní přípojka bude ukončena na stavební parcele těsně za hranicí veřejné
  komunikace a ukončena uzavíracím ventilem (vodoměrnou šachtu vybuduje stavebník vlastním nákladem),
  - plynovodní přípojku – na hranici parcely pro výstavbu rodinného domu bude umístěna skříň s hlavním
  uzávěrem plynu,
  - elektropřípojku – na hranici parcely pro výstavbu rodinného domu bude umístěn pilíř s kabelovou skříní NN,
  elektroměrnou skříní.
  2) připojení na rozvody el. energie bude realizováno spol. E.ON do 17 měsíců od podpisu smlouvy
  ("Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12069725", uzavřena
  18.09.2013, řeší připojení 14 odběrných míst - plánovaných RD). Tato smlouva je nutná podepsat pro vydání
  územního rozhodnutí a stavebního povolení. Provozovatel se zavazuje připojit zařízení žadatele do 17
  měsíců od uzavření této smlouvy. Podíl žadatele na oprávněných nákladech je 175.000,00 Kč, 87.500,00 Kč
  bylo zaplaceno 30.09.2013 (do 15 dnů od uzavření smlouvy), doplatek 87.500,00 Kč musí být uhrazen do
  9 měsíců od uzavření smlouvy.
  3) ve zpracované studii je plánováno 14 parcel, avšak parcely uvedené pod č. 1+2, 3+4 a 9+10 jsou
  schváleny k prodeji jako celky (dvojparcely). Z toho vyplývá, že město nabízí k prodeji pouze 11 stavebních
  parcel. Na pozemcích uvedenými pod čísly 1+2, 3+4, 9+10 studie je možno v souladu s územním plánem
  umístit dvojdomky (pozn. nemusí se jednat o totožné stavby) nebo rodinné domy. Tato informace byla
  uvedena i v oznámení při zveřejňování záměru prodeje.
  4) při prodeji pozemků v lokalitě ZTV k Břilicím („Na Číně“) byla kupní cena stanovena ve výši 1.500,00
  Kč/m2
  a skládala se z částky 400,00 Kč/m2 za pozemek a 1.100,00 Kč/m2 za vybudovanou infrastrukturu.
  Kupní cena v lokalitě ZTV Břilice západ je navrhována ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Cena se bude skládat z ceny
  za pozemek ve výši 400,00 Kč/m2
  a ceny za vybudovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00 Kč/m2
  . Náklady na
  vybudování infrastruktury oproti lokalitě Na Číně jsou vyšší o 100,00 Kč/m2
  z důvodu, že bude nutno provést
  hrubé terénní úpravy celé plochy (srovnání povrchů, navážka zeminy apod.).
  Přehled přijatých usnesení:
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a) částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18 o celkové výměře cca 403,40 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře cca 357,17 m2
  (v přiložené studii označeno jako
  č. „2“), vše v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b) části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,69 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „3“) a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „4“) v k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  c) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 579,90 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „5“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  d) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 520,51 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „6“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  e) částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 602,81 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „7“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  f) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „8“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  g) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300,86 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „9“) a části
  p. č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „10“), vše v k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  h) částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „11“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  i) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 788,16 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „12“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  j) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1 310,67 m2 (v přiložené studii
  označeno jako č. „13“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  k) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 684,98 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 17
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m2
  vč. DPH a z minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději
  do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. Pokud město Třeboň nevybuduje k zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 121/2013-28 ze dne 04.11.2013:
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 864/2013-95 ze dne 20.11.2013:
  I. schvaluje
  zrušení části Usnesení rady města č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013 bod III. týkající se zrušení usnesení
  zastupitelstva města o schválení záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I., kdy se v poslední
  větě mění termín z „…30.06.2015…“ na „…31.10.2015…“.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  doplnění Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I., kdy se za poslední větu
  vkládá text: „Prodávající město Třeboň má právo od uzavřených kupních smluv odstoupit, pokud do
  31.10.2014 nedojde k uzavření kupních smluv minimálně na 8 prodávaných pozemků z 11 pozemků
  uvedených pod písmeny a) až k), záměr jejichž prodeje bude zveřejněn. Kupní smlouvy budou uzavřeny za
  podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene na dobu určitou do 31.10.2015 v právu vstupu a vjezdu za
  účelem vybudování infrastruktury ve prospěch města Třeboň“.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 20:11 Jenisová – odchod – počet 20
  20:14 Jenisová – příchod – počet 21
  20:15 Elexhauser – příchod – počet 22
  20:15 Masojídek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 150/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I., kdy se v poslední
  větě mění termín z „…30.06.2015…“ na „…31.10.2015…“.
  II. schvaluje
  doplnění Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I., kdy se za poslední větu
  vkládá text: „Prodávající město Třeboň má právo od uzavřených kupních smluv odstoupit, pokud do
  31.10.2014 nedojde k uzavření kupních smluv minimálně na 8 prodávaných pozemků z 11 pozemků
  uvedených pod písmeny a) až k), záměr jejichž prodeje bude zveřejněn. Kupní smlouvy budou uzavřeny za Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 18
  podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene na dobu určitou do 31.10.2015 v právu vstupu a vjezdu za
  účelem vybudování infrastruktury ve prospěch města Třeboň“.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje dvou částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m² a cca 370 m² v KÚ Břilice - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Záměr prodeje dvou částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m2
  a cca 370 m2
  v k. ú. Břilice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě ...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Záměr prodeje dvou částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m2
  a cca 370 m2
  v k. ú. Břilice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 902/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemku p. č. KN 1643/1 v k. ú. Břilice,
  za minimální stanovenou cenu 400,00 Kč/m2
  . Dle zákresu v katastrální mapě by se jednalo o plochu cca 300
  m
  2
  pro xxxxxxxxxxxxxxxxx, cca 370 m2
  pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jsou vlastníky sousedního
  pozemku p. č. KN 1643/43 a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pozemku p. č. KN 1643/5, které navazují na
  zájmové části pozemku p. č. KN 1643/1. Žádosti byly konzultovány s právníkem města JUDr. Hájkem, který
  doporučil vyzvat xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx k vyjádření, zda i přes přijaté usnesení
  zastupitelstva města ze dne 09.09.2013 týkajícího se schválení záměru prodeje pozemků v zájmové lokalitě
  dle zpracované studie ZTV Břilice západ požadují projednat svoji žádost v orgánech obce. V odpovědi
  doručené na MěÚ dne 28.11.2013 uvádějí, že rozhodnutí ZM ze dne 09.09.2013 není v souladu s platným
  územním plánem a územní rozhodnutí na ZTV Břilice západ není vydáno. Požadují projednat své žádosti
  v orgánech obce.
  K tomu OFM uvádí: Odbor úz. plánování a st. řádu vydal dne 26.11.2013 územní rozhodnutí o umístění
  stavby „ZTV Břilice“ na pozemcích v zájmové lokalitě. Stavba bude obsahovat místní komunikaci, vodovodní
  řad, plynovodní řad, splaškovou kanalizaci vč. čerpací stanice výtlaku, dešťovou kanalizaci, drenážní
  potrubí, rozvody a stožáry veřejného osvětlení, přípojky vody, kanalizace, plynu a terénní úpravy. Proti
  rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Územní rozhodnutí ke dni odevzdání
  podkladového materiálu na jednání rady města ještě nenabylo právní moci. Od okamžiku nabytí právní moci
  bude územní rozhodnutí platné 2 roky. Město Třeboň řeší prodej stavebních pozemků v zájmové lokalitě
  ZTV Břilice západ komplexně. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 09.09.2013 schválilo záměr
  prodeje pozemků dle zpracované studie formou obálkové metody, když minimální nabídková cena byla
  stanovena ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Tato částka se skládá z ceny 400,00 Kč/m2
  za pozemek a 1.200,00
  Kč/m2
  za infrastrukturu.
  Zastupitelstvo města na svém jednání dne 04.11.2013 nepřijalo žádné usnesení týkající se možnosti
  zrušení, příp. doplnění Usnesení ZM č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013. Z toho vyplývá, že platí původní
  usnesení ZM o schválení záměru prodeje bez možnosti odstoupení města Třeboně od uzavřených smluv.
  Na jednání ZM dne 16.12.2013 bude předložen podklad na doplnění Usnesení ZM č. 89/2013-27 o možnost
  odstoupení města od uzavřených kupních smluv. Doplnění uvedeného usnesení ZM projednala rada města
  na svém jednání dne 20.11.2013 a přijala níže uvedené usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 864/2013-95 ze dne 20.11.2013:
  I. schvaluje
  zrušení části Usnesení rady města č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013 bod III. týkající se zrušení usnesení
  zastupitelstva města o schválení záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I., kdy se v poslední
  větě mění termín z „…30.06.2015…“ na „…31.10.2015…“.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  doplnění Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I., kdy se za poslední větu
  vkládá text: „Prodávající město Třeboň má právo od uzavřených kupních smluv odstoupit, pokud do
  31.10.2014 nedojde k uzavření kupních smluv minimálně na 8 prodávaných pozemků z 11 pozemků
  uvedených pod písmeny a) až k), záměr jejichž prodeje bude zveřejněn. Kupní smlouvy budou uzavřeny za
  podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene na dobu určitou do 31.10.2015 v právu vstupu a vjezdu za
  účelem vybudování infrastruktury ve prospěch města Třeboň“.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Odbor územního plánování a st. řádu uvádí: Pro uvedené území byla v minulosti vypracována územní studie
  Břilice – západ. Studie řeší zástavbu předmětného území rodinnými domy a komunikací vč. sítí. Studie je
  archivována na odboru ÚPaSŘ a v centrálním registru v Brně. V současné době probíhá územní řízení na
  stavbu komunikace a inženýrských sítí. Mělo by se proto při převodech pozemků postupovat podle uvedené
  studie a podle dokumentace k územnímu řízení. Odbor rozvoje a investic uvádí: Stále platí vyjádření z r.
  2006 tj. nesouhlasíme s prodejem. Tyto pozemky jsou určeny k zástavbě RD (je zpracovaná studie Břilice –
  Západ – ZTV). Ing. Vaclík uvádí: Pozemek je ze strany rybníka obtížně přístupný. Má-li být realizována dříve Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 19
  zpracovaná urb. studie, vyžádalo by si to zpřístupnění novou komunikací. Dosavadní terén je neúnosný. Buď
  tedy rozprodat na parcely, což je podmíněno výstavbou komunikace. Jinak prodat dosavadním severním
  sousedům, jak dříve bylo již prodáno panu Leštinovi. Osadní výbor obce Břilice souhlasí a doporučuje
  realizovat přímý prodej částí pozemku p. č. KN 1643/1 v k. ú. Břilice žadatelům. Na základě minulých
  stanovisek OV k dané věci opětovně OV doporučuje prodejní cenu 500,00 Kč/m2
  .
  Pro informaci: Žadatelé v minulosti již několikrát podali žádost o odkoupení zájmových částí pozemku p. č.
  KN 1643/1 v k. ú. Břilice (naposledy projednáváno ZM v březnu 2013). Orgány obce neschválily záměr
  prodeje. Na základě stanovisek dotčených odborů se OFM přikládá k neschválení záměru prodeje.
  Rada města svým Usnesením č. 902/2013-97 ze dne 04.12.2013:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 1643/1 v k. ú. Břilice a to:
  1) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m2
  (v mapě přílohou podkladového materiálu označeno
  jako díl „A“), vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/43, vše v k. ú. Břilice,
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 370 m2
  (v mapě přílohou podkladového materiálu označeno
  jako díl „B“), vlastníku sousedního pozemku p. č. KN 1643/5, vše v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Bc. Petr Michal, Ing.
  František Korda
  - odchody a příchody: 20:19 Kubal – příchod – počet 24
  20:20 Košinová – odchod – počet 23
  20:20 Matuška – odchod – počet 22
  20:22 Váňa – odchod – počet 21
  20:23 Košinová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 151/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 1643/1 v k. ú. Břilice a to:
  1) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m2
  (v mapě přílohou podkladového materiálu označeno
  jako díl „A“), vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/43, vše v k. ú. Břilice,
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 370 m2
  (v mapě přílohou podkladového materiálu označeno
  jako díl „B“), vlastníku sousedního pozemku p. č. KN 1643/5, vše v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m² v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m2
  v k. ú. Břilice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 862/2013-95 ze dne 20...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m2
  v k. ú. Břilice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 862/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře cca 10 m2
  v k. ú. Břilice. Zájmová
  část pozemku slouží jako vjezd do nemovitosti čp. 137, která je v podílovém spoluvlastnictví žadatelů. Na
  základě Usnesení zastupitelstva města č. 82/2013-27 ze dne 09.09.2013 byl ve dnech 18.09.2013 -
  03.10.2013 zveřejněn záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře cca 10 m2
  v k. ú. Břilice.
  V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, námitka ani připomínka. Původní žadatelé písemně
  potvrdili, že jejich zájem o odkoupení zájmové části pozemku i nadále trvá za podmínek schválených
  usnesením ZM. Zároveň bylo požádáno o vyhotovení geom. plánu, který přesně zaměřil prodávanou část
  pozemku. Geom. plán byl dodán dne 06.11.2013 a neprodleně je celý případ předložen k projednání
  orgánům obce.
  Pro informaci:
  1) ZM svým Usnesením č. 165/2012-20 ze dne 29.10.2012 schválilo prodej předzahrádek v ul. Ke Hřišti
  v Břilicích do vlastnictví vlastníků přilehlých nemovitostí. Záměr prodeje byl schválen na prodej pouze
  předzahrádek, nikoliv vjezdů do nemovitostí, tak jako tomu bylo v roce 2008. Dle právníka města JUDr.
  Hájka mají vlastníci nemovitostí ze zákona zaručen přístup do svých nemovitostí z veřejné komunikace,
  město je nemůže nutit k odkoupení vjezdů.
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 165/2012-20 ze dne 29.10.2012:
  I. schvaluje
  a) prodej pozemku p. č. KN 1637/18 o výměře 69 m2
  v k. ú. Břilice, do společného jmění manželů
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude
  zaplacena na účet města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
  sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  b) prodej pozemků č. KN 1637/22 o výměře 8 m
  2 a p. č. KN 1637/23 o výměře 17 m2
  , vše v k. ú. Břilice, do
  vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena
  bude zaplacena na účet města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
  spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle
  zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním
  právnických služeb.
  c) prodej pozemků KN 1634/2 o výměře 51 m2
  , p. č. KN 1634/3 o výměře 42 m2
  , p. č. KN 1634/9 o výměře
  16 m2
  , vše v k. ú. Břilice, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,00
  Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí
  veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu
  bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  d) prodej pozemků p. č. KN 1639/6 o výměře 14 m2
  a p. č. KN 1639/7 o výměře 10 m2
  , vše v k. ú. Břilice, do
  podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 24
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx když xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bude mít podíl na pozemku o velikosti 3/4,
  xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl o velikosti 1/4, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet
  města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní
  smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní
  smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  e) prodej pozemků p. č. KN 1637/25 o výměře 11 m2 a p. č. KN 1638/28 o výměře 73 m2
  , vše v k. ú. Břilice,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet
  města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní
  smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní
  smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  2) v r. 2007 město Třeboň vyzvalo občany Třeboně a jeho místních částí, pokud si jsou vědomi, že užívají
  pozemky ve vlastnictví města, aby požádali o jejich odkoupení, příp. pronájem. V ul. Ke Hřišti na tuto výzvu
  zareagovali xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V r. 2008 došlo k uzavření kupních smluv, kdy
  předmětem prodeje byly předzahrádky včetně vjezdů do jejich nemovitostí,
  3) v r. 2012 odbor finanční a majetkový oslovil opětovně vlastníky nemovitostí v ul. Ke Hřišti, aby si odkoupili
  užívané předzahrádky včetně vjezdů do nemovitostí (tak jako bylo prodáváno v r. 2008). V tomto smyslu byl
  předkládán radě města k projednání podklad o schválení záměru prodeje pozemků – tj. předzahrádek
  včetně vjezdu,
  4/ z důvodu, že v r. 2012 byl schválen záměr prodeje předzahrádky bez vjezdu v Přesece (OV Přeseka
  nesouhlasil s prodejem vjezdu do nemovitosti), rada města zvolila stejný postup i v ul. Ke Hřišti, tj. prodej
  pouze předzahrádek. Kupní smlouva byla uzavřena s těmito kupujícími xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  5) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kupní smlouvu na odkoupení pouze předzahrádky (tj. p. č. KN
  1639/6 a p. č. KN 1639/7) nepodepsali, požadují i odkoupení vjezdu, tak jako bylo odprodáváno v r. 2008.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z hlediska odboru k prodeji připomínky. Odbor rozvoje a investic
  nemá k prodeji připomínky. Ing. Vaclík uvádí: Prodávat bez vjezdů, když zahrádky zasahují do linie parcely
  komunikace, je neuvážené. Doporučuji obecně vjezdy prodávat na úroveň zahrádek, pokud tyto nezasahují
  do funkční části vozovky. Osadní výbor obce Břilice souhlasí a doporučuje prodej zájmové části pozemku
  žadatelům za stejných podmínek, jaké byly nastaveny a schváleny při prodejích ostatním žadatelům v dané
  lokalitě v minulosti (tj. v letech 2007 – 2008). Orgány obce schválily zveřejnění záměru prodeje zájmové části
  pozemku p. č. KN 1639/20 v k. ú. Břilice.
  Rada města svým Usnesením č. 525/2013-84 ze dne 17.07.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře cca 10 m2
  v k. ú. Břilice, do podílového
  spoluvlastnictví vlastníků sousedního pozemku p. č. KN st. 145, za cenu 100,00 Kč/m2
  , když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 82/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře cca 10 m2
  v k. ú. Břilice, do podílového
  spoluvlastnictví vlastníků sousedního pozemku p. č. KN st. 145, za cenu 100,00 Kč/m2
  , když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 862/2013-95 ze dne 20.11.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m2
  (v geom. plánu č. 1116-155/2013 označeno jako p. č.
  KN 1639/27) v k. ú. Břilice, do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Třeboň) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx když xxxxxxxxxxxxxx bude vlastníkem
  podílu o velikosti 3/4, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti 1/4, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude
  zaplacena na účet města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
  sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, pan Vochoska, paní Jitka Filípková, Ing. Milan
  Hlásek, Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 20:36 Psík – odchod – počet 23
  20:39 Psík – příchod – počet 24 Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 25
  20:39 Štěrbová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 154/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m2
  (v geom. plánu č. 1116-155/2013 označeno jako p. č.
  KN 1639/27) v k. ú. Břilice, do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx když xxxxxxxxxxxxxxxxx bude
  vlastníkem podílu o velikosti 3/4, xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti 1/4, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní
  cena bude zaplacena na účet města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
  spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle
  zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním
  právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m² (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. kn 1705/11) v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013
  pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkl...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013
  pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 905/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání žádost obchodní společnosti RENT Group s.r.o., IČ: 273 58 089 (Nerudova 957/7, Chomutov)
  o prodej části pozemku p. č. KN 1705/1 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň. Zájmový pozemek těsně
  navazuje na pozemky ve vlastnictví žadatele. Společnost má záměr vybudovat v dané lokalitě obchodní
  dům. Zásobovací vjezd do obchodního domu je plánován z Jiráskovy ulice. Společnost nechala vypracovat
  geometrický plán na oddělení zájmové části pozemku. Ze stávajícího pozemku p. č. KN 1705/11 o celkové
  výměře 457 m2
  je dle GP č. 3430-604/2013 oddělen pozemek p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  , který
  v případě schválení orgánů obce bude ve vlastnictví společnosti RENT Group s.r.o. Zbývající část
  z původního pozemku p. č. KN 1705/11 (dle GP č. 3430-604/2013 pozemek p. č. KN 1705/13) o výměře 204
  m
  2
  zůstane ve vlastnictví města – GP je přílohou podkladového materiálu. Na základě Usnesení
  zastupitelstva města č. 116/2013-28 ze dne 04.11.2013 byl ve dnech 11.11.2013–26.11.2013 zveřejněn
  záměr prodeje předmětné části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň, za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  a za podmínek schválených zastupitelstvem města. Během zveřejnění společnost RENT
  Group s.r.o. potvrdila svůj záměr. Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl, že s prodejem pozemku souhlasí. Odbor
  rozvoje a investic uvedl, že s prodejem souhlasí. Ing. Vaclík uvedl, že tento pozemek městu k ničemu
  neslouží, je možné jej prodat. Problematická by eventuálně mohla být hluková zátěž sousedních bytových
  domů – nedokáže posoudit.
  Rada města svým Usnesením č. 774/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m
  2
  a pozemky
  p. č. KN 1704/1 a p. č. KN 1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví
  města), tak jak je vyznačen v přiložené mapce,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  vybuduje na
  své náklady protihlukovou stěnu, která bude umístěna, tak jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková
  stěna bude vybudována dle návrhu projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru
  rozvoje a investic a odboru územního plánování a stavebného řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude
  vybudována nejpozději do kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015.
  Pokuta za porušení výše uvedených podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 116/2013-28 ze dne 04.11.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  a pozemky
  p. č. KN 1704/1 a p. č. KN 1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví města)
  tak, jak je vyznačen v přiložené mapce, Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 26
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  vybuduje na
  své náklady protihlukovou stěnu, která bude umístěna tak, jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková
  stěna bude vybudována dle návrhu projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru
  rozvoje a investic a odboru územního plánování a stavebného řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude
  vybudována nejpozději do kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015.
  Pokuta za porušení výše uvedených podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 905/2013-97 ze dne 04.12.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013
  pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň, obchodní společnosti RENT Group, s. r. o., IČ 27358089
  (Nerudova 957/7, Chomutov) za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle
  geometrického plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. KN 1705/11) a pozemky p. č. KN 1704/1 a p. č. KN
  1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví města), tak jak je vyznačen
  v přiložené mapce podkladového materiálu,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického
  plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. 1705/11) vybuduje na své náklady protihlukovou stěnu, která bude
  umístěna, tak jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková stěna bude vybudována dle návrhu
  projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru rozvoje a investic a odboru
  územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude vybudována nejpozději do
  kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015. Pokuta za porušení výše uvedených
  podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  Kupní cena bude zaplacena do 90 dnů na účet města od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti
  bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  k poskytování právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Milan Hlásek, PaedDr. Jan Váňa, paní Jitka
  Filípková, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Ing. Marie Košinová
  - odchody a příchody: 20:46 Štěrbová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 155/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013
  pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň, obchodní společnosti RENT Group s.r.o., IČ: 273 58 089
  (Nerudova 957/7, Chomutov) za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle
  geometrického plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. KN 1705/11) a pozemky p. č. KN 1704/1 a p. č. KN
  1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví města), tak jak je vyznačen
  v přiložené mapce,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického
  plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. 1705/11) vybuduje na své náklady protihlukovou stěnu, která bude
  umístěna, tak jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková stěna bude vybudována dle návrhu
  projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru rozvoje a investic a odboru
  územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude vybudována nejpozději do
  kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015. Pokuta za porušení výše uvedených
  podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  Kupní cena bude zaplacena do 90 dnů na účet města od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti
  bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  k poskytování právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 2 (jmenovitě: Váňa, Velemínský) Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Prodej bj č. 376/2 ul. Lidická Třeboň - Revokace usnesení - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Prodeje BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň – revokace usnesení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 870/2013-95 ze dne 20.11.2013
  ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Prodeje BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň – revokace usnesení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 870/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání snížení minimální nabídkové ceny za prodej bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  )
  v budově č. p. 376 v ul. Lidická, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na
  pozemcích p. č. KN 809, p. č. KN 810/3 o velikosti 1061/5566 a prodeje pozemku p. č. KN 810/2 o výměře
  127 m2
  , vše v k. ú. Třeboň. Záměr prodeje BJ č. 376/2 v ulici Lidická, Třeboň byl opakovaně zveřejňován od
  října 2011, kdy byl v zastupitelstvu města schválen její prodej. Do současné doby na bytovou jednotku
  nebyla podána žádná nabídka. Dispozice bytové jednotky nevyhovuje současným nárokům na moderní Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 32
  bydlení. Vzhledem k tomu, že je potřeba do bytové jednotky investovat další finanční částky na její
  rekonstrukci, jeví se kupní cena jako vysoká. OFM přílohou přikládá vyjádření JUDr. Hájka.
  Přehled vývoje kupní ceny a schválení zveřejnění záměru prodeje předmětné BJ:
  Kupní cena Usnesení ZM týkající se prodeje BJ Zveřejnění
  2.300.000,00 Kč

  Usnesení ZM č. 211/2011-11 ze dne 03.10.2011 10.10.2011 – 15.11.2011
  05.12.2011 – 31.01.2012
  20.02.2012 – 17.04.2012
  1.950.000,00 Kč Usnesení ZM č. 92/2012-16 ze dne 14.05.2012
  (revokace týkající se kupní ceny)
  28.05.2012 – 31.07.2012
  19.11.2012 – 04.12.2012*
  2.148.780,00 Kč Usnesení ZM č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013 18.09.2013 – 15.10.2013

  * pozn.: v období od 03/2013 do 08/2013 uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového
  spoluvlastnictví pozemků p. č. KN 808 a p. č. KN 810, vše v k. ú. Třeboň
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zrušení Usnesení zastupitelstva města č. 211/2011-11 ze dne 03.10.2011 a č. 92/2012-16 ze dne
  14.05.2012, týkajících se prodeje bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376
  v ulici Lidická, Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376 v ulici
  Lidická, Třeboň včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemcích p. č. KN
  809, p. č. KN 810/3 o velikosti 1061/5566 a prodeje pozemku p. č. KN 810/2 o výměře 127 m2
  , vše v k. ú.
  Třeboň. Prodej bude realizován formou obálkové metody, když minimální nabídková cena dle platného
  znaleckého posudku činí 2.148.780,00 Kč.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 870/2013-95 ze dne 20.11.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013 bod II. týkající se prodeje
  bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376 v ul. Lidická, Třeboň v části, „když
  minimální nabídková cena dle platného znaleckého posudku činí 2.148.780,00 Kč“ na „když minimální
  nabídková cena dle platného znaleckého posudku je z důvodu dlouhodobé neprodejnosti snížena na
  1.690.000,00 Kč“.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, paní Jitka Filípková, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., pan
  Josef Neužil
  - odchody a příchody: 21:11 Hadravová – odchod – počet 23
  21:11 Velemínský – odchod – počet 22
  21:15 Velemínský – příchod – počet 23
  21:15 Hadravová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 158/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013 bod II. týkající se prodeje
  bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376 v ul. Lidická, Třeboň v části, „když
  minimální nabídková cena dle platného znaleckého posudku činí 2.148.780,00 Kč“ na „když minimální
  nabídková cena dle platného znaleckého posudku je z důvodu dlouhodobé neprodejnosti snížena na
  1.690.000,00 Kč“.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Studie 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni - varianta pořizovaná Jihočeským krajem - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Studie 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni – varianta pořizovaná Jihočeským krajem (2013).
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města Třeboň k projedná...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Studie 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni – varianta pořizovaná Jihočeským krajem (2013).
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města Třeboň k projednání a ke schválení stanovisko města Třeboň
  ke „studii proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.
  etapa. Jihočeský kraj zastoupený odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu zadal jako
  vlastník silnice II/154 a budoucí stavebník její přeložky na území města Třeboň zpracování alternativní
  technické studie této přeložky pro její 2. etapu, což je úsek mezi křižovatkou Dukelská a napojením na
  silnice I. třídy č. 34 a č. 24 v prostoru mimoúrovňové křižovatky v Jiráskově ulici.
  Pro připomenutí je nutno uvést, že
   již dříve zadal Jihočeský kraj zpracování dokumentace pro územní řízení 1. etapy přeložky v úseku
  mezi ulicemi Novohradská a Dukelská. Územní řízení dosud zahájeno nebylo.

   Město Třeboň pořídilo v období 2011 / 2012 vlastní technickou studii 2. etapy přeložky. Tato studie
  byla s kladným výsledkem projednána s dotčenými orgány vč. Ministerstva dopravy. Nesouhlasné Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 39
  stanovisko vydali pouze Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství
  a Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, a to bez odborně fundovaného zdůvodnění.

   Dopisem ze dne 20.04.2012 č. . METR1873/2012 VaAl zaslal odbor územního plánování
  a stavebního řádu MěÚ Třeboň podrobnou situační zprávu o této studii Krajskému úřadu
  Jihočeského kraje – odborům dopravy a silničního hospodářství a odboru regionálního rozvoje
  a dále tehdejšímu radnímu pro dopravu Ing. Václavu Královi.
   V souladu s Usnesením zastupitelstva města Třeboň 239//2011-12 z 07.11.2011 byl pro navrženou
  a projednanou trasu 2. etapy přeložky vymezen koridor ve vydaném Územním plánu Třeboň, který je
  dnem 29.12.2012 v účinnosti.
  Alternativní studii pod názvem „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni
  včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa “ (dále jen „Studie proveditelnosti…“) zadal Jihočeský kraj v roce
  2013 a jako projektanta vybral Ing. Martina Jáchyma – autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby,
  stejného projektanta, který vypracoval výše uvedenou studii pro město Třeboň. Projektant na výrobním
  výboru dne 15.04.2013 předložil v rozpracovanosti tyto tři verze řešení – červenou, červenomodrou
  a červenozelenou:

  Zástupce města Třeboň na tomto jednání shrnul důvody, pro které je řešení navrhované ve studii města
  Třeboň pro Třeboň nadále nejvýhodnější, zejména s ohledem na ochranu lázeňského území Bertiných lázní
  před účinky dopravy a s ohledem na krajně problematické řešení průchodu silnice prostorem mezi železniční
  tratí a areálem Tyršova stadionu v níže vyznačeném koridoru. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 40

  Ve srovnání s řešením studie pořízené městem Třeboň tedy trasa dle „Studie proveditelnosti…“ Jihočeského
  kraje nekřižuje železniční trať, ale vyvolává potřebu přeložky kolejiště Českých drah v úseku od bývalých
  jatek až po zastávku Třeboň lázně a také si vyžádá vybudování řady mostních objektů pro silnici i železniční
  trať a především ochranu území Bertiných lázní a jejího okolí proti hluku a dalším účinkům dopravy.
  V podstatě se tak vrací do podoby řešení, které již bylo v minulosti (cca od roku 1971 do roku 2005)
  opakovaně prověřováno územními plány a studiemi a vždy se při projednávání prokázalo jako sporné.
  Příčný profil v místě lze vzájemně porovnat takto:  - verze města Třeboň

  - verze Jihočeského kraje


  Pokud jde o řešení severní části úseku, předložil projektant tři varianty úpravy napojení na silnice I/34 a I/24.
  Přítomní se shodli na doporučení dokončit studii dle verze zelené. Propočet finančních nákladů zatím
  projektant nepředložil, takže nelze ověřit, jak je jeho řešení finančně náročné ve srovnání se studií města
  Třeboň a předchozími studiemi z roku 2005 (Mott MacDonald Praha). Pro informaci slouží tabulka
  nákladových propočtů v minulosti zpracovaných studií s indexací na cenovou úroveň roku 2011 včetně
  zakalkulování 1. etapy zpracované Pragoprojektem České Budějovice v roce 2011 jako dokumentace pro
  území řízení.
  Varianta město Třeboň Mott MacDonald
  0. varianta
  Mott MacDonald
  1. varianta
  Mott MacDonald
  2. varianta
  Mott MacDonald
  3a. varianta
  Mott MacDonald
  3b. varianta
  Mott MacDonald
  4. varianta
  mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč
  510,000 835,000 669,290 833,120 763,270 648,970 567,890
  Poznámka: 0.varianta Mott MacDonald je v podstatě podobnou verzi trasy studie pořizované Krajským úřadem, ale neobsahuje
  přeložku železniční trati.
  Další výrobní výbor k rozpracované studii se konal dne 23.05.2013. Na něm projektant předložil podrobněji
  rozpracovanou červenozelenou verzi. Dokončení studie bylo naplánováno na druhé pololetí 2013. Pro Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 41
  úplnost je nutno připomenout, že řešení dle „Studie proveditelnosti…“ je v souladu s vydaným Územním
  plánem Třeboň.
  V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a s ohledem na mimořádnou závažnost a důležitost celého
  problému jej projednala Rada města Třeboň na svém zasedání dne 17.07.2013 a svým Usnesením RM č.
  549/2013-84 schválila informaci o rozpracované studii 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni pořizované
  v roce 2013 Jihočeským krajem pod názvem „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě
  v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa“ s tím, že definitivní stanovisko zaujme město Třeboň až
  po dokončení studie Jihočeským krajem a schválila stanovisko ve věci „Studie proveditelnosti přeložky
  silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa“, v němž město Třeboň
  preferuje takové řešení přeložky, které:
  a. bude mít minimální negativní dopad na areál Bertiných lázní a přilehlé části městské památkové
  rezervace Třeboň;
  b. bude šetrné k historické siluetě městské památkové rezervace Třeboň a k národní kulturní památce
  Rožmberská rybniční soustava / Zlatá stoka;
  c. bude brát maximální ohled na zachování krajinného rázu Mokrých luk;
  d. bude realizováno jako jedna souvislá stavba v celém úseku od Novohradské ulice až po napojení na
  silnice I/24 a I/34;
  e. bude součástí systému protipovodňových opatření chránících zastavěné území města a plochy
  zastavitelné dle platného územního plánu;
  f. bude sloužit současně jako obchvat pro tranzitující dopravu i jako trasa pro zbytnou vnitroměstskou,
  zejména nákladní, dopravu.
  Současně uložila rada města odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zaslat Krajskému
  úřadu – odboru dopravy a silničního hospodářství přijaté stanovisko města Třeboň, což se také stalo
  dopisem č. j. METR 3323/2013 VaAl ze dne 22.07.2013.
  Dokončená „Studie proveditelnosti…“ byla městu Třeboň doručena dne 29.07.2013. Vzhledem k rozsahu
  dokumentace je možné se s ní seznámit v tištěné podobě v prostorách odboru územního plánování
  a stavebního řádu a v elektronické podobě prostřednictvím oficiálních webových stránek města Třeboň na
  adrese:
  http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uzemni-plany-a-studie/trebon/prelozka-silnice-ii-154.html
  Trasa přeložky a její technického provedení mají v dokončené „Studii proveditelnosti…“ tuto podobu:

  Požadavky města Třeboň dané Usnesením rady města č. 549/2013 – 84 v bodech a. až c. nejsou při
  zevrubném prostudování dokumentace řešeny tak, jak si město Třeboň představuje. Zásah do vnitřního
  lázeňského území Bertiných lázní je zřejmý i z předchozího obrázku, posouzení vlivu provozu na komunikaci
  na lázeňské území není ve „Studii proveditelnosti…“ doloženo vůbec a prakticky jediné opatření sloužící
  k ochraně lázní v podobě protihlukové stěny není prověřeno z hlediska konečného účinku stěny a především
  jejího vzhledu v kontextu historické siluety města a krajinného rázu Mokrých luk. Navíc, dle našeho názoru,
  je podhodnocena potřebná délka stěny a také odhad finančních nákladů na její realizaci. Takto vedenou
  trasou přeložky také dochází, dle našich propočtů, k redukci ploch zeleně v lázeňském území, které je
  stanoveno vyhláškou č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých
  zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní
  prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních
  léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních
  minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních),
  která požaduje rozsah min. 4 ha zeleně na 100 lůžek určených pro pacienty a návštěvníky lázní pod tuto
  stanovenou hodnotu. Nelze opomenout, že investiční náklady na dle „Studie proveditelnosti…“ činí
  v propočtu cca 229 mil. Kč (vč. DPH) a jsou cca o 200 mil. Kč nižší než náklady studie pořízené městem
  Třeboň (420 mil. Kč vč. DPH). Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 42
  Tento rozdíl nutno přičíst především na vrub objektu podjezdu pod železniční tratí. Na druhou stranu
  v propočtu ke „Studii proveditelnosti…“ nejsou zahrnuty náklady na dopravní napojení přeložky v Jiráskově
  ulici na silnice I/24 a I/34 (rampy, okružní křižovatka). Pochybnosti vzbuzuje i výše odhadnutých nákladů na
  400 m dlouhou protihlukovou stěnu (2 mil. Kč). Nelze rovněž opomenout skutečnost, že studie počítá se
  spoluinvestorstvím města Třeboň na doprovodných objektech ve výši cca 9 mil. Kč bez DPH (chodníky
  a stezky, jateční ulice, kanalizace, veřejné osvětlení).
  V průběhu října a listopadu 2013 „Studii proveditelnosti…“ projednaly na svých zasedáních také některé
  komise rady města. Jejich stanovisko shrnuje následující tabulka.
  komise datum
  jednání
  shrnující závěr doporučení
  Zdravého
  města
  01.10.2013 Hlavním bodem jednání bylo představení
  „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a
  železniční tratě v Třeboni včetně napojení na
  silnici I /34, 2. etapa - úsek
  Dukelská/Jiráskova" panem Ing. arch. Alešem
  Valderem. Pan Valder představil dvě varianty
  řešení, jak je navrhuje Jihočeský kraj a město
  Třeboň. Po vysvětlení všech aspektů stavby se
  přítomní členové komise Zdravého města
  vyjádřili takto:
   3 členové jsou pro variantu
  s podjezdem železnice a
  umístění silnice dále od
  Bertiných lázní
   jeden člen komise není
  přesvědčen o nutnosti této
  investice
   jeden člen zastává
  neutrální postoj
  kulturní 11.11.2013 Ing. arch. Aleš Valder z odboru územního
  plánování a stavebního řádu představil studii.
  Představil všechny varianty, které byly kdy
  navrženy. Zmínil návrh Jihočeského kraje,
  upozornil na klady i zápory. Dodal, že většina
  komisí nesouhlasí s návrhem Jihočeského
  kraje.
  Diskuze:
  Michal Barnáš – považuje za komplikované
  čerpat srážkovou vodu, vznesl dotaz na
  protihlukovou zeď, zda se o ní neuvažovalo i
  při návrhu odboru ÚPaSŘ. Dotaz na variantu
  přemostění tratě nadjezdem.
  PhDr. Jiřina Psíková – protihluková stěna není
  přípustná, to by nebylo hezké.
  Ing. Pavel Hofman – proč se upustilo od
  varianty přes Hrádeček?
  Ing. arch. Aleš Valder – hledá se nejlepší
  varianta z těch špatných. Je pro, zrušit
  jakoukoliv dopravu po světské hrázi.
  Michal Barnáš – vznesl dotaz, zda by výsadba
  zeleně v prostoru Bertiných lázní nezamezila
  hluku.
  PhDr. Jiřina Psíková - upozornila na nevhodně
  velké billboardy na světské hrázi, které
  zabraňují výhledu na rybník Svět.
  Členové komise zásadně
  nesouhlasí s protihlukovou
  stěnou. Všechny tři
  navrhované varianty jsou
  v blízkosti obytné zástavby a
  lázeňského areálu, tudíž se
  nám nejeví jako vhodné a
  současně nesplňují body
  stanovené Usnesením RM č.
  549/2013-84 ze dne
  17.07.2013. Ke zvážení
  navrhla KK alternativní řešení
  zpevnění stávající trasy
  světské hráze s možností
  vybudování zóny pro pěší
  v prostoru světské hráze,
  s podmínkou, že kamionová
  doprava by byla odkloněna již
  před Třeboní. (viz mapka
  níže). Jestliže se vychází
  z měření, která byla
  provedena v roce 2007,
  domníváme se, že by bylo
  třeba měření zaktualizovat.
  školská 02.10.2013 Ing. arch Valder seznámil členy školské komise
  se Studií proveditelnosti přeložky silnice II/154
  a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na
  silnici I /34, 2. etapa - úsek Dukelská /
  Jiráskova", kterou pořídil Krajský úřad -
  Jihočeský kraj.

  Školská komise nesouhlasí
  s řešením proveditelnosti
  přeložky silnice II /154 a
  železniční tratě v Třeboni
  včetně napojení na silnici I
  /34, 2. etapa - úsek Dukelská
  / Jiráskova", jehož studii
  pořídil Krajský úřad -
  Jihočeský kraj. Řešením
  v této studii ohledně dopravy
  v Třeboni, je bezprostředně
  zasaženo prostředí městské
  památkové rezervace, areál
  Bertiných lázní, Tyršova
  stadionu a Mokrých luk.
  životního
  prostředí
  08.10.2013 A. Valder informoval o 2 zpracovaných
  studiích, které se týkají přeložky silnice II /154
  a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na
  Komise bere na vědomí
  informace o předložených
  studiích. Vzhledem k tomu, že Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 43
  silnici I /34, 2. etapa - úsek Dukelská /
  Jiráskova. Zadavatelem studie, která je
  navržena mezi Bertinými lázněmi a železniční
  tratí je Krajský úřad - Jihočeský kraj.
  Zadavatelem druhé studie, která podjíždí
  železniční trať a dále navazuje na komunikaci
  k přečerpávací stanici je Město Třeboň.

  ani v naší komisi nebyl
  vysloven jednoznačný názor
  na výše uvedené studie či
  případnou nerealizaci
  přeložky, dáváme na zvážení
  vypracování vyhodnocení
  všech kladů a záporů
  navržené přeložky
  (jednotlivých variant) či
  případné nerealizace
  přeložky.
  Komise se jednomyslně
  usnesla, že v případě
  realizace přeložky II/154 není
  možné tuto stavbu realizovat
  v etapách, ale v celé délce
  najednou.
  lázeňství a
  cest.
  ruchu
  31.10.2013 Komise byla projednala Studii proveditelnosti
  přeložky silnice II/154 v Třeboni, kterou zadal
  Krajský úřad - Jihočeský kraj a která je vedena
  mezi železniční tratí a Bertinými lázněmi. S
  dokumentem seznámil přítomné A.Valder z
  MěÚ Třeboň a současně jim předložil
  alternativní řešení v úseku Dukelská -
  Jiráskova, které nechalo v roce 2012
  vypracovat město Třeboň a které řeší trasu
  podjezdem pod železniční tratí a jejím vedením
  kolem bývalých jatek do prostoru za mostem
  severně přeložky silnice I/34 u bývalé školky.
  Komise považuje za lepší a
  racionálnější řešení, které
  předkládá město Třeboň.

  dopravy a
  veřejného
  pořádku
  použito
  výsledků
  předchozích
  jednání
  Problematikou dopravy v Třeboni se komise
  zabývali již opakovaně v minulosti a
  konstatovala , že je nutné řešit současný stav,
  kdy přes město
  Třeboň od Nových Hradů jezdí značné
  množství vozidel včetně nákladní dopravy ,
  aniž by porušovali
  současné dopravní značení.

  Z toho důvodu Komise
  ochrany veřejného pořádku a
  Besip jako poradní
  orgán rady města
  jednoznačně podporuje
  výstavbu obchvatu
  propojujícího současnou
  přeložku s
  Novohradskou ulicí.
  pro
  občanské
  záležitosti
  15.10.2013 Předsedkyně komise, paní
  Jaroslava Štěrbová, seznámila členy komise s
  níže uvedenou problematikou a komise pro
  občanské
  se usnesla, že nepožaduje k této problematice
  svolávat zvláštní schůzku .  Mapka – příloha k zápisu kulturní komise Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 44
  Zbývající komise se k této problematice přes výzvu nevyjádřily.
  Závěry a doporučení:
  1) Požadavky města Třeboň formulované usnesením Rady ze dne 17.07.2013 dokončená studie
  nezohlednila, ale na těchto požadavcích je pro jejich závažnost nutno nadále trvat. Těmito požadavky jsou –
  a) řešení přeložky bude mít minimální negativní dopad na areál Bertiných lázní a přilehlé části městské
  památkové rezervace Třeboň (zejména pokud jde o jejich vzhled, hlukovou zátěž, exhalace
  a polétavý prach);
  b) řešení přeložky bude šetrné k historické siluetě městské památkové rezervace Třeboň a k národní
  kulturní památce Rožmberská rybniční soustava / Zlatá stoka;
  c) řešení přeložky bude brát maximální ohled na zachování krajinného rázu Mokrých luk;
  d) řešení přeložky bude realizováno jako jedna souvislá stavba v celém úseku od Novohradské ulice až
  po napojení na silnice I/24 a I/34. V případě odůvodněné nezbytnosti etapizace bude realizován
  a uveden do provozu jako první etapa úsek přeložky mezi Dukelskou ulicí a napojením na silnici I/34
  v prostoru mimoúrovňové křižovatky v Jiráskově ulici a teprve poté úsek Dukelská - Novohradská;
  e) řešení přeložky bude součástí systému protipovodňových opatření chránících zastavěné území
  města a plochy zastavitelné dle platného územního plánu;
  f) řešení přeložky bude sloužit současně jako obchvat pro tranzitující dopravu i jako trasa pro zbytnou
  vnitroměstskou, zejména nákladní, dopravu, a pro dopravu cyklistickou;
  2) Převažující názor, plynoucí i z výsledků projednání v jednotlivých komisích Rady města, se přiklání
  k tomu, že „Studie proveditelnosti….“ v dokončené podobě představuje řešení, které negativně ovlivní
  především prostředí Bertiných lázní, dálkové pohledy na město a prostředí Mokrých luk a je pro Třeboň
  nepřijatelné, také proto, protože pouze přenáší existující problém z jedné části města do části druhé.
  3) Výše odhadovaných investičních nákladů by neměla být jediným kritériem odůvodňujícím zvolenou
  variantu řešení, a to zejména proto, že dosah celé akce přináší závažné negativní důsledky do hodnot, které
  nelze finančně vyčíslit. Předkládaný propočet navíc nevyjadřuje náklady na celou stavbu (chybí okružní
  křižovatka a připojovací rampy v Jiráskově ulici, napojující přeložku na silnice I/24a I/34).
  4) Trasa přeložky dle „Studie proveditelnosti…“ snižuje plochy zeleně v lázeňském území pod požadovaný
  limit daný vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 423/2001 Sb.
  5) Pro komplexní vyhodnocení „Studie proveditelnosti…“ a její porovnání s variantním řešení dle studie
  pořízené městem Třeboň je nutno doplnit vyhodnocení jejího dopadu na krajinný ráz, vyhodnocení
  ochranného účinku protihlukové stěny na areál Bertiných lázní a Tyršova stadionu a jejího dopadu na
  vnímání historické a jedinečné siluety města v dálkových pohledech zakreslením do fotografií pořízených
  z klíčových stanovišť zejména v prostoru přeložky silnice I/34 a Mokrých luk.
  6) Předložená podoba „Studie proveditelnosti…“ by neměla v žádném případě sloužit jako podklad pro další
  investorskou přípravu stavby bez zapracování výše uvedených požadavků a korektur a opětovného
  projednání s městem Třeboň.
  Usnesení RM č. 924/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o dokončené studii 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni pořizované v roce 2013 Jihočeským
  krajem pod názvem „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně
  napojení na silnici I/34, 2. etapa “.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovisko města Třeboň.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, pan Karel Elexhauser, doc. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Ing. Jiří
  Houdek, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Milan Hlásek
  - odchody a příchody: 21:26 Korda – odchod – počet 23
  21:30 Korda – příchod – počet 24
  21:33 Kahounová – odchod – počet 23
  21:35 Kahounová – příchod – počet 24
  21:45 Elexhauser – odchod – počet 23
  21:49 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 161/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o dokončené studii 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni pořizované v roce 2013 Jihočeským
  krajem pod názvem „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně
  napojení na silnici I/34, 2. etapa “.
  II. schvaluje stanovisko města Třeboň
  ve věci „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici
  I/34, 2. etapa“, pořizované v roce 2013 Jihočeským krajem - Krajským úřadem, v němž se konstatuje, že:
  a. požadavky města Třeboň kladené na pořizovatele a projektanta pro dokončení studie, které jsou
  předmětem -Usnesení rady města Třeboň č. 549/2013-84 ze dne 17.07.2013, nejsou v dokončené Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 45
  studii akceptovány v plném rozsahu, přestože s nimi byl Jihočeský kraj – Krajský úřad a projektant
  studie, Ing. Martin Jáchym, N. Frýda 11, České Budějovice seznámeni dopisem č. j. METR 3323/2013
  VaAl ze dne 22.07.2013;
  b. město Třeboň trvá na tom, aby byla nadále územně a investorsky připravována taková podoba trasy
  a technického řešení přeložky silnice II/154, která –
  1. bude v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací města Třeboň;
  2. bude mít minimální negativní dopad na areál Bertiných lázní a přilehlé části městské památkové
  rezervace Třeboň (zejména pokud jde o jejich vzhled, hlukovou zátěž, exhalace a polétavý prach);
  3. bude šetrná k historické siluetě městské památkové rezervace Třeboň a k národní kulturní památce
  Rožmberská rybniční soustava / Zlatá stoka;
  4. bude brát maximální ohled na zachování krajinného rázu Mokrých luk;
  5. bude realizována jako jedna souvislá stavba v celém úseku od Novohradské ulice až po napojení na
  silnice I/24 a I/34. V případě odůvodněné nezbytnosti etapizace bude realizován a uveden do
  provozu jako první etapa úsek přeložky mezi Dukelskou ulicí a napojením na silnici I/34 v prostoru
  mimoúrovňové křižovatky v Jiráskově ulici a teprve poté úsek Dukelská - Novohradská;
  6. bude součástí systému protipovodňových opatření chránících zastavěné území města a plochy
  zastavitelné dle platného územního plánu;
  7. bude sloužit současně jako obchvat pro tranzitující dopravu i jako trasa pro zbytnou vnitroměstskou,
  zejména nákladní, dopravu, a pro dopravu cyklistickou;
  8. nebude redukovat plochy zeleně ve vnitřním lázeňském území areálu Bertiných lázní pod limit
  stanovený v § 8 odstavci (2) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení
  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání,
  požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného
  posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům,
  přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních
  léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) a kterou se prování zákon č. 164/2001 Sb.,
  o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních
  a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), v platném znění,
  a v tomto smyslu žádá o revizi dokončené studie a úpravu finančního propočtu stavby tak, aby tento
  propočet vyjadřoval veškeré náklady na kompletní stavbu včetně napojení přeložky silnice II/154
  v Jiráskově ulici na silnice I/34 a I/24;
  c. s řešením studie tak, jak je v současné podobě zpracována, město Třeboň nesouhlasí.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit zaslání výpisu s tímto usnesením Krajskému úřadu
  Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

  k bodu 25
  Dílčí odpis nevymožitelných pohledávek města Třeboň (pohledávek z místních poplatků, pokut
  a nákladů řízení) předaných k exekučnímu vymáhání v období r. 2006 – 2012.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM č. 900/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání dílčí přehled nevymožitelných pohledávek k odpisu (pohledávky z místních poplatků, pokut
  a nákladů řízení) předaných k exekučnímu vymáhání v období r. 2006 - 2012 a jejich celkovou výši.
  Usnesení RM č. 900/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  dílčí přehled vymožených pohledávek (z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných k exekučnímu
  vymáhání v období 2006 – 2012, týkající se 67 pohledávek v celkové výši 83.972,00 Kč.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  dílčí odpis nevymožitelných pohledávek (z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných
  k exekučnímu vymáhání v období 2006 – 2012, týkající se 16 pohledávek v celkové výši 50.614,00 Kč.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  U těchto pohledávek došlo v průběhu exekučního či insolvenčního řízení ke zjištění, že povinný zemřel,
  pohledávka je ze sociálních důvodů na straně povinného nevymožitelná, nezbývá nic z rozdělované
  podstaty apod. Bližší přehled nevymožitelných pohledávek vč. důvodu nevymožitelnosti je uveden v příloze
  č. 1 podkladového materiálu (stav k 25.11.2013).
  Tento dílčí odpis nevymožitelných pohledávek je předkládán zastupitelstvu města výlučně z toho důvodu,
  že odpis pohledávky č. 13 uvedené v příloze podkladového materiálu je ve smyslu ust. § 85 písm. f) zákona
  č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní zřízení) v pravomoci zastupitelstva města. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 46
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – požaduje informaci o trendu vývoje pohledávek za odpady od roku 2010 s tím, kolik
  nám lidé dluží.
  - odchody a příchody: 21:53 Masojídek – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 162/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  dílčí odpis nevymožitelných pohledávek (z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných
  k exekučnímu vymáhání v období 2006 – 2012, týkající se 16 pohledávek v celkové výši 50.614,00 Kč.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, svěru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - sazba poplatku za odpad pro rok 2014. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému
  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odp...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému
  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – sazba
  poplatku za odpad pro rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 874/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 4/2013. Důvodem vytvoření nové
  vyhlášky včetně přílohy je mimo jiných změn také potřeba každoročně stanovit sazbu poplatku za
  „komunální odpad“ a s tím související výpočet nákladů na svoz netříděného komunálního odpadu.
  V předložené vyhlášce č. 4/2013 dochází od 01.01.2014 k následující změně:
  - z článku 3 (Ohlašovací povinnost) odst. 3 jsou vyjmuty u „stavby určené nebo sloužící k individuální
  rekreaci“ slova nebo sloužící a zůstává pouze znění „stavby určené k individuální rekreaci“ (zákon
  č. 174/2012, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.)
  - článek 6 (Osvobození) odst. 1 je doplněn o bod e) v následujícím znění: děti narozené od
  01.01.2014 do tří let věku. Osvobození se vztahuje rovněž na celý poplatek za rok, ve kterém dítě
  dovrší třetí rok věku.
  Sazba poplatku pro rok 2014 zůstává stejná jako v roce 2013 a to ve výši 500,00 Kč na osobu a rok.
  Dle ustanovení § 10b odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  tvoří sazbu poplatku:
  a) částka až 250,00 Kč za osobu a kalendářní rok,
  b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
  netříděného komunálního odpadu až 750,00 Kč za poplatníka a kalendářní rok
  Navrhovaná výše poplatku pro rok 2014 činí 500,00 Kč a je tvořena takto:
  a) z částky 250,00 Kč za osobu a kalendářní rok a
  b) z částky 250,00 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovena jako část
  skutečných nákladů (výdajů) města Třeboně předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
  odpadu. Skutečné náklady (výdaje) činily 8.555.498,90 Kč dle ceny plnění Technických služeb Třeboň a po
  rozúčtování podle počtu poplatníků dle vyhlášky města Třeboně čl. 2 odst. 1 písm. a) ke dni 14.10.2013 se
  stavem 8.521 a podle počtu poplatníků dle čl. 2 odst. 1 písm. b) se stavem 599 (počet staveb určených
  k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
  osoba) 938,00 Kč na jednoho poplatníka.
  Podrobný výpočet nákladů na zajištění sběru a svozu netříděného komunálního odpadu od fyzických osob
  za rok 2012 je přílohou podkladového materiálu.
  Pro informaci OFM přikládá porovnání výše nákladů na jednu osobu dle údajů z obecně závazných vyhlášek
  o místním poplatku za komunální odpad platných v období od r. 2010 do r. 2014:
  Rok 2010* (2008)**
  2011* (2009)**
  2012* (2010)**
  2013* (2011)**
  2014* (2012)**
  Náklady na
  poplatníka
  701,00 Kč 757,00 Kč 802,00 Kč 873,00 Kč 938,00 Kč
  Výše poplatku
  na poplatníka
  500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč
  *) rok platnosti vyhlášky, **) rok, ze kterého vychází výpočet nákladů
  Rada města přijala na svém jednání dne 20.11.2013 v této věci následující usnesení: Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 47
  Usnesení RM č. 874/2013-95:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  Obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 4/2013 o místním poplatku za provoz systému
  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013
  Tento předkládaný návrh se vztahuje k rozpočtu roku 2014. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané
  hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 21:56 Kahounová – odchod – počet 23
  21:59 Kahounová – příchod – počet 24
  21:59 Doležal – odchod – počet 23
  22:00 Mráz – odchod – počet 22

  Hlasování o pozměňovacím návrhu, který vznesl PaedDr. Jan Váňa:
  Usnesení ZM č. 163a/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Změnu v článku 6 (Osvobození) odst. 1 bod e) v následujícím znění: děti do tří let věku. Osvobození se
  vztahuje rovněž na celý poplatek za rok, ve kterém dítě dovrší třetí rok věku.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 163b/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
  a odstraňování komunálních odpadů č. 4/2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě svého Usnesení č. 928/2013-97 ze dne 04.12...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě svého Usnesení č. 928/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání a schválení návrh nového znění Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň.
  Příjemci těchto příspěvků jsou zejména neziskové organizace a fyzické osoby sídlící nebo působící
  v Třeboni. Dosud platná Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň schválená Usnesením
  zastupitelstva města č. 103/2001-6 ze dne 28.03.2011 pod názvem Změna č. 1 Pravidel pro poskytování
  příspěvků a dotací městem Třeboň, s účinností od 28.03.2011, již neodpovídají skutečnosti.
  Navrhované změny:
  - Příspěvky ze všech oblastí (žádosti, smlouvy, vyúčtování) vyřizuje odbor finanční a majetkový (odst.
  1.6., 8.7., 10.1.).
  Dříve útvar tajemníka, OŠSV, OFM.
  - Termín podání žádosti o příspěvek na celoroční činnost v kalendářním roce je do 31.01.,
  v odůvodněných případech je možné i během roku, na jednorázové akce konané v Třeboni a na
  akce reprezentující město Třeboň je možné žádat kdykoli v průběhu kalendářního roku (odst. 2.4.)
  Dříve žádosti o finanční příspěvek na celoroční činnost v kalendářním roce musely být podány do
  31.12. předchozího roku.
  Termín podání žádosti o příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi
  a mládeží 1x ročně do 01.11. (odst.7.3.)
  Dříve uvedeno v Pravidlech 2x ročně do 20.07. a 30.11., ve skutečnosti 1x ročně v listopadu.
  - Rozdělení finančních prostředků po projednání komisemi města do 31.03., a to do výše maximálně
  75 % z celkového objemu finančních prostředků, zbytek ve výši minimálně 25 % celkového objemu
  zůstane pro žádosti podané během roku (odst.8.3.).
  Dříve termín rozdělení do 28.02., ponechána pouze malá rezerva. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 48
  - Omezení počtu příspěvků jednomu žadateli na maximálně dva příspěvky v jednom kalendářním
  roce, tzn. příspěvek na celoroční činnost a jednu jednorázovou akci nebo dva příspěvky na dvě
  různé jednorázové akce. Příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry se do tohoto
  limitu nezahrnuje (odst.8.9.).
  Dříve bez omezení, poskytnuto např. až 5 příspěvků jednomu žadateli.
  - Výše příspěvku na jednorázové akce může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou
  akci.
  Dříve bez vymezení.
  - Vyúčtování bude předloženo u příspěvků na celoroční činnost a pro vedoucí oddílů, kroužků
  a sportovní trenéry do 10.01. následujícího roku po roce, kdy byl příspěvek poskytnut. Vyúčtování
  příspěvků na jednorázové akce konané v Třeboni nebo akce reprezentující město Třeboň nejpozději
  do 60 dnů od uskutečnění akce, v případě akcí, které proběhnou ke konci kalendářního roku,
  nejpozději do 10.01. následujícího roku.
  Vyúčtování bude doloženo roční zprávou o činnosti nebo popisem realizace akce. Kopie dokladů
  prokazující obsah čerpání budou na originále viditelně označeny „Hrazeno z příspěvku města
  Třeboň“ (odst.10.1.).
  Dříve termín vyúčtování do 31.01. následujícího roku, dokládány pouze kopie stvrzenek nebo faktur
  a ke každé výpis z účtu nebo výdajový (příjmový) pokladní doklad.
  - Nově byla zařazena záštita starosty a místostarostů města s finančním příspěvkem (odst.1.6.).
  Činnosti a akce podporované městem Třeboň podle těchto Pravidel pro poskytování příspěvků
  a dotací městem Třeboň nejsou službami obecného hospodářského zájmu a příspěvky takto
  poskytnuté nezakládají veřejnou podporu.
  Usnesení RM č. 928/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň, s platností a účinností od 01.01.2014
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013
  Tento předkládaný návrh se vztahuje k rozpočtu roku 2014. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané
  hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Marie Košinová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Houdek, paní Jitka Filípková, PaedDr.
  Jan Váňa
  - odchody a příchody: 22:03 Mráz – příchod – počet 23
  22:04 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 164/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň, s platností a účinností od 01.01.2014.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  "Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech" - žádost o poskytnutí podpory. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  k bodu 29
  „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“ –
  žádost o poskytnutí podpory.
  Důvodová zpráva:
  - rada města svým ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 29
  „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“ –
  žádost o poskytnutí podpory.
  Důvodová zpráva:
  - rada města svým Usnesením č. 940/2013-97 ze dne 04.12.2013 doporučuje Zastupitelstvu města Třeboně
  schválit:
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad na projekt „Modernizace
  vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“.
  b) realizaci projektu „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky
  ZŠ Na Sadech“ předkládaného v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad.
  c) zajištění financování celého projektu z vlastních zdrojů Základní školy Třeboň, Na Sadech 375
  s celkovými výdaji ve výši do 502.510,00 Kč.
  Rada města předkládá zastupitelstvu města jako zřizovateli základní školy k projednání podání žádosti
  o poskytnutí podpory v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad, prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí,
  Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství na projekt
  „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“.
  ROP Jihozápad vyhlásil výzvu k předkládání žádostí týkající se prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst
  a obcí, Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.
  Termín pro předkládání žádostí byl nejdříve stanoven na 01.11.2013, následně byl termín prodloužen na
  20.12.2013. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na
  500.000,00 Kč, maximální přípustná dotace na jeden projekt je stanovena na 10.000.000,00 Kč. Indikátorem
  pro oblast podpory 2.4 je: Počet nově pořízeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání. Výše podpory je
  stanovena na 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, 15 % je vlastní podíl žadatele. Celkové
  předpokládané náklady projektu jsou ve výši 502.510,00 Kč. Vyplácení prostředků z ROP Jihozápad probíhá
  až po jeho dokončení, proto je nutné celý projekt předfinancovat. Financování celého projektu si zajistí
  Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 z vlastních zdrojů (investiční fond). V případě předkládaného
  projektu by byla předpokládaná dotace 427.133,50 Kč, vlastní podíl žadatele by byl 75.376,50 Kč.
  Zaměření této výzvy je na obnovu objektů škol a školských zařízení, ale také zkvalitnění vybavení pro
  vzdělávání. V rámci této výzva je možno podporovat projekty zaměřené na pořízení a modernizaci vybavení
  škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky. Projekt spočívá v pořízení nového vybavení do
  učebny fyziky a chemie. Učebna fyziky a chemie byla již rekonstruována z vlastních prostředků města,
  nedošlo však na obnovu vybavení. V rámci tohoto projektu by se tato učebna kompletně dovybavila novými
  školními pomůckami, které napomůžou k modernizaci výuky a jejímu zkvalitnění. Další dílčí částí projektu je
  pořízení vybavení do učebny přírodopisu, které taktéž napomůžou k modernizaci výuky a jejímu zkvalitnění.
  V rámci projektu nebudou uplatňovány žádné finanční prostředky na stavební práce.
  Předpokládaný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ je duben 2014, předpokládaný
  termín podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace je 30.06.2014. Na základě výše uvedených
  termínů je předpoklad fyzické realizace projektu 01.07.2014 – 31.08.2014. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 50
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Mgr.
  Marie Florianová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 166/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad na projekt „Modernizace vybavení
  učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“.
  b) realizaci projektu „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ
  Na Sadech“ předkládaného v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad.
  c) zajištění financování celého projektu z vlastních zdrojů Základní školy Třeboň, Na Sadech 375
  s celkovými výdaji ve výši do 502.510,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a Základní škole Třeboň, Na Sadech 375 zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 3 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.83 - odvod a příspěvek ZŠ. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Rozpočtové opatření č. 83 – Odvod a příspěvek ZŠ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady města č. 761/2013-93 k projednání ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Rozpočtové opatření č. 83 – Odvod a příspěvek ZŠ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady města č. 761/2013-93 k projednání
  návrh rozpočtového opatření č. 83, které spočívá v navýšení rozpočtových příjmů na položce 2122 ZŠ Na
  Sadech - odvod o částku 127.359,73 Kč a současně navýšení rozpočtových výdajů na položce 5331 ZŠ Na
  Sadech - příspěvek na úhradu pohledávky o částku 127.359,73 Kč. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 5
  Popis situace: Usnesením č. 233/2013-75 ze dne 27.03.2013 rada města vzala na vědomí výsledek
  hospodaření zanikající příspěvkové organizace Školní jídelny Centrum Třeboň ke dni 28.02.2013, jehož
  celková ztráta byla ve výši 127.359,73 Kč. Zároveň rada města souhlasila s vypořádáním tohoto záporného
  výsledku hospodaření převodem na účet č. 348 rozvahy organizace – pohledávky za rozpočtem ÚSC.
  Zřizovatel na základě tohoto odvodu poskytne organizaci finanční příspěvek právě na úhradu pohledávky ve
  výši 127.359,73 Kč. Sama organizace nemůže investiční fond k tomuto účelu použít.
  Rada města přijala v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 761/2013-93:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  uložení odvodu z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v souladu s § 28 odst. 6 písm. b) zákona
  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, u příspěvkové organizace Základní školy
  Třeboň, Na Sadech 375, ve výši 127.359,73 Kč
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  provedení rozpočtového opatření č. 83, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 2122 ZŠ Na Sadech - odvod, § 3113, ORJ 0100, ORG 0, UZ 0 o částku
  127.359,73 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5331 ZŠ Na Sadech - příspěvek na úhradu pohledávky, § 3113, ORJ
  0100, ORG 9100000312, UZ 0 o částku 127.359,73 Kč
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí a odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na
  jednání ZM dne 04.11.2013.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – vznesl dotaz na činnost firmy Aramark.
  Ing. Jiří Houdek – smlouva s firmou Aramark je stále ještě v běhu.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. - kolik stojí činnost firmy Aramark měsíčně?
  Mgr. Terezie Jenisová – měsíční podpora je asi 53 tisíc Kč, kontrakt je sjednán na rok a půl.
  PaedDr. Jan Váňa – 53.000,00 Kč platí škola? Je na to výběrové řízení? Co ta firma dělá?
  Mgr. Terezie Jenisová – je to záležitost školy (podle směrnice veřejných zakázek), společnost Aramark dělá
  podporu ve všech možných tématech, v současné době je přítomna nutriční specialistka (dietní sestra
  z nemocnice na Bulovce, která připravuje jídelníčky pro děti).
  PaedDr. Jan Váňa – od září, co začal fungovat objednávkový systém pro děti, se úroveň stravování zlepšila.
  Není si jist, zda 53.000,00 Kč, které firma inkasuje, odpovídá hodnotě poradenství. Vznesl dotaz, zda je
  pravda, že fa Aramark zprostředkovává dodávky surovin do školní jídelny.
  Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 112/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 83, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 2122 ZŠ Na Sadech - odvod, § 3113, ORJ 0100, ORG 0, UZ 0 o částku
  127.359,73 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5331 ZŠ Na Sadech - příspěvek na úhradu pohledávky, § 3113, ORJ
  0100, ORG 9100000312, UZ 0 o částku 127.359,73 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  83. 0 0 0100 3113 2122 0,00 0,00 +127,36 127,36
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  83. 0 9100000312 0100 3113 5331 0,00 0,00 +127,36 127,36
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí, odboru finančnímu a majetkovému a ředitelce ZŠ zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 91 - Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. - investice. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  k bodu 7
  Rozpočtové opatření č. 91 – Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. – Investice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady měs...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 7
  Rozpočtové opatření č. 91 – Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. – Investice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady města č. 764/2013-93 ze dne
  23.10.2013 k projednání návrh rozpočtového opatření č. 91, které spočívá v navýšení rozpočtových příjmů
  na položce 1511 Daň z nemovitostí o částku 825.000,00 Kč a současně navýšení rozpočtových výdajů na
  položce 6121 Bertiny lázně - investice o částku 825.000,00 Kč.
  Popis situace: Při přípravě rozpočtového opatření č. 72, kterým byl upraven rozpočet na rok 2013, nebyl
  v přehledu čerpání výdajové části rozpočtu k 31.07.2013 a plánu výdajů na období 08-12/2013 (tento
  dokument byl podkladem k sestavení výše uvedeného rozpočtového opatření) v položce Bertiny lázně –
  investice zahrnut výdaj na projektové práce na akci „ROP rozšíření lázeňské infrastruktury Bertiných lázní
  Třeboň“ v částce 787.408,00 Kč vč. DPH, projektové práce „Přeložka a posílení rozvodů NN v areálu
  Bertiných lázní v Třeboni“ v částce 33.880,00 Kč a 3.630,00 Kč náhrady za odstoupení od mandátní smlouvy
  f Otruba & partner, která zajišťovala funkci technického dozoru při přípravě stavby a přípravě výběrového
  řízení. Výdaje na projektové práce vyplývají z uzavřených smluv o dílo a na jejich úhradu nemá vliv přijaté
  rozhodnutí o zrušení akce „ROP rozšíření lázeňské infrastruktury Bertiných lázní Třeboň“. K pokrytí výdajů je
  zapojován neočekávaný příjem na položku 1511 – daň z nemovitosti.
  Usnesení RM č. 764/2013-93:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  provedení rozpočtového opatření č. 91, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 1511 Daň z nemovitostí, § 0, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku
  825.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 240000000, UZ
  0 o částku 825.000,00 Kč,
  Čís.
  R
  M
  NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočto

  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  91. 0 0 0800 0 1511 5 000,00 5 000,00 +825,00 5 825,00
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  91. 0 240000000 750 3526 6121 6 500,00 927,00 +825,00 1 752,00
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení předložit rozpočtové
  opatření na jednání ZM dne 04.11.2013.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Houdek
  Ing. Jan Ďoubal – vznesl dotaz na to, kdo zadává projekt a jak to funguje.
  Ing. Pavel Hajna – systém investic do lázní funguje tak, že celou investici od projektu investuje vždy město.
  V tomto případě to bylo obdobné, projekt zadávalo město. Došlo však k omylu. Faktura byla z naší strany
  opomenuta, když bylo řešeno Rozpočtové opatření č. 72. V okamžiku, kdy se revidoval celý rozpočet města
  pro letošní rok, nám ta faktura proklouzla, neuvědomili jsme si to, a když se odečítaly veškeré investice v BL
  v letošním roce a ta výdajová položka se snižovala, tak se snížila moc. Je to pouze narovnání stavu, protože
  se faktura dostala mimo systém.
  PaedDr. Jan Váňa – poukázal na to, že se nejednalo o investiční akci města. Město ani RM tuhle investici
  neschválilo. Je to investiční akce lázní, takže by se to mělo hradit z finančních prostředků lázní a ne
  z městského rozpočtu. Pokud to byla investice města, kdo to schválil?
  Ing. Pavel Hajna – RM schválila objednání projektové dokumentace.
  Ing. Jiří Houdek – město pořizovalo projekt, mělo to být i ve velkém rozpočtovém opatření, bohužel se to tam
  nedostalo. Proto to schvalujeme dodatečně.
  PaedDr. Jan Váňa – pokud objednávalo město, tak to mělo zaplatit město.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 114/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 91, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 1511 Daň z nemovitostí, § 0, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku
  825.000,00 Kč, Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 8
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 240000000, UZ
  0 o částku 825.000,00 Kč,
  Čís.
  R
  M
  NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočto

  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  91. 0 0 0800 0 1511 5 000,00 5 000,00 +825,00 5 825,00
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  91. 0 240000000 750 3526 6121 6 500,00 927,00 +825,00 1 752,00
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 774/20...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 774/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání žádost obchodní společnosti RENT Group s.r.o., IČ: 273 58 089 (Nerudova 957/7, Chomutov)
  o prodej části pozemku p. č. KN 1705/1 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň. Zájmový pozemek těsně
  navazuje na pozemky ve vlastnictví žadatele. Společnost má záměr vybudovat v dané lokalitě obchodní
  dům. Zásobovací vjezd do obchodního domu je plánován z Jiráskovy ulice. Na zájmovém pozemku se
  nachází kabel NN a v bezprostřední blízkosti vodovod. OFM pro informaci sděluje, že společnost RENT
  Group s.r.o. v srpnu letošního roku žádala o prodej celého pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 457 m2

  v k. ú. Třeboň. Orgány obce níže uvedenými usneseními prodej neschválily.
  Rada města svým usnesením č. 574/2013-86 ze dne 17.08.2013:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 457 m² v k. ú. Třeboň.

  Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 9
  II. schvaluje
  záměr společnosti RENT Group s.r.o., IČ: 273 58 089 (Nerudova 957/7, Chomutov) vybudovat v dané
  lokalitě obchodní dům v souladu s územním plánem za podmínky řešení dopravního napojení, zásobování
  a parkování z Jiráskovy ulice. K dalšímu umístění stavby v dané lokalitě se město Třeboň bude vyjadřovat
  v rámci územního řízení.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 85/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 457 m² v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Na základě toho podala společnost RENT Group s.r.o. novou žádost o prodej výše uvedené části zájmového
  pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň. Společnost zároveň s uvedenou žádostí
  předložila návrh geometrického plánu, který řeší oddělení zájmové části pozemku. Z pozemku p. č. KN
  1705/11 o výměře 457 m2
  by byl dle GP oddělen pozemek p. č. KN 1705/11 o výměře 254 m2
  , který by
  v případě schválení orgánů obce byl ve vlastnictví společnosti RENT Group s.r.o. Zbývající část pozemku
  p. č. KN 1705/11 by byla dle GP označena jako pozemek p. č. KN 1705/13 o výměře 203 m2
  , který by zůstal
  ve vlastnictví města – návrh GP je přílohou podkladového materiálu. Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl, že
  s prodejem pozemku souhlasí. Odbor rozvoje a investic uvedl, že s prodejem souhlasí. Ing. Vaclík uvedl, že
  tento pozemek městu k ničemu neslouží, je možné jej prodat. Problematická by eventuálně mohla být
  hluková zátěž sousedních bytových domů – nedokáže posoudit. OFM se přiklání k vyjádření příslušných
  odborů a navrhuje zájmovou část pozemku prodat dle návrhu GP za cenu 2.000,00 Kč/m2
  . Tato částka
  vychází z realizovaného prodeje pozemku p. č. KN 1038 v k. ú. Třeboň (Integrace klientů Pístina).
  Rada města svým usnesením č. 774/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m² (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 2.500,00 Kč/m². Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m² a pozemky
  p. č. KN 1704/1 a p. č. KN 1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví
  města),tak jak je vyznačen v přiložené mapce,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m² vybuduje na
  své náklady protihlukovou stěnu, která bude umístěna, tak jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková
  stěna bude vybudována dle návrhu projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru
  rozvoje a investic a odboru územního plánování a stavebného řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude
  vybudována nejpozději do kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015.
  Pokuta za porušení výše uvedených podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – zásobování bude probíhat z Jiráskovy ulice, tudíž přes cyklostezku.
  Upozornil na to, že cyklisti ani chodci by neměli být omezováni.
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, jakým způsobem bude pohlídaná protihluková stěna.
  Ing. Jiří Houdek – k přesné definici zatím nedošlo. Stěna by neměla být jen protihluková, ale také
  protiemisní.
  PaedDr. Jan Váňa – bylo by dobré, aby ve smlouvě byly sankce za nesplnění.
  pan Zdeněk Mráz – pokuta za nedodržení podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  PaedDr. Jan Váňa – upozorňuje na nízkou částku za sankce, navrhuje udat reálnou hodnotu, která by
  odpovídala hodnotě protihlukové stěny.
  Ing. Pavel Hajna – v rámci projektu jsme obdrželi protihlukovou studii, v níž je deklarováno, že nedojde
  k porušení hygienických limitů. Hluková stěna bude plnit ještě další funkce, aby do provozního dvora nebylo
  vidět, nic neulítávalo, dostali jsme výfukové zplodiny mimo sídliště, takže dominantní fce není hluková. Nemá
  cenu investora zrazovat, protože územním plánem je tato lokalita určena pro tento typ výstavby.
  - odchody a příchody: 18:10 Ďoubal – odchod – počet 22
  18:12 Ďoubal – příchod – počet 23 Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 10
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 116/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  a pozemky
  p. č. KN 1704/1 a p. č. KN 1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví města)
  tak, jak je vyznačen v přiložené mapce,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  vybuduje na
  své náklady protihlukovou stěnu, která bude umístěna tak, jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková
  stěna bude vybudována dle návrhu projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru
  rozvoje a investic a odboru územního plánování a stavebného řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude
  vybudována nejpozději do kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015.
  Pokuta za porušení výše uvedených podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 1 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemků v lokalitě sídl. Gigant. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Záměr prodeje částí pozemků v lokalitě Sídl. Gigant.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 773/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k proje...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Záměr prodeje částí pozemků v lokalitě Sídl. Gigant.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 773/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, společnosti London Finance
  and Investment Corporation a.s. (Rybná 669/4, Praha 1) o prodej části pozemků v k. ú. Břilice v lokalitě Sídl.
  Gigant. Na základě podnětu ředitele společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. došlo na podzim r. 2012
  k místnímu šetření za účasti pana místostarosty, Ing. Vaclíka, pí Janečkové (za odbor ŽP), pí Němcové a pí
  Filípkové (za OFM) a p. Dvořáka (za TLR s.r.o.). Pan Dvořák poukazoval na skutečnost, že řadu let
  obyvatelé Sídl. Gigant užívají části městského pozemku p. č. KN 521/34 v k. ú. Třeboň, který je v katastru
  veden jako lesní pozemek. Při šetření došlo k označení prostoru, který by měl být vyjmut z lesních pozemků.
  Následně byly užívané části pozemku rozparcelovány dle GP a nabídnuty k odprodeji (příp. pronájmu)
  uživatelům. Z důvodu, že se jedná o lesní pozemek, bylo nutno pozemky vyjmout z pozemků plnících funkci
  lesa. Částečně se rozhodlo v pochybnostech. Tam, kde jsou na pozemku p. č. KN 521/34 postaveny zděné
  stavby (tj. pozemek pod stájí) nebo takové části pozemku, které skutečně splňují znaky lesa, dojde k vynětí
  za poplatek. Ten budou hradit kupující, příp. nájemci, zájmových pozemků. Dále bylo zjištěno, že někteří
  vlastníci nemovitostí mají připloceny ke svým domům i části pozemku p. č. KN 521/3 v k. ú. Břilice a užívají
  je jako zahradu. Ing. Vaclík zpracoval orientační zaměření užívaných částí městských pozemků. Dne
  06.03.2013 se uskutečnilo jednání na MěÚ, na němž byli vlastníci nemovitostí na Sídl. Gigant seznámeni se
  zaměřením a byly jim nabídnuty dvě varianty řešení, jak si mohou zlegalizovat užívání městských pozemků a
  to:
  1) odkoupení užívaných částí pozemků do svého vlastnictví. Části p. č. KN 521/34 splňující znaky lesa by
  byly odprodávány včetně porostu oceněného znaleckým posudkem a kupující by si hradili poplatky za vynětí
  pozemku z pozemků plnících funkci lesa,
  2) pronájem užívaných částí pozemků.
  Pro informaci:
  a) na části pozemku p. č. KN 521/34 (v geom. plánu označeno jako p. č. KN 521/99) je postavena stavba,
  která slouží jako stáj. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí, je neznámého vlastníka. Po poradě
  s právníkem města JUDr. Hájkem je tato skutečnost uvedena v záměru pronájmu. Dále je stanovena
  podmínka, že si nájemce zajistí na vlastní náklady vyjmutí části pozemku p. č. KN 521/34 pod budovou
  (v GP označeno jako p. č. KN 521/99) z pozemků plnících funkci lesa. Takto je formulován návrh na
  usnesení bod III. odst. 2/,
  b) na částech pozemků p. č. KN 521/34, které jsou nyní předmětem prodeje, příp. pronájmu (tj. p. č. KN
  521/85, p. č. KN 521/86, p. č. KN 521/87, p. č. KN 521/88, p. č. KN 521/92, p. č. KN 521/96, p. č. KN 521/99,
  p. č. st. 541), se nenachází žádný lesní porost. Z tohoto důvodu nebude na uvedené části pozemků
  zpracováván znalecký posudek na ocenění lesního porostu,
  c) pozemky v GP označeny jako p. č. KN 521/85, p. č. KN 521/86 a p. č. KN 521/87 zůstanou v majetku
  města, nebudou předmětem prodeje ani pronájmu.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá k převodu, směně, příp. k pronájmu připomínek. Odbor
  upozorňuje na platnou stavební uzávěru, která znemožňuje další obytnou zástavbu v místě. Odbor rozvoje
  a investic nemá k prodeji, příp. pronájmu, připomínky. Ing. Vaclík uvádí: V lokalitě Sídl. Gigant město Třeboň
  asi nemá žádné zájmy, doporučuji prodej dle zájmu jednotlivých zúčastněných s ohledem na dopravní
  obslužnost a infrastrukturu. Osadní výbor obce Břilice souhlasí s prodejem, příp. pronájmem, zájmových
  částí pozemků. OV doporučuje při tvorbě geom. plánu řešení lokality Sídl. Gigant (s ohledem na požární
  bezpečnost, budoucí vývoj lokality, obslužnost lesního masivu a zájmy jiných než místních vlastníků
  dotčených území) vytvořit a zachovat základní systém dopravní obslužnosti a přístupnosti všech dotčených
  pozemků. Užívané části městských pozemků budou postupně zaměřovány po částech několika
  geometrickými plány zpracovanými Ing. Vaclíkem. Záměr prodeje a pronájmu první části zájmové lokality je
  nyní předkládán k projednání. Další části uvedené lokality budou postupně předkládány k projednání
  orgánům obce až po vyhotovení geometrických plánů. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 12
  Rada města svým usnesením č. 773/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 151 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013
  označeno jako p. č. KN 521/91) v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníkům budovy čp. 159.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  1/ zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 54 m2 a 71 m2 (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/89 a p. č. KN 521/90) a části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 186
  m
  2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/88), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00
  Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 160.
  2/ zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 49 m2 a 60 m2 (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/97 a p. č. KN 521/98) a částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 222
  m
  2 a 25 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/96 a st. KN 541), vše v k. ú. Břilice,
  za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 156, za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vynětí
  předmětné části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 25 m2 (v GP označeno jako p. č. st. KN 541) z pozemků
  plnících funkci lesa.
  III. schvaluje
  1/ zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 139 m2
  (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/95), v k. ú. Břilice, vlastníku budovy čp. 157, za cenu 9,00 Kč/m2
  /rok, na
  dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Zájmová část pozemku bude užívána jako zahrada.
  2/ zveřejnění záměru pronájmu částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 32 m2
  a 59 m2
  (v geom. plánu
  č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/93 a p. č. KN 521/94), části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře
  314 m2 a 90 m2
  (v geom. plánu č. 1107-51/2013. označeno jako p. č. KN 521/92 a p č. KN 521/99), vše
  v k. ú. Břilice, vlastníku budovy čp. 158, za cenu 9,00 Kč/m2
  /rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
  lhůtou. Smlouva bude uzavřena za podmínky, že si nájemce zajistí na vlastní náklady vynětí části pozemku
  p. č. KN 521/34 (v GP označeno jako p. č. KN 521/99) z pozemků plnících funkci lesa. Na části pozemku
  p. č. KN 521/34 (v GP označeno jako p. č. KN 521/99) se nachází budova neevidovaná v katastru
  nemovitostí, neznámého vlastníka. Pozemky označené v geom. plánu jako p. č. KN 521/92, p. č. KN 521/93
  a p. č. KN 521/94 budou užívány jako zahrada.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Pro informaci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nemají zájem
  o odkoupení zájmových částí užívaných pozemků, požádali pouze o pronájem. Záměr pronájmu byl
  schválen shora uvedeným usnesením rady města – bod III. Projednání pronájmu je v kompetenci rady
  města. Z tohoto důvodu je v návrhu na usnesení zastupitelstva města navrhováno schválení záměru prodeje
  v souladu s usnesením rady města bod I. a II.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – tento krok podpoří, je potřeba dávat majetkové vztahy do pořádku.
  - odchody a příchody: 18:28 Kahounová – odchod – počet 22
  18:31 Kahounová – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 118/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 151 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013
  označeno jako p. č. KN 521/91) v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníkům budovy čp. 159.
  II. schvaluje
  1) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 54 m2 a 71 m2 (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/89 a p. č. KN 521/90) a části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 186
  m
  2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/88), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00
  Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 160.
  2) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 49 m2 a 60 m2 (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/97 a p. č. KN 521/98) a částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 222
  m
  2 a 25 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/96 a st. KN 541), vše v k. ú. Břilice,
  za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 156, za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vynětí
  předmětné části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 25 m2 (v GP označeno jako p. č. st. KN 541) z pozemků
  plnících funkci lesa.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 779/2013-93 ze dne ...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání:
  1) informaci o podaných připomínkách k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ,
  2) zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013,
  3) zrušení záměru prodeje pozemků, příp. jejich částí, p. č. KN 1643/2, p. č. KN 1643/3, p. č. KN 1643/19,
  p. č. KN 1643/18, p. č. KN 1643/1, vše v k. ú. Břilice. Pozemky se nachází v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Na základě Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 byl ve dnech 18.09.2013 -
  15.10.2013 zveřejněn záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. Prodej byl realizován
  formou obálkové metody, když minimální nabídková cena byla stanovena ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Částka se
  skládá z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00 Kč/m2
  vč. DPH a z minimální ceny za pozemek
  ve výši 400,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy
  kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. Pokud
  město Třeboň nevybuduje k zájmovým pozemkům infrastrukturu do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit
  od kupní smlouvy. Dne 14.10.2013 (tj. v době zveřejnění) vznesli připomínku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků
  v lokalitě ZTV Břilice západ (viz příloha podkladového materiálu).
  K připomínkám dotčené odbory MěÚ uvádějí:
  Odbor územního plánování a st. řádu uvádí: Na dopravní a technickou infrastrukturu (komunikace,
  inženýrské sítě) je pro danou lokalitu vedeno u stavebního úřadu územní řízení o umístění stavby. Územní
  řízení tedy není vedeno na parcelaci (dělení pozemků), ale pouze na stavby, jak je výše uvedeno. K věci se
  doplňuje, že toto územní řízení nebylo dosud ukončeno rozhodnutím.
  K prodeji pozemků tj. k parcelaci se sděluje: Lokalita Břilice západ je dle územního plánu města Třeboně
  vedena v plochách BV 5 a BV 23. Jedná se o bydlení venkovské. Hlavní funkční využití: stavby pro bydlení –
  bydlení individuální (v rodinných domech). Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely (nadzemními
  objekty) 25 %, minimální zastoupení zeleně na parcele 50 %, max. podlažnost 1 nadzemní podlaží
  a podkroví. Doplňující podmínky: Lokalita BV 5: min. velikost parcely 1200 m2
  , výjimka z min. velikosti
  parcely je připuštěna v případě již existující stávající parcelace, parcelace v lokalitě bude provedena
  analogicky dle parcelace v sousedním zastavěném území stejného funkčního využití, minimalizovat zásahy
  do existující vzrostlé zeleně. Před realizací zástavby v lokalitě je nutno posoudit zásah do krajinného rázu ve
  smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Doplňující podmínky: Lokalita BV 23: min. velikost parcely 1200 m2
  ,
  výjimka z min. velikosti parcely je připuštěna v případě již existující stávající parcelace, parcelace v lokalitě
  bude provedena analogicky dle parcelace v sousedním zastavěném území stejného funkčního využití.
  Z navržené parcelace (z dokladů doložených odborem fin. a maj.) vyplývá následující: Výměra navržených
  parcel činí: 685 m2
  , 1 311 m2
  , 788 m2
  , 865 m2
  , 622 m2
  , 495 m2
  , 761 m2
  , 722 m2
  , 580 m2
  , 521 m2
  , 603 m2
  ,
  tj. od 495 m2
  do 1 311 m2
  , průměr činí 723 m2
  . Výměra parcel (zahrad) kolem stávajících sousedních
  rodinných domků (bez pruhu za zahradami) činí: p. č. 1643/4 – 437 m2
  , p. č. 1643/5 – 527 m2
  , p. č. 1643/6 –
  594 m2
  , p. č. 1643/7 – 510 m2
  , p. č. 1643/8 – 458 m2
  , p. č. 1643/9 – 507 m2
  , tj. od 437 m2
  do 594 m2
  , průměr
  činí 506 m2
  . K výměrám těchto zahrad je však nutno přičíst zastavěnou plochu rodinných domů v místě
  (tj. cca 120 m2
  ).
  Závěr: Porovnáním návrhu parcelace a snímku z katastrální mapy lze dospět k závěru, že navrhovaná
  parcelace je provedena obdobně jako parcelace v sousedním zastavěném území stejného funkčního využití.
  Z tohoto důvodu není navržená parcelace v rozporu s územním plánem města (je splněna podmínka Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 16
  územního plánu, jak je výše uvedeno). Obslužnost stávajících zahrad u stávajících rodinných domků v dané
  lokalitě bude možná ze stávající ulice. K věci se doplňuje, že navržená parcela byla již v minulosti (před
  platností současného územního plánu města) prověřena urbanistickou studií, které byla také projednána
  s městem Třeboň, s veřejností a s dotčenými orgány. Tato studie byla poté vložena do centrální evidence
  územně plánovacích podkladů, která je vedena Ústavem územního rozvoje Brno.
  Odbor rozvoje a investic uvádí: Odbor jako podklad pro dokumentaci pro územní rozhodnutí převzal studii
  dané lokality zpracovanou odborem ÚPaSŘ.
  V době zveřejnění byly podány tyto nabídky:
  Označení
  pozemku
  dle studie
  Žadatelé Nabídková
  cena/m2
  „1 + 2“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „3 + 4“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „5“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „6“ Bc. Ladislav Kubeš (Na Obci 232, Břilice, Třeboň) 1.624,00 Kč
  „7“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „8“ Nebyla podána žádná nabídka
  -
  „9 + 10“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „11“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „12“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „13“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „14“ Nebyla podána žádná nabídka -
  Dne 15.10.2013 zasedala komise pro otevírání a hodnocení nabídek. Protokol přikládá OFM v příloze
  podkladového materiálu. Náklady na vybudování infrastruktury v zájmové lokalitě jsou počítány ve výši cca
  10.000.000,00 Kč. V případě, že by došlo k prodeji byť jediného pozemku, muselo by město infrastrukturu
  vybudovat.
  Vyjádření JUDr. Hájka: Vzhledem k podání pouze jedné nabídky bych doporučoval zrušení obálkové
  soutěže ze dne 15.10.2013 a doplnění dalších podmínek do usnesení zastupitelstva města týkajících se
  možnosti odstoupení města od uzavření kupních smluv, např. že město má právo od smluv odstoupit, pokud
  se neprodá ¾ pozemků do určitého termínu apod. Co se týká možných sankcí, které by mohli kupující
  požadovat od města, pokud odstoupí od smlouvy z důvodu nevybudování inž. sítí, uvádím: Kupující mohou
  požadovat úrok z peněz, které zaplatili jako kupní cenu městu, dále náklady za již vyhotovené projektové
  dokumentace apod.
  OFM předložil RM dne 23.10.2013 návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27
  o ustanovení, že město Třeboň má právo od uzavřených smluv odstoupit do 31.10.2014, pokud nedojde
  k uzavření kupních smluv na minimálně ¾ celkové plochy prodávaných pozemků, záměr jejichž prodeje
  bude zveřejněn. Dále pak OFM navrhl změnu termínu výstavby infrastruktury do 31.10.2015 (původní
  schválený termín 30.06.2015) a zřízení bezúplatného věcného břemene pro město Třeboň v právu vstupu
  a vjezdu za účelem vybudování infrastruktury na prodávané pozemky.
  V oznámení o záměru prodeje uvedených pozemků si město Třeboň vyhradilo právo zrušit obálkovou
  soutěž. OFM po konzultaci celého případu s právníkem města JUDr. Hájkem dal radě města na zvážení
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 a doplnění usnesení ZM ze dne 09.09.2013 o další podmínky.
  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a) částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18 o celkové výměře cca 403,40 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře cca 357,17 m2 (v přiložené studii označeno jako
  č. „2“), vše v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b) části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,69 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „3“) a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „4“) v k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  c) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 579,90 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „5“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  d) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 520,51 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „6“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem, Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 17
  e) částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 602,81 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „7“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  f) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „8“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  g) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300,86 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „9“) a části
  p. č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „10“), vše v k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  h) částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „11“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  i) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 788,16 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „12“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  j) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1 310,67 m2 (v přiložené studii
  označeno jako č. „13“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  k) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 684,98 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m2
  vč. DPH a z minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději
  do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. Pokud město Třeboň nevybuduje k zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým usnesením č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – navrhuje schválit část I., II. a IV. a vypustit část III., tzn. zrušit obálkovou soutěž, protože
  se přihlásil pouze jeden zájemce, ale nerušit zrušení prodeje těch parcel, protože město nemá mnoho lokalit,
  zastavitelných, v rámci územního plánu.
  PaedDr. Jan Váňa – mohlo by se to vyřešit hlasováním o jednotlivých bodech, nemusel by se dávat
  protinávrh.
  paní Jitka Filípková – měl by zaznít protinávrh. Schválit by se měl bod I., II. a IV. a bod III. by měl být
  doplněn o podmínku prodeje min. ¾ parcel.
  paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal, pan Josef Neužil
  - odchody a příchody: 18:48 Kohout – příchod – počet 24
  18:55 Kahounová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 18
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. schvaluje
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

  Proces hlasování:
  1)
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

  2)
  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh k bodu III. návrhu na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  III. schvaluje
  doplnění Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ o podmínku zahájení realizace stavby s prodejem min. 10
  parcel.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 1 Zdrželi se: 10
  NEBYLO PŘIJATO

  3)
  Hlasování o bodu III. návrhu na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  III. schvaluje
  zrušení Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 8 Zdrželi se: 11 Nehlasovali: 1
  NEBYLO PŘIJATO

  Konečný návrh na usnesení k bodu číslo 14 ze schváleného programu – výsledek dle procesu
  hlasování k bodu 1) až 3):
  Usnesení ZM č. 121/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Směna pozemků ve vlastnictví města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Směna pozemků ve vlastnictví města Třeboně – pozemky p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK
  430 o výměře 4 938 m2
  , p. č. PK 431/1 o výměře 1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o vý...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Směna pozemků ve vlastnictví města Třeboně – pozemky p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK
  430 o výměře 4 938 m2
  , p. č. PK 431/1 o výměře 1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m2
  , p. č. PK
  433/2 o výměře 5 390 m2
  , vše v k. ú. Stará Hlína za pozemky ve vlastnictví v ČR – právo hospodařit
  s majetkem státu pro Lesy ČR, s. p. – pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m2
  . p. č. KN 168/65
  oddělená z pozemku p. č. KN 168/2 o výměře 5 505 m2
  , p. č. KN 722/6 oddělená z pozemku p. č. KN
  722/3 o výměře 132 m2
  , p. č. KN 722/7 oddělená z pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m2
  , vše v k. ú.
  Holičky u Staré Hlíny.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 777/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání záměr směny pozemků p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK 430 o výměře 4 938 m2
  , p. č.
  PK 431/1 o výměře 1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m2
  , vše
  v k. ú. Stará Hlína dosud ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m2
  , p. č. KN
  168/65 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 168/2 o výměře 5 505 m2
  , p. č.
  KN 722/6 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/3 o výměře 132 m2
  , p. č.
  KN 722/7 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m2
  , vše
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p.,
  za účelem výstavby stezky Třeboň – Nová Hlína. Na základě usnesení zastupitelstva č. 90/2013-37 ze dne
  09.09.2013 byl ve dnech 23.09.2013 – 08.10.2013 zveřejněn záměr směny předmětných pozemků. V době
  zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, námitka ani připomínka.
  Odbor rozvoje a investic MěÚ Třeboň nechal vypracovat projektovou dokumentaci na stavbu stezky Třeboň
  – Nová Hlína. Tato stavba se bude nacházet podél silnice I/34 v k. ú. Třeboň a v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
  na pozemcích fyzických a právnických osob (Ředitelství silnic a dálnic, Českomoravský štěrk, a.s., xx
  xxxxxxxxxxxxxxxxx, apod.). Její realizací dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti pro chodce a cyklisty, kdy
  dojde k propojení Třeboně a jejích místních částí Nová Hlína a Stará Hlína. Na základě projektové
  dokumentace bylo zjištěno, že výstavbou stezky dojde k záboru mimo jiné i pozemků ve vlastnictví ČR –
  právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p. V červenci roku 2011 byla učiněna žádost na Lesní
  správě Třeboň o převod dotčených pozemků stezkou Třeboň – Nová Hlína. Lesní správa odkázala město na
  generální ředitelství v Hradci Králové. Na Lesy ČR, úsek generálního ředitele v Hradci Králové, byla v říjnu
  roku 2011 učiněna žádost o bezúplatný převod dotčených pozemků. Státní podnik nevyhověl žádosti města
  z důvodu nesplnění zákonných podmínek dle ust. § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1 písm. a) – nejednalo se
  o odloučené lesní pozemky od komplexu státního lesa, tj. jsou přímo jeho částí, dále pak pozemek p. č. KN
  722/3 není lesním pozemkem, ale ostatní plochou. Na základě tohoto vyjádření připravilo město jinou
  vhodnou variantu řešení, a to směnu pozemků. Byl vypracován geometrický plán č. 402-157/2012 na
  základě kterého došlo k upřesnění pozemků Lesů ČR dotčených stavbou stezky. Geometrický plán byl
  vypracován tak, aby splňoval i zákonné podmínky, tzn., že dělením nevznikly pozemky nevhodného tvaru
  nebo velikosti neumožňující řádné hospodaření v lese. Potřeby města Třeboně byly dle projektové Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 21
  dokumentace poloviční, požadavek byl cca pruh o šíři 3 m, ale z důvodu splnění zákonných podmínek došlo
  k oddělení části lesa na pozemek p. č. KN 168/65 o výměře 5 505 m2
  . Tato varianta byla řešena na Lesní
  správě Třeboň a na Krajském ředitelství v Českých Budějovicích, směna byla předběžně odsouhlasena. Při
  dalším jednání bylo městu sděleno, že předmětné pozemky jsou „zatíženy“ soudním řízením ve věci
  navrácení majetku xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Město navrhlo ještě jinou variantu, a to umístění stezky na
  existující lesní cestu, která vede přes pozemek p. č. KN 168/2 a která navazuje na budovaný úsek stezky.
  Tato varianta nebyla přijata a upřednostnila se varianta směny. Město nechalo vytipovat jednatelem
  společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. les, který by byl vhodný pro směnu.
  Předmět směny ze strany města:
  k. ú. Stará Hlína
  Pozemek p. č. Výměra m2 Druh pozemku Skutečné využití
  429/2 341 zjednodušená evidence lesní pozemek
  430 4 938 zjednodušená evidence lesní pozemek
  431/1 1 999 zjednodušená evidence lesní pozemek
  431/4 12 132 zjednodušená evidence lesní pozemek
  433/2 5 390 zjednodušená evidence lesní pozemek
  24 800 (celkem)
  Předmět směny ze strany Lesů ČR :
  k. ú. Holičky u Staré Hlíny
  Pozemek p. č. Výměra m2 Druh pozemku Skutečné využití
  St. 134 4 zastavěná plocha zastavěná plocha
  168/65
  (odděleno z p. p. č. 168/2)
  5 505 lesní pozemek lesní pozemek
  722/6
  (odděleno z p. p. č. 722/3)
  132 ostatní plocha ostatní plocha
  722/7
  (odděleno z p. p. č. 722/7)
  126 ostatní plocha ostatní plocha
  5 767 (celkem)
  Lesní správa Třeboň nechala v souladu s jejich vnitřními předpisy vypracovat znalecké posudky, kdy
  závěrem byly lesní pozemky města ohodnoceny cenou v místě a čase obvyklou ve výši 223.000,00 Kč,
  pozemky Lesů ČR byly ohodnoceny cenou v místě a čase obvyklou ve výši 685.000,00 Kč. Rozdíl tedy činí
  462.000,00 Kč = doplatek města Třeboně. Součástí doplatku budou i veškeré náklady spojené se směnou.
  V případě realizace stezky Třeboň – Nová Hlína je nutné pozemky vyjmout z lesního půdního fondu.
  Pozemek p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  vzniklý oddělením z pozemku p. č. PN 429/2 o výměře 14 566 m2

  a pozemek p. č. PK 433/2 o výměře 5 390 m2
  vzniklý oddělením z pozemku p. č. PK 433/2 o výměře 15 727
  m
  2
  užívá na základě nájemní smlouvy Ing. Kačerovský, K+K Břilice – Gigant. Odbor finanční a majetkový
  vstoupil s nájemcem v jednání za účelem vynětí pozemků z nájemní smlouvy dohodou k 31.01.2014.
  Nájemce s uzavřením dohody souhlasí za podmínky, že dojde k naplnění směnné smlouvy, tzn. k podpisu
  směnné smlouvy dojde do 31.01.2014. Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá k převodu
  připomínek. Odbor rozvoje a investic souhlasí se směnou, doplatek není malý, ale trasa je jediná vhodná pro
  používání občany pro cyklistickou dopravu nejkratším směrem ze Staré i Nové Hlíny. Vedením v blízkosti
  stávající silnice se zvyšuje bezpečnost cyklistů a tím i používání této stezky v období snížené viditelnosti
  (ráno, večer) pro možnost dojíždění do práce a škol. Ostatní varianty nebudou občany města využívány
  a stanou se variantou stávajících tras pro cykloturisty mezi Novou Hlínou a Kopečkem, případně pergolou.
  Ing. Vaclík uvádí: Trasa podél silnice v prostoru lesa, který má být předmětem směny, je asi vhodnější
  variantou, neboť je trasou nejkratší a přímo navazuje na stávající vybudovanou a část zrušené silnice I. třídy.
  Vzhledem ke značnému rozdílu oceňovaných nemovitostí však zvážit, zda by stezku nebylo vhodnější vést
  v trase navrhované cesty pozemkovou úpravou, která je s hlavní silnicí rovnoběžná a vychází od židovského
  hřbitova, prochází po západním okraji lesního celku a vychází do místní části Nová Hlína na jejím východním
  okraji zastavěné části. Takto získaný pozemek bude zdarma a prostředky by mohly být využity na vlastní
  stavbu, příp. jiným způsobem. Tato trasa by byla zřejmě i stavebně levnější, neboť by vypadlo obcházení
  stávající zahrádky v krajnici silnice I. třídy a přechod stávající komunikace připojující místní část Nová Hlína.
  Skončení pozemkové úpravy je uvažováno v optimálním případě na podzim tohoto roku, pesimisticky
  začátkem roku 2014. Daniel Dvořák, jednatel společnosti Třeboňské lesy a rybníky, se směnou souhlasí.
  II. etapa stezky Třeboň – Nová Hlína je umístěna nejen na pozemcích Lesů ČR, ale i na pozemcích:
  - společnosti Českomoravský štěrk, a.s. – s touto společností je uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě kupní
  na základě usnesení ZM č. 18/2012-14 ze dne 30.01.2012. V této smlouvě se město zavázalo, že odkoupí
  část pozemku, na kterém bude vybudována stezka, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Předpokládaná výměra cca 55
  m
  2
  + cca 40 m2
  . Předpokládaná kupní cena – 9.500,00 Kč.
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. S těmito
  vlastníky je uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě směnné, kde se město zavázalo směnit část pozemku
  p. č. KN 1/1 (náves v Nové Hlíně) za části pozemků dotčených stavbou stezky (výměra cca 120 m2
  ).
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemků p. č. KN
  2371/35 (pozemek u Vodárenského mostu) a p. č. PK 113/8 (pozemek dotčený II. etapou stezky). S xxxx Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 22
  xxxxxxxxxx je uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě směnné spojená se zřízením věcných břemen.
  Předmětem směny ze strany města je pozemek v Nové Hlíně u nemovitostí syna xxxxxxxxxxxxxxx, jedná se
  o pozemek p. č. KN 1/1 (náves Nové Hlíny).
  Lesy ČR uzavřou s městem Třeboň směnnou smlouvu až po zaslání usnesení ZM, kdy bude směna
  pozemků odsouhlasena, tzn. že k informaci dojde až po jednání ZM dne 04.11.2013. Směnnou smlouvu
  bude uzavírat ze strany státního podniku Lesů ČR Krajské ředitelství v Českých Budějovicích. Před
  uzavřením směnné smlouvy musí dojít k odsouhlasení směny na generálním ředitelství v Hradci Králové
  a na Ministerstvu zemědělství ČR. Odsouhlasení na generálním ředitelství se předpokládá do 14 dnů ode
  dne podání žádosti ze strany Lesní správy Třeboň. Otázkou je, kdy se Ministerstvo zemědělství vyjádří ke
  směně, tzn. zda k uzavření směnné smlouvy dojde např. do konce roku 2013, nebo až v roce 2014.
  Uzavření smlouvy směnné je podstatný dokument pro odbor rozvoje a investic, který potřebuje pro zahájení
  územního řízení a následně stavebního. Z tohoto důvodu ZM dne 09.09.2013 podmínilo směnu pozemků
  uzavřením směnné smlouvy v termínu do 31.01.2014. Termín byl konzultován s ORI a je to dostačující
  termín pro dokončení stavby do konce roku 2014.
  Rada města svým usnesením č. 612/2013-87 ze dne 28.08.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru směny pozemků p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK 430 o výměře 4 938 m2
  , p. č.
  PK 431/1 o výměře 1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m2
  , vše v k.
  ú. Stará Hlína dosud ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m2
  , p. č. KN
  168/65 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 168/2 o výměře 5 505 m2
  , p. č.
  KN 722/6 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/3 o výměře 132 m2
  , p. č.
  KN 722/7 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m2
  , vše
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p.
  za podmínky, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.01.2014. Doplatek ze strany města bude
  činit 462.000,00 Kč. Veškeré náklady budou hrazeny v poměru 1:1 (podíl nákladů města Třeboně bude
  přičten ke kupní ceně a bude tvořit jeho součást).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 09.09.2013.
  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 90/2013-37 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru směny pozemků p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK 430 o výměře 4 938 m2
  , p. č.
  PK 431/1 o výměře 1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m2
  , vše
  v k. ú. Stará Hlína dosud ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m2
  , p. č. KN
  168/65 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 168/2 o výměře 5 505 m2
  , p. č.
  KN 722/6 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/3 o výměře 132 m2
  , p. č.
  KN 722/7 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m2
  , vše
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p.
  za podmínky, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.01.2014. Doplatek ze strany města bude
  činit 462.000,00 Kč. Veškeré náklady budou hrazeny v poměru 1:1 (podíl nákladů města Třeboně bude
  přičten ke kupní ceně a bude tvořit jeho součást).
  II. ukládá
  odboru a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Usnesení RM č. 777/2013-93:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  směnu pozemků p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK 430 o výměře 4 938 m2
  , p. č. PK 431/1 o výměře
  1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m2
  , vše v k. ú. Stará Hlína
  dosud ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m2
  ,p. č. KN 168/65 oddělená
  geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 168/2 o výměře 5 505 m2
  , p. č. KN 722/6
  oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/3 o výměře 132 m2
  , p. č. KN 722/7
  oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m2
  , vše v k. ú.
  Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. za
  podmínky, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.01.2014. Doplatek ze strany města bude
  činit 462.000,00 Kč. Veškeré náklady budou hrazeny v poměru 1:1 (podíl nákladů města Třeboně bude
  přičten ke kupní ceně a bude tvořit jeho součást).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 19:04 Florianová – příchod – počet 24
  19:09 Hadravová – odchod – počet 23
  19:12 Hadravová – příchod – počet 24 Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 123/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  směnu pozemků p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK 430 o výměře 4 938 m2
  , p. č. PK 431/1 o výměře
  1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m2
  , vše v k. ú. Stará Hlína
  dosud ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m2
  , p. č. KN 168/65 oddělená
  geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 168/2 o výměře 5 505 m2
  , p. č. KN 722/6
  oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/3 o výměře 132 m2
  , p. č. KN 722/7
  oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m2
  , vše v k. ú.
  Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p., za
  podmínky, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.01.2014. Doplatek ze strany města bude
  činit 462.000,00 Kč. Veškeré náklady budou hrazeny v poměru 1:1 (podíl nákladů města Třeboně bude
  přičten ke kupní ceně a bude tvořit jeho součást).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o převod pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Podání žádosti o převod pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 736/2...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Podání žádosti o převod pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 736/2013-92 ze dne 09.10.2013
  k projednání nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
  2), odloučeného pracoviště Jindřichův Hradec (dále jen „ÚZSVM“) o možnost podání žádosti o převod
  pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271 m2
  v k. ú. Třeboň. ÚZSVM požádal dne 12.09.2013 město Třeboň
  o sdělení, zda by město mělo zájem o jeho převod a o možnost využití pozemku z hlediska územního plánu.
  Odbor územního plánování a st. řádu k tomu uvádí: Pozemek p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň je dle
  územního plánu města Třeboně veden v ploše vedené jako OS8. Pro uvedenou plochu jsou v textové části
  územního plánu stanoveny tyto podmínky: Hlavní funkční využití: stavby pro obchod a služby, stavby pro
  administrativu. Přípustné funkční využití: ubytovací zařízení, zařízení veřejného stravování, stavby a zařízení
  pro výrobu nerušící. Podmíněně přípustné funkční využití: plochy pro skladování, čerpací stanice pohonných
  hmot s podmínkou, že nesmí narušit stávající území. Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely
  50 %, max. výška staveb 10 m. OFM požádal o doplňující informace, jakým způsobem by bylo možno
  v případě zájmu města Třeboně převést pozemek do jeho vlastnictví (např. bezúplatně, úplatně,
  s omezujícími podmínkami – jakými, bez omezujících podmínek apod.). Ve sdělení ze dne 24.09.2013
  ÚZSVM sděluje, že pozemek by bylo možno převést pouze úplatně a to formou výběrového řízení. Odbor
  územního plánování a st. řádu uvádí: Pro město Třeboň nemá dle názoru odboru ÚPaSŘ předmětný
  pozemek využití. Odbor rozvoje a investic uvádí: Z hlediska odboru rozvoje a investic není předmětný
  pozemek využitelný pro město. Na základě stanovisek dotčených odborů se OFM přiklání k variantě nežádat
  o převod pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň do vlastnictví města. Pozemek se fakticky nachází
  v areálu bývalého fotbalového hřiště a městu by ničemu nesloužil. Zájem o odkoupení sousedního
  městského pozemku p. č. KN 1705/11 projevila společnost RENT Group s.r.o., která hodlá v zájmové lokalitě
  vybudovat obchodní dům.
  Rada města svým usnesením č. 736/2013-92 ze dne 09.10.2013:
  I. neschvaluje
  podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2)
  o převod pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:27 Janíček – odchod – počet 23
  19:28 Kahounová – odchod – počet 22
  19:29 Janíček – příchod – počet 23 Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 125/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2)
  o převod pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Záměr uzavření dodatku č. 1 k přohlášení vlastníka budovy čp. 377 + vypořádání spoluvlastnictví na p. č. KN 812 a 813, vše v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Záměr uzavření Dodatku č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy čp. 377 + vypořádání podílového
  spoluvlastnictví na p. č. KN 812 a p. č. KN 813, vše v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpr...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Záměr uzavření Dodatku č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy čp. 377 + vypořádání podílového
  spoluvlastnictví na p. č. KN 812 a p. č. KN 813, vše v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 775/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání vypořádání podílového spoluvlastnictví u domu čp. 377 v ul. Lidická v Třeboni. Radě města
  OFM předkládá:
  1) zrušení Usnesení zastupitelstva města č. 163/2012-20 ze dne 29.10.2012 a č. 197/2012-22 ze dne
  17.12.2012 týkající se uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích
  p. č. KN 812 a p. č. KN 813, vše v k. ú. Třeboň (dále jen „dohoda“) a změny Prohlášení vlastníka budovy čp.
  377 v ul. Lidická, Třeboň (dále jen „prohlášení“) ohledně pozemku p. č. KN 811 pod budovou. Geometrickým
  plánem došlo k rozdělení pozemků p. č. KN 812 a p. č. KN 813 na jednotlivé pozemky (zahrady), kdy by
  každý vlastník BJ po uzavření dohody vlastnil svoji zahradu. Dále došlo k oddělení části pozemku o výměře
  2 m2
  z p. č. KN 811 (díl „b“) a k jejímu přisloučení do nově vzniklého pozemku p. č. KN 812/1 užívaného jako
  zahrada a k oddělení části pozemku o výměře 2 m2
  z p. č. KN 813 (díl „a“) a k jejímu přisloučení do p. č. KN
  811,
  2) zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy čp. 377 v ul. Lidická v Třeboni,
  kdy část pozemku p. č. KN 811 o výměře 2 m2
  v k. ú. Třeboň (v geom. plánu č. 3316-180/2012 označeno
  jako díl „b“) bude ve výlučném užívání vlastníků BJ č. 377/3 (nikoliv v jejich výlučném vlastnictví). Uvedený
  díl „b“ je řadu let připlocen k zahradě, kterou užívají vlastníci BJ č. 377/3. Dodatek bude řešit i rozdělení
  oplocení mezi vlastníky BJ. O tuto možnost požádal předseda SVJ e-mailem dne 09.10.2013. Dle sdělení
  právníka města JUDr. Hájka by toto bylo možné, musí se však na rozdělení shodnout všichni vlastníci BJ.
  Město Třeboň by přistoupilo na variantu, aby obvodový plot + branka z ul. Lidická a obvodový plot + vrata
  z ul. Seifertova zůstaly v podílovém spoluvlastnictví všech vlastníků BJ z důvodu zachování jednotného rázu
  plotu. Vnitřní ploty by byly ve vlastnictví jednotlivých vlastníků zahrad. S tímto návrhem vlastníci BJ souhlasí.
  3) zveřejnění záměru uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům p. č.
  KN 812 a p. č. KN 813, vše v k. ú. Třeboň.
  Právník města JUDr. Hájek zpracoval Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví spojenou
  se změnou prohlášení vlastníka budovy týkající se pozemků p. č. KN 811, p. č. KN 812 a p. č. KN 813, vše
  v k. ú. Třeboň, která byla podána na katastrální úřad dne 09.08.2013. Dohoda byla uzavřena za podmínky,
  že bude vymazáno zástavní právo na pozemcích p. č. KN 812 a p. č. KN 813 (zástavci xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx). Tato podmínka byla před vkladem dohody do KN splněna. xxxxxxxxxxxxxx v tel. hovoru
  dne 26.08.2013 upozornil na skutečnost, že výmaz zástavního práva na p. č. KN 812 a p. č. KN 813 byl
  bankou vymazán na dobu 6 měsíců od podpisu jeho dodatku k zástavní smlouvě. V případě, že celý případ
  nebude do té doby vyřešen (tj. nebude uzavřena dohoda a vložena do KN), zástavní právo bude opět na
  uvedené pozemky zapsáno. Z důvodu, že oddělením dílu „b“ a přisloučením dílu „a“ zůstala pozemku p. č.
  KN 811 stejná výměra jako před uzavřením dohody (tj. 515 m2
  ), nebylo zástavní právo na tomto pozemku
  řešeno. Katastrální úřad dne 21.08.2013 písemně vyzval účastníky řízení k seznámení s podklady před
  vydáním rozhodnutí. Bylo konstatováno, že citovaný díl „b“ nelze přisloučit do jiného pozemku, pokud jsou u
  nich evidovány různé údaje o právech nebo různé údaje s právy související. Na dílu „b“ totiž vázne zástavní
  právo podílu (zástavci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Z tohoto důvodu došlo ke zpětvzetí návrhu a
  celý případ je nyní opětovně předkládán k projednání orgánům obce. Novým projednáním dojde
  k vypořádání podílového spoluvlastnictví pouze na zahradách (tj. p. č. KN 812 a p. č. KN 813). Nebude
  zasahováno do majetkového vlastnictví pozemku p. č. KN 811 (tzn. do dílu „b“ uvedeného v původním GP č.
  3316-157/2012). Pozemek p. č. KN 811 je uveden v prohlášení vlastníka budovy.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z hlediska odboru k vypořádání podílového spoluvlastnictví
  připomínek. Odbor rozvoje a investic nemá připomínky. Ing. Vaclík nemá v zájmu vypořádání prostoru ke
  směně podílů připomínky.
  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 163/2012-20 ze dne 29.10.2012:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření změny Prohlášení vlastníka budovy čp. 377 v ul. Lidická v Třeboni, kdy dojde
  k oddělení části pozemku o výměře 2 m2
  v k. ú. Třeboň (v geom. plánu č. 3316-157/2012 označeno jako díl Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 26
  „b“) z p. č. KN 811 v k. ú. Třeboň a k přisloučení dílu „a“ o výměře 2 m2 odděleného z p. č. KN 813 do
  pozemku p. č. KN 811 v k. ú. Třeboň. Díl „b“ o výměře 2 m2
  bude přisloučen do pozemku označeného
  v geom. plánu č. 3316-157/2012 jako p. č. KN 812/1 a po vypořádání podílového spoluvlastnictví se stane
  výlučným vlastnictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Náklady spojené s vyhotovením změny
  Prohlášení vlastníka budovy čp. 377 v ul. Lidická v Třeboni budou hrazeny všemi podílovými spoluvlastníky,
  když každý uhradí 1/6 nákladů.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 812 a p. č. KN
  813 a části pozemku p. č. KN 811 (v geom. plánu č.3316-157/2012 označeno jako díly „a“ a „b“) v k. ú.
  Třeboň a to:
  1) pozemek v geom. plánu č. 3316-157/2012 označený jako p. č. KN 813/2 o výměře 71 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude v podílovém spoluvlastnictví, když město Třeboň bude vlastníkem podílu o velikosti 1061/5761, xxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o velikosti 1061/5761, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o velikosti 1061/11522, xxxxxxx
  xxxxxxxxx o velikosti 1061/11522, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o velikosti 1131/5761, xxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxx o velikosti 783/5761, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o velikosti 664/5761,
  2) pozemek v geom. plánu č. 3316-157/2012 označený jako p. č. KN 813/1 o výměře 131 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  3) pozemek v geom. plánu č. 3316-157/2012 označený jako p. č. KN 813/3 o výměře 136 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude ve vlastnictví města Třeboně.
  4) pozemek v geom. plánu č. 3316-157/2012 označený jako p. č. KN 812/1 o výměře 127 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  5) pozemek v geom. plánu č. 3316-157/2012 označený jako p. č. KN 812/2 o výměře 99 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude ve výlučném vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  6) pozemek v geom. plánu č. 3316-157/2012 označený jako p. č. KN 812/3 o výměře 63 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  7) pozemek v geom. plánu č. 3316-157/2012 označený jako p. č. KN 812/4 o výměře 131 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, když každý bude vlastníkem
  podílu o velikosti 1061/11522.
  Náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku hradí město Třeboň, náklady za vklad
  do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí hradí společně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 197/2012-22 ze dne 17.12.2012:
  I. schvaluje
  uzavření změny Prohlášení vlastníka budovy čp. 377 v ul. Lidická v Třeboni, kdy dojde k oddělení části
  pozemku o výměře 2 m2
  v k. ú. Třeboň (v geom. plánu č. 3316-180/2012 označeno jako díl „b“) z p. č. KN
  811 v k. ú. Třeboň a k přisloučení dílu „a“ o výměře 2 m2
  odděleného z p. č. KN 813 do pozemku p. č. KN
  811 v k. ú. Třeboň. Díl „b“ o výměře 2 m2
  bude přisloučen do pozemku označeného v geom. plánu č. 3316-
  180/2012 jako p. č. KN 812/1 a po vypořádání podílového spoluvlastnictví se stane výlučným vlastnictvím
  manž. Romana a Jany Kubcových. Náklady spojené s vyhotovením změny Prohlášení vlastníka budovy čp.
  377 v ul. Lidická v Třeboni budou hrazeny všemi podílovými spoluvlastníky, když každý uhradí 1/6 nákladů.
  II. schvaluje
  uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 812 a p. č. KN
  813 a části pozemku p. č. KN 811 (v geom. plánu č. 3316-180/2012 označeno jako díly „a“ a „b“) v k. ú.
  Třeboň a to:
  1) pozemek v geom. plánu č. 3316-180/2012 označený jako p. č. KN 813/2 o výměře 71 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude v podílovém spoluvlastnictví, když město Třeboň bude vlastníkem podílu o velikosti 1061/5761, xxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o velikosti 1061/5761, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o velikosti 1061/11522, xxxxxxx
  xxxxxxxxxx o velikosti 1061/11522, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o velikosti 1131/5761, xxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxx o velikosti 783/5761, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o velikosti 664/5761,
  2) pozemek v geom. plánu č. 3316-180/2012 označený jako p. č. KN 813/1 o výměře 131 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3) pozemek v geom. plánu č. 3316-180/2012 označený jako p. č. KN 813/3 o výměře 136 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude ve vlastnictví města Třeboně.
  4) pozemek v geom. plánu č. 3316-180/2012 označený jako p. č. KN 812/1 o výměře 127 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxx),
  5) pozemek v geom. plánu č. 3316-180/2012 označený jako p. č. KN 812/2 o výměře 99 m2 v k. ú. Třeboň
  bude ve výlučném vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  6) pozemek v geom. plánu č. 3316-180/2012 označený jako p. č. KN 812/3 o výměře 63 m2 v k. ú. Třeboň
  bude ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 27
  7) pozemek v geom. plánu č. 3316-180/2012 označený jako p. č. KN 812/4 o výměře 131 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, když
  každý bude vlastníkem podílu o velikosti 1061/11522.
  Náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku hradí město Třeboň, náklady za vklad
  do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí hradí společně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a změna Prohlášení vlastníka budovy čp. 377
  v ul. Lidická v Třeboni bude vložena do katastru nemovitostí až po výmazu zástavního práva odpovídající
  podílu na p. č. KN 812 a p. č. KN 813 v k. ú. Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým usnesením č. 775/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 163/2012-20 ze dne 29.10.2012 a č. 197/2012-22 ze dne
  17.12.2012 týkající se uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p.
  č. KN 812 a p. č. KN 813, vše v k. ú. Třeboň a změny Prohlášení vlastníka budovy čp. 377 v ul. Lidická,
  Třeboň ohledně pozemku p. č. KN 811 pod budovou.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy čp. 377 v ul. Lidická v Třeboni, kdy
  část pozemku p. č. KN 811 o výměře 2 m2
  v k. ú. Třeboň (v geom. plánu č. 3316-180/2012 označeno jako díl
  „b“) bude ve výlučném užívání vlastníků BJ č. 377/3. Dodatek bude řešit i rozdělení oplocení mezi vlastníky
  BJ.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví týkající se zrušení
  a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 812 a p. č. KN 813 v k. ú. Třeboň a to:
  1) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. KN 813/4 o výměře 73 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude v podílovém spoluvlastnictví, když město Třeboň bude vlastníkem podílu o velikosti 1061/5761, xxxxx.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti 1061/5761, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti
  1061/11522, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti 1061/11522, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podílu
  o velikosti 1131/5761, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti 783/5761, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxx podílu o velikosti 664/5761,
  2) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. 813/1 o výměře 131 m2
  v k. ú. Třeboň bude
  ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  3) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. KN 813/3 o výměře 136 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude ve vlastnictví města Třeboně.
  4) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. 812/5 o výměře 125 m2
  v k. ú. Třeboň bude
  ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  5) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. 812/2 o výměře 99 m2
  v k. ú. Třeboň bude
  ve výlučném vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  6) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. 812/3 o výměře 63 m2
  v k. ú. Třeboň bude
  ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  7) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. KN 812/4 o výměře 131 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, když každý bude
  vlastníkem podílu o velikosti 1/2.
  Návrh na vklad dohody do katastru nemovitostí bude podán za podmínky, že nebudou na pozemcích p. č.
  KN 812 a p. č. KN 813, vše v k. ú. Třeboň, ke dni podání návrhu váznout žádná zástavní práva. Náklady za
  vyhotovení Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, geometrického plánu, znaleckého
  posudku a poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí město Třeboň. Přiznání k dani darovací si uhradí
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:31 Kubal – odchod – počet 22
  19:32 Velemínský – odchod – počet 21
  19:34 Velemínský – příchod – počet 22
  19:36 Hlásek – odchod – počet 21
  19:36 Elexhauser – odchod – počet 20
  19:36 Kubal – příchod – počet 21 Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 28
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 126/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zrušení Usnesení zastupitelstva města č. 163/2012-20 ze dne 29.10.2012 a č. 197/2012-22 ze dne
  17.12.2012 týkající se uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích
  p. č. KN 812 a p. č. KN 813, vše v k. ú. Třeboň a změny Prohlášení vlastníka budovy čp. 377 v ul. Lidická,
  Třeboň ohledně pozemku p. č. KN 811 pod budovou.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy čp. 377 v ul. Lidická v Třeboni, kdy
  část pozemku p. č. KN 811 o výměře 2 m2
  v k. ú. Třeboň (v geom. plánu č. 3316-180/2012 označeno jako díl
  „b“) bude ve výlučném užívání vlastníků BJ č. 377/3. Dodatek bude řešit i rozdělení oplocení mezi vlastníky
  BJ.
  III. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví týkající se zrušení
  a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 812 a p. č. KN 813 v k. ú. Třeboň a to:
  1) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. KN 813/4 o výměře 73 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude v podílovém spoluvlastnictví, když město Třeboň bude vlastníkem podílu o velikosti 1061/5761, xxxxx.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti 1061/5761, xxxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti
  1061/11522, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti 1061/11522, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o
  velikosti 1131/5761, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti 783/5761, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti 664/5761,
  2) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. 813/1 o výměře 131 m2
  v k. ú. Třeboň bude
  ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  3) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. KN 813/3 o výměře 136 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude ve vlastnictví města Třeboně.
  4) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. 812/5 o výměře 125 m2
  v k. ú. Třeboň bude
  ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  5) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. 812/2 o výměře 99 m2
  v k. ú. Třeboň bude
  ve výlučném vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  6) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. 812/3 o výměře 63 m2
  v k. ú. Třeboň bude
  ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  7) pozemek v geom. plánu č. 3433-158/2013 označený jako p. č. KN 812/4 o výměře 131 m2
  v k. ú. Třeboň
  bude v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, když každý bude vlastníkem
  podílu o velikosti 1/2.
  Návrh na vklad dohody do katastru nemovitostí bude podán za podmínky, že nebudou na pozemcích p. č.
  KN 812 a p. č. KN 813, vše v k. ú. Třeboň, ke dni podání návrhu váznout žádná zástavní práva. Náklady na
  vyhotovení Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, geometrického plánu, znaleckého
  posudku a poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí město Třeboň. Přiznání k dani darovací si uhradí
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Prodej BJ č. 644/5, ul. Táboritská, Třeboň - informace. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Zrušení usnesení - prodej BJ č. 644/5, ul. Táboritská, Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 788/2013-93 ze dne 23.10.2013...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Zrušení usnesení - prodej BJ č. 644/5, ul. Táboritská, Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 788/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání zrušení usnesení týkajících se zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 644/5 (56,40 m2
  )
  v Táboritské ulici, Třeboň. Na základě Usnesení zastupitelstva města č. 134/2012 ze dne 03.09.2012
  a č. 199/2012 ze dne 17.12.2012 byl ve dnech 12.09.2012 – 11.10.2012, 22.10.2012 – 20.11.2012,
  25.02.2013 – 16.04.2013, 20.05.2013 – 12.06.2013, 01.07.2013 – 01.08.2013 a 18.09.2013 – 15.10.2013
  opakovaně zveřejněn záměr prodeje výše uvedené bytové jednotky, formou obálkové metody, když
  minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje
  1.128.000,00 Kč.
  V době zveřejnění záměru nebyla podána žádná nabídka. Záměr prodeje BJ č. 644/5 v ulici Táboritská,
  Třeboň, je zveřejněn od září 2012. Do současné doby na bytovou jednotku nebyla podána žádná nabídka
  a proto OFM navrhuje schválit zrušení prodeje a nabídnout bytovou jednotku k pronájmu. Vzhledem k tomu
  navrhuje schválit zrušení usnesení zastupitelstva města č. 134/2012-18 ze dne 03.09.2013 a č.199/2012-22
  ze dne 17.12.2012 týkající se zveřejnění prodeje předmětné bytové jednotky – viz návrh na usnesení bod
  č. I. V případě, že zastupitelstvem města dojde ke schválení bodu I. návrhu na usnesení, tj. zrušení záměru
  prodeje BJ, bude výše uvedená bytová jednotka zveřejněna k pronájmu dle platné směrnice pro přidělování
  bytů v majetku města. Předmětná bytová jednotka by byla pronajata na dobu určitou, pouze do doby než
  bude zrušeno zástavní právo na střešní nástavby, tj. do 04.07.2016, a bude možno nabídnout bytové
  jednotky k prodeji. Přílohou podkladového materiálu je bytový pořadník.
  Usnesení zastupitelstva města týkající se prodeje bytové jednotky:
  Usnesení ZM č. 134/2012-18 ze dne 03.09.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 644/5 o velikosti 2+1 (56,4 m²) v č. p. 644/II v ulici Táboritská,
  Třeboň včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 564/13531 na společných částech budovy, formou Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 30
  obálkové metody, když minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění
  záměru prodeje 1.128.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Usnesení ZM č. 199/2012-22 ze dne 17.12.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  doplnění usnesení zastupitelstva města č. 134/2012-18 ze dne 03.09.2012 bod I, kdy se v první větě za
  slova „…na společných částech budovy“, vkládá text „… a pozemku p. č. KN 1680/1 v k. ú. Třeboň“.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a opětovně zveřejnit záměr prodeje.
  Rada města svým usnesením č. 788/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. bere na vědomí
  informaci, že v době zveřejnění nebyla podána žádná nabídka na prodej bytové jednotky č. 644/5 o velikosti
  2+1 (56,4 m²) v čp. 644/II v ul. Táboritská, Třeboň, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 564/13531 na
  společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 1680/1 v k. ú. Třeboň, formou obálkové metody, když
  minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje
  1.128.000,00 Kč.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 134/2012-18 ze dne 03.09.2013 a č.199/2012-22 ze dne
  17.12.2012 týkajících se prodeje bytové jednotky č. 644/5 o velikosti 2+1 (56,4 m²) v čp. 644/II v ul.
  Táboritská, Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013
  a v případě schválení bodu II. návrhu na usnesení zastupitelstvem města zveřejnit bytovou jednotku
  k pronájmu dle platné směrnice pro přidělování bytů v majetku města.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, paní Jitka Filípková, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 19:40 Hlásek – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 128/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zrušení Usnesení zastupitelstva města č. 134/2012-18 ze dne 03.09.2013 a č.199/2012-22 ze dne
  17.12.2012 týkajících se prodeje bytové jednotky č. 644/5 o velikosti 2+1 (56,4 m2
  ) v čp. 644/II v ul.
  Táboritská, Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Lázně Aurora, s. r. o. - úrok z prodlení. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominu...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. Město Třeboň
  uzavřelo dne 07.03.2001 nájemní smlouvu se společností Lázně Aurora s.r.o. Dodatkem č. 27 ze dne
  17.12.2012 byla stanovena výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den
  prodlení. Roční nájemné je dle nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků splatné v příslušných
  měsíčních splátkách, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Společnost Lázně
  Aurora s.r.o. se dostala do prodlení s úhradou splátky za měsíc květen 2013 (splatnost k 31.05.2013), jejíž
  výše činila 3.820.833,00 Kč. K úhradě této splátky nájemného došlo až dne 18.06.2013. Lázně Aurora s.r.o.
  tak byly s úhradou splátky nájemného v prodlení 18 dní. Výše smluvního úroku z prodlení za toto období činí
  částku 34.388,00 Kč. V souladu s ust. § 85 písm. f) zákona o obcích je rozhodování o vzdání se práva
  a prominutí pohledávky vyšší než 20.000,00 Kč vyhrazeno zastupitelstvu města.
  Usnesení RM č. 699/2013-91:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s. r. o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal – neměli bychom se takhle chovat. Spravujeme ne svůj majetek a potom tímto způsobem
  bychom vytvářeli precedens na plnění nějakých jiných pohledávek po komkoliv jiném, nemusely by to být
  zrovna Lázně Aurora, a ten dotyčný dlužník by potom mohl poukázat na to, když jste ulevili jednomu, proč
  nemůžete ulevit mně. Nedomnívám se, že by se jednalo o takovou částku, kvůli které by se musely dělat
  takováto precedencia.
  Ing. Jiří Houdek – věcně dává zapravdu Ing. Janu Ďoubalovi, avšak tím, že jsou Lázně Aurora majetkem
  města, bychom měli pohledávku prominout.
  paní Anna Kalounová – lázně mohly požádat o prodloužení doby splatnosti.
  paní Jaroslava Štěrbová – lázně se do tohoto problému nedostaly samy.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – vzhledem k tomu, že jde o částku 34.388,00 Kč, že se jedná o prodlení jen 18 dnů,
  a že je to městská společnost, je pro usnesení schválit tak, jak je navrženo.
  PaedDr. Jan Váňa – právě proto, že to je naše společnost, tak bychom se k ní měli chovat tak, že budeme
  požadovat plnění a naplnění té smlouvy.
  Mgr. Marie Florianová, pan Josef Neužil
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 130/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Informace o ukončení projektu "Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní." - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominu...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. Město Třeboň
  uzavřelo dne 07.03.2001 nájemní smlouvu se společností Lázně Aurora s.r.o. Dodatkem č. 27 ze dne
  17.12.2012 byla stanovena výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den
  prodlení. Roční nájemné je dle nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků splatné v příslušných
  měsíčních splátkách, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Společnost Lázně
  Aurora s.r.o. se dostala do prodlení s úhradou splátky za měsíc květen 2013 (splatnost k 31.05.2013), jejíž
  výše činila 3.820.833,00 Kč. K úhradě této splátky nájemného došlo až dne 18.06.2013. Lázně Aurora s.r.o.
  tak byly s úhradou splátky nájemného v prodlení 18 dní. Výše smluvního úroku z prodlení za toto období činí
  částku 34.388,00 Kč. V souladu s ust. § 85 písm. f) zákona o obcích je rozhodování o vzdání se práva
  a prominutí pohledávky vyšší než 20.000,00 Kč vyhrazeno zastupitelstvu města.
  Usnesení RM č. 699/2013-91:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s. r. o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal – neměli bychom se takhle chovat. Spravujeme ne svůj majetek a potom tímto způsobem
  bychom vytvářeli precedens na plnění nějakých jiných pohledávek po komkoliv jiném, nemusely by to být
  zrovna Lázně Aurora, a ten dotyčný dlužník by potom mohl poukázat na to, když jste ulevili jednomu, proč
  nemůžete ulevit mně. Nedomnívám se, že by se jednalo o takovou částku, kvůli které by se musely dělat
  takováto precedencia.
  Ing. Jiří Houdek – věcně dává zapravdu Ing. Janu Ďoubalovi, avšak tím, že jsou Lázně Aurora majetkem
  města, bychom měli pohledávku prominout.
  paní Anna Kalounová – lázně mohly požádat o prodloužení doby splatnosti.
  paní Jaroslava Štěrbová – lázně se do tohoto problému nedostaly samy.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – vzhledem k tomu, že jde o částku 34.388,00 Kč, že se jedná o prodlení jen 18 dnů,
  a že je to městská společnost, je pro usnesení schválit tak, jak je navrženo.
  PaedDr. Jan Váňa – právě proto, že to je naše společnost, tak bychom se k ní měli chovat tak, že budeme
  požadovat plnění a naplnění té smlouvy.
  Mgr. Marie Florianová, pan Josef Neužil
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 130/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Schválení realizace akce - "Areál technikcé služby Třeboň - sprvání budova". - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Schválení realizace akce – „Areál Technické služby Třeboň – správní budova”.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady měst...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Schválení realizace akce – „Areál Technické služby Třeboň – správní budova”.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady města č. 726/2013-91 ze dne
  25.09.2013 k projednání akci „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“. V současné době je
  zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace řeší rekonstrukci čp. 811
  Rybářská ulice a obsahuje jak část pro administrativní zázemí technických služeb včetně parkoviště
  v prostoru mezi objektem a Rybářskou ulicí, tak i 4 ubytovací buňky pro přechodné ubytování občanů
  v obtížné životní situaci (sociální bydlení). S ohledem na výši nákladů dle kontrolního rozpočtu na
  administrativní část 12.257.938,91 Kč bez DPH, 14.832.106,11 Kč vč. DPH a na sociální bydlení
  2.094.272,71 Kč, 2.534.070,01Kč vč. DPH. Celkem tedy 17.366.176,12 Kč včetně DPH. V souvislosti
  s projednáváním materiálu v zastupitelstvu města navrhuje ORI realizovat pouze část akce, tj. kompletně
  1. NP budovy s administrativním a sociálním zázemím technických služeb a dalším schodištěm pro případné
  jiné využití části 2. NP a úpravu pouze části 2. NP se zasedací a školící místností pro technické služby bez
  plánovaného sociálního zázemí a kuchyňky. V podkroví budovy by nebyly prováděny žádné úpravy. Zároveň
  by v 1. NP byly provedeny všechny instalace tak, aby při následné rekonstrukci zbytku 2. NP nebylo nutné
  provádět žádné, nebo pouze minimální zásahy v již rekonstruovaném 1. NP. Lze předpokládat, že náklady
  na dílčí rekonstrukci budovy včetně parkoviště v prostoru mezi objektem a Rybářskou ulicí by činily cca
  10.000.000,00 Kč bez DPH, tj. 12.100.000,00 Kč vč. DPH. V případě, že realizace akce bude schválena
  zastupitelstvem města na jednání 04.11.2013, lze výběrové řízení na zhotovitele zahájit po tomto schválení.
  Tím by bylo reálné zajistit výběr zhotovitele do konce roku 2013. Zahájení stavebních prací pak je možné
  v únoru 2014, a veškeré výdaje budou výdaji rozpočtu 2014. V případě tohoto rozsahu výstavby by město
  mohlo uplatnit odpočet DPH v plné výši 21 %, tj. 2.100.000,00 Kč.
  Usnesení RM č. 726/2013-91:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  realizaci výstavby „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“ v roce 2014 v celkových
  předpokládaných nákladech 12.100.000,00 Kč včetně DPH 21 %, která zahrnuje částečnou rekonstrukci čp.
  811 Rybářská ulice
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit úpravu zadávací dokumentace na schválený rozsah prací. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 41
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Předkládaný návrh se vztahuje k rozpočtu 2014. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty
  (DPH) je uveden v textu.
  Diskuse:
  - diskutující:
  pan Vladimír Janíček – záměr přemístění TS byl již v roce 2006, hledala se vhodná lokalita, která se
  v průběhu let našla, došlo ke koupi pozemků a k zahájení investice sběrového dvora, která byla původně
  řešena s dotací, nakonec byla dotace odmítnuta. V tuto chvíli je část areálu vytvořena. Dále okomentoval
  prezentaci o TS, uvedl, co je již vytvořeno. Je pro, pustit se do investice co nejdříve.
  Ing. Jaroslav Kubal – projekt nepodpoří z důvodu, že se mu podle projektové dokumentace jeví budoucí
  pracovní prostředí horší, než je pracovní prostředí ve stávající budově. Požaduje lepší prostředí pro
  pracovníky TS, navrhuje předělat projekt, udělat ho tak, aby to odpovídalo pracovníkům i 21. století.
  pan Zdeněk Mráz
  Ing. Jiří Houdek – navrhuje odložení tohoto bodu v souvislosti se schvalováním rozpočtu, protože teď na to
  v rozpočtu finanční prostředky nejsou. V této době to nemůže podpořit, i když to TS přeje, a doufá, že tato
  investice proběhne v roce 2015. Dává protinávrh odložit to v souvislosti s tím, že se o té věci bude diskutovat
  až s projednáváním rozpočtu 2014.
  paní Jaroslava Štěrbová, Ing. Jiří Houdek, pan Vladimír Janíček
  MUDr. Antonín Doležal – spoléhá na to, že projekt dělali odborníci, do projektu a do přesunu TS bylo již
  vloženo mnoho práce, financí, zrealizovat bychom to měli, akce je rozjetá a měla by se dokončit.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., pan Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Marie Košinová, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 20:29 Váňa – příchod – počet 21
  20:29 Elexhauser – příchod – počet 22
  20:30 Košinová – odchod – počet 21
  20:30 Kahounová – příchod – počet 22
  20:31 Ďoubal – příchod – počet 23
  20:33 Košinová – příchod – počet 24
  20:39 Neužil – odchod – počet 23
  20:41 Velemínský – odchod – počet 22
  20:42 Neužil – příchod – počet 23
  20:44 Velemínský – příchod – počet 24
  21:05 Psík – odchod – počet 23
  21:07 Psík – příchod – počet 24

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  projednaní realizace výstavby „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“ v roce 2014 na jednání ZM,
  kdy se bude jednat o rozpočtu na rok 2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 2 Proti: 11 Zdrželi se: 11
  NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 132/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“ v roce 2014 v celkových
  předpokládaných nákladech 12.100.000,00 Kč včetně DPH 21%, která zahrnuje částečnou rekonstrukci
  čp. 811 Rybářská ulice.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 1 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Žádost MAS Třeboňsko, o. p. s. o mimořádný příspěvek na činnosti v roce 2014. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Žádost MAS Třeboňsko, o. p. s., o mimořádný příspěvek na činnosti v roce 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM ze dne 23.1...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  Žádost MAS Třeboňsko, o. p. s., o mimořádný příspěvek na činnosti v roce 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM ze dne 23.10.2013 k projednání
  žádost MAS Třeboňsko, o.p.s., o mimořádný finanční příspěvek na činnost v roce 2014. Na město Třeboň se
  obrátila obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko se žádostí o podporu její činnosti
  v roce 2014. Uvedená společnost působí na Třeboňsku již 9 let a v letošním roce uzavírá programovací
  období 2007-2013. V současné době se připravuje na další programovací období 2014-2020. Jak ve své
  žádosti uvádí, vzhledem k současné politické nestabilitě v našem státě a neustálým změnám v systému
  rozdělování fondů EU předpokládá, že v roce 2014 nebude mít, stejně jako ostatní jednotlivé místní akční
  skupiny v zemi, dostatek finančních prostředků na svou činnost. Z toho důvodu se obrací na město Třeboň
  a na ostatní členy MAS Třeboňsko se žádostí o mimořádný příspěvek na činnost v roce 2014 ve výši 50 Kč
  na obyvatele (v žádosti uvádějí, že se současně budou obracet na podnikatelské subjekty se žádostí
  o podporu v částce 2.000,00 Kč u OSVČ a 5.000,00 Kč u právnických osob). Při uvažovaném počtu obyvatel
  Třeboně k 31.12.2012 8.588 by se jednalo o příspěvek ve výši 429.400,00 Kč.
  Rada města přijala v této věci dne 23.10.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 770/2013-93:
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku společnosti MAS Třeboňsko, o.p.s., se sídlem Dukelská 145,
  IČ 26075679 na činnost v roce 2014,
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Tento předkládaný návrh se vztahuje k rozpočtu roku 2014. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané
  hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 134/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku společnosti MAS Třeboňsko, o.p.s., se sídlem Dukelská 145,
  IČ 26075679 na činnost v roce 2014.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 43
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 1 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Žádost SDH Branná o poskytnutí půjčky. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Žádost SDH Branná o poskytnutí půjčky.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM ze dne 23.10.2013 k projednání
  žádost SDH Branná ...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Žádost SDH Branná o poskytnutí půjčky.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM ze dne 23.10.2013 k projednání
  žádost SDH Branná o poskytnutí půjčky ve výši 178.000,00 Kč a dofinancování 10% spoluúčasti ve výši
  19.800,00 Kč na projekt vybavení pro požární sport. SDH Branná podal prostřednictvím MAS Třeboňsko,
  o.p.s., žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER na pořízení vybavení pro požární sport
  – přenosnou požární stříkačku, sadu sportovních hadic, sportovní rozdělovač a bezpečnostní sportovní
  přilby. Projekt byl vybrán a v současné době probíhá schvalovací proces na CP SZIF Praha. Podle
  předpokladu SDH Branná by měla být dotace schválena do konce roku 2013 a mělo by být uzavřeno vnitřní
  poptávkové řízení na dodavatele. Nákup vybavení pro požární sport by se uskutečnil počátkem roku 2014.
  Celkové náklady na projekt činí 198.000,00 Kč. Půjčka ve výši 178.200,00 Kč by byla městu vrácena
  bezprostředně po poskytnutí a připsání dotace na účet SDH. Spoluúčast ve výši 19.800,00 Kč žádá SDH
  Branná jako mimořádný příspěvek města Třeboně na vybavení družstev požárního sportu SDH Branná.
  Poskytnutá půjčka by sloužila k předfinancování výdajů spojených s pořízením výše uvedeného vybavení.
  Odbor finanční a majetkový navrhuje uzavřít s SDH Branná smlouvu o zápůjčce (dle nového znění
  Občanského zákoníku), jejímž předmětem by bylo poskytnutí bezúročné půjčky. Ve smlouvě by byla
  stanovena podmínka, že půjčka bude poskytnuta za podmínky, že SDH doloží kladné rozhodnutí CP SZIF
  Praha o přiznání dotace na uvedenou akci, a to nejpozději do 15.01.2014. Splatnost půjčky by byla
  stanovena na 3 pracovní dny ode dne připsání prostředků dotace poskytovatelem na účet SDH, nejpozději
  však do 31.07.2014. MAS Třeboňsko předpokládá pořízení vybavení v průběhu měsíců leden – únor 2014
  a proplacení dotace ze strany poskytovatele během června 2014. Rozhodnutí o uzavření smlouvy
  o poskytnutí půjčky je ze zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města.
  Rada města přijala v této věci dne 23.10.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 771/2013-93:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  poskytnutí půjčky ve výši 178.200 Kč v rámci rozpočtu roku 2014 Sboru dobrovolných hasičů Branná na
  pořízení vybavení pro požární sport, když podmínkou pro poskytnutí půjčky bude doložení kladného
  rozhodnutí CP SZIF Praha o přiznání dotace na uvedenou akci nejpozději do 15.01.2014. Půjčka bude
  poskytnuta nejvýše do výše přiznané dotace. Splatnost půjčky bude stanovena na 3 pracovní dny ode dne
  připsání prostředků dotace poskytovatelem na účet SDH Branná, nejpozději však do 31.07.2014.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  uzavření smlouvy o zápůjčce mezi městem Třeboň a Sborem dobrovolných hasičů Branná, IČ: 608 19 553,
  jejímž předmětem je poskytnutí bezúročné půjčky SDH Branná ve výši 178.200,00 Kč na nákup vybavení
  pro požární sport. Podmínkou pro poskytnutí půjčky je doložení kladného rozhodnutí CP SZIF Praha
  o přiznání dotace na uvedenou akci nejpozději do 15.01.2014. Splatnost půjčky je stanovena na 3 pracovní
  dny ode dne připsání prostředků dotace poskytovatelem na účet SDH Branná, nejpozději však do
  31.07.2014.
  III. schvaluje
  poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Branná ve výši 19.800,00 Kč na dofinancování 10 %
  spoluúčasti na akci pořízení vybavení pro požární sport v celkové výši 19.800 Kč. Na uvedenou akci žadatel
  podal prostřednictvím MAS Třeboňsko o.p.s. žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER
  u poskytovatele CP SZIF Praha. Částka bude financována v rámci rozpočtu roku 2014 z položky příspěvky
  a granty pro ostatní zájmové činnosti.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit materiál na jednání ZM dne 04.11.2013
  Tento předkládaný návrh se vztahuje k rozpočtu roku 2014. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané
  hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Tomáš Veselý
  - odchody a příchody: 21:40 Louvar – odchod – počet 22
  21:41 Kahounová – příchod – počet 23
  21:42 Louvar – příchod – počet 24 Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 44
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 135/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí půjčky ve výši 178.200,00 Kč v rámci rozpočtu roku 2014 Sboru dobrovolných hasičů Branná na
  pořízení vybavení pro požární sport, když podmínkou pro poskytnutí půjčky bude doložení kladného
  rozhodnutí CP SZIF Praha o přiznání dotace na uvedenou akci nejpozději do 15.01.2014. Půjčka bude
  poskytnuta nejvýše do výše přiznané dotace. Splatnost půjčky bude stanovena na 3 pracovní dny ode dne
  připsání prostředků dotace poskytovatelem na účet SDH Branná, nejpozději však do 31.07.2014.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o zápůjčce mezi městem Třeboň a Sborem dobrovolných hasičů Branná, IČ: 608 19 553,
  jejímž předmětem je poskytnutí bezúročné půjčky SDH Branná ve výši 178.200,00 Kč na nákup vybavení
  pro požární sport. Podmínkou pro poskytnutí půjčky je doložení kladného rozhodnutí CP SZIF Praha
  o přiznání dotace na uvedenou akci nejpozději do 15.01.2014. Splatnost půjčky je stanovena na 3 pracovní
  dny ode dne připsání prostředků dotace poskytovatelem na účet SDH Branná, nejpozději však do
  31.07.2014.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostovi k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
  č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, he...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
  č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů,
  kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 798/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání návrh znění Obecně závazné vyhlášky města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší obecně
  závazná vyhláška č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren,
  barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby. Společnost Třeboňská Zámecká
  s.r.o., žádá o změnu stanovené provozní doby pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních
  a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby v ulici Krčínova, Třeboň. Provozní dobu
  stanovenou v Čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Třeboně č. 1/2013, o ochraně veřejného
  pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících
  občerstvovací služby, žádají prodloužit ve všech dnech do 02:00 h, přičemž počátek provozní doby by byl
  nejdříve od 07:00 h.
  V červenci 2013 došlo ke změně provozovatele restaurace a herny U Zámku. Původní provozovatelé
  podnikatelskou činnost ukončili nezávisle na omezení provozní doby stanovené OZV města Třeboně
  č. 1/2013, ale pro spory mezi sebou.
  S novým provozovatelem xxxxxxxxx, zastupujícím Třeboňskou Zámeckou s.r.o., vlastnící restauraci a hernu
  U Zámku a zástupci Městské policie Třeboň proběhlo několik jednání. Ze strany Městské policie Třeboň bylo
  konstatováno zlepšení situace na úseku občanských přestupků, pokles rušení nočního klidu v souvislosti
  s konzumací alkoholu v Krčínově ulici i v přilehlých lokalitách. Došlo ke snížení počtu zásahů strážníků při Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 47
  zajišťování veřejného pořádku. Spolupráce mezi novým provozovatelem restaurace a Městskou policií je
  hodnocena velmi kladně.
  Z těchto důvodů OŽaSČ doporučuje Zastupitelstvu města Třeboně schválit návrh znění Obecně závazné
  vyhlášky města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o ochraně veřejného
  pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících
  občerstvovací služby. Tento předkládaný návrh nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah
  předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jan Ďoubal, Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, pan Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 138/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o ochraně
  veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí
  poskytujících občerstvovací služby.
  II. ukládá
  odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 4 Nehlasovali: 3
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Váňa J.: Podnět k vytvoření pomníku upomínajícího 17. listopad 1989.

  Datum: 4. 11. 2013

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Vopátek J.: Dotaz na členy strany ODS ohledně jejich příspěvku v Třeboňských novinách, který se týkal výstavby bazénu v Lázních Berta.

  Datum: 4. 11. 2013

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Váňa J.: Vyjádření z Transparency International.

  Datum: 4. 11. 2013

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Změna jednacího řádu zastupitelstva města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  Důvodová zpráva:
  -
  kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města k
  projednání změnu Jednacího řádu Zastupitelstv
  a měs...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  Důvodová zpráva:
  -
  kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města k
  projednání změnu Jednacího řádu Zastupitelstv
  a města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.07.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  510/2013
  -
  84
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  útvaru taj
  emníka předložit návrh na jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 09.09.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Milan Hlásek
  , Mgr. Terezie Jenisová
  , PaedDr. Jan Váňa
  , paní Anna Kahounová
  ,
  Ing.
  Jiří Houdek
  ,
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc
  .
  , Ing. Jan Ďoubal
  , Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  D
  oc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  vznesl
  p
  rotinávrh
  :
  Z
  astupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  změnu Jednacího řádu
  zastupitelstva
  města čl. 7
  bod
  6
  )
  následujícím
  způsobem
  : „
  O ukončení rozpravy
  k
  jednotlivým bodům jednání rozhoduje pře
  dsedající p
  o
  dostatečném
  projednání
  .“
  Následující
  v
  ět
  a
  bude
  vy
  škrtnuta
  . V
  čl. 7 bod
  11)
  :
  vypu
  stit
  vět
  u

  K
  e každému
  jednotlivému
  bod
  u může zastupitel, s
  výjimkou
  předsedajícího a předkladatele návrhu, vystoupit pouze dvakrát.

  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Pro
  ti: 15
  Zdrželi se: 2
  NEBYLO PŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení RM č.
  79
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka seznámit se změnou Jednacího řádu Zastupitels
  tva města Třeboně všechny zaměstnance
  úřadu, členy komisí rady města a výborů zastupitelstva města a zaslat výpis z
  usnesení společně s
  jednacím
  řádem všem společnostem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  17 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.72 - snížení nájemného lázním. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09.2013
  k
  proje
  dnání návrh rozpočtového opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části
  rozpočtu a ve výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  Popis situace:
  Navrhované rozpočtové opatření řeší zejmén
  a vázání výdajů v
  souvislosti s
  předpokládaným
  nenaplněním některých příjmových položek, a to:
  1)
  nenaplnění příjmu z
  nájmu z
  městských lázní ve výši 15.000.000
  ,00
  Kč. V
  této věci přijala rada
  města dne 28.08.2013 usnesení č. 625/2013
  -
  87,
  2)
  nenaplnění příjmů z
  prodeje majetku města Třeboně v
  celkové předpokládané výši 12.279.000
  ,00
  Kč (jedná se o příjem z
  prodeje bytů ve výši 307.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje pozemků ve výši
  7.156.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje budovy čp. 51 v
  místní části Branná ve výši 1.816.000
  ,00

  a
  příjem z
  prodeje akcií ČS
  ,
  a.
  s.
  ,
  ve výši 3.000.000
  ,00
  Kč),
  3)
  nenaplnění příjmů z
  dotace zelená úsporám ve výši 10.487.230
  ,00
  Kč (v rozpočtu bylo počítáno
  s
  částkou 10.487.230
  ,00
  Kč na příjmové straně a s
  výdajem ve výši 4.487.230
  ,00
  Kč, reálně se tedy
  jedná o nenaplnění příjmů ve výši 6.000.000
  ,00
  Kč),
  4)
  nenaplnění příjmů z
  dotace na digitální povodňový plán a varovný systém, a to od poskytovatele
  OPŽP

  SFŽP ČR ve výši 210.210
  ,00
  Kč a od poskytovatele OPŽP

  podpora z
  fondu solidarity
  (ERDF) ve výši 3.5
  73.570
  ,00
  Kč.
  5)
  nenaplnění rozpočtovaných příjmů u odboru kultury a cestovního ruchu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Odpovědné místo ORJ 900

  odbor kultury a cestovního ruchu předpokládá nenaplnění příjmové
  části rozpočtu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Roz
  počet odboru kultury a cestovního ruchu byl pro
  letošní rok sestaven na základě podkladů příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko
  města Třeboně. Tato organizace předložila pro potřeby sestavení rozpočtu odboru účetní údaje
  z
  roku 2011. V
  souč
  asné době, po 8 měsících fungování odboru ku
  ltury a cestovního ruchu, lze
  s
  jistotou říci, že schválený rozpočet nelze v
  příjmové části reálně naplnit. Oproti tomu také lze říci,
  že nedojde ani k
  vyčerpání všech prostředků rozpočtovaných pro
  odpovědné míst
  o odbor kultury
  a
  cestovního ruchu ve výdajové části rozpočtu. Nedočerpání se předpokládá ve výši 1.897.840
  ,00
  Kč. U položek odboru kultury a cestovního ruchu dochází rozpočtovým opatřením jednak
  k
  přesunům rozpočtových prostředků mezi položkami, tak aby r
  ozpočet reálně odpovídal tomu, na
  jaké položky jsou jednotlivé příjmy a výdaje odboru účtovány, a dále dochází k
  vázání některých
  výdajů odpovědného místa odbor kultury a cestovního ruchu a k zapojení některých
  nepředpokládaných příjmů jiných odpovědných m
  íst, tak aby bylo pokryto předpokládané nenaplnění
  uvedených příjmových položek.
  6)
  poslední část rozpočtového opatření řeší některé drobné položky, u nichž je zřejmé, že budou muset
  být nutně navýšeny (pečovatelská služba

  příspěvek provozovateli

  Ledax, o
  blastní charita,
  některé položky energií, nákup materiálu

  úklidové prostředky a položka daně z
  přidané hodnoty).
  Pro informaci OFM
  uvádí, že odbor finanční a majetkový předložil radě města na její jednání dne 28.08.2013
  k
  projednání čerpání a plnění roz
  počtu města k
  31.07.2013 s
  podrobným ro
  zpisem k
  jednotlivým položkám
  a
  zároveň plán čerpání a plnění rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013. Tento plán byl sestaven na základě
  informací poskytnutých všemi správci rozpočtových prostředků rozpočtu města pro letošní ro
  k. Rada města
  v
  této věci přijala následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  596/2013
  -
  87
  :
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 a o plánovaném plnění a čerpání rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013.
  II. ukládá
  odboru
  finančnímu a majetkovému předložit přehled o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 na jednání
  zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému ve spolupráci s
  ostatními odbory připravit návrh rozpočtového opatření,
  kterým
  dojde k
  vázání výdajů tak, aby bylo zamezeno vzniku nepokrytého schodku rozpočtu na konci roku
  2013 ve výši 15 mil. Kč.
  Přehled čerpání a plnění rozpočtu k
  31.07.2013 je samostatným materiálem předloženým zastupitelstvu
  města v
  bodu 5.
  Dále vedení města vy
  dalo pokyn všem správcům rozpočtových prostředků, aby odboru
  finančnímu a majetkovému předložili další návrhy na možné úspory ve stávajícím rozpočtu. Tyto návrhy byly
  do plánu čerpání a plnění rozpočtu zapracovány a plán s
  návrhem na úspory či případné zap
  ojení
  neočekávaných příjmů a návrh na rozpočtové opatření byl radě města předložen na jednání dne 03.09.2013
  a rada města v
  této věci přijala následující usnesení:
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  6
  Usnesení RM č. 657/
  2013
  -
  88
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu m
  ěsta schválit
  rozpočtové opatření vyplývající ze schválené
  přílohy Přehledu čerpání výdajové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované čerpání v
  období 08

  12/2013 a Přehledu plnění příjmové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované plnění v
  období 08

  12/2013 z
  aokrouhlené na celé tisíce Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 09.09.2013
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odst. (4) říká, že rozpočtová opatření
  se uskutečňují
  povinně, jde
  -
  li o změny ve finančních vztazích k
  jinému rozpočtu, o změny závazných
  ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
  Schválením
  předkládaného rozpočtového opatření dojde k
  celkovému snížení objemu rozpo
  čtu o
  36.552.852 Kč
  v
  příjmové i výdajové části rozpočtu.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je
  řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  není
  žádný
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jiří Houdek

  informoval o tom, že radě města
  navrhoval
  řešení o
  sníž
  ení
  nájemné
  ho lázním o 25 mil.

  . RM se přiklonila k
  částce 15 mil. Kč. N
  ávrh
  v
  tomto znění
  nepodpoří
  .
  Ing.
  Milan Hlásek

  bylo by dobré vědět, kolik bylo j
  iž z
  rozpočtu
  v
  jednotlivých položkách (k 31.08.2013)
  vyčerpáno
  .
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz na kotelnu v
  Roháči
  . Bude kotelna Teplospolu dále pokračovat?
  pan Zdeněk Mráz

  kotelna zůstává
  i nadále
  .
  Ing. Jan Ďoubal

  je důležité, aby lázně dělaly z
  ásadní opatření
  .
  pan Zdeněk Mráz

  RM po tvrdé diskuzi zastavila realizaci akce bazén na Bertiných lázních
  .
  GŘ musí se
  svým týmem
  udělat spoustu opatření
  . S
  nížení
  o
  25 mil. Kč nepodpoří, podpořil
  snížení o
  15 mil. Kč
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  h
  lasoval pro bazén
  .
  Z
  hlediska investice
  bylo
  vše
  v
  pořádku, proto to
  podporoval
  . Pro příště
  požaduje
  předložení rozpoč
  t
  u
  o
  d
  nezávislého ekonoma
  .
  PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Alena Baštová
  Ing. Marie Košinová
  Mgr. Marie Florianová
  doc. RN
  Dr. Jiří Masojídek, CSc.
  pan Václav Nehoda
  MUDr. Antonín Doležal
  pan Vladimír Janíček
  pan Kubal

  požaduje po GŘ vysvětlení situace v
  lázeňství
  .
  JUDr. Jiří Kolban
  -
  podal informace o vývoji situace v
  lázeňství
  .
  Mgr. Terezie Jenisová
  -
  odchody a příchody:
  1
  8:12 Kahounová

  odchod

  počet 23
  18:13
  Kahounová

  pří
  chod

  počet
  24
  18:24 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:
  29
  Velemínský

  příchod

  počet
  24
  18:47 Hadravová

  odchod

  počet 23
  18:
  51
  Hadravová

  příchod

  počet
  24
  19:14 Váňa

  odchod

  počet 23
  19:
  21
  Váňa

  příchod

  počet
  24
  Ing. Jiří Houdek
  vznesl
  protinávrh:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě, tzn. snížení příjmové části rozpočtu o 25 mil. Kč.
  II. ukládá
  všem
  příslušným odborům
  připravit
  rozpočtové opatření i ve výdajové části tak, aby tento návrh byl
  předložen na příštím
  jednání
  ZM.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 11 Zdrželi se: 8 Nehlasovali: 2
  NEBYLO PŘIJATO
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  81
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo měst
  a Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části rozpočtu a ve
  výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  II. ukládá
  všem odborům a útvarům, příspěvkovým
  organizacím a obchodním společnostem zřízeným a založeným
  m
  ěstem Třeboň zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13
  Proti:
  9
  Zdrželi se:
  1 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Realizace investice "Areál TS Třeboň - správní budova". - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Schválení r
  ealizace
  akce
  „Areál TS Třeboň

  správní budova“.
  Důvo
  dová zpráva:
  -
  rada města předkládá za
  stupitelstvu města k
  projednání
  informaci o stavu příprav...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Schválení r
  ealizace
  akce
  „Areál TS Třeboň

  správní budova“.
  Důvo
  dová zpráva:
  -
  rada města předkládá za
  stupitelstvu města k
  projednání
  informaci o stavu přípravy
  akce

  Areál Technické
  služby Třeboň
  -
  správní budova
  “.
  V
  současné době je zpracována projektová dokumentace pro výběr
  zhotovitele a probíhá projednání k
  zajišt
  ění dokladové části pro vydání stavebního povolení. Dokumentace
  řeší rekonstrukci čp. 811 v Rybářské ulici a obsahuje jak část pro administrativní zázemí Technických služeb
  včetně parkoviště v
  prostoru mezi objektem a
  Rybářskou ulicí, tak i 4 ubytovací buň
  ky pro přechodné
  ubytování občanů v
  obtížné životní situaci (sociální bydlení). Administrativní část bude pronajata Technickým
  službám Třeboň, s.
  r.
  o.
  ,
  a ubytovací buňky bude provozovat město Třeboň. Náklady dle kontrolního
  rozpočtu projektanta činí na ad
  ministrativní část 12.257.938,91 Kč bez DPH, 14.832.106,11 Kč vč. DPH a na
  sociální
  bydlení 2.094.272,71
  Kč, 2.534.070,01 Kč vč. DPH
  .
  Celkem tedy 17.366.176,12 Kč včetně DPH.
  Město bude uplatňovat krácený odpočet DPH. V
  rozpočtu roku 2013 je částka na admi
  nistrativní budovu TS
  ve výši 4.000.000,00 Kč a sociální bydlení ve výši 2.000.000,00 Kč. Vratka DPH v
  roce 2013 by měla činit
  197.851,00 Kč. V
  tomto roce byla předpokládána realizace sociálního bydlení a částečná úprava budovy pro
  administrativní provoz a
  sociálního zázemí Technických služeb. Na základě rozpočtového opatření č. 72
  schváleného usnesením rady města č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09.2013 a doporučeného radou ke schválení
  zastupitelstvu města byla položka v
  rozpočtu roku 2013 na administrativní budo
  vu TS navržena radou ke
  snížení o
  200.000,00 Kč na částku 3.800.000,00
  Kč a položka
  sociální bydlení navržena radou ke snížení
  o
  1.000.000,00 Kč na částku 1.000.000,00 Kč. Z
  těchto částek bylo v
  roce 2013 již vynaloženo 199.650,00
  Kč na projektové práce. V
  ratka DPH v
  roce 2013 by měla činit 158.280,00 Kč. V
  roce 2014 bude tedy nutno
  vynaložit částku 12.765.826,12
  Kč vč. DPH. Zároveň je nutno uvažovat
  s vratkou DPH ve výši cca 19
  %
  z
  odvedené DPH
  ,
  tj. 420.955,00 Kč.
  ORI
  p
  ředpokládá
  , že výběrové řízení na zho
  tovitele této akce proběhne
  současně s
  výběrovým řízením na dílny, jejichž zadavatelem budou Technické služby Třeboň, s.
  r.
  o.
  ORI
  d
  oporučuje, aby zastupitelstvo města schválilo zajištění financování této akce v
  roce 2014 s
  výdaji
  12.765.826,12 Kč
  a vratko
  u DPH ve výši 420.955,00 Kč.
  P
  ředkládaný návrh
  nemá dopad na
  schválený/upravený rozpočet
  .
  Vztah předkládaného materiálu
  k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH) je
  uveden
  v
  textu
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal

  vznesl dotaz, zde
  je možné realizaci odlož
  it o rok, vzhledem k
  současné ekonomické
  situaci
  .
  pan Zdeněk Mráz

  je toho názoru, udělat tuto realizace nyní
  , ale pokud se to přesune až na příští rok,
  nevidí v
  tom problém
  .
  Ing. Jiří Houdek

  je zásadně proti realizaci, která je na úkor investice do láz
  ní a může znamenat
  propouštění v
  lázních. Nutno odložit do roku 2015.
  PaedDr. Jan Váňa

  je pro přestěhování TS, ale nesouhlasí se sociálními byty
  .
  Ing. Pavel Hajna
  d
  oc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  paní Lišková
  pan Kubal
  pan Kolík
  -
  odchody a příchody:
  19:32 Elexhauser

  odchod

  počet 23
  19:32 Kahounová

  odchod

  počet 22
  19:34 Hlásek

  odchod

  počet 21
  19:36 Košinová

  odchod

  počet 20
  19:37 Hlásek

  příchod

  počet 21
  19:38
  Kahounová

  pří
  chod

  počet
  22
  19:40 Košinová

  příchod

  počet 23
  19:43
  Elexhauser

  pří
  chod

  počet
  24
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  8
  19:47 Velemínský

  odchod

  počet 23
  19:47 Florianová

  odchod

  počet 22
  19:50 Florianová

  příchod

  počet 23
  19:51 Ďoubal

  odchod

  počet 22
  19:52 Neužil

  odchod

  počet 21
  19:53
  Velemí
  nský
  -
  příchod

  počet
  22
  19:53 Ďoubal

  příchod

  počet 23
  19:54 Neužil

  příchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „
  Areál Technické služby Třeboň
  -
  správní budova
  “ v
  období let
  2013

  2014 v
  celkových
  předpokládaných nákladech stavby
  17.366.176,12 Kč
  včetně
  DPH 21
  %, která zahrnuje
  rekonstrukci budovy
  čp. 811 v Rybářské ulici.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  9
  Proti:
  2 Zd
  rželi se: 13
  NEBYLO PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 609/2013
  -
  87 ze dne 28.08.2...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 609/2013
  -
  87 ze dne 28.08.2013
  k
  projednání
  schválení zveřejnění záměru prodej
  e pozemků, příp. jejich částí, p. č. KN 1643/2, p. č. KN
  1643/3, p. č. KN 1643
  /19, p. č. KN 1643/18, p. č. KN
  1643/1, vše v
  k
  . ú. Břilice. Pozemky se nacház
  í
  v
  lokalitě ZTV Břilice západ. Dle zpracované studie by v
  zájmovém území mělo vzniknout 14 parcel o
  d
  velikosti cca 300 m
  2
  do cca 1
  310 m
  2
  .
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  16
  Uvedené stavební parcely budou připojeny na:
  -
  splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci ukončenou na stavební parcele těsně za hranicí veřejné
  komunikace.
  Přípojky budou zaslepeny.
  Přípojka dešťové kanalizace b
  ude opatřena kontrolní šachtou.
  -
  vodovodní přípojku. Vodovodní přípojka bude ukončena na stavební parcele těsně za hranicí veřejné
  komunikace a ukončena uzavíracím ventilem (vodoměrnou šachtu vybuduje stavebník vlastním nákladem).
  Na hranici parcely pro
  výstavbu rodinného domu bude umístěn pilíř s
  kabelovou skříní NN, elektroměrnou
  skříní a skříní hlavního uzávěru plynu a plynoměru. Připojení na rozvody el. energie bude rea
  lizováno
  společností E.ON do 18
  měsíců od podpisu smlouvy a zaplacení úhrady na opr
  ávněných nemovitostech, což
  předpokládáme v
  částce cca 150.000,00 Kč. Z
  tohoto důvodu je v
  návrhu na usnesení stanovena lhůta na
  vybudování infrastruktury do 30.06.2015.
  Výstavba infrastruktury:
  Do 30.06.2015 budou realizovány inž. sítě

  splašková, dešťov
  á kanalizace,
  vodovod a STL plynovod. Dále bude realizována konstrukce vozovky včetně 1. vrstvy asfaltu (penetrační
  makadam). Do 30.06.2015 dojde k
  dokončení ZTV, tj. položení vrchního krytu vozovky, dokončení chodníků
  a
  veřejného osvětlení. V
  případě, že
  do uvedených termínů nedojde ke splnění těchto podmínek, budou mít
  možnost kupující od kupní smlouvy odstoupit (tato skutečnost by byla zapracována do kupní smlouvy).
  Kupní cena by jim v
  tomto případě byla vrácena. Právník města JUDr. Hájek však upozorňuj
  e na skutečnost,
  že dle
  zákona by mohli kupující po městu požadovat úrok ze zaplacených peněz.
  Pozemky p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 jsou dotčeny pozemkovými úpravami. Dle sdělení Státního
  pozemkového úřadu se vlastník pozemků dotčených pozemkovými úpr
  avami stane účastníkem řízení o poz.
  úpravách (tzn. i budoucí vlastník) a bude mít možnost vyjádřit se k
  návr
  hu nového uspořádání pozemků.
  U
  pozemků v
  zastavitelném území obce se nepředpokládá, že by docházelo ke směně pozemků s
  výjimkou
  situace, kdy by se
  vlastníci vzájemně dohodli a směnu výslovně požadovali.
  Pro informaci
  OFM
  uvádí, že v
  r. 2008 požádali o odprodej čtyř částí z p. č. KN 1643/1 (každá o velikosti cca
  500 m
  2)
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (vlastníci nav
  azují
  cích pozemků
  na p. č. KN 1643/1). Rada města svým usnesením č. 871/2008 ze dne 10.12.2008 odložila zveřejnění
  záměru
  prodeje zájmových částí
  do doby pořízení nového územního plánu. Nový Územní plán města
  Třeboň nabyl účinnosti dne 29.12.2012. Po obdrž
  ení aktuálních stanovisek osadního výboru obce Břilic
  e
  a
  odborů MěÚ byla předložena žádost k
  projednání orgánům obce. Zastupi
  telstvo města svým usnesením
  č.
  21/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013 neschválilo zveřejnění záměru prodeje čtyř částí z
  p. č. KN 1643/1 v
  k
  . ú.
  Břilice.
  Aktuální vyjádření dotčených odborů a OV Břilice:
  Odbor územního plánování a st. řádu uvádí:
  Ve věci ZTV
  probíhá nyní územní řízení, výsledky tohoto řízení nelze předjímat, řízení je totiž na samém počátku.
  Předmětem žádosti je celé území,
  t
  j. lokalita není rozdělena na etapy. Nelze odhadnout
  délku tohoto řízení.
  Doporučuje
  , aby se nejdříve obstaralo pravomocné územní rozhodnutí a teprve potom se řešil prodej
  pozemků pro výstavbu RD. K
  vlastnímu prodeji se sděluje, že prodej pozemků ve dvou e
  tapách je možný,
  prodej lze ale řešit i v
  jedné etapě. K
  parcelaci se uvád
  í, že parcelaci je nutno dodržet
  s
  tím, že je možné si
  koupit parcely dvě, nebo i více, a stavět dům pouze jeden
  ,
  tj. není nutné, aby se v
  území realizoval ten počet
  RD, který byl na
  vržen.
  Odbor rozvoje a investic na základě zkušeností s
  prodejem a přípravou výstavby ZTV
  K
  Břilicím (před Břilicemi) souhlasí s
  prodejem až po pravomocném stavebním povolení ZTV Břilice

  západ.
  V
  dřívější době prodat jen na základě takové smlouvy, která
  umožní městu od smlouvy odstoupit v
  případě
  nezískání stavebního povolení.
  Ing. Vaclík uvádí: Jedná se o prostor, který by měl být relativně jednoduše
  zasíťovatelný. Pokud je to v
  souladu s
  územním plánem, je možné prodat. Pozemky označené ve studii jako
  č
  . 5, 6, 7, byly dříve poptávány majiteli přilehlých rodinných domů. Zvážit prodej těchto parcel žadatelům,
  pochopitelně v
  obdobné cenové relaci, jaká bude dosažena obálkovou metodou.
  Osadní výbor obce Břilice
  má k
  záměru výstavby výhrady a n
  esouhlasí s
  cel
  kovým záměrem.
  OV navrhuje a doporučuje:
  1
  )
  u parcel
  označených ve studii jako č. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 postupovat dle návrhu města a v
  souladu s
  úz. plánem
  (tj. vybudovat infrastrukturu a prodat obálkovou metodou),
  2
  )
  parcely označené č. 8, 9, 10 nep
  rodávat
  a
  ponechat je jako volné (technicko
  -
  obslužné) pro případnou manipulaci s
  rybníkem apod.,
  3
  )
  parcely
  označené č. 5, 6, 7 nejdříve nabídnout k
  prodeji za ceny stanovené odborem správy majetku města předem
  určeným zájemcům, a to místním občanům, jejic
  hž pozemky a nemovitosti přímo sousedí s
  uvedenými
  parcelami. V
  případě jejich nezájmu o nákup by město až následně realizovalo prodej třetím osobám.
  Na základě stanoviska osadního výboru obce Břilice dává odbor finanční a majetkový na zvážení dvě
  variant
  y řešení a to:
  Varianta A
  )

  dle návrhu OV

  tj.
  části p. č. KN 1643/
  1 pozemky ozn.
  jako č
  . 5, 6, 7 prodat vlastníkům
  při
  lehlých nemovitostí
  -
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  za cenu
  v
  místě a čase obvyklou, pozemky ozn. jako č. 8, 9,
  1
  0 neprodávat a zbývající části zájmové lokality
  rozparcelovat, prodat formou obálkové metody a vybudovat infrastrukturu
  .
  V
  bodě I je navrhována cena 500,00 Kč/m
  2
  , za jakou v
  roce 2012 prodalo město pozemky o celkové výměře
  366 m
  2
  v
  lokalitě U Nádrže (kupuj
  ící
  xxxxxxxxxxxx
  ).
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  17
  Usnesení RM č.
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 1643/1 v
  k. ú. Břilice a to:
  1)
  části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m
  2
  v
  k. ú. Břilice
  (v mapě označeno jako díl „A“), za cenu 500,00
  Kč/m
  2
  , vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/43, když výměra bude zpřesněna geometrickým
  plánem,
  2)
  části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m
  2
  v
  k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl „B“), za cenu 500,
  00
  Kč/m
  2
  , vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/5, když výměra bude zpřesněna geometrickým
  plánem,
  3)
  části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m
  2
  v
  k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl „C“), za cenu 500,00
  Kč/m
  2
  , vlastníkům sousedního pozemku p. č.
  KN 1643/6, když výměra bude zpřesněna geometrickým
  plánem,
  4)
  části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m
  2
  v
  k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl „D“), za cenu 500,00
  Kč/m
  2
  , vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/44, když výměra bude zpřesněna geom
  etrickým
  plánem,
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a)
  částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18 o celkové výměře cca 403,40 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno
  jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře cca 357,17 m
  2
  (v př
  iložené studii označeno jako
  č.
  „2“), vše v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b)
  části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,69 m
  2
  (v přiložené
  studii označeno jako č. „3“)
  a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m
  2
  (v přiložen
  é studii označeno jako č. „4“)
  v
  k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena
  bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  c
  )
  částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „11“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální na
  bídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  d
  )
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 788,16 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „12“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, kdy
  ž minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  e
  )
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1 310,67 m
  2
  (v přiložené mapě
  označeno jako č. „13“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkov
  é metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  f
  )
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 684,98 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v
  k. ú. Břilice,
  formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m
  2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m
  2
  vč. DPH a z
  minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději
  do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsán
  a do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o prodeji pozemku.
  Pokud město Třeboň nevybuduje k
  zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  III. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění zám
  ěru prodeje pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m
  2
  (v přiložené
  studii označeno jako č. „8“)
  v
  k. ú.
  Břilice.
  b
  )
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300,86 m
  2
  (v přiložené studii ozn
  ačeno
  jako č. „9“) a části
  p.
  č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č
  . „10“), vše
  v
  k. ú. Břilice.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Varianta B
  )

  rozpro
  dat pozemky formou obálkové metody dl
  e zpracované studie ZTV Břilice západ
  a
  vybudovat v
  zájmovém území infrastrukturu
  .
  Usnesení RM č.
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a)
  částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 164
  3/18 o celkové výměře cca 403,40 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře cca 357,17 m
  2
  (v př
  iložené studii označeno jako
  č.
  „2“), vše v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1
  .600,00
  Kč/m
  2
  a
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b)
  části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,69 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „3“) a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m
  2
  (v přiložené studii označeno ja
  ko č. „4“)
  v
  k. ú
  . Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  18
  c)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 579,90 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „5“) v
  k. ú.
  Břilice, form
  ou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  d)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 520,51 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „6“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové met
  ody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  e)
  částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 602,81 m
  2
  (v přiložen
  é studii označeno jako č. „7“)
  v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minim
  ální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  f)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m
  2
  (v přiložené
  studii označeno jako č. „8“)
  v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková
  cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  g)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300,86 m
  2
  (v přiložené studii o
  značeno jako č. „9“) a části
  p.
  č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m
  2
  (v přiložené stud
  ii označeno jako
  č. „10“), vše
  v
  k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  h)
  částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m
  2
  (v přiložené stud
  ii
  označeno jako č. „11“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  i)
  částí pozemků p.
  č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3
  o celkové výměře cca 788,16 m
  2
  (v p
  řiložené studii
  označeno jako č. „12“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  j)
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1
  310,67 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „13“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  k)
  částí pozemků p.
  č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3
  o celko
  vé výměře cca 684,98 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude st
  anovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m
  2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m
  2
  vč. DPH a z
  minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní cena bude uhrazena nejpoz
  ději
  do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o prodeji pozemku.
  Pokud město Třeboň nevybuduje k
  zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní sml
  ouvy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Na
  pozemcích uvedenými pod body a), b), g)
  ve v
  ariantě B)
  je možno v
  souladu s
  územním plánem umístit
  dvojdomky (pozn. nemusí se jednat o to
  tožné stavby) nebo rodinné domy
  . Tato informace bude uvedena
  i
  v
  oznámení při zveřejňování záměru prodeje.
  Informace o výpočtu kupní ceny:
  Při
  prodeji pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice („Na Číně“) byla kupní cena
  stanovena ve výši 1.500,00 Kč/m
  2
  a skládala s
  e z
  částky 400,00 Kč/m
  2
  za pozemek a 1.100,00 Kč/m
  2
  za
  vybudovanou infrastrukturu. Kupní cena v
  lokalitě ZTV Břilice západ je navrhována ve výši 1.600,00 Kč/m
  2
  .
  Cena se bude skládat z ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m
  2
  a ceny za vybudovanou infrastruktur
  u ve
  výši 1.200,00 Kč/m
  2
  . Náklady na vybudování infrastruktury oproti lokalitě Na Číně jsou vyšší o 100,00 Kč/m
  2
  z
  důvodu, že bude nutno provést hrubé terénní úpravy celé plochy (srovnání povrchů, navážka zeminy
  apod.).
  Rada města schválila variantu B)
  .
  Rada města svým usnesením č. 609/2013
  -
  87 ze dne 28.08.2013
  :
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a)
  částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18 o celkové výměře cc
  a 403,40 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře cca 357,17 m
  2
  (v přiložené studii označen
  o jako
  č.
  „2“), vše v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m
  2
  a výměra
  bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b)
  části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,69 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „3“) a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m
  2
  (v přilož
  ené studii označeno jako č. „4“)
  v
  k. ú. Břilice, formou
  obálko
  vé metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  c)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 579,90 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „5“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když
  minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  d)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 520,51 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „6“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabí
  dková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  19
  e)
  částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 602,81 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „7“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude
  činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  f)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „8“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  g
  )
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300,86 m
  2
  (v přiložené studii o
  značeno jako č. „9“) a části
  p.
  č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „10“), vše v
  k. ú. Bř
  ilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  h)
  částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „11“
  ) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  i)
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 788,16 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno
  jako č. „12“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  j)
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1 310,67 m
  2
  (v přiložené st
  udii
  označeno jako č. „13“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  k
  )
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 684,98 m
  2
  (v
  přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, kd
  yž minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m
  2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m
  2
  vč. DPH a z
  minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději
  do 60 dnů ode dne podpis
  u kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o prodeji pozemku.
  Pokud město Třeboň nevybuduje k
  zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  II. ukládá
  odboru finan
  čnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  , Ing. Jiří Houdek, Ing. Pavel Hajna, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  89
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo
  města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a)
  částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18 o celkové výměře cca 403,40 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře
  cca 357,17 m
  2
  (v př
  iložené studii označeno jako
  č.
  „2“), vše v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b)
  části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,6
  9 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „3“) a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „4“) v
  k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněn
  a
  geometrickým plánem,
  c)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 579,90 m
  2
  (v přilož
  ené studii označeno jako č. „5“)
  v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým
  plánem,
  d)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 520,51 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „6“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  e)
  čás
  tí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 602,81 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „7“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  f)
  části pozemku p. č
  . KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m
  2
  (v přiložen
  é studii označeno jako č. „8“)
  v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  g)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o v
  ýměře cca 300,86 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „9“)
  a části
  p.
  č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m
  2
  (v přiložené stu
  dii označeno jako č. „10“), vše
  v
  k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a
  výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  h)
  částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „11“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600
  ,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  20
  i)
  částí pozemků p.
  č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3
  o celkové výměře cca 788,16 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „12“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude
  činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  j)
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1 310,67 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „13“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabíd
  ková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  k)
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 684,98 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když min
  imální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m
  2
  . Cena se bude skládat z ceny za b
  udovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m
  2
  vč. DPH a z
  minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději
  do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o
  prodeji pozemku.
  Pokud město Třeboň nevybuduje k
  zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19 Proti: 2 Zdrže
  li se: 3
  PŘIJATO
  20:50 Jenisová

  odchod

  počet 23
  20:50 Vopátek

  odchod

  počet 22

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku doborolného svazku obcí, Vodovod Hamr území obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7)Stanov dobovolného svozku obcí Vodovod Hamr. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 o
  dst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr.
  ...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 o
  dst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 634/
  2013
  -
  87
  ze dne 28.08.2013
  k
  projednání
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr žádos
  t města
  Třeboně o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“, respektive svého
  nepeněžitého vkladu, majetku, který v
  jeho prospěch do svazku vložil FNM, a majetku svazku, který se
  nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice
  , Branná, Přeseka, Holičky u Staré Hlíny, Stará Hlína) do
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  41
  majetku města. Součástí žádosti budou i nemovité věci. Žádost se bude vztahovat i na majetek odpovídající
  těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí „Vodov
  od Hamr“ pořízen do 31.12.2013.
  D
  le § 7 odst.
  7) Stanov Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ má každý člen právo
  i za trvání členství požádat
  o
  bezplatné převedení svého nepeněžitého vkladu, majetku, který v
  jeho p
  rospěch do Svazku vložil FNM,
  a
  majetku svazku, který se nachází v
  katas
  tru jeho obce za podmínky, že se jedná
  o fyzicky oddělitelný
  majetek.
  Spolu s
  tímto majetkem se převádí členům pozemky, na kterých je majetek umístěn, pokud jsou ve
  vlastnictví Svazku. Tento majetek se vyjímá vždy k
  31.12. běžného roku,
  jestliže člen doruč
  il žádost
  o
  vyjmutí majetku písemně jednateli Svazku nejpozději do 30.09. toho roku a současně ji doložil souhlasným
  rozhodnutím svého zastupitelstva. Na základě této žádosti se převede č
  lenovi veškerý takový majetek.
  Žádost může být omezena pouze v
  rozsah
  u veškerého majetku vodovodního nebo kanalizačního. K
  žádosti
  o převedení pouze části takového majetku se nepřihlíží. Žádost nelze podat ani jí nelze vyhovět v
  době
  účinného rozhodnutí Valné hromady o zrušení Svazku. Tento majetek se převádí smlouvou o be
  zúplatném
  převodu, kterou uzavře Svazek s
  členem Svazku. S
  uzavřením smlouvy jednatel seznámí Valnou hromadu
  Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“.
  Předmět převodu je popsán v
  příloze č. 1 důvodové zprávy
  (pozn.: šedá barva

  majetek získaný převodem
  z
  Fondu národního majetku, zelená a hnědá barva

  investiční majetek DSO „Vodovod Hamr“):
  1)
  Jedná se o celou vodovodní infrastrukturu od vstupu přivaděče pitné vody do areálu Na Kopečku až
  po vodovodní řad pokračující ze Staré Hlíny do Mlák
  y (tzn., že město b
  ude vlastnit
  i kompletní
  čerpací stanici a vodojemy v
  areálu Na Kopečku).
  2)
  Kanalizační infrastruktura bude vyžádána také v
  kompletním rozsahu.
  3)
  Dále pak se jedná o nemovitosti popsané na LV 2427 pro obec T
  řeboň, k. ú. Třeboň

  pozemky
  a
  stavby, které tvoří:
  -
  čerpací stanici odpadních vod u „Jatek“ na pozemcích p. č. KN 2453/2, 2453/3, 2453/7, 2453/13,
  2453/15, 2453/16, 2466/2, 2466/3, 2561,
  -
  meziskládku výkopové zeminy na pozemcích p. č. KN 1716/2 a p. č. KN 1716/3 (vedle areálu
  „Jatek“), kterou užívá na z
  ákladě nájemní smlouvy spol. Čevak
  ,
  a.
  s.,
  -
  armaturní komoru na pozemku p. č. KN 2376/48 (u Vodárenského mostu),
  -
  armaturní komoru na pozemku p. č. KN 1847/2 (U Trojice),
  -
  čerpací stanici odpadních vod na pozemcích ve vlastnictví cizích osob

  p. č. KN
  432/2 a
  431/2, ul.
  Dukelská,
  vše v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Snímky z
  mapy s
  vyznačením jednotlivého převáděného majetku je k
  dispozici k
  nahlédnutí na odboru
  finančním a majetkovém.
  Důvodem, proč součástí podkladového materiálu nejsou zákresy převáděného
  maj
  etku
  -
  vodovodu, kanalizace a nemovitého majetku je jejich velká obsáhlost. Po odsouhlasení podání
  žádosti dle stanov DSO na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013 bude jednateli svazku DSO
  „Vodovod Hamr“ podána žádost o převedení majetku. Poté dojde
  k
  vyhotovení konkrétní smlouvy
  o
  bezplatném převodu, která bude zastupitelstvu města předložena k
  odsouhlasení na jednání dne
  16.12.2013.
  Po zařazení předmětného majetku do majetkové evidence m
  ěsta dojde k uzavření Smlouvy
  o
  správě mezi městem Třeboň a dob
  rovolným svazkem obcí „Vodovod Hamr“. Smlouva bude uzavřena na
  dobu určitou od 01.01.2014 do 31.12.2015 a bude obsahovat veškerý majetek (tzn. stávající majetek města
  a majetek převedený z
  DSO „Vodovod Hamr“ k
  31.12.2013). Zároveň bude smlouva řešit i
  ukon
  čení
  stávajících smluv o správě. Smlouva o správě bude předložena radě města ke schválení koncem roku 2013
  tak, aby účinnost smlouvy byla od 01.01.2014. O převod majetku pořízeného DSO „Vodovod Hamr“ v
  roce
  2014 a 2015 požádá město Třeboň vždy k
  30.09. běž
  ného roku jednatele společnosti, a to na z
  ákladě
  předchozího souhlasu ZM.
  Vyjmutím veškeré vodovodní a kanalizační infrastruktury z
  majetku DSO
  „Vodovod Hamr“ a jejím převodem do majetku města bude mít pozitivní vliv ve prospěch občanů Třeboně na
  výši ceny
  vodného a stočného, jejíž výši bude moci zastupitelstvo města ovlivňovat. Dále dojde k
  možnosti
  samostatného rozhodování města ve věci jejího provozování s
  majetkově vyjasněnými vztahy umožňujícími
  žádat o dotace do vodohospodářské infrastruktury, a to ze
  jména v
  místních částech. Z
  jednání pracovní
  skupiny, kterých se účastnilo vedení města, pracovníci příslušných odborů, zástupci Městské
  vodohospodářské
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  a zástupci DSO „Vodovod Hamr“ vyplynul záměr provozovat veškerou vodovodní
  a kanalizační inf
  rastrukturu spol. Městská vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  od 01.01.2016 formou s
  mlouvy o nájmu
  vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku. Rozhodnutí o tomto
  záměru pronájmu je nutno přijmout co nejdříve. V
  případě, že tento z
  áměr nebude přijat, musí město zahájit
  koncesní řízení na nového provozovatele, které je časově náročné a jehož přípravu je třeba zahájit již
  začátkem roku 2014
  .
  Městská vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  v
  současné době užívá na základě nájemní
  smlouvy čistírnu o
  dpadních vod.
  Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr má s
  obchodní společností
  ČEVAK, a.
  s., uzavřenou Smlouvu o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného
  vodohospodářského majetku za účelem jeho správy a provozování ze dne 29.04.2005. Tato sm
  louva je
  uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015. Radě města v
  působnosti valné hromady spol. Městská
  Vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  , bude do 18.12.
  2013 předložen podkladový materiál, který bude obsahovat
  jednotlivé kroky společnosti potřebné k zajištění správy
  a provozování veškeré vodovodní a kanalizační
  infrastruktury na území obce Třeboň, vč. personálního, technického a materiálního zabezpečení společnosti.
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  42
  Pro zajištění chodu společnosti Městská Vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  by bylo vhodné vyřešit mimo jiné i
  areál
  vodárny Na Kopečku v
  Třeboni. V
  současné době má město Třeboň se společností ČEVAK
  ,
  a.
  s.
  ,
  uzavřenou
  nájemní smlouvu. Předmětem této smlouvy jsou pozemky a budovy v
  areálu vodárny v
  ul. Na Kopečku,
  Třeboň. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčito
  u s
  účinností od 01.07.2000. Zrušena může být
  dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je sjednána
  jednoroční. Její běh počíná prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
  Nájemné
  pro rok 2013 bylo stanoveno ve výši 276.138,00 Kč. V
  areálu se nachází nemovitosti, které nejsou
  ve vlastnictví města Třeboně, a to budova bez čp./če. na pozemku p. č. KN 367/5 (pozemek ve vlastnictví
  města) a budova bez čp
  .
  /če
  .
  vč. pozemku p. č. KN 367/3
  , které jsou ve vlastnictví spol. ČEVAK a dále pak
  budovy a stavby DSO „Vodovod Hamr“

  stavby na pozemku p. č. KN 351/2, 351/4 a p. č. 367/2 (součást
  žádosti o převod k
  31.12.2013). Na základě tohoto zjištění je nutné vejít v
  jednání se společností ČEVAK
  ,
  a.
  s.
  ,
  a
  :
  1)
  ukončit nájemní poměr k
  31.12.2015,
  2)
  vyřešit nemovitosti (pozemek a stavby) ve vlastnictví spol. ČEVAK
  ,
  a.
  s., a to např. nákupem
  městem příp. spol. Městská Vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o., příp. pronájmem (jejich potřebnost posoudí
  Městská Vodohospodá
  řská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  ve svém materiálu o
  personálním, technickém a materiálním
  zabezpečení společnosti viz bod. II. návrhu na usnesení RM jako valné hromady spol. Městská
  Vodohospodářská
  ) a příp. způsob jejich dalšího používání spol. ČEVAK
  ,
  a.
  s.
  Daňové dopady
  převodu majetku z
  DSO Vodovod Hamr na město Třeboň:
  1)
  Daň z
  převodu nemovitostí:
  Převod majetku z
  DSO Vodovod Hamr na město Třeboň je osvobozen od daně z
  převodu nemovitostí.
  2)
  Daň z
  přidané hodnoty při převodu majetku:
  Převod pozemků je osvobozen od daně z
  přidané hodnoty.
  Převod ostatního majetku (vodovodní a kanalizační infrastruktura, budovy, stavby):
  Z
  pohledu DPH je převáděný majetek stavbou či budovou. Převod majetku podléhá dani z
  přidané hodnoty.
  Sazba daně bude 21 %. Základem daně z
  přidané hodnoty
  je pořizovací cena (hodnota vynaložených
  nákladů na pořízení) majetku. Od daně z
  přidané hodnoty v
  případě bezúplatného převodu majetku je
  osvobozený darovaný majetek po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy
  bylo započa
  té první užívání stavby (toto se týká majetku, který byl dobrovolným svazkem nabytý do
  31.12.2012), a současně byl uplatněný nárok na odpočet daně z
  přidané hodnoty, popř. části daně z
  přidané
  hodnoty. U majetku, který byl dobrovolným svazkem nabytý od 01.
  01.2013 je lhůta pro osvobození 5 let.
  V
  příloze č. 2 podkladového materiálu je ve sloupci DPH při převodu vy
  číslena daň z
  přidané hodnoty
  u
  majetku, který je předmětem daně z
  přidané hodnoty při převodu. Výše daně z
  přidané hodnoty při
  převodu majetku, kt
  erou odvede DSO, činí celkem 2.819.756,52 Kč.
  3)
  Úprava odpočtu daně na vstupu na straně DSO Vodovod Hamr:
  Pokud byl u převáděného majetku dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr uplatněný
  odpočet daně
  z
  přidané hodnoty a současně dojde k
  osvobozenému převodu m
  ajetku, vzniká povinnost vrátit část
  uplatněného odpočtu daně z
  přidané hodnoty na vstupu, a to:
  -
  ve výši příslušného počtu pětin u majetku pořízeného do 31.03.2011 (§ 78 zákona o dani z
  přidané hodnoty
  ve znění platném do 31.03.2011),
  -
  ve výši příslušné
  ho počtu desetin u majetku pořízeného od 01.04.2011 z
  hodnoty daně z
  přidané hodnoty
  uplatněné na vstupu (§ 78 až 78c zákona o dani z
  přidané hodnoty ve znění platném od 01.04.2011).
  V
  příloze č. 2 podkladového materiálu je ve sloupci výše upraveného odpoč
  tu daně u DSO vyčíslena
  předpokládaná výše daně z
  přidané hodnoty, kterou bude DSO po převodu majetku vracet finančnímu
  úřadu. Předběžně propočtená částka, která vychází z
  údajů k
  07/2013 činí
  728.965,21 Kč
  a byla vypočtena
  z
  pořizovací ceny majetku s
  použ
  itím předpokladu, že z
  celé pořizovací ceny byl uplatněn odpočet DPH.
  Přesná částka by měla být stanovena DSO na základě skutečně odvedené DPH u jednotlivých akcí.
  Povinnost odvodu DPH při převodu majetku městu Třeboň a povinnost úpravy odpočtu a vrácení č
  ásti
  odpočtu DPH v
  celkové částce 3.548.721,73 Kč vznikají dobrovolnému svazku obcí, převod majetku je
  ovšem zájmem města Třeboně, které o převod majetku žádá. Z
  toho d
  ůvodu navrhuje odbor finanční
  a
  majetkový, aby daň z
  přidané hodnoty vyplývající z
  převo
  du majetku i vrácení části odpočtu DPH
  dobrovolným svazkem obcí byly následně dobrovolnému svazku obcí Vodovod Hamr kompenzovány např.
  formou příspěvku z
  rozpočtu města na rok 2014.
  Usnesením RM č. 634/
  2013
  -
  87 ze dne 28.08.2013:
  Rada města Třeboně
  I. schv
  aluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr
  podání žádosti o bezplatné
  převedení
  nepeněžitého vkladu, majetku, který v
  jeho prospěch do Dobrovolného svazku obcí „Vodovod
  Hamr“ (se
  sídlem Palackého nám. 46, Třeboň) vložil Fond národního majetku ČR, a majetku svazku, který
  se nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice, Branná, Přeseka, Holičky u Staré Hlíny, Stará Hlína)
  včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud
  je ve vlastnictví svazku. Žádost se bude vztahova
  t
  i
  na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí „Vodovod Hamr“ pořízen do
  31.12.2013. Podání žádosti bude učiněno do 30.09.2013
  II. schvaluje
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  43
  zajišťování správy a provozování
  veškeré vodovodní a kanalizační infrastruktury v
  majetku města na území
  obce Třeboň formou smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného
  vodohospodářského majetku společností Městská vodohospodářská s.r.o. (Palackého nám. 46, Třeboň)
  od
  01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013,
  požádat, aby v
  termínu do 31.10.2013 předložil DSO „Vodovod Hamr“ vyčíslení DPH vztahujícího se
  k
  převáděnému majetku, včetně upř
  esnění převáděného majetku, který bude dobrovolným svazkem pořízen
  do 31.12.2013 a následně převeden na město Třeboň.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Petr Kohout
  , Ing. Jiří Houdek
  , paní Anna Kahounová
  , PaedDr. Jan Váňa, pan Zdeněk
  Mráz
  , Ing. Pavel Hajna, Ing.
  Miroslav Kajan
  , Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  -
  odchody a příchody:
  22:00 Kohoutová

  odchod

  počet 22
  22:02 Kohoutová

  příchod

  počet 23
  22:09 Neužil

  odchod

  počet 22
  22:11 Neužil

  příchod

  počet 23
  22:39 Košinová

  odchod

  počet 22
  22:47 košinová

  p
  říchod

  počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  10
  5
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr
  podání žádosti o bezplatné
  převedení
  nepeněžitého vkladu, majetku, který
  v
  jeho prospěch do Dobrovolného svazku obcí „Vodovod
  Hamr“ (se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň) vložil Fond národního majetku ČR, a
  majetku svazku, který
  se nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice, Branná, Přeseka, Holičky u Staré Hlíny, Star
  á Hlína)
  včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud je ve vlastnictví sva
  zku. Žádost se bude vztahovat
  i
  na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí „Vodovod Hamr“ pořízen do
  31.12.2013. Podání žádosti bude učině
  no do 30.09.2013
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  14
  Proti:
  1 Zdrželi se: 7 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO
  22:52 Kahounová

  odchod

  počet 22
  22:53 Elexhauser

  odchod

  počet 21

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Fórum zdravého města - řešení problémů. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Fórum z
  dravého města

  řešení problémů.
  Důvodová zpráva:
  -
  místostarostka předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení zastupitelstva č. 195/2012
  -
  22
  ze dne
  17...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Fórum z
  dravého města

  řešení problémů.
  Důvodová zpráva:
  -
  místostarostka předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení zastupitelstva č. 195/2012
  -
  22
  ze dne
  17.12.2012 k
  projednání řešení 5 „TOP“ problémů, které vyplynuly z
  Fóra Zdravého města.
  První Fórum
  Z
  dravého města se uskutečnilo 04.10.2012 v
  Besedě. Akce se zúčastnilo cca 70 občanů města. Během
  samotného fóra a poté ověřující anketou mezi občany města bylo stanoveno 5
  problémů (tyto problémy
  obdržely nejvyšší počet hlasů): zavést třídění a svoz bioodpa
  du, zlepšit kvalitu školní jídelny, nedostatečné
  propojení cyklotras z
  Třeboně do místních částí, řešit drogovou problematiku u dětí (poradna pro rodiče,
  prevence atd.) a problematika slučování škol. Tyto problémy jsou pro město zavazující a musí je v
  průb
  ěhu
  roku řešit.
  Na základě usnesení č.
  884/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012
  byli stanoveni garanti těchto problémů:
  1)
  Zavést třídění a svoz bioodpadu: Ing. Jaroslav Fliegel
  2)
  Zlepšit kvalitu školní jídelny: Mgr. Terezie Jenisová a Ilona Vlachová
  3)
  Řešit drogovou prob
  lematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence atd.): Vladimír Školka a Bc. Eva
  Dytrichová
  4)
  Nedostatečné propojení cyklotras z
  Třeboně do místních částí: Ing. Pavel Hajna
  5)
  Neslučovat školy: Vzhledem k
  tomu, že tento problém není v
  kompetenci města, nýbrž Jiho
  českého
  kraje jako zřizovatele středních škol, není možné tuto věc plně řešit. Případná jednání s
  Krajským
  úřadem Jihočeského kraje v
  této věci budou v
  kompetenci starosty Ing. Jiřího Houdka.
  Následuje přehled
  řešení výše uvedených problémů
  tak
  ,
  jak se ji
  m během roku 2013 věnovali pověření
  garanti:
  1)
  Zavést třídění a svoz bioodpadu
  -
  zpracoval Ing. Jaroslav Fliegel
  Město Třeboň vyhodnotilo současné možnosti a přijalo nová opatření pro rok 2013. Tato se po sezoně
  vyhodnotí a poté bude navržen další postup pro
  rok 2014. Město Třeboň v
  současné době nemá klasickou
  kompostárnu, kde by bylo možné „likvidovat“ veškeré bioodpady, ale prostřednictvím Technických služeb
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  44
  Třeboň, s.
  r.
  o.
  ,
  provozuje komunitní kompostárnu. Zde je možné na základě obecně závazné vyhlášky
  kompostovat rostlinné zbytky (trávu, listí, větve, ...). Není zde možné kompostovat např. zbytky potravin.
  Proto v
  současné době není možné zavézt oddělený popelnicový sběr bioodpadu. Pro letošní rok byla proto
  připravena tato opatření

  město nabídlo občanů
  m Třeboně a
  jeho místních částí k
  bezplatnému užívání
  kompostéry. V
  rámci této akce bylo zapůjčeno téměř 180 kompostérů. V
  místních částech Třeboně byl od
  poloviny dubna zaveden svoz rostlinných zbytků tzv. putujícím kontejnerem. Tato služba funguje tak, ž
  e jsou
  přesně daná stanoviště a časy přistavení velkoobjemového kontejneru. Na k
  aždém stanovišti je kontejner
  i
  s
  obsluhou, která zajišťuje jak přesuny kontejneru, tak i kontrolu, aby do kontejneru byly odkládány pouze
  rostlinné zbytky a ne i
  komunální odp
  ad. Tato služba je poskytována ve vegetačním období každou sobotu.
  Dále mají všichni občané možnost rostlinné zbytky odevzdávat ve sběrném dvoře v
  Třeboni a to od úterý do
  čtvrtka v
  době od 7:00 do 16:00 h, v
  pátek od 7:00 do 18:00 h a v
  sobotu od 7:00 do
  11:30 h. Všechny tyto
  služby jsou pro občany bezplatné. Poslední možností je objednat si přímo u Technických služeb Třeboň,
  s.
  r.
  o.
  ,
  odvoz rostlinných zbytků. V
  tomto případě hradí občan dopravu a uložení je znovu bezplatné.
  2)
  Zlepšit kvalitu školní jídelny
  -
  zpracovala Mgr. Terezie Jenisová a Ilona Vlachová
  Dlouhodobé závažné připomínky ke kvalitě školního stravování, početné stížnosti dětí, jejich rodičů,
  pedagogů, družinářek a výsledky Fóra Zdravého města v
  roce 2012 podnítily Komisi zdravého města
  k
  vyp
  racování rozsáhlého dotazníkového šetření. Dotazník byl postoupen
  prostřednictvím ředitelů škol
  a
  třídních učitelů všem v
  jídelně stravovaným dětem a jejich rodičům. Na 24 otázek odpověděli též učitelé
  oslovených základních škol a gymnázia. Z
  více než 800
  vrácených dotazníků od dětí a jejich rodičů
  vyplynulo, že kvalita stravování ve školní jídelně je více než neuspokojivá. To potvrdila i vyjádření učitelů.
  Respondenti si stěžovali na malé porce a nekvalitní maso, nedovařené a nevhodně kombinované přílohy,
  též na skutečnost, že výběr ze tří jídel opakovaně nebývá k dispozici již hodinu po zahájení výdeje. Velmi
  negativně byla hodnocena příprava pokrmů z
  polotovarů, instantních směsí, strávníci kr
  itizovali nevhodné
  a
  příliš časté zařazování smažených jídel na
  dětský jídelníček. Rada města přijala okamžitá opatření
  k
  nápravě, kdy počet šesti jídel pro veřejné stravování byl zredukován na jeden pokrm. Tato změna měla
  obrátit pozornost zaměstnanců jídelny pouze a jen ke školnímu stravování jako hlavní činnosti př
  íspěvkové
  organizace a zredukovat již neúnosný počet veřejných strávníků v
  rámci doplňkové činnosti jídelny na
  přijatelnou míru. Jídelna okamžitě přestala vařit z
  polotovarů a směsí, skončilo používání vakuovaných
  předloupaných brambor, potraviny se důsled
  ně začaly pořizovat pouze od dodavatelů ze zemí Evropské
  unie. Zastupitelstvo města pak na konci roku rozhodlo o sloučení Školní jídelny Centrum Třeboň se Základní
  školou Třeboň, Na Sadech 375, a to ke dni 1. března 2013. V
  čele sloučené organizace stojí ř
  editelka školy
  paní Jana Polčáková.
  Změna v
  provozování školní jídelny mimo jiné vyšla vstříc legislativě, dle které by
  stravování žáků měly zajišťovat školy samotné, a nikoli město či kraj jako jejich zřizovatel.
  K
  ontroly ze strany
  města jako zřizovatele
  příspěvkové organizace základní školy, kraje (Krajská hygienická stanice
  Jihočeského kraje) a státu (Česká školní inspekce) jsou posíleny každodenní „samokontrolou“, kterou
  zajišťuje pedagogický sbor základní školy v
  čele s
  ředitelkou školy. Odbornou gara
  nci za kvalitu stravování
  ve školní jídelně převzala společnost Aramark. Jde o nadnárodní ř
  etězec, který stravování žáků a
  studentů
  zajišťuje po celé Evropě. V
  České republice se doposud soustředil p
  řevážně na segment vojenského
  a
  nemocničního stravování a
  na soukromé firmy. Aramark vnáší do školní jídelny v
  osobě vedoucího
  školního stravování své know
  -
  how, své postupy dodržování hygieny a bezpečnosti práce, zaměstnancům
  jídelny je k
  dispozici vzdělávací systém Aramarku, jídelna vstoupila do prověřené sítě
  certifikovaných
  dodavatelů potravin. Jídelníček připravuje nutriční specialistka tak, aby při maximální možné kvalitě pokrmů
  a co nejvyšší pestrosti stravy byly dodržovány předepsané nutriční hodnoty a stanovený měsíční spotřební
  koš. V
  průběhu prvních čty
  ř měsíců byly ve školní jídelně provedeny potřebné organizační změny a proběhla
  odborná školení pro zaměstnance. V
  současné době je ve školní jídelně kolektiv, který se již aktivně podílí
  na změnách vedoucích ke zlepšení kvality školního stravování a k
  vyl
  epšení přístupu k
  dětským strávníkům.
  Velkou změnu doznaly školní jídelníčky. Strávníci si
  mohou vybrat ze dvou polévek a
  tří hlavních jídel.
  Zařazeno bylo mnoho nových a zdravých receptur s
  použitím drůbežího a rybího masa, luštěnin, kuskusu,
  jáhel, sojov
  ého masa, rýžových nudlí, včetně jejich obohacení o čerstvou zeleninu. Rovněž tak byly
  nabídnuty i nové receptury oblíbených sladkých jídel, jídel bezmasých a různých zdravých dezertů a salátů.
  Omezena byla jídla smažená a levné uzeniny. Skladbu jídelníčků
  lze celkově hodnotit jako velmi pestrou,
  nutričně hodnotnou a v
  souladu s
  výživovými doporučeními ministerstva zdravotnictví. V
  případě, že dětský
  strávník má předepsanou dietu, „šijí“ mu zaměstnanci jídelny přímo na místě z
  připravených pokrmů oběd
  „na m
  íru“. Bez problémů se naobědvá i dítě, které si zapomnělo kartičku.
  Kontrolou zřizovatele, která
  probíhala u základní školy ve dnech
  24. až
  25.06.2013 bylo zjištěno z
  výdajových dokladů ze skladů
  potravin, že nejsou používány žádné bujóny, umělá dochucova
  dla, základy omáček, polotovary, kromě
  zmrazených rybích prstů, které jsou však jakostní s vysokým pod
  ílem nemletého rybího masa (100
  % filé).
  Zelenina je používána čerstvá nebo kvalitní zmražená od firmy ARDO Mochov, která je specialistou na
  mraženou zelen
  inu a ovoce. Vydávané suroviny jsou od českých výrobců.
  Z
  ověřovací ankety provedené na
  přelomu června a července 2013 vyplynulo z
  odpovědí 746 dětí, 667 rodičů a 35 pedagogů, že kvalita
  školního stravování se zvýšila, stejně jako s
  e zlepšilo složení jídel
  níčku a
  chování personálu. Základní škola
  se zúčastnila celorepublikové Soutěže
  O nejlepší školní oběd pořádané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
  ČR a
  Společností pro výživu. Soutěž se konala v
  rámci preventivního projektu VZP „Žij zdravě“ a záštitu nad

  převzal Magistrát hlavního města Prahy. Jejím cílem je upozornit na zvyšující se celospolečenský
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  45
  problém, který představuje dětská nadváha a obezita. Školní jídelna se probojovala mezi 88 přihlášenými do
  finálové desítky s
  recepturou: polévka

  kukuřičný k
  rém, hlavní jídlo

  kuřecí hamburger s
  hráškovým pyré,
  dezert

  jablečný mls.
  Zásadním problémem, zdrojem nespokojenosti a stížností strávníků, zůstával ve školní jídelně způsob
  bezobjednávkového systému, kdy během výdeje často docházela některá jídla. K
  dnešnímu datu je již
  připraven a nainstalován systém objednávkový. Strávníci si budou objednávat jídlo, buď přímo v
  jídelně
  prostřednictvím dotykového terminálu, nebo na
  webových stránkách školy.
  K
  1. září proběhnou i některé
  estetické úpravy interiéru jí
  delny.
  3)
  Řešit drogovou problematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence atd.)
  -
  zpracoval Vladimír Školka
  Protidrogové aktivity
  :
  Besedy na základních a středních školách zaměřené na drogovou problematiku:
  Besedy Městské policie Třeboň na základních a stř
  edních školách jsou dlouholetou tradicí. V
  rámci besed,
  které jsou zaměřeny na různá témata, je preventivní činnost zaměřená i n
  a drogovou problematiku. Žáci
  a
  studenti jsou seznamováni s
  riziky souvisejícími s
  užíváním drog. Velice účinné v
  rámci těchto
  p
  reventivních besed je upozornění na konkrétní problémy a nebezpečí přímo v
  Třeboni.
  Účast strážníků na protidrogových opatřeních a akcích policejních složek zaměřených na potírání distribuce
  drog:
  K
  prevenci patří i represe. Městská policie Třeboň se aktiv
  ně zapojuje do akcí speciálních složek na potírání
  šíření drog. Tato činnost je diskrétní, do akcí jsou zapojeni vybraní strážníci. Některé akce jsou vyvolány
  z
  iniciativy Městské policie Třeboň, kdy jsou zúročovány poznatky strážníků.
  Pravidelné každoden
  ní kontroly strážníků v
  okolí školských zařízení:
  Jedná se o běžnou součást výkonu služby strážníků. Dohled na okolí škol má silně preventivní účinek,
  v
  minulosti byly zaznamenány pokusy dealerů kontaktovat mládež před školskými zařízeními. Přítomnost
  strá
  žníků v
  těchto místech je samozřejmostí, důležitá je i vzájemná ko
  munikace přímo na ulici. Žáci
  a
  studenti tak mohou vnímat strážníka jako partnera, nikoli jako nepřítele.
  Publicistická činnost ve veřejných médiích:
  Výsledkem různých protidrogových aktivit
  byl přijatý návrh na zvýšení publicistické činnosti v
  boji proti
  drogám. K
  tomu budou využita místní periodika, veřejnost by měla znát drogovou situaci v
  Třeboni. Zastírání
  problému věc nevyřeší.
  Poradna pro rodiče:
  V
  rámci prevence proti drogám je drtivá
  většina činností zaměřená na mládež nebo na drogově již závislé
  osoby. V
  rámci projektu Zdravé město vzešel návrh na zřízení poradny pro rodiče. Ti by měli mít možnost
  poradit se s
  odborníky v
  drogové problematice. Je zřejmé, že tato poradna by měla fungo
  vat diskrétně,
  důležité budou vhodně vybrané prostory. Tyto by mělo poskytnout město Třeboň.
  4)
  Nedostatečné propojení cyklotras z
  Třeboně do místních částí
  -
  zpracoval Ing. Pavel Hajna
  Stezka Třeboň
  -
  Nová Hlína
  -
  od 19.08.2013 do 15.11.2013 bude probíhat vý
  stavba dalšího úseku a
  to od
  Vodárenského mostu k lesu směrem na Novou Hlínu, stezka je umístěna nad a na svahu zářezu
  komunikace Třeboň
  -
  J. Hradec. Bohužel letos se celá trasa do Nové Hlíny nedokončí, poslední úsek přes
  polní a lesní pozemky před Novou H
  línou je problematický vzhledem k zdlouhavému jednání Lesů ČR
  ohledně prodeje pozemku nutného k realizaci tohoto úseku. Nicméně dnes jsou jednání ve stavu, který dává
  vysokou pravděpodobnost realizace tohoto úseku v roce 2014 a tím doko
  nčení celé trasy mez
  i Třeboní
  a
  Novou Hlínou.
  Stezka Nová Hlína
  -
  Stará Hlína
  -
  na základě studie této trasy budou v tomto roce vypracovány všechny
  stupně projektové dokumentace. V příštím roce je reálná šance úsek zhotovit.
  Reálnost výstavby výše zmiňovaných úseků v příštím
  roce je podmíněna schválením těchto výdajů
  v
  rozpočtu pro rok 2014.
  Trasa Třeboň
  -
  Branná
  -
  letos probíhá investiční akce Pozemkového úřadu ČR v rámci pozemkových úprav
  k.
  ú. Branná a to výstavba polní cesty od Obory přes polní pozemky do Branné. Polní ce
  sta začíná
  odbočením vpravo hned za hřebčincem ve směru na Brannou a končí v Branné u hráze nejspodnějšího
  návesního rybníku.
  Jiné trasy nejsou odborem rozvoje a investic připravovány, dokončení trasy na Holičky podél silnice na
  České Velenice není možné z
  důvodu neuskutečněných nákupů pozemků nutných k výstavbě.
  5)
  Neslučovat školy

  zpracovala Mgr. Alena Zárubová
  V
  rámci optimalizace školství proběhlo v
  roce 2012 sloučení škol Obchodní akademie a Středního
  odborného učiliště. Tato záležitost byla jednorázová
  a další slučování škol neproběhlo a ani se neplánuje.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, doc. RNDr. Jiří Masojídek, Ing. Jiří Houdek
  -
  odchody a příchody:
  22:54 Kahounová

  příchod

  počet 22
  -
  požadavky:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  požaduje
  v
  yhodnocení ekonomické bilance
  provozu
  školní
  jídelny za toto pololetí a
  srovnání
  s
  lety 2010, 2011, 2012
  .
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  10
  6
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  46
  informaci o řešení 5 problémů z
  Fóra Zdravého měst
  a.
  II.
  ukládá
  m
  ístostarostce
  předložit zprávu
  o řešení 5 problémů Národní síti Zdravých měst a dále
  na Fóru
  Zdravého
  měst
  a.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Požadavek zastupitelů ODS - zrušení usnesení ZM č. 3 3/2013-24 ze dne 18. 3. 2013. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Doplnění bodu

  požadavek zastupitelů ODS

  zrušení usnesení Z
  M č. 33/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města projednala požadavek zastupitelů ODS
  -
  z...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  Doplnění bodu

  požadavek zastupitelů ODS

  zrušení usnesení Z
  M č. 33/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města projednala požadavek zastupitelů ODS
  -
  z
  ařazení bodu na jednání zastupitelstva dne
  09.09.2013
  -
  „Návrh na zrušení usnesení
  zastupitelstva města č. 33/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013“. Rada
  města u
  s
  nesením č. 656/
  2013
  -
  88
  ze dne 03.09.2013
  sc
  hválila zařazení bodu na jednání
  zastupitelstva
  města, přestože návrh byl předložen 29.08.2013 (v důvodové zprávě zpracované předkladatelem je uvedeno
  datum 29.09.2013), což je v
  rozporu s
  článkem 4, odstavec 2 Je
  dnacího řádu zastupitelstva města.
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně v
  čl. 4 odst. 2 stanoví, že „p
  rávo předkládat návrhy k
  zařazení na
  pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové, rada a výbory nejpozději 10 dnů
  před kon
  áním poslední rady města před termínem připravovaného zastupitelstva. Navrhne
  -
  li písemně člen
  zastupitelstva nebo výbor zařazení záležitosti na pořad jednání, projedná zařazení požadovaného bodu na
  pořad nejbližšího zasedání zastupitelstva rada. Nevyhoví
  -
  l
  i návrhu, musí navrhovateli sdělit důvody
  nezařazení jeho návrhu. Trvá
  -
  li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o zařazení záležitosti na
  pořad příštího jednání zastupitelstvo”.
  Usnesení RM č. 656/
  2013
  -
  88:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  zařaze
  ní bodu na pořad jednání zastupitelstva města Třeboně dne 09.09.2013

  „N
  ávrh na zrušení usnesení
  zastupitelstva města č. 33/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013“.
  II. ukládá
  tajemnici zajistit zařazení a přípravu materiálu na jednání zastupitelstva dne 09.09.2013
  Us
  nesení ZM č.
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. ruší
  usnesení č. 33/2013
  -
  24 v
  plném znění.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek
  , Ing. Milan Hlásek, MUDr. Antonín Doležal
  , Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
  , Zde
  něk Mráz
  -
  odchody a příchody:
  22:59 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  Ing. Jiří
  Vopátek
  , Ph.D. vznesl
  protinávrh:
  Usnesení ZM č.
  107
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I.
  žádá
  radu města
  v
  působnost
  i valné hromady
  , aby se na svém nejbližší
  m jednání
  investicí na lázních Berta věcně
  zabývala
  a na nejbližším
  jednání ZM předložila zprávu, včetně případného příslušného usnesení, které bylo
  zastupitelstvem města přijato.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 3 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Váňa Jan žádost o právní výklad usnesení přijaté v rozporu s jednacím řádem. Dále poznámka k bodu 5 b).

  Datum: 9. 9. 2013

  Dotazy
  , připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová

  žádá o vyhodnocení akce Města v
  rozletu
  .
  Mgr. Terezie Jenisová
  –...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  Dotazy
  , připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová

  žádá o vyhodnocení akce Města v
  rozletu
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  bude předloženo do 30 dnů
  .
  PaedDr. Jan Váňa

  žádá
  o výklad usnesení, které bylo
  právě
  přijato
  ,
  a které je v
  rozporu s
  jednacím řádem
  .
  Dále poznámka k
  bodu 5b), kde usnesení nebylo přijato, ale v
  rozpočtu jsou 4 mil. Kč. Jak se v
  tom bude
  dále postupovat? Dále se přimlouvá za to, aby se sociální byty z
  této budovy vyjmuly a aby RM přišla
  s
  návrhem,
  jak tyto byty vyloučit.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  ocitoval
  článek
  z
  Mladé fronty Dnes
  o
  školní jídeln
  ě, která si vyvařila
  4. místo
  v
  soutěži
  „O nejlepší školní oběd“. Dále přečetl článek, který se objevil v
  Třeboňských novinách. Žádá, aby
  bylo
  všem zastu
  pitelům
  zaslán
  o
  písemn
  é
  vyjádření paní
  ředitelky
  Polčákové k
  článku v Třeboňských
  novinách
  (9/2013)
  .
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  47
  doc. RNDr. Jiří
  Masojídek
  , CSc.

  požaduje
  dodat
  počty cizích a počty
  školní
  ch
  strávníků (
  v roce 2010,
  2011, 2012,
  2013)
  za 1. pololetí
  , kolik se vařilo jí
  del.
  pan Kubal

  žádá dát hrob do původního stavu
  .
  pan Vladimír Janíček

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města.
  Důvodová zpráva:
  -
  kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města aktuální informaci o plnění usnesení orgánů mě...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města.
  Důvodová zpráva:
  -
  kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města aktuální informaci o plnění usnesení orgánů města
  (viz
  příloha).
  Di
  skuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  vznesl připomínku k
  Usnesení RM č. 405/2013
  -
  79
  ze dne 29.05.2013

  jedná
  se
  o
  usnesení, kdy RM schválila smlouvu o dotaci na Bertiny lázně
  . V
  důvodové zprávě je uvedeno, že dotace
  činí 19.982.931,99 Kč, celkové
  nák
  lady projektu dle žádosti o
  poskytnutí podpory jsou 72.080.000,00 Kč,
  vlastní prostředky žadatele jsou ve výši 49.797.466,55 Kč. Tyto částky nesedí. Kdo zaplatí ten rozdíl,
  2.299.602,00 Kč?
  I
  ng. Jiří Houdek

  zřejmě
  došlo
  k
  administrativní chybě
  v
  podklado
  vém materiálu
  ,
  rozdíl mezi celkovými
  náklady a dotacemi by se platily z
  vlastních prostředků lázní. Na to je směřován i úvěr
  v
  celkové
  výši 70
  milionů Kč, který
  b
  y
  se měl na to realizovat.
  V
  ysvětlení
  bude
  písemně
  podáno na příštím jednání ZM.
  -
  odchody a
  příchody:
  17:13 Hlásek

  příchod

  počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení
  ZM č.
  50/2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (24.04., 15.05., 29.05., 07.06.) a
  zastupitelstva města (06.05.).
  Výsledek hlasován
  í:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet za rok 2012. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet
  z
  a
  rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu
  města na základě usn
  esení č.
  418/2013
  -
  80
  ze dne...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet
  z
  a
  rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu
  města na základě usn
  esení č.
  418/2013
  -
  80
  ze dne 07.06.2013
  k
  projednání návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 a zároveň účetní závěrku města Třeboně
  za rok 2012.
  Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní
  závěrky. Uve
  denou povinnost přinesla novela zákona o účetnictví, vyhlášená ve
  Sbírce zákonů pod
  č.
  239/2012 s
  účinností od 01.08.2012. U obce schvaluje účetní závěrku zastupitelstvo obce. Účetní závěrka
  vybraných účetních jednotek má být schválena do 6 měsíců ode dne,
  ke kterému se účetní závěrka
  sestavuje, tedy v
  případě účetní závěrky sestavené k
  31.12.2012 do 30.06.2013.
  Odbor finanční a majetkový předkládá následující podklady pro schválení účetní závěrky města:

  Účetní závěrku města, kterou tvoří:
  o
  Rozvaha ÚSC sesta
  vená k
  31.12.2012
  o
  Výkaz zisku a ztráty ÚSC sestavený k
  31.12.2012
  o
  Příloha účetní závěrky

  Inventarizační zprávu (souhrnnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni
  31.12.2012)

  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za rok
  2012
  Uvedené dokumenty kromě inventarizační zprávy jsou přílohou návrhu závěrečného účtu, a proto je odbor
  finanční a majetkový přikládá pouze jednou právě jako přílohu závěrečného účtu. Inventarizační zpráva je
  samostatnou přílohou podkladového materiálu.
  Odbor finanční a majetkový dále předkládá
  zastupitelstvu
  města k
  projednání návrh závěrečného účtu za rok
  2012, který v
  souladu s § 17 zákona č.
  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  schvaluje zastupitelstvo města v
  termínu do 30.06.2
  013. Součástí závěrečného účtu je podle § 43 zákona
  č.
  128/2000 Sb., v
  platném znění, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2012. Přezkoumání
  hospodaření města provedla auditorská společnost TOP AUDITING, s.
  r.
  o., Kotlářská 931/53, 602
  00 Brn
  o.
  Jménem auditorské společnosti provedli přezkoumání hospodaření města JUDr. Antonín Husák (auditor,
  oprávnění auditora KAČR č
  . 0098, licence auditora ÚDVA č
  . 236) a pracovn
  íci auditorské společnosti
  Ing.
  Eva Kopřivová a Vladimír Šrytr.
  Územní celek je ve
  smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
  č.
  420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k
  nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě a podat o tom
  písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy. Závěr
  zprávy auditora konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 10, odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona
  nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření
  v
  budoucnosti.
  Předkládaný závěrečný účet města má ná
  sledující součásti:

  Hodnotící zpráva v
  členění na:
  o
  Souhrnné výsledky za rok 2012
  o
  Příjmy v
  roce 2012
  o
  Výdaje v
  roce 2012
  o
  Hospodaření s
  majetkem města
  o
  Monitoring hospodaření
  o
  Tvorba a použití účelových fondů
  o
  Hospodaření příspěvkových organizací zřízených měste
  m Třeboň
  o
  Hospodaření právnických osob založených městem Třeboň
  o
  Přezkoumání hospodaření a účetní závěrky města Třeboň za rok 2012
  o
  Doplňující informace k
  závěrečnému účtu
  o
  Seznam použitých zkratek a pojmů
  o
  Seznam příloh

  Přílohy, kterými jsou:
  o
  Podrobný pře
  hled
  o plnění rozpočtu příjmů:
  str. 1

  5
  o
  Podrobný p
  řehled o plnění rozpočtu výdajů:
  str. 6

  17
  o
  Financování:
  str. 17
  o
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  o
  Výkaz o plnění rozpočtu
  o
  Účetní závěrka sestavená k
  31.12.2012
  o
  Přehled o hospodaření příspěvkových org
  anizací (samostatně)
  o
  Přehled o hospodaření právnických osob (samostatně)
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  4
  Rada města návrh závěrečného účtu a účetní závěrku projednala dne 07.06.2012 a přijala následující
  usnesení:
  Usnesení RM č.
  418/2013
  -
  80
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  účetní závěrku města za rok 2012.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  závěrečný účet města za rok 2012 v
  četně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboň za rok
  2012.
  III. doporučuje zastupitelstvu města schválit
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s
  celoročním hospodařením bez výhrad.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit ú
  četní závěrku města za rok 2012 a závěrečný účet města za
  rok 2012 včetně příloh na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní
  Anna Kahounová

  aktiva jsou ve výši přes 2 mld. Kč.
  , vznesla dotaz, zda se dělaly odhady nemovit
  ostí
  nebo z
  jakých čís
  el se vycházelo
  . Ja
  k tato suma přes 2 mld. vznikne,
  je to účetní
  hodnota nebo se udělaly
  odhady?
  Ing. Jiří Houdek
  Ing.
  Jitka Filípková

  jedná se o účetní hodnotu
  .
  paní Anna Kahounová

  navrhuje znovu ocenit nemovitosti, protože účet
  ní hodnota nevypovídá o
  hodnotě
  nemovitostí
  .
  paní Jitka Filípková

  účetní hodnota je nastavená,
  nelze
  přehodnocovat
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  jedná se o hodnoty z
  účetních výkazů, v
  účetních výkazech se eviduje majetek
  v
  tzv.
  historických (vstupních, po
  řizovacích) cenách
  .
  Ing. Jan Ďoubal

  ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření spol.
  Top
  Audi
  ting se uvádí vý
  počet
  ukazatelů. E
  xistuje interpretace těch
  to
  ukazatelů
  , srovnání s
  minulými lety
  ?
  Ing. Jiří Houdek

  je to ve zprávě
  auditora
  .
  PaedDr. Jan Váň
  a

  udělil pochvalu OFM za pečlivé zpracování závěrečného účtu. P
  o formální stránce
  je
  závěrečný účet zpracován výborně
  ,
  obsahová stránka je smutná
  .
  Všechny ukazatele ukazují, že
  hospodaření města nebylo optimální.
  -
  zadlužení 163 mil. ke konci roku 2012
  ,
  nárůst
  o
  proti roku 2011
  -
  město Třeboň v
  roce 2012 nehospodařilo dobře
  -
  str. 16:
  tabulka

  aktiva celkem
  , není zřejmé, proč jsou rozdíly tak vysoké
  -
  str. 10:
  tabulka

  běžné výdaje vzrostly
  paní Anna Kahounová

  na lednovém jednání ZM
  žádala o
  předlože

  audit
  u
  na IKS
  , který doposud
  neobdržela
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  ocenil práci odboru
  finančního a majetkového
  a paní tajemnice
  . P
  odal podrobné
  informace o
  účetní závěrce a
  závěrečném účtu
  za rok 2012
  . I
  nformoval o jednání finančního výboru
  .
  -
  odchody
  a příchody:
  17:20 Janíček

  příchod

  počet 21
  17:22 Doležal

  příchod

  počet 22
  17:28 Korda

  odchod

  počet 21
  17:32 Korda

  příchod

  počet 22
  17:5
  0
  Neužil

  odchod

  počet
  21
  17:54 Neužil

  příchod

  počet 22
  17:57 Kahounová

  odchod

  po
  čet 21
  17:57 Váňa

  odchod

  počet 20
  17:59 Kahounová

  příchod

  počet 21
  18:01 Váňa

  příchod

  počet 22
  18:02 Kohoutová

  odchod

  počet 21
  18:
  05 Kohoutová

  příchod

  počet 22
  -
  požadavky:
  Ing.
  Jan Ďoubal
  pož
  aduje
  vývoj ukazatelů
  za čtyři roky zpě
  t
  .
  Paní Anna Kahounová opětovně
  požaduje audit na IKS od pana Ing.
  J.
  Hlávky
  .
  PaedDr. Jan Váňa
  požaduje
  předložit
  hospodaření na IKS
  .
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  5
  2
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěr
  ku města
  za rok 2012.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  5
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti:
  5 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města
  předkládá zastupitelst
  vu města na základě usnesení č.
  426/2013
  -
  81 ze dne 12.06.2013
  k
  projedn...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města
  předkládá zastupitelst
  vu města na základě usnesení č.
  426/2013
  -
  81 ze dne 12.06.2013
  k
  projednání níže uvedené materiály:
  Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012,
  Zpráva o výsledku přezkoumání
  hospodaření DSO Vodovod Ha
  mr za rok 2012 a
  Inventurní stav vodohospodářského majetku DSO Vodovod
  Hamr k
  31.12.2012.
  Podle zákona č. 250/2000 Sb.
  ,
  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  ,
  předkládá svazek obcí
  závěrečný účet zastupitelstvům členských obcí po jeho schválení v
  org
  ánu svazku obcí.
  Předkládané zprávy
  byly zveřejněny na úředních deskách všech členských obcí DSO Vodovod Hamr a byly schváleny na
  V
  alné
  hromadě DSO Vodovod Hamr. Závěrečný účet DSO za rok 2012 byl schválen s
  výrokem bez výhrad.
  Rada města přijala v
  této vě
  ci následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  426/2013
  -
  81
  :
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  -
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012,
  -
  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2012,
  -
  Inventurní stav vodo
  hospodářského majetku DSO Vodovod Hamr k
  31.12.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit závěrečný účet včetně příloh na jednání zastupitelstva města
  dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č
  .
  5
  3
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012, Zprávu o výsledku přezkoumání
  hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2012 a Inventurní stav vodohospodářského
  majetku
  DSO Vodovod
  Hamr k
  31.12.2012.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 30 - rozpuštění části nespecifikované rezervy běžných výdajů. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Rozpočtové opatření č. 30
  -
  rozpuštění části nespecifikované rezervy běžných vý
  dajů.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtové opatření č. 30
  -
  rozpuštění části nespecifikované rezervy běžných vý
  dajů.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  379/2013
  -
  79
  ze dne 29.
  0
  5.2013
  k
  projednání
  návrh rozpočtového opatření č. 30, které spočívá
  v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu
  -
  z
  položky
  590
  1
  Nespecifikované rezervy
  , § 6409, ORJ 0900, ORG 990000000, UZ 0 v
  částce
  1.329.562,00 Kč,
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  7
  -
  do položky
  5011 Platy zaměstnanců v prac.
  poměru
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 6171, ORJ 0770, ORG
  9770000504, UZ 0 v
  částce 605.771,00 Kč,
  -
  do položky
  5021 Ostatní osobní výd.
  (do
  hody)
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 6171, ORJ 0770, ORG 9770000504,
  UZ 0 v
  částce 62.445,00 Kč,
  -
  do položky
  5031 Povinné poj.
  na soc.
  zabezpečení
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 6171, ORJ 0770, ORG
  9770000504, UZ 0 v
  částce 109.606,00 Kč,
  -
  do položky
  5032 Povinné poj. na zdrav.
  pojištění
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 6171, ORJ 0770, ORG
  9770000504, UZ 0 v
  částce 39.455,00 Kč,
  -
  do položky
  5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 6171, ORJ 0770, ORG
  9770000504, UZ 0 v
  částce 3.160,00 Kč,
  -
  do položky
  5499 Příspěvek na poj.
  -
  IKS
  -
  doplatek, §
  6171, ORJ 0770, ORG 9770000504, UZ 0
  v
  částce 2.000,00 Kč,
  -
  do položky
  5138 Nákup zboží
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0 v
  částce
  24.422,00 Kč,
  -
  do položky
  5139 Materiál
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0 v
  částce
  11.897
  ,00 Kč,
  -
  do položky
  5151 Vodné a stočné
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0
  v
  částce 3.243,00 Kč,
  -
  do položky
  5152 Teplo
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0 v
  částce
  64.329,00 Kč,
  -
  do položky
  5153 Plyn
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, O
  RJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0 v
  částce 7.739,00
  Kč,
  -
  do položky
  5154 Elektrická energie
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0
  v
  částce 92.452,00 Kč,
  -
  do položky
  5162 Internet, telefony
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0
  v
  čás
  tce 26.042,00 Kč,
  -
  do položky
  5169 Ostatní služby
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0 v
  částce
  239.587,00 Kč,
  -
  do položky
  5192 Poskyt. neinv. přísp. a náhrady
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG
  9900000504, UZ 0 v
  částce 15.434,00 Kč,
  -
  do pol
  ožky
  5909 Ost.
  neinv.
  výd.
  j
  .
  n.
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0
  v
  částce 21.980,00 Kč,
  Popis situace:
  Tento návrh je předkládán s
  odvoláním na usnesení zastupitelstva města č.
  175/2012

  20 ze
  dne 29.10.2012, kterým bylo schváleno zruše
  ní příspěvkové organizace IKS k
  31.12.2012 a na základě
  kterého majetek, práva a závazky příspěvkové organizace přešly na zřizovatele, tj. město Třeboň
  k
  01.01.2013. Pro vyrovnání závazků vyplývajících
  z
  činnosti IKS byla v
  rozpočtu města předběžně
  vytvoře
  na nespecifikovaná rezerva s
  určením ke krytí těchto očekávaných výdajů. Zdrojem pro vytvoření
  rezervy bylo zapojení zůstatků na bankovních účtech IKS do příjmové části rozpočtu města. Po vypořádání
  všech dosud uplatněných pohledávek je předkládán návrh ro
  zpočtového opatření k
  rozpuštění příslušné
  části rezervy podle jednotlivých druhů výdajových pol
  ožek. Zůstatek rezervy navrhuje OFM
  zachovat
  z
  důvodu předpokládaného odvodu daně z
  příjmů za IKS za rok 2012, který by byl ještě uvedenou rezervou
  pokryt. Daňo
  vé přiznání k
  dani z
  příjmů sestavuje daňový poradce Ing. Jiří Kuta.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  ne
  ní žádný
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  kolik peněz se dává do
  Nespecifikované
  rezerv
  y běžných výdajů
  z
  IKS
  ?
  J
  akým
  způsobem byla
  N
  especifikovaná rezerva vytvořena
  ?
  paní
  Jitka Filípková

  byla vytvořena ze zůstatku
  na bankovních
  účt
  ech
  IKS k
  3
  1.12.2012
  .
  Ing. Jiří Houdek

  ještě tam
  schází 0,5 mil
  . Kč, které jsme neobdrželi z
  dlouhodobě vložených finančních
  prostředků, v
  rámci
  kterých
  nyní probíhá
  šetření orgánů činných v
  trestním řízení
  .
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  5
  6
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 30, které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  části
  rozpočtu
  -
  z
  položky
  5901 Nespecifikované rezervy, § 6409, ORJ 0900, ORG 990000000,
  UZ 0 v
  částce
  1.329.562,00 Kč,
  -
  do položky
  5011 Platy zaměstnanců v prac.
  poměru
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 6171, ORJ 0770, ORG
  9770000504, UZ 0 v
  částce 605.771,00 Kč,
  -
  do položky
  5021 Ostatní osobní výd.
  (dohody)
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 6171, ORJ 0770, ORG 9770000504,
  UZ 0 v
  částce 62.445,00 Kč,
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  8
  -
  do položky
  5031 Povinné poj.
  na soc.
  zabezpečení
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 6171, ORJ 0770, ORG
  9770000504, UZ 0 v
  částce 109.606,00 Kč,
  -
  do položky
  5032 Povinné poj. na zdrav.
  pojištění
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 6171, ORJ 0770, ORG
  9770000504, UZ 0 v
  část
  ce 39.455,00 Kč,
  -
  do položky
  5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 6171, ORJ 0770, ORG
  9770000504, UZ 0 v
  částce 3.160,00 Kč,
  -
  do položky
  5499 Příspěvek na poj.
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 6171, ORJ 0770, ORG 9770000504, UZ 0
  v
  částce 2.000,00 Kč,
  -
  d
  o položky
  5138 Nákup zboží
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0 v
  částce
  24.422,00 Kč,
  -
  do položky
  5139 Materiál
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0 v
  částce
  11.897,00 Kč,
  -
  do položky
  5151 Vodné a stočné
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392,
  ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0
  v
  částce 3.243,00 Kč,
  -
  do položky
  5152 Teplo
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0 v
  částce
  64.329,00 Kč,
  -
  do položky
  5153 Plyn
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0 v
  částce 7.739,00
  Kč,
  -
  do polož
  ky
  5154 Elektrická energie
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0
  v
  částce 92.452,00 Kč,
  -
  do položky
  5162 Internet, telefony
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0
  v
  částce 26.042,00 Kč,
  -
  do položky
  5169 Ostatní služby
  -
  IKS
  -
  doplate
  k, § 3392, ORJ 0900, ORG 9900000504, UZ 0 v
  částce
  239.587,00 Kč,
  -
  do položky
  5192 Poskyt. neinv. přísp. a náhrady
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0900, ORG
  9900000504, UZ 0 v
  částce 15.434,00 Kč,
  -
  do položky
  5909 Ost.
  neinv.
  výd.
  j.
  n.
  -
  IKS
  -
  doplatek, § 3392, ORJ 0
  900, ORG 9900000504, UZ 0
  v
  částce 21.980,00 Kč,
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  30.
  0
  9900000000
  0900
  6409
  5901
  0,00
  1 678,
  85
  -
  1 329,562
  349,288
  0
  9770000504
  0770
  6171
  5011
  0,00
  0,00
  605,771
  605,771
  0
  9770000504
  0770
  6171
  5021
  0,00
  0,00
  62,445
  62,445
  0
  9770000504
  0770
  6171
  5031
  0,00
  0,00
  109,606
  109,606
  0
  9770000504
  0770
  6171
  5032
  0,00
  0,00
  39,455
  39,455
  0
  97700
  00504
  0770
  6171
  5038
  0,00
  0,00
  3,160
  3,160
  0
  9770000504
  0770
  6171
  5499
  0,00
  0,00
  2,000
  2,000
  0
  9900000504
  0900
  3392
  5138
  0,00
  0,00
  24,422
  24,422
  0
  9900000504
  0900
  3392
  5139
  0,00
  0,00
  11,897
  11,897
  0
  9900000504
  0900
  3392
  5151
  0,00
  0,00
  3,243
  3,2
  43
  0
  9900000504
  0900
  3392
  5152
  0,00
  0,00
  64,329
  64,329
  0
  9900000504
  0900
  3392
  5153
  0,00
  0,00
  7,739
  7,739
  0
  9900000504
  0900
  3392
  5154
  0,00
  0,00
  92,452
  92,452
  0
  9900000504
  0900
  3392
  5162
  0,00
  0,00
  26,042
  26,042
  0
  9900000504
  0900
  3392
  5169
  0,00
  0,00
  239,587
  239,587
  0
  9900000504
  0900
  3392
  5192
  0,00
  0,00
  15,434
  15,434
  0
  9900000504
  0900
  3392
  5909
  0,00
  0,00
  21,980
  21,980
  II. ukládá
  odboru
  kultury a cestovního ruchu
  a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 37 – „ZTV K Břilicům“ - 2. etapa. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Rozpočtové opatření č. 37

  „ZTV K
  Břilicům“
  -
  2. etapa.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města k
  proje
  dnání návrh
  rozpočtového opatření ...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Rozpočtové opatření č. 37

  „ZTV K
  Břilicům“
  -
  2. etapa.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města k
  proje
  dnání návrh
  rozpočtového opatření č. 37, které spočívá
  v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  -
  z
  položky 6121

  Zateplení čp. 1
  -
  kino, loutkové divadlo
  “, § 3322, ORJ 0750, ORG 6108000000
  v
  částce 300.000,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Cesta ze
  Staré Hlíny k Rožmberku
  -
  nový povrch
  “, § 2219, ORJ 0750, ORG
  231000100 v
  částce 500.000,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Oplocení skateparku u sportovní haly
  “, § 3412, ORJ 0750, ORG 6103000000
  v
  částce 93.700,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Divadlo J. K. Tyla
  -
  investice
  “,
  § 3312, ORJ 0750, ORG 6064000000 v
  částce
  450.000,00 Kč,
  -
  do položky 6121
  „ZTV K Břili
  cům“, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300 v
  částce 1.343.700,00 Kč.
  Popis situace:
  Usnesením RM č.
  431/2013
  -
  81
  r
  ada města Třeboně jako zadavatel veřejné zakázky
  „Třeboň,
  ZTV
  K
  Břilicům“

  2. etapa
  na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí
  rozhodla
  ,
  že nejvhodnější
  nabídkou je nabídka uchazeče
  STRABAG
  ,
  a.
  s., Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, PJ Soběslav, Na
  Švadlačkách 478/II, 392 19 Soběslav
  ,
  za celkovou cenu
  8.804.68
  4,00
  Kč včetně DPH.
  Dále schválila
  a
  doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 37, jehož důvodem je pokrytí nákladů na
  financování akce dle výše uvedeného výběru zhotovitele a doplacení společnosti E.ON na zajištění
  kabelových rozvodů
  v lokalitě. Při sestavování rozpočtu na rok 2013 předpokládal odbor rozvoje a investic,
  že v
  roce 2013 budou na akci „ZTV K
  Břilicům“

  2. etapa provedeny veškeré inženýrské sítě a podklady
  komunikací včetně první vrstvy asfaltů a v
  roce 2015 po dokončení
  většiny rodinných
  domů budou
  dokončeny chodníky a
  komunikace, tak aby nedošlo k
  poškození chodníků a vozovky. S
  ohledem na situaci
  na trhu stavebních prací bylo rozhodnuto dokončit akci v
  celém rozsahu v
  tomto roce. Vedla k
  tomu obava
  z
  možnosti, že stave
  bní firma, která provede inženýrské sítě a
  podklady
  komunikací do termínu úplného
  dokončení může zaniknout, což by přineslo řadu problémů s
  úplným dokončením včetně záruk.
  Usnesení RM č.
  431/2013
  -
  81
  :
  Rada města Třeboně jako zadavatel veřejné zakázky
  „Třeb
  oň, ZTV K
  Břilicům“

  2. etapa
  na základě
  hodnocení nabídek hodnotící komisí
  I. rozhodla,
  že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče
  STRABAG a.s., Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, PJ
  Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 19 Soběslav
  za celkovou cenu
  8.804.684,00
  Kč včetně DPH.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit další postup dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v
  platném
  znění, a předložit smlouvu s
  vybraným uchazečem starostovi k
  podpisu.
  III. schvaluje
  a doporučuje zastupit
  elstvu schválit
  provedení rozpočtového opatření
  č. 37, které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
  rozpočtu
  -
  z
  položky 6121

  Zateplení čp. 1
  -
  kino, loutkové divadlo
  “, § 3322, ORJ 0750, ORG 6108000000
  v
  částce 300.000,00 Kč,
  -
  z
  položky
  6121

  Cesta ze Staré Hlíny k Rožmberku
  -
  nový povrch
  “, § 2219, ORJ 0750, ORG
  231000100 v
  částce 500.000,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Oplocení skateparku u sportovní haly
  “, § 3412, ORJ 0750, ORG 6103000000
  v
  částce 93.700,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Divadlo J. K. Tyla
  -
  investice
  “, § 3312, ORJ 0750, ORG 6064000000 v
  částce
  450.000,00 Kč,
  -
  do položky 6121
  „ZTV K Břili
  cům“, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300 v
  částce 1.343.700,00 Kč.
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  o
  patření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  37.
  6108000000
  0750
  3322
  6121
  300,0
  300,0
  -
  300,0
  0,0
  231000100
  0750
  2219
  6121
  500,0
  500,0
  -
  500,0
  0,0
  6103000000
  0750
  3412
  6121
  96,6
  96,6
  -
  93,7
  2,9
  6064000000
  0750
  3312
  612
  1
  450,0
  450,0
  -
  450,0
  0,0
  219000300
  0750
  2219
  6121
  7 715,0
  7
  715,0
  +1
  343,7
  9
  058,7
  IV. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému
  předložit podklad na jednání zastupitelstva
  města 24.06.2013
  .
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  10
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na
  schválený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z

  idané hodnoty (DPH) není žádný
  .