Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zábor veřejného prostranství

Právní předpisy:
  • Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
  • Vyhláška č.  503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění.
  • Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
  • Zákon č.  20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči, v platném znění.

Poznámka k níže uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech (ve zkrácených řízeních, ve společných řízeních, veřejnoprávní smlouvou apod.). Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Zábory veřejného prostranství (např. vyhrazená parkování, umisťování stánků, lešení, reklamních zařízení, a jiných věcí, umisťování předzahrádek, ukládání materiálu, provádění stavebních prací) umístěných na místních komunikacích podléhají vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání. Toto užívání vydává odbor dopravy MěÚ Třeboň. Žádost se podává na předepsaném formuláři, tento formulář je k dispozici buď přímo na uvedeném odboru, nebo na webových stránkách města Třeboně. K žádosti je nutno doložit situační zákres s vyznačením plochy záboru vč. okótování. Pro urychlení vyřízení žádosti je vhodné k žádosti doložit souhlas vlastníka místní komunikace tj. odboru rozvoje a investic města Třeboň a také souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství, Dopravní inspektorát Jindř. Hradec v případech, kdy by zvláštním užíváním mohlo dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Za vydání rozhodnutí se dle zákona o správních poplatcích vyměřuje poplatek ve výši: u záboru na dobu kratší než 10 dní 100 Kč, na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč a na dobu delší než 6 měsíců 1.000 Kč. Je vhodné upozornit, že v některých případech je také nutno uhradit místní poplatek za zábor veřejného prostranství dle příslušné vyhlášky města Třeboně (uvedený poplatek je v gesci MěÚ Třeboň odboru finančního a majetkového).

«Související odkazy

Partnerství